četrtek, 31. december 2009

Najnižji mesečni obroka varčevanja v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto 2009

Vlada je na 58. redni seji, 10. decembra 2009, sprejela sklep o obsegu pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto 2009 in določila višino najnižjega mesečnega obroka varčevanja, in sicer 50 evrov.

Več...

Dohodninska olajšava za vzdrževane družinske člane

Pojasnilo DURS, št. 4210-234/2009, 15. 12. 2009

Zavezanca zanima ali lahko sina, ki je star 27 let uveljavlja kot vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Dopisu je priložil Odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero se podaljša pravica do uživanja družinske pokojnine in Izvedensko mnenje invalidske komisije 1. stopnje. V nadaljevanju pojasnjujemo:

Sina zavezanec ne more uveljavljati kot vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

Več...

sreda, 30. december 2009

Pojasnilo v zvezi z Zakonom o davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize

Pojasnilo MF, št. 429-256/2009/8, 16. 12. 2009

Na podlagi prejetih vprašanj v zvezi z Zakonom o davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (Uradni list, RS, št. 78/09, v nadaljevanju: ZDDDČPNO), Ministrstvo za finance pojasnjuje:

   I. Opredelitev zavezanca oziroma poslovnega subjekta

1. V skladu s prvim odstavkom 3. člena ZDDDČPNO je zavezanec za davek fizična oseba, ki vodi posle poslovnega subjekta ali nadzoruje poslovni subjekt. Zavezanec je torej fizična oseba ne glede na status rezidentstva (rezident ali nerezident RS).

2. Upoštevaje 10. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in naslednji) se za osebe, ki vodijo posle poslovnega subjekta, štejejo:

 • pri družbi z neomejeno odgovornostjo – družbeniki in ob prenosu upravičenja za vodenje tretje osebe;
 • pri komanditni družbi – komplementarji in ob prenosu upravičenja za vodenje tretje osebe;
 • pri delniški družbi – člani uprave ali upravnega odbora;
 • pri družbi z omejeno odgovornostjo – en ali več poslovodij.

Za osebe, ki vodijo posle poslovnega subjekta se štejejo tudi osebe, ki vodijo posle pravnih oseb ostalih statusno-pravnih oblik (npr. zavodov in zadrug).

Prav tako se za osebo, ki vodi posle poslovnega subjekta, šteje tudi oseba, ki formalno sicer ne zaseda enega izmed zgoraj navedenih položajev, vendar dejansko opravlja njihove funkcije (npr. če v času, ko družba nima formalno imenovanega poslovodje ali ko formalno imenovani poslovodja ne opravlja funkcij, ki jih poslovodja opravlja po zakonu, te funkcije opravlja druga fizična oseba).

Več...

Priznavanje pravice do odbitka DDV pred identifikacijo za namene DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-111/2009, 16. 12. 2009

Dne 16. 12. 2009 smo od Ministrstva za finance prejeli pojasnilo št. 423-195/2008/8 z dne 12. 11. 2009, ki nadomešča pojasnilo št. 4230-166/2007 z dne 3. 12. 2007 in celovito razlaga možnost odbitka DDV pred identifikacijo za DDV.

Ministrstvo za finance pojasnjuje, da problematika pravice do odbitka DDV in identifikacijo za namene DDV zajema več situacij:

 1. Odbitek DDV preden davčni zavezanec opravi prvo obdavčljivo dobavo;
 2. Odbitek DDV v primerih nepravilnosti, ugotovljenih v postopkih davčnega nadzora;
 3. Odbitek DDV pred obvezno identifikacijo za namene DDV ter primeri, ko se davčni zavezanec po pomoti ne identificira za namene DDV.

Ad 1) Odbitek DDV preden davčni zavezanec opravi prvo obdavčljivo dobavo

Po trenutni ureditvi ima davčni zavezanec v skladu s 63. členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07, 33/09 in 85/09) pravico, da od svoje davčne obveznosti odbije DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma storitev, če je to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij in določenih oproščenih transakcij, v zvezi s katerimi se priznava pravica do odbitka DDV. Ta določba povzema 168. člen Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 347 z dne 11. decembra 2006; str. 1; v nadaljevanju DDV Direktiva).

Vsaka oseba mora skladno z 78. členom ZDDV-1 davčnemu organu prijaviti kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, in pristojnemu davčnemu uradu predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV. Zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV ni potrebno predložiti osebam, ki opravljajo oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV. Pravna ali fizična oseba se lahko identificira za namene DDV že s prvimi, navzven vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje dejavnosti (npr.: pripravljalna dela, prva nabava blaga, nakup opreme itd.). Kot dokazilo, da namerava opravljati dejavnost davčnemu organu predloži: pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ipd. Ta določba povzema 213. in 214. člen Direktive o DDV.

Več...

torek, 29. december 2009

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah

Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah.

Več...

Plačilo akontacije v primeru organiziranja nagradnih iger

Pojasnilo DURS, št. 4210-233/2009-1, 8. 12. 2009

Zavezanca zanima ali so pravila nagradne igre v skladu z veljavnima ZDoh-2 in ZDavP-2, če organizator plača akontacijo dohodnine, vendar tako, da pred izročitvijo nagrade v naravi izstavi nagrajencu račun za izračunani znesek akontacije. Po prejemu plačila akontacije izplačevalec nagrade odtegne in plača akontacijo dohodnine davčnemu organu. V nadaljevanju pojasnjujemo:

Navedena pravila nagradne igre niso v skladu z določbami Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09) in Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09).

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42 eurov. V tem primeru se akontacija dohodnine v skladu z določbo prvega odstavka 131. člena in prvega odstavka 108. člena ZDoh-2 izračuna in plača po stopnji 25 % od vrednosti dobitka.

Več...

ponedeljek, 28. december 2009

Testni on-line izračun dohodnine za leto 2009

Na Edavkih je objavljen online izračun dohodnine za leto 2009.

Več...

Oddaja podatkov VIRVDC.DAT za leto 2009 (vzdrževani družinski člani)

Obveščamo vas, da je omogočena oddaja VIRVDC.DAT.

Obenem vam sporočamo, da je že na voljo program »WDOHOD 2009« za vnos in pripravo podatkov za leto 2009. Program se nahaja na vhodni strani edavkov pod rubriko PROGRAMI.

Več...

četrtek, 24. december 2009

Voščilo

Lepe praznike!

sreda, 23. december 2009

Besedilo predloga Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti

Vlada je na 57. redni seji, 3. decembra 2009, določila besedilo predloga Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ter ga poslala v obravnavo Državnemu zboru RS po rednem postopku.

Vlada je doslej lahko članom nadzornih organov v gospodarskih družbah, ki so v večinski lasti države, zgolj priporočala, kako naj ravnajo pri določanju plač direktorjem. Tako je v letu 1998 že sprejela Sklep o priporočilih predstavnikom Republike Slovenije v nadzornih svetih gospodarskih družb, katerih večinska lastnica je Republika Slovenija, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi direktorjev (sklep), pa tudi spremembo sklepa v letu 2002, ki je posebej določala plače direktorjev v energetskih podjetjih, letne nagrade za uspešnost poslovanja in višino odpravnin, ponovno pa v letu 2009.

Več...

Vlada nasprotuje predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

Vlada je seznanjena s težavami, s katerimi se srečujejo amaterska in druga podobna društva pri uporabi avtorskih del v okviru svoje dejavnosti. Vendar pa po preučitvi predloga meni, da položaja amaterskih društev ni mogoče urediti na način, kot je predlagan, saj je predlog delno v nasprotju z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi. Vlada meni, da so določena predlagana določila nepotrebna in celo poslabšujejo položaj avtorjev.

Več...

torek, 22. december 2009

Maloprodajne cene srednjih destilatov z dajatvami nekoliko nižje, cene motornih bencinov nespremenjene

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 78/09), so se dne 1. decembra 2009 spremenile modelske cene naftnih derivatov. Na spremembo cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", v manjšem obsegu pa tudi gibanje tečaja USD/EUR, ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji.

Več...

Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (uradno prečiščeno besedilo) (ZEPT-UPB2)

Ta zakon določa način in obseg elektronskega poslovanja na trgu v skladu z Direktivo 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L št. 178 z dne 17. 7. 2000, str. 1).

Zakon zlasti ureja vprašanja storitev informacijske družbe kot gospodarskih dejavnosti, ki potekajo po internetu in so stalno dostopne. Pri tem zlasti ureja vprašanja glede sedeža ponudnikov storitev informacijske družbe, komercialnih sporočil, elektronskih pogodb, odgovornosti posrednikov, kodeksov ravnanja na področju storitev informacijske družbe, izvensodnega reševanja sporov, sodnega varstva in sodelovanja med državami članicami.

Več...

ponedeljek, 21. december 2009

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov

Zakon o davku na tonažo (uradno prečiščeno besedilo) (ZDTon-UPB1)

Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 20. 10. 2009 je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. novembra 2009 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o davku na tonažo, ki obsega:

 • – Zakon o davku na tonažo – ZDTon (Uradni list RS, št. 61/07 z dne 10. 7. 2007),
 • – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo – ZDTon-A (Uradni list RS, št. 85 z dne 30. 10. 2009).

S tem zakonom se kot alternativna oblika določitve davčne osnove za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb uvaja sistem davka na tonažo od dohodkov iz poslovanja z ladjami v mednarodni plovbi.

Več...

petek, 18. december 2009

Evidentiranje božičnice v obrazec M-4

Pojasnilo ZPIZ, št. 02340- /2008, 29. 12. 2008

Na vprašanje o vštevanju božičnice v pokojninsko osnovo posredujemo naslednje pojasnilo:

V skladu s četrtim odstavkom 39. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo ZPIZ-1-UPB4; v nadaljevanju: ZPIZ-1), se za izračun pokojninske osnove vzamejo plače oziroma osnove, od katerih so bili plačani prispevki, zmanjšani za davke in prispevke, ki se obračunavajo in plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji, razen plače oziroma osnove iz koledarskega leta, v katerem zavarovanec uveljavlja pravico do pokojnine.

Podatki se v obrazec M-4 evidentirajo po 41. členu ZPIZ-1 z nadomestili plače, ki so izplačana po zakonu o delovnih razmerjih in zakonu o zaposlovanju za primer brezposelnosti in 45. členu tega zakona z osnovo, od katere so bili plačani prispevki.

Več...

Resolucija o normativni dejavnosti (ReNDej)

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009

Resolucija o normativni dejavnosti (ReNDej)

četrtek, 17. december 2009

Vlada o Aneksu h Kolektivni pogodbi za oblikovanje pokojninskega načrta za javne uslužbence

Vlada se je na 57. redni seji, 3. decembra 2009, seznanila s predlogom Aneksa h kolektivni pogodbi za oblikovanje pokojninskega načrta za javne uslužbence in za podpis pooblastila ministrico za javno upravo Irmo Pavlinič Krebs in ministra za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivana Svetlika.

Področje dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence urejata Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence in Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence, ki v 33. členu določa, da je za spremembo Pokojninskega načrta ter pravil zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada potreben predhoden sprejem aneksa.

Več...

Pravilo iz 1. točke petega odstavka 97. člena Zakona o dohodnini (pravilo navidezne odsvojitve kapitala)

Pojasnilo DURS, št. 42153-22/2009, 26. 11. 2009

Skladno z določbo drugega odstavka 97. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09) se v primeru, kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala v času pridobitve negativna (izguba), lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, za navedeno izgubo zmanjšuje pozitivna davčna osnova za dobiček iz kapitala po tem poglavju, vendar ne več, kot znaša pozitivna davčna osnova.

V 1. točki petega odstavka navedenega člena je določeno, da ne glede na določbo drugega odstavka, negativna razlika (izguba), ki je dosežena z odsvojitvijo kapitala iz 2. in 3. točke 93. člena tega zakona (tj. vrednostnih papirjev in deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, ter investicijskih kuponov) ne zmanjšuje pozitivne davčne osnove po tem poglavju, če zavezanec v roku 30 dni pred ali po odsvojitvi kapitala pridobi vsebinsko istovrstni nadomestni kapital, ali pridobi pravico do nakupa ali obveznost nakupa istovrstnega kapitala (t.i. pravilo navidezne odsvojitve).

»Navidezna odsvojitev« nastopi takrat, kadar zavezanec odsvoji kapital z izgubo in pridobi vsebinsko istovrsten nadomestni kapital v 30 dneh pred ali po odsvojitvi.

Navedeno pomeni, da mora biti vsaka odsvojitev kapitala povezana vsaj z eno pridobitvijo kapitala, ki ima starejši datum od datuma odsvojitve kapitala in vsaj še z eno pridobitvijo kapitala, ki je bila opravljena v obdobju 30 dni pred ali po odsvojitvi kapitala.

V obdobje »navidezne odsvojitve« za kakršno koli odsvojitev z izgubo se torej všteva 61 dni: dan odsvojitve, 30 dni pred odsvojitvijo in 30 dni po odsvojitvi.

Več...

sreda, 16. december 2009

Objavljen razpis za sofinanciranje praktičnega usposabljanja z delom

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je 27. novembra 2009, na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu RS št. 96/09, objavil javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom. Javni razpis v višini 85 % financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, preostalih 15 % pa predstavljajo sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike.

Namen razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom. Cilj razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za vajence in dijake, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom ter študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju. Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta.

Rok za oddajo vlog delodajalcev je 15. januar 2010.

Več...

Knjigovodsko evidentiranje vozil

Pojasnilo DURS, št. 4230-275/2009, 4. 11. 2009

Davčni zavezanec, samostojni podjetnik, sprašuje, ali bi moral obračunati DDV, ko vozilo vzame iz zaloge blaga ali lahko proda vozilo preko komisijske pogodbe. Davčni zavezanec nabavi rabljena poškodovana vozila na podlagi komisijske pogodbe in sprašuje, ali je pravilno, da knjigovodsko vodi vozila na zalogi materiala.

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

1. Z vidika davka na dodano vrednost:

Obveznost za izdajo računa in obračun DDV nastane le, če davčni zavezanec opravi dobavo blaga ali storitve. Izvzem blaga iz zaloge ne pomeni dobave blaga.

Davčni zavezanec lahko uporabi posebno ureditev za obdavčljive preprodajalce, če nadaljnja prodaja pomeni del njegove redne dejavnosti preprodaje motornih vozil in če cilj nadaljnje prodaje obstaja ob nakupu.

Več...

torek, 15. december 2009

Letni program statističnih raziskovanj za 2010 (velja od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010)

Uradni list RS, št. 93/2009 z dne 19. 11. 2009

Letni program statističnih raziskovanj za 2010 (velja od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010)

Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009

Ta zakon ureja reševanje sodnih sporov v okviru postopkov alternativnega reševanja sporov, ki jih na podlagi tega zakona strankam zagotavljajo sodišča.

Postopki iz prejšnjega odstavka v sodnih sporih izboljšujejo dostop strank do ustreznega pravnega varstva, strankam ponujajo izbiro ustreznega postopka za reševanje spora, omogočajo pravične, hitre in sporazumne rešitve sporov, strankam in sodiščem zagotavljajo časovne in finančne prihranke ter povečujejo obseg prostovoljnih izvršitev sklenjenih sodnih ali izvensodnih poravnav ali izdanih arbitražnih odločb.

Več...

ponedeljek, 14. december 2009

Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 25. 9. 2009 je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. novembra 2009 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o zadrugah, ki obsega:

     – Zakon o zadrugah – ZZad (Uradni list RS, št. 13/92 z dne 20. 3. 1992),
     – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah – ZZad-A (Uradni list RS, št. 7/93 z dne 4. 2. 1993),
     – Obvezna razlaga 67. člena Zakona o zadrugah – ORZZad67 (Uradni list RS, št. 22/94 z dne 28. 4. 1994),
     – Obvezna razlaga seznama podjetij iz 57. člena Zakona o zadrugah – 4. točka B razdelka »Vinske kleti« – ORSPZZad (Uradni list RS, št. 35/96 z dne 5. 7. 1996),
     – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah – ZZad-B (Uradni list RS, št. 41/07 z dne 11. 5. 2007) in
     – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah – ZZad-C (Uradni list RS, št. 87/09 z dne 2. 11. 2009).

Več...

Povprečenje dohodka iz delovnega razmerja po 120. členu ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4210-200/2009, 28. 10. 2009

V zvezi z vprašanjem, ali se lahko skladno z določbo 120. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 povprečijo tudi dohodki zaposlenih, prejeti na podlagi sklepa o potrditvi prisilne poravnave, odgovarjamo naslednje:

Dohodek iz delovnega razmerja, ki je zavezancu izplačan za preteklo leto ali več preteklih let kot terjatev, ugotovljena po sklepu o potrditvi prisilne poravnave, se obdavči po povprečni stopnji skladno s prvim odstavkom 120. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09).

Več...

nedelja, 13. december 2009

Zakon o dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2D)

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Zakon o dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2D)

Predlog Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010

Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen Predlog Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010.

Več...

sobota, 12. december 2009

Predlog Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku

Ministrstvo za gospodarstvo je na svoji spletni strani objavilo predlog Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob) in pozvalo zainteresirano javnost, da do vključno 14. decembra 2009 na naslov gp.mg@gov.si poda pripombe na objavljeni predlog.

Glede na ugotovljene pomanjkljivosti ZUDDob ter glede na majhno število družb, ki so sklenile pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku in jo tudi registriralo, se je Ministrstvo za gospodarstvo odločilo za spremembe in dopolnitve ZUDDob.

Cilj predloga zakona je poenostavitev postopkov, odprava odloga izplačila in drugačna davčna obravnava izplačanega dobička delavcem ter posledično spodbuditi deležnike k čim večji uporabi zakona ter delitvi dobička med delavce.

Več...

Informacija o davčnih obveznostih tujih podjetij in podjetnikov, ki v Sloveniji opravljajo dejavnost

Pojasnilo DURS, št. 4217-226/2009, 22. 9. 2009

Ta informacija je namenjena tujemu podjetju in tujemu podjetniku, ki je za davčne namene rezident druge države, vendar v Sloveniji opravlja svojo dejavnost kot nerezident.

Vsebina:

A) Opravljanje gospodarske dejavnosti v Sloveniji

B) Davčno obdobje ter obračunavanje in plačevanja davka

C) Davčni odtegljaj

D) Davek na dodano vrednost

E) Davek od prometa zavarovalnih poslov

Več...

petek, 11. december 2009

DDV v gradbeni dejavnosti v letu 2010

Sredi poletja je vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1B). 30. oktobra 2009 so bile spremembe objavljene v Uradnem listu. Ker bo zakon začel veljati 1. 1. 2010, k temu nas zavezuje evropska zakonodaja, se je na predvidene spremembe potrebno že pripravljati.

Za vse, ki delujete v gradbeni dejavnosti, bo zanimivo novo elektronsko gradivo z naslovom DDV v gradbeni dejavnosti v letu 2010, v katerem boste našli predstavitev novosti pri DDV s poudarkom na gradbeni dejavnosti.

Več o gradivu ...

četrtek, 10. december 2009

Zopet zavajajoče ponudbe ("rumene strani")

Na OZS se je obrnilo nekaj podjetnikov, ki so prejeli pismo Akademije za razvoj podjetništva, v katerem so jih obvestili, da morajo v skladu z dogovorom po telefonu plačati račun v višini 90 evrov za objavo kontaktnih podatkov v rumenih straneh. Ker z omenjeno agencijo nikoli niso imeli nikakršnih stikov, so posumili, da gre za zavajanje oz zlorabo, in Zbornico vprašali za nasvet, kako ravnati v takem primeru.

Več ...

Poročanje o vzdrževanih družinskih članih - do 31. 12. 2009

Izplačevalci dohodkov morajo podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2009 posredovati davčnemu organu do 31. 12. 2009. Programe za vnos in pripravo podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane (WDOHOD), bo mogoče dobiti na internetu (naslov: http://www.durs.gov.si) ali na davčnemu uradu oziroma izpostavi davčnega urada. Dostava podatkov je mogoča izključno po elektronski poti preko storitev osebnega portala sistema eDavki (http://edavki.durs.si).

Poročanje o vzdrževanih družinskih članih in dostava podatkov za odmero dohodnine

Način dostave podatkov o vzdrževanih družinskih članih za leto 2009

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 04.08.2009

Obrazci za uveljavnjanje olajšave in vpis v davčni register

Obrazec za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

Prijava za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register (obrazec DR-02 VDČ)

Božičnica, 13. plača - izplačila zaposlenim ob koncu leta

V drugem odstavku 126. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) je kot sestavni del plače opredeljeno tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Tovrstno izplačilo, ki ga v praksi poimenujemo različno: 13. plača, »božičnica«, poračun plače itd., je obdavčeno kot dohodek iz delovnega razmerja po 1. točki prvega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09).

Glede »božičnice« je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve že leta 1997 pojasnilo, da takrat veljavni Zakon o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač pojma »božičnice« ne pozna in da izhaja pravica do »božičnice« iz dela oziroma iz delovnega razmerja, da ima to izplačilo značaj plače in da je potrebno od njega odvesti davke in prispevke.

Več...

sreda, 09. december 2009

Koledar poročanja v decembru 2009

Koledar poročanja v decembru 2009

Aktivna politika zaposlovanja npr. delovni preizkus - zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) v 57. členu določa, da se prispevek za zavarovance iz 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 12. točke 17. člena (ZZVZZ) ter 2., 4., 5., 6. in 7. točke 18. člena ZZVZZ plačuje mesečno za obdobje koledarskega leta od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Prispevek skladno s 55. členom ZZVZZ znaša 0,3% od osnove, kar trenutno (november 2009) znaša 4,27 €.

Obrazec M1-2/B (obrazec 8,441) dobijo zavezanci za prijavo na sedežu območne enote ali izpostave Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na zadnji strani obrazca so napisana navodila za izpolnjevanje in prijavo. Obrazci so brezplačni. Prijava zaenkrat ni možna preko interneta ali e-VEM sistema.

Prispevek se plačuje mesečno, stopnja prispevka in osnova sta določeni v 25. in 26. čl. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.list RS št. 76/08). Prijavo oz. odjavo je potrebno opraviti v osmih dneh od nastopa pogojev za zavarovanje oz. prenahanje zavarovanja. Obrazec M1/2B je sestavni del Pravilnika o obrazcih in listinah za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Več...

torek, 08. december 2009

Prispevki - november 2009 - Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za november 2009

Zavezanec plača prispevke do 15. 12. 2009; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki. Plačilne naloge zavezanec izpolni v skladu z navodili, ki jih je prejel od pristojnega davčnega urada.

Več...

Podatki za obračun plač za november 2009

Mesečni podatki za obračun plač za november 2009: 1.11. - 30.11.2009

ponedeljek, 07. december 2009

Nov sistem vračil DDV za davčne zavezance

Države članice EU morajo na podlagi Direktive Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 sprejeti zakonodajo, potrebno za uskladitev s to direktivo, ki bo začela učinkovati od 1. januarja 2010. Direktiva je objavljena v Uradnem listu EU L44 (dne 20. februar 2008), str. 23-28.

Spremenjen sistem vračil DDV na podlagi sprejete direktive se uporablja za zahtevke za vračilo DDV predložene po 31. decembru 2009.

Več...

Božičnica, 13. plača, poračun plače

V današnjih e-novičkah smo zbrali nekaj povezav na temo božičnice, 13. plače ter poračuna plače.

Pojasnilo Davčne uprave: Davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu (božičnica, 13. plača)

Članek: Izplačila zaposlenim ob koncu leta (13. plača, božičnica)

Razprava na forumu: Božičnica ali darilni boni

Iz Baze znanja: 13. plača in božičnica

petek, 04. december 2009

Soglasje vlade k II. rebalansu finančnega načrta AJPES za leto 2009

Vlada RS je na 55. redni seji, 19. novembra 2009, podala soglasje k II. rebalansu finančnega načrta Agencije za javnopravne evidence in storitve za leto 2009, ki ga je sprejel svet Agencije za javnopravne evidence in storitve v skladu z Zakonom o javnih financah.

Z rebalansom proračuna se je AJPES transfer iz državnega proračuna znižal za znesek 270.000 evrov. Na tej podlagi je AJPES ponovno ocenil prihodke in odhodke javne službe za leto 2009 in pripravil II. rebalans, v katerem načrtuje skupne prihodke po načelu denarnega toka za 2 odstotni točki nižje in odhodke za 1 odstotno točko nižje kot v I. rebalansu ter posledično večji primanjkljaj. Skupni prihodki po nastanku poslovnega dogodka so načrtovani nižje za 1 odstotno točko, prav tako tudi odhodki. Načrtovani primanjkljaj, izkazan po nastanku poslovnega dogodka, ki ga je potrebno pokriti skladno s predpisi, je nižji za 3 odstotne točke glede na I. rebalans za leto 2009. >

Več...

Vlada o izvajanju sklepov o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov

Vlada se je na 55. seji, 19. novembra 2009, seznanila s Poročilom o izvajanju sklepov o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov.

Vlada RS je Ministrstvu za javno upravo v letošnjem letu (12.2.2009 in 7.5.2009) naložila izvedbo 10 skupnih javnih naročil, kar je doslej največja izvedba skupnih naročil v enem letu (razlog je tudi iztek nekaterih dve in triletnih pogodb v letošnjem letu). Ministrstvo za javno upravo je v skladu z Akcijskim načrtom za zeleno javno naročanje, ki ga je letos sprejela vlada na področju zelenega javnega naročanja, upoštevalo tudi nekatere okoljske vidike:

 • Na področju nakupa vozil je že v letu 2007 prvič postavilo pogoj, da morajo biti osebna vozila v rangu emisij EURO 4, v letu 2008 pa je pri merilih za izbiro najugodnejše ponudbe upoštevalo tudi druga okoljska merila (emisijski standard EURO 5, emisijska vrednost CO2 in nadzor tlaka v pnevmatikah). V letu 2009 je dodatno poostrilo izpuste pri tehničnih pogojih, tako da je nakup osebnih vozil pomenil uresničevanje zahtev Evropske komisije po voznem parku, ki ima v poprečju manj kot 130 CO2 g/km izpusta. Z letošnjim naročilom je MJU doseglo poprečno stopnjo izpust v višini 124.

 • V letu 2008 je pri izvedbi postopka oddaje skupnega javnega naročila za dobavo električne energije doseglo, da bo dobavljena električna energija vsebovala tudi 15% energije iz 100% obnovljivih virov.

 • Pri računalnikih je v letu 2008 pri dveh sklopih zahtevalo kot pogoj certifikat »Energy Star 4«, enak pogoj ostaja tudi v letu 2009.

Več...

četrtek, 03. december 2009

Vlada obravnavala Poročilo o stanju notranjega nadzora javnih financ za leto 2008

Vlada se je na 55. redni seji, 19. novembra 2009, seznanila s Poročilom o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2008. Osrednji del Poročila o notranjem nadzoru javnih financ v RS za leto 2008 temelji na analizi Izjav proračunskih uporabnikov o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki so obvezni sestavni del zaključnega računa in poročil notranjerevizijskih služb. Poročilo ugotavlja, da je bil na področju notranjega nadzora javnih financ v primerjavi z letom 2007 dosežen napredek, izpostavlja pa dejstvo, da sistematično upravljanje s tveganji še ni razumljeno in sprejeto kot neločljivi del vodenja in da notranja revizija še ni zagotovljena vsem proračunskim uporabnikom. Poročilo daje tudi informacije o ostalem delovanju Urada RS za nadzor proračuna v letu 2008.

Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnem sistemu zasnovano poslovodenje in kontrole ter notranje revidiranje, ki ga zagotavljajo neposredni in posredni proračunski uporabniki z namenom, da obvladujejo poslovanje in zagotavljajo doseganje ciljev v skladu z načeli zakonitosti, smotrnosti in preglednosti. Za vzpostavitev in razvoj ustreznega in uspešnega sistema notranjih kontrol in notranjega revidiranja so odgovorni predstojniki oziroma poslovodni organi proračunskih uporabnikov. Neločljiv sestavni del odgovornega vodenja proračunskega uporabnika predstavlja sistematično upravljanje s tveganji, ki omogoča hitrejše odzivanje na spremembe, boljšo izrabo priložnosti, zanesljivejše doseganje ciljev, optimalno razporeditev proračunskih sredstev in smotrno uporabo razpoložljivih sredstev in kadrov.

Več...

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade RS

Vlada je na 55. seji, 19. novembra 2009, sprejela mnenje k pobudi Jane Lavrič za oceno ustavnosti in zakonitosti 10. in 16. člena Uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih in ga posredovala Ustavnemu sodišču RS.

Gospa Jana Lavrič iz Ljubljane (pobudnica), je 22.4.2008 pri Ustavnem sodišču RS vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti 10. in 16. člena Uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih, v kateri navaja, da sta predmetni določbi v neskladju s 14. (enakost pred zakonom), 22. (enako varstvo pravic), 23. (pravica do učinkovitega sodnega varstva) in 66. členom (varstvo dela) Ustave RS. Po navedbah pobudnice je Uredba v neskladju z ustavnim načelom enakosti in enakopravnosti, kolikor z njo določeni dodatki za delavce Davčne uprave Republike Slovenije (DURS), ki je v času sprejema Uredbe predstavljala tako prvostopni kot drugostopni davčni organ, ne bi po reorganizaciji davčne službe na podlagi določb Zakona o državni upravi (ZDU-1; Uradni list RS, št. 52/02), pripadali tudi davčnim uslužbencem drugostopnega davčnega organa, katerih delo je z istim opisom del in nalog iz DURS prešlo na Ministrstvo za finance. Kot navaja pobudnica je bil do reorganizacije po določbah ZDU-1 Glavni urad DURS drugostopni davčni organ Republike Slovenije, po reorganizaciji pa je dela in naloge drugostopnega davčnega organa, skupaj s prostori, delavci in proračunskimi sredstvi, prevzelo Ministrstvo za finance. Po vsebini je po navedbah pobudnice šlo za prevzem nje in ostalih delavcev davčnega organa, hkrati pa za nadaljevanje opravljanja davčne službe s strani pobudnice pri Ministrstvu za finance kot davčnemu organu z enakim opisom del in nalog, v istih prostorih, z istimi delovnimi sredstvi. Dokler se je tudi drugostopni davčni organ Republike Slovenije imenoval Davčni urad Republike Slovenije (DURS), je pobudnica v skladu z določbami Uredbe prejemala višje dodatke k plači, z odločbo z dne 10.12.2002 pa je Vlada Republike Slovenije, Komisija za kadrovske in administrativne zadeve odločila, da pobudnici po reorganizaciji davčne službe, od 29.12.2002, pripadajo nižji dodatki k plači, zato, ker dela ne opravlja več kot delavka DURS, temveč kot delavka Ministrstva za finance.

Več...

sreda, 02. december 2009

Najemanje kreditov pri dajalcu kredita, ki ni banka

Tržni inšpektorat RS svetuje potrošnikom, naj bodo, v primeru odločitve, da vzamejo kredit pri dajalcu kredita, ki ni banka, izjemno previdni pri svojem ravnanju. V prvi vrsti naj se prepričajo, ali imajo opravka s podjetjem, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.

Več...

Javno zasebno partnerstvo in stavbna pravica ter DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-194/2009, 22. 7. 2009

Na vprašanje davčnega zavezanca, kako je z obračunavanjem DDV ob podelitvi stavbne pravice in prenosu lastništva na objektu iz občine na zasebnika, odgovarjamo:

V skladu s 3. členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07 in 33/09) so predmet DDV dobave blaga in storitev, ki jih davčni zavezanec opravi na ozemlju Slovenije za plačilo, pridobitve blaga znotraj Skupnosti, ki jih davčni zavezanec na ozemlju Slovenije opravi za plačilo ter uvoz blaga.

Stavbna pravica in z njo povezane transakcije so opredeljene s Stvarnopravnim zakonikom – SPZ (Uradni list RS, št. 87/02), stavbno pravico na objektih in napravah, ki so predmet javno-zasebnega partnerstva, ureja tudi Zakon o javno-zasebnem partnerstvu – ZJZP (Uradni list RS, št. 127/06).

Stavbna pravica je ena izmed stvarnih pravic in je v skladu z 256. členom SPZ pravica imeti v lasti zgrajeno zgradbo nad ali pod tujo nepremičnino.

Več...

torek, 01. december 2009

Davčna obravnava oddelitve družbe

Pojasnilo DURS, št. 4230-132/2009, 17. 6. 2009

V zvezi s vprašanjem davčnega zavezanca ali se oddelitev družbe z ustanovitvijo nove družbe obravnava kot prenos podjetja na podlagi 10. člena Zakona o davku na dodano vrednost, odgovarjamo:

Oddelitev družbe z ustanovitvijo nove družbe, kot tudi oddelitev s prevzemom se obravnava kot prenos podjetja ali dela podjetja, če so izpolnjeni predpisani pogoji za takšen prenos.

Več...

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo – ZDTon-A

Pojasnilo DURS, št. 4200-191/2009-1, 11. 11. 2009

V Uradnem listu RS, št. 85/09 z dne 30. 10. 2009 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo – ZDTon-A, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Kot je navedeno že v pojasnilu DURS, št. 4200-21/2009-1 z dne 13. 2. 2009, se je Slovenija že v fazi usklajevanja z Evropsko komisijo o odobritvi sheme državne pomoči* po Zakonu o davku na tonažo – ZDTon (Uradni list RS, št. 61/07) zavezala, da bo določbe ZDTon spremenila tako, da morajo k sistemu davka na tonažo pristopiti vse povezane osebe (rezidenti Slovenije in poslovne enote nerezidentov, ki imajo v Sloveniji poslovno enoto) zavezanca, ki pristopi k sistemu davka na tonažo, če izpolnjujejo še druge pogoje po zakonu, ter da mora zavezanec v sistem davka na tonažo vključiti vse ladje, s katerimi posluje in izpolnjujejo pogoje po zakonu. Nekaj sprememb in dopolnitev ZDTon je povezanih z navedenima določbama, druge rešitve v ZDTon-A pa odpravljajo določene nejasnosti, ki se pojavljajo pri izvajanju zakona o davku na tonažo.

V nadaljevanju podajamo nekaj pomembnejših sprememb ZDTon:

1. V drugem odstavku 4. člena ZDTon, ki podrobneje opredeljuje dohodke iz dejavnosti pomorskega prometa v mednarodni plovbi, se spreminja 9. točka, in sicer namesto »storitev komercialnega, tehničnega in drugega upravljanja ladij« po novem glasi: »storitev tehničnega upravljanja in vodenja posadke ladij«, ki bolj določno opredeljuje tovrstne dohodke.

2. Kot smo že navedli, morajo k sistemu davka na tonažo pristopiti tudi vse povezane osebe zavezanca za davek na tonažo, in sicer v roku 90 dni od nastanka dejstva povezanosti. Če ne pristopijo, se šteje, da tudi zavezanec ni pristopil, zaradi česar mu preneha pristop. V tem primeru mora zavezanec plačati razliko med davkom, ki bi ga plačal po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08 in 5/09) in davkom, ki ga je plačal po ZDTon, povečano za obresti iz 95. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08). Za povezano osebo se obdobje pristopa izteče hkrati z iztekom desetletnega obdobja zavezanca iz 6. člena ZDTon.

Več...

ponedeljek, 30. november 2009

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2C) - prva obravnava - EPA 723-V

V Poročevalcu Državnega zbora št. 148 z dne13. 11. 2009 je objavljen Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2C) - prva obravnava - EPA 723-V.

Zavezanci (pravne osebe, samostojni podjetniki itd.) plačujejo davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 138/2006) na račune, ki so odprti pri Banki Slovenije. Prispevki za samostojnega podjetnika se plačujejo na 3 različne račune, za zaposlene pri njih pa na 4 oziroma 5 različnih računov, za zaposlene pri pravnih osebah pa na 10 računov. V poslovni praksi to pomeni, da mora davčni zavezanec (npr. samostojni podjetnik, ki zaposluje delavce) v okviru izpolnjevanja svojih mesečnih davčnih obveznosti plačati dajatve okvirno na več kot 10 različnih podračunov (podračun za DDV, različni podračuni za akontacijo dohodnine, za davek na izplačane plače, za prispevke zaposlenih itd.). Poleg naštetih so določeni še dodatni podračuni za zamudne obresti. Za vsako takšno posamično dajatev je potrebno izpolniti plačilni nalog ter od tega banki plačati provizijo.

Več...

Dostava podatkov za odmero dohodnine in poročanje o vzrževanih družinskih članih

Izplačevalci dohodkov morajo podatke o vzdrževanih družinskih članih sporočiti Davčni upravi RS do konca leta.

Na spletni strani Davčne uprave je objavljeno obvestilo:

Izplačevalci dohodkov morajo podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2009 posredovati davčnemu organu do 31.12.2009. Rok za posredovanje ostalih podatkov za odmero dohodnine za leto 2009 pa je 1. februar 2010.

Več...

petek, 27. november 2009

Predlog sprememb navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2009

Ajpes je objavil Predlog sprememb navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2009:

 • Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov

 • Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil društev

Več...

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2009

Cene življenjskih potrebščin so bile oktobra 2009 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,1%.

sreda, 25. november 2009

Predloga Zakona o interventnih ukrepih

Vlada je na 52. redni seji, 3. novembra 2009, določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih, ki ga pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po nujnem postopku.

S predlogom zakona se v letu 2010 do polovice omejuje usklajevanje transferjev določenih v Zakonu o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Predlog tega zakona prelaga v kasnejše obdobje tudi uveljavitev določbe Zakona o vrtcih, ki določa, da se iz državnega proračuna zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje plačil staršev za otroka, v višini 50% zakonsko določenega plačila.

Zakon posega tudi na področje usklajevanja pokojnin. Zagotavljanje razlike med izdatki za pokojnine in vplačanimi prispevki predstavlja temeljito preoblikovanje izdatkov za druge javne funkcije, ki jih financira država iz proračuna ali pa dodatno zadolževanje. Ker se želimo izogniti znatnemu povečanju javnofinančnega primanjkljaja je primerneje, da se v tem zakonu določi uskladitev pokojnin v višini, ki upošteva 50 odstotno rast plač in ohranja dodatek za rekreacijo oziroma enkratni letni dodatek na ravni leta 2009.

Več...

Božičnica

Pripravili smo članek, ki obravnava izplačilo plače iz naslova poslovne uspešnosti, izplačilo »božičnice« kot nagrade delavcem ob koncu leta, izplačilo »božičnice« ob koncu leta v obliki poračuna povračila stroškov za prehrano med delom ter davčno priznavanje plač in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo.

Članek je dostopen vsem, ki imajo aktiven dostop do katerega od e-seminarjev.

Avtorica

Kristina Barič, Združenje delodajalcev Slovenije

Kazalo

1 Izplačilo plače iz naslova poslovne uspešnosti

2 Izplačilo »božičnice« kot nagrade delavcem ob koncu leta

3 Izplačilo »božičnice« ob koncu leta v obliki poračuna povračila stroškov za prehrano med delom

4 Davčno priznavanje plač in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo

Oblika gradiva:

Gradivo je pripravljeno v elektronski obliki E-seminarja, dostopno je na spletni strani vsem uporabnikom, ki imajo aktiven dostop do katerega od gradiv.

Gradivo obsega 4 strani.

Vstop v e-seminar

Več e-seminarjev

Vlada imenovala člane Fiskalnega sveta

Vlada je na 52. redni seji, 3. novembra 2009, imenovala člane Fiskalnega sveta. Na podlagi Zakona o javnih financah imenuje Vlada RS Fiskalni svet kot posvetovalno telo za neodvisno oceno javnofinančne politike in izvajanje strukturnih reform. Člane Fiskalnega sveta imenuje vlada na predlog ministra za finance.

Za člane Fiskalnega sveta se lahko imenujejo strokovnjaki s področja javnih financ, univerzitetni profesorji ekonomske smeri in raziskovalci ekonomske smeri. Kot strokovnjak s področja javnih financ ali raziskovalec ekonomske smeri se šteje oseba z najmanj univerzitetno oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ali drugo stopnjo visokošolskega izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in najmanj desetimi leti delovnih izkušenj na področju javnih financ. Za člana Fiskalnega sveta ne more biti imenovana oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. V času trajanja mandata člani Fiskalnega sveta ne smejo biti v delovnem razmerju z neposrednim proračunskim uporabnikom.

Več...

torek, 24. november 2009

Predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009

Vlada je na dopisni seji, 5. novebra 2009, sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009. Cilj zakona je uskladiti zakonske rešitve z doseženimi dogovori s socialnimi partnerji.

S poglabljanjem finančno-gospodarske krize so se pritiski na javne finance povečali. Projekcije javnofinančnih agregatov kažejo, da so problemi v javnih financah ne samo prehodne, ampak tudi strukturne narave. Ohranjanje visokih primanjkljajev bi povečalo problem dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Osnovna usmeritev kratkoročnih ukrepov vlade je, da se prilagoditev slabim gospodarskim razmeram v največji možni meri izvede s pomočjo zmanjšanja javnofinančnih odhodkov.

Več...

Predlog Pravilnika o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2009

Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen Predlog Pravilnika o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2009.

Več...

ponedeljek, 23. november 2009

Spremembe Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc

Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek.

Več...

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb (za zaposlitev najmanj 10 brezposelnih oseb)

Komu je razpis namenjen: delodajalcem, ki so pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in izpolnjujejo še druge pogoje javnega razpisa.

Kaj razpis omogoča delodajalcem: pridobitev subvencije za zaposlitev najmanj 10 brezposelnih oseb iz ciljne skupine razpisa, za najmanj eno leto za polni delovni čas.

Roki: Prvi rok: 12. november 2009 do 12. ure.
Drugi rok: 15. januar 2010 do 12. ure.

Več...

petek, 20. november 2009

Normiranci

Vsi, ki želijo biti tudi v letu 2010 "normiranci", morajo do konca novembra vložiti Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih stroškov.

Zahtevek za normirance za leto 2010

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov)

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Iz Baze znanja

S foruma:

Predlog DDV pravilnika - Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o davku na dodano vrednost

Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o davku na dodano vrednost.

Več...

sreda, 18. november 2009

Ukinitev poslovanja s posebno nakaznico s 1.11.2009

Slovenske banke, ki so podpisnice Dogovora o načinu poslovanja s plačilnimi instrumenti: posebno položnico, posebno nakaznico, direktno obremenitvijo, direktno odobritvijo in trajnim nalogom in Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, ki je sklenila Sporazum o pogojih in pravilih poslovanja z direktno odobritvijo, direktno obremenitvijo, posebno položnico in posebno nakaznico za potrebe neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, obveščamo, da je Dogovor in Sporazum v delu, ki se nanaša na plačilni instrument posebna nakaznica, prenehal veljati s 1. novembrom 2009.

Več...

Poročilo o gibanju plač za avgust 2009

Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za avgust 2009 je znašala 1415,08 EUR in je bila za 0,6% nižja kot za julij 2009.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za avgust 2009 je znašala 918,28 EUR in je bila za 0,4% nižja kot za julij 2009.

Več...

torek, 17. november 2009

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2009

Uradni list RS, št. 84/2009 z dne 27. 10. 2009

Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu septembra 2009 v primerjavi z avgustom 2009 je bil 0,003.

Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca septembra 2009 je bil –0,007.

Več...

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015)

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Ne glede na določbe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št 93/05 in 127/06 – ZJZP) določa ta zakon dodatne ukrepe za spodbujanje razvoja Pomurske regije v letih 2010 do 2015 in način njihovega financiranja.
Ukrepi razvojne podpore so namenjeni ustvarjanju novih delovnih mest in ohranjanju obstoječih, vzpostavljanju razvojne infrastrukture ter odpravljanju posledic gospodarske in finančne krize v Pomurski regiji.

Več...

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B)

Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B)

ponedeljek, 16. november 2009

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2009

DURS je objavil obvestilo:

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (besedilo je objavljeno v Poročevalcu Državnega zbora št. 123/2009), ki je že prestal prvo obravnavo v Državnem zboru, v 141. členu določa, da se ohranja obveznost dajanja podatkov za odmero dohodnine na letnem nivoju še za leto 2009. Izplačevalci dohodka, ki so plačniki davka, bodo morali skladno z navedeno določbo podatke o izplačanih dohodkih za leto 2009 predložiti tudi na letnem nivoju.

Več...

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2009

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja.

petek, 13. november 2009

Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v RS 2009–2013

Vlada se je na 50. seji, 22. oktobra 2009, na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji 2009–2013 (PIFI).

Republika Slovenija je ustanovila Slovenski podjetniški sklad (SPS) z namenom izboljšanja dostopa do finančnih sredstev za razvojne investicije, ki deluje v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo in Zakonom o javnih skladih. ZPOP-1 na državni ravni določa SPS kot institucijo, ki izvaja naloge in programe za oblikovanje in razvoj finančnega okolja.

Ena izmed nalog SPS je na podlagi strateškega dokumenta Republike Slovenije - Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 tudi spodbujanje hitro rastočih in inovativnih malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi in dolžniškimi viri financiranja. Pomanjkanje lastniških in ugodnih dolžniških virov za hitro rastoča podjetja je pokazala tudi GAP analiza vrzeli financiranja rasti in razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetij v RS, ki jo je lani izvedel Evropski investicijski sklad. Zato želi Vlada RS s tem poslovnim načrtom, posredno preko SPS, povečati razpoložljivost sredstev za inovativna MSP s tržno naravnanim projekti. Osrednji namen predloženega Poslovnega načrta programa instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje 2009 – 2013 (v nadaljevanju PIFI) je razvoj obstoječega trga tveganega kapitala v Sloveniji in omogočiti MSP lažji dostop do finančnih virov.

Načrt izvajanja PIFI se bo izvajal po principu holdinškega sklada, kjer bo vlogo holdinškega sklada prevzel SPS.

Več...

Razlaga 53. člena Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet

Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009

Dne 11. 3. 2009 so predstavniki delodajalcev in predstavniki delojemalcev sklenili novo Kolektivno pogodbo za cestni potniški promet (Uradni list RS, št. 35/09). Kolektivna pogodba je bila dejansko le uskladitev z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/07. Stranki sta tako spreminjali le normativni del, ne pa tudi tarifnega dela kolektivne pogodbe.

Izhodišče za spremembo nove Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet je bila stara Kolektivna pogodba za cestni potniški promet, objavljena v Uradnem listu RS, št. 6/07. Slednja je v 53. členu določala, da z začetkom veljavnosti te kolektivne pogodbe preneha veljati Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije s Tarifno prilogo, objavljena v Uradnem listu RS, št. 32/98, ter vsi njeni aneksi, popravki in razlage.

Več...

četrtek, 12. november 2009

Pravilnik o financiranju javnih del

Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009

Ta pravilnik določa merila za oblikovanje kvot sredstev javnega razpisa za financiranje lokalnih in nacionalnih programov javnih del, merila za določanje deležev plač za brezposelne osebe, vključene v lokalne in nacionalne programe javnih del, ki jih sofinancira oziroma v celoti financira Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje , vrsto stroškov, ki jih zavod zagotavlja poleg deleža plač, ter način poročanja zavoda Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve.

Več...

Letni popis za leto 2009

Leto se počasi bliža koncu in v večini podjetij je konec leta čas za popis. Da boste na popis dobro pripravljeni, smo zbrali nekaj informacij, ki bodo pri organizaciji in izvedbi popisa gotovo v pomoč.

Predpisi, ki urejajo letni popis

Članek na temo letnega popisa

Nekaj pravilnikov o kalu:

Povezave do pravilnikov o kalu

sreda, 11. november 2009

Vzpostavljena pravna podlaga za prilagoditev višine cestnine glede na EURO emisijski razred vozila

Vlada je na 50. seji, 22. oktobra 2009, določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ter ga pošilja Državnemu zboru RS v sprejem po skrajšanem postopku.

Zakon o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (ZCestV) predstavlja celovito pravno podlago za pobiranje cestnine. Zakon služi kot osnova za uvedbo novih organizacijskih, funkcijskih in tehničnih metod, ki so potrebne za uvedbo elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku.

Več...

Sklep o spremembi obrestne mere zamudnih obresti za davke, ki jih zavezanec za davek ni plačal v predpisanem roku

Vlada je na 50. seji, 22. oktobra 2009, sprejela Sklep o spremembi obrestne mere zamudnih obresti za davke, ki jih zavezanec za davek ni plačal v predpisanem roku. Dnevna obrestna mera se spremeni s sedanje 0,0274 na 0,0247 odstotka.

Zakon o davčnem postopku v prvem odstavku 96. člena podaja pravno podlago za plačilo zamudnih obresti od davkov, ki jih zavezanec za davek ni plačal v predpisanem roku, in sicer po 0,0274 odstotni dnevni obrestni meri, v drugem odstavku navedenega člena pa je Vladi RS omogočeno, da spremeni višino obrestne mere, če se spremenijo gospodarske razmere v državi. Glede na dejstvo, da je trenutna gospodarska kriza vplivala na znižanje izklicne obrestne mere Evropske centralne banke, je navedeni spremembi potrebno prilagoditi tudi obrestno mero zamudnih obresti, določeno z Zakonom o davčnem postopku.

Več...

torek, 10. november 2009

Obvestilo davčnim zavezancem, ki v Sloveniji nimajo urejenega rezidentskega statusa

Na spletnih straneh Davčne uprave je objavljeno naslednje obvestilo:

Kot izhaja iz obvestila Davčne uprave Republike Slovenije z dne 4. 8. 2009 v zvezi z vgraditvijo kontrole statusa rezidentstva v sistemu eDavki, Davčna uprava Republike Slovenije s 1. januarjem 2010 uvaja kontrolo rezidentskega statusa prejemnika dohodka ob vsaki predložitvi REK obrazca. To pomeni, da oddaja obrazca REK ne bo možna, če podatek o rezidentstvu na obrazcu REK ne bo usklajen s podatkom o rezidentstvu, ki je zaveden v davčnem registru.

Izplačevalci dohodka, ki se štejejo za plačnika davka, bodo lahko od 1. januarja 2010 dalje prejemnike dohodkov, ki so tuje fizične osebe, v obrazcu REK označili za rezidente Slovenije in jim s tem že ob izplačilu dohodkov upoštevali davčne olajšave, ki so predpisane za rezidente Slovenije, le, če bodo ti imeli status rezidenta Slovenije označen v davčnem registru.

Več...

Obvestilo o sprejetju spremembe Zakona o davku na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-300/2009-1, 30. 10. 2009

30. 10. 2009 je bil v Uradnem listu RS, št. 85/09 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1B, s katerim se od 1. 1. 2010 dopolnjuje in spreminja vsebina veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost.

V nadaljevanju pojasnjujemo najpomembnejše spremembe in dopolnitve ZDDV-1B:

Vzpostavitev notranjega trga, globalizacija, deregulacija in tehnološke spremembe so skupaj povzročile ogromne spremembe obsega in vzorca transakcij s storitvami. Za nemoteno delovanje notranjega trga so bili zato v skladu s strategijo Evropske komisije o posodobitvi in poenostavitvi delovanja skupnega sistema DDV spremenjeni predpisi o kraju opravljanja storitev iz Direktive Sveta 2006/112/ES1. S sprejetjem Direktive Sveta 2008/8/ES2 o spremembi glede kraja opravljanja storitev so bila uvedena nova pravila v zvezi s krajem opravljanja storitev, ki jih morajo države članice Evropske unije prenesti v nacionalne zakonodaje.

Predstavljene so tudi novosti, prenesene iz Direktive Sveta 2008/9/ES3 o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici.

Na podlagi določb Direktive Sveta 2008/117/ES4 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost za boj proti davčnim goljufijam, povezanim s transakcijami znotraj Skupnosti, je v zakonu na novo urejeno obdobje poročanja o transakcijah znotraj Skupnosti in rok za predložitev rekapitulacijskih poročil.

Predstavljeni pa so še nekateri dodatni ukrepi za preprečevanje goljufij na področju DDV ter poglavitne rešitve zakona v zvezi z nižjimi stopnjami DDV, povišanjem pavšalnega nadomestila za kmete in povišanjem limita za posebno ureditev obračunavanja DDV po plačani realizaciji.

Vse navedene novosti in spremembe se bodo v Republiki Sloveniji začele uporabljati 1. januarja 2010, razen nekaterih, ki se bodo začele uporabljati 1. januarja 2011, 2013 in 2015.

Več...

ponedeljek, 09. november 2009

Koledar poročanja v novembru 2009

Koledar poročanja v novembru 2009

Vlada Republike Slovenije določila dokončno besedilo predloga Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015

Vlada je na dopisni seji, 14. 10. 2009, določila dokončno besedilo predloga Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015, ki vključuje le nekatere manjše spremembe glede na sprejeto besedilo predloga zakona v četrtek, 8. 10. 2009.

Spremembe se nanašajo na spodbude za zaposlovanje, kjer se zmanjšanje davčne osnove s prvotno določenih 50 odstotkov povečuje na 70 odstotkov in uvaja dodaten ukrep povračila plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost za obdobje dveh let. Prav tako se spreminja davčna olajšava za investiranje, ki se s prvotno določenih 50 odstotkov povečuje na 70 odstotkov.

Več...

petek, 06. november 2009

Dopolnjen Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013

Vlada je na redni seji, 15. oktobra 2009, na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela dopolnjen Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013.

Vlada je na podlagi 4. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo na 81. redni seji, 6.7.2006, sprejela Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013.

Sedanja dopolnitev Programa ukrepov se nanaša na poglavje Spodbujanje malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi in dolžniškimi viri in spremembe vsebine, povezane s tem podpoglavjem.

Več...

Besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Namen predloga zakona je odpraviti nekatere nejasnosti predvsem glede izvajanja direktive o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij (direktiva 2006/24/ES), prilagoditi določbe zaradi lažjega izvajanja prepisov Evropske skupnosti in ustrezneje urediti določena vprašanja, za katera se je pri dosedanji uporabi zakona v praksi pokazalo, da jih je treba drugače urediti, spremeniti oziroma dopolniti, še zlasti glede gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture ter boljše ureditve pravic in varstva uporabnikov, vključno z ureditvijo dodatnih pravic in varstva uporabnikov-invalidov.

Več...

četrtek, 05. november 2009

Davčna uprava bo poostrila nadzor nad izdajanjem računov pri cvetličarjih, vrtnarjih, svečarjih ter vulkanizerjih

DURS obvešča vse davčne zavezance, da bo v okviru projekta siva ekonomija v mesecu oktobru in novembru poostrila nadzor pri cvetličarjih, vrtnarjih, svečarjih ter vulkanizerjih.

Nadzori se bodo izvajali z nenapovedanimi obiski pri zavezancih in sicer z namenom preveritve izdajanja računov za opravljene storitve in blago ter ostalih poslovnih listin in dokumentacije. Nadzirali bodo tudi delo in zaposlovanje na črno. O rezultatih opravljenih nadzorov bodo javnost po zaključku akcije tudi obvestili.

Več...

Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

V Navodilu za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08 in 36/09) se spremeni datum uporabe novih šifer iz Šifranta plačil iz tujine in plačil v tujino. Nove šifre se uporabljajo od 1. 1. 2011 dalje.

Več...

sreda, 04. november 2009

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Ta pravilnik določa vsebino obrazca za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov.

Davčni zavezanec predloži davčnemu organu napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov na obrazcu, ki je skupaj z navodilom za njegovo izpolnjevanje priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.

Več...

Spremembe Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala

V Pravilniku o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06 in 119/08) se Priloga 10 nadomesti z novo Prilogo 10, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.

Več...

torek, 03. november 2009

Povračila stroškov prehrane in prevoza vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo

Pojasnilo DURS, št. 4210-171/2009, 15. 10. 2009

Zavezanec sprašuje, ali se plačila vajencev, dijakov in študentov za obvezno praktično delo uvrščajo med dohodke iz delovnega razmerja ter ali so te osebe upravičene do neobdavčenega povračila stroškov prehrane in prevoza, katerega jim morajo poleg nagrade izplačati podjetja skladno s kolektivno oziroma podjetniško pogodbo.

Pojasnjujemo naslednje:

Po 8. točki prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 780/08, 125/08 in 20/09) se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo plačila vajencem dijakom in študentom za obvezno praktično delo, do višine, ki jo določi vlada. Po drugem odstavku istega člena se pri določanju neobdavčene višine navedenih plačil kot podlago upošteva raven posameznih pravic, ki so določena z zakoni in s kolektivnimi pogodbami na ravni države. Drugi odstavek 44. člena ZDoh-2 tudi določa, da če delodajalec izplačuje navedena plačila, ki so višja od zneskov, ki jih določi vlada, se znesek teh plačil v delu, ki presegajo določene neobdavčene zneske, vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Več...

Vlada obravnavala Poročilo Evropske Komisije o uporabi Uredbe Sveta o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano vrednost

Vlada se je na 48. redni seji, 8. oktobra 2009, seznanila s poročilom Evropske Komisije, ki je bilo namenjeno Svetu in Evropskemu parlamentu o uporabi Uredbe Sveta o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano vrednost. Komisija v poročilu ocenjuje upravno sodelovanje na področju DDV v sedanjem pravnem okviru in se osredotoča na oceno učinkovitosti uvedenih sprememb z Uredbo Sveta. Gre za prvo poročilo, odkar je bila 1. januarja 2004 sprejeta Uredba.

Poročilo Komisije je potrebno obravnavati v povezavi s sporočilom Komisije o usklajeni strategiji za izboljšanje boja proti davčnim goljufijam na področju DDV v Evropski uniji. Komisija ugotavlja, da intenzivnost upravnega sodelovanja med državami članicami za obvladovanje utaje in goljufije v zvezi z DDV znotraj Skupnosti še vedno ni zadovoljiva.

Več...

ponedeljek, 02. november 2009

Vlada sprejela stališče do Predloga uredbe Sveta o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost

Vlada je na 48. redni seji, 8. oktobra 2009, sprejela stališče do Predloga uredbe Sveta o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost. V predlogu je poudarek na okrepitvi upravljanja sistema davka na dodano vrednost Evropske Skupnosti v državah članicah in bolj usklajeni strategiji za učinkovitejši boj proti davčnim goljufijam, kar je v skladu z obveznostjo, ki jo je prevzela tudi Republika Slovenija v okviru Lizbonske strategije. Predlagani ukrepi bodo pripomogli v boju proti davčnim goljufijam, s tem pa se bo izboljšalo delovanje notranjega trga, podjetjem pa omogočilo boljše konkurenčne pogoje.

Cilj predloga prenovitve Uredbe Sveta je z učinkovitejšimi sredstvi podpreti države članice v boju proti čezmejnim goljufijam na področju davka na dodano vrednost (DDV). Splošni namen predloga je izboljšati izmenjavo informacij med državami članicami na način, da se zagotovi učinkovitejši boj proti čezmejnim goljufijam ter boljše zagotavljanje pobiranja davka, kadar se kraj obdavčitve razlikuje od kraja, kjer ima ponudnik storitve ali dobavitelj sedež. Spremembe se nanašajo zlasti na skupno odgovornost držav članic za zaščito DDV prihodkov v vseh državah članicah, direktni dostop do podatkov, kakovost podatkov, posodobitev sistema za preverjanje veljavnosti DDV številk in vzpostavitev sistema Eurofisc.

Več...

Informacija o razdelitvi preostanka kvote dovoljenj za zaposlitev tujcev

Na podlagi 6. člena Uredbe o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev (Uradni list RS 44/2009), ki določa, da se neizkoriščeni del kvote za delovna dovoljenja za zaposlitev od dneva uveljavitve te uredbe (to je od 13.6.2009) razdeli tako, da se:

- 95 % nameni za tujce s prebivališčem na območju držav BiH, Črne gore, Hrvaške, Makedonije in Srbije,
- 5 % pa za tujce s prebivališčem na območju drugih tretjih držav

in glede na dejstvo, da so rešene vloge, vložene na ZRSZ do vključno 12.6.2009, so izpolnjeni pogoji, da se preostanek kvote razdeli v skladu z navedenim 6. členom uredbe.

Več...

petek, 30. oktober 2009

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4200-163/2009, 5. 10. 2009

V Uradnem listu RS, št. 68 z dne 28. 8. 2009, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki ga je izdal minister za finance na podlagi četrtega odstavka 9. člena in 76. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Ta pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi, vse spremembe in dopolnitve pa se uporabljajo od 1. januarja 2009 dalje.

V pojasnilu so povzete bistvene spremembe in dopolnitve pri opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti oziroma posameznih vrst prihodkov pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2.

Več...

Opravljanje samozaložniške dejavnosti

Na spletni strani Davčne uprave je objavljen poziv k vpisu v davčni register za zavezance ki opravljajo samozaložniško dejavnost.

Na Davčni upravi RS so zasledili, da nekateri zavezanci opravljajo samozaložniško dejavnost na podlagi pogodbe o delu (npr. avtorske pogodbe).

V zvezi s tem zavezance, ki opravljajo samozaložniško dejavnost obveščajo, da se v skladu z 46. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) dohodek dosežen z opravljanjem samozaložniške dejavnosti šteje za dohodek iz dejavnosti, zato se ne more opravljati na podlagi pogodbe o delu (npr. avtorske pogodbe).

Več...

četrtek, 29. oktober 2009

Novi zakoni in zakoni v pripravi

Pripravili smo pregled nekaterih novo sprejetih zakonov ter predlogov zakonov, ki so bili objavljeni v zadnjem času. Ne spreglejte tudi kratke informacije na temo uvajanja davka na nepremičnine.

Zakon o plačilnih storitvah in sistemih

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B)

E-seminar Predvidene spremembe DDV v letu 2010

Sredi poletja je vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1B), ki pa je do objave tega gradiva še vedno v parlamentarnem postopku. (19. oktobra 2009 so poslanci Državnega zbora sprejeli novelo). Ker bo zakon začel veljati 1. 1. 2010, k temu nas zavezuje evropska zakonodaja, se je na predvidene spremembe potrebno že pripravljati.

V ta namen smo pripravili nov e-seminar z naslovom Predvidene spremembe DDV v letu 2010.

Informacija o uvajanju davka na nepremičnine

Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO)

Predlog Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015

Predlog Zakona o interventnih ukrepih

Predlog Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali kmetijsko dejavnost (ZJShemFOGKD) - prva obravnava

Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1H)- skrajšani postopek

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije

Besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah - EPA 476 - V

Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin-A) - prva obravnava - EPA 601-V

Spremembe Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo

Vlada je na 48. seji, 8. oktobra 2009, izdala Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

Za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje, ki se ne šteje za onesnaževanje večjega obsega, je na podlagi Zakona o varstvu okolja treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Vlada v predpisih, s katerimi določa mejne vrednosti emisij in pravila ravnanja, določi tudi rok, do katerega mora upravljavec obstoječe naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Za obstoječe naprave, iz katerih se odvaja industrijska odpadna voda, obstoječe male komunalne čistilne naprave, komunalne čistilne naprave in skupne čistilne naprave sta v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo določena dva roka. Prvi je določen za vložitev vloge, ki se je že iztekel, drugi pa za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki se izteče 10.10.2009.

Več...

sreda, 28. oktober 2009

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2009

Cene življenjskih potrebščin so bile septembra 2009 v primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,2%.

Več...

Davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu

Pojasnilo DURS, št. 42150-12/2009, 2. 10. 2009

Kakšna je davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu v primeru, ko so sredstva na transakcijskih računih, katerih imetniki so upokojenci, študentje ali otroci, obrestovana po 3 % letni obrestni meri, pri ostalih komitentih pa so pozitivna stanja na transakcijskih računih obrestovana po 0,10 % letni obrestni meri.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

V obravnavanem primeru, ko so sredstva na transakcijskih računih, katerih imetniki so upokojenci, študentje ali otroci, obrestovana po 3 % letni obrestni meri, gre za obresti, ki so po vsebini primerljive obrestim od vezanih denarnih sredstev ali varčevanja pri bankah ali hranilnicah. To pomeni, da se v obravnavanem primeru celoten znesek doseženih obresti obdavčuje kot obresti, dosežene na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU.

Več...

torek, 27. oktober 2009

Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO)

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 05.10.2009

S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja dodatnega davka od dohodkov, prejetih za vodenje ali nadzor poslovnih subjektov, določenih s tem zakonom.

Več...

Novi razpisi Zavoda RS za zaposlovanje

 • Nov razpis za Usposabljanje na delovnem mestu 2009/2011

Zavod RS za zaposlovanje je objavil Javno povabilo izvajalcem usposabljanja - delodajalcem za izvedbo programov Usposabljanja na delovnem mestu 2009/2011.

Povabilo je odprto do porabe sredstev, vendar najdlje do 1. marca 2011.

Več...

 

 • Javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2010

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javni razpis za izbor nacionalnih in lokalnih programov javnih del za leto 2010. Javni razpis predvideva povečan obseg razpoložljivih sredstev in ugodnejše pogoje za izvajanje javnih del, razširitev ciljnih skupin brezposelnih in povečano število njihovih vključitev v javna dela.

Namen javnega razpisa je izbor lokalnih in nacionalnih programov javnih del za leto 2010, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest ter se organizirajo zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov, ter sofinanciranje vključevanja brezposelnih oseb v izbrane programe javnih del.

Več...

ponedeljek, 26. oktober 2009

Poročilo o aktivnostih davčne uprave v projektu Siva ekonomija

Davčna uprava je konec leta 2008 vzpostavila poseben projekt Siva ekonomija, ki je vključen tudi v letni načrt dela davčne uprave za leto 2009. Cilj projekta je spodbujanje davčnih zavezancev k uporabi instituta samoprijave, k registraciji in legalizaciji opravljanja dejavnosti, dvigu davčne kulture in ozaveščanje vseh potrošnikov in davčnih zavezancev o negativnih posledicah sive ekonomije. V obdobju med 1. 1. in 30.09.2009 je bilo v projektu zaključenih 926 nadzorov, pri čemer je davčna uprava v 390 nadzorih (42,1 % nadzorov) ugotovila kršitve zakonodaje. Za skupaj 544 kršitev je bilo izdanih 264 plačilnih nalogov in odločb o prekršku. Skupno je bilo izdanih 69 odločb o prepovedi opravljanja dela na črno. Skupen znesek izrečenih glob je 388.694,60 EUR.

Več...

Pridobitna in nepridobitna dejavnost

V Uradnem listu RS, št. 68 z dne 28. 8. 2009, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Vse spremembe in dopolnitve se uporabljajo od 1. januarja 2009 dalje.

Pojasnila Davčne uprave

Besedilo pravilnika

E-seminarji

Sodna praksa

Debate na forumu

petek, 23. oktober 2009

Ukinitev nekaterih točk VEM

S 15.9.2009 se se ukinele nekatere točke VEM, ki so prenehale obstajati zaradi organizacijskih sprememb ali zaradi nevložitve vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev VEM kot točka VEM.

Seznam

Zavarovanje za zagotovitev postelje v samoplačniškem delu doma za starejše

V zadnjih dneh se je na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve obrnilo več posameznikov, ki so prejeli ponudbo ene od zavarovalnic, ki ponuja zavarovanje za takojšenj sprejem v dom za starejše. V zvezi s tem na ministrstvu pojasnjujemo, da za sklenitev takšnega zavarovanja ni ovir v domovih za starejše, v katerih institucionalno varstvo izvajajo izvajalci na podlagi dovoljenja za delo.

Več...

četrtek, 22. oktober 2009

Statistika finančnih računov

Ajpes obvešča, da je program za vnos in predložitev podatkov za 3. četrtletje 2009 obveznikom poročanja na voljo od 9. oktobra do 10. novembra 2009.

Več...

Predlog Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015

Vlada RS je na seji 8. oktobra 2009 določila besedilo predloga Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. Posredovala ga bo Državnemu zboru RS v obravnavo in predlagala, da ga obravnava po nujnem postopku, saj je njegov sprejem nujen zaradi pravočasne zagotovitve ustrezne razvojne podpore za prestrukturiranje Pomurske regije. Cilj zakona je s programskim pristopom in zagotovitvijo finančnih sredstev v regiji ustvariti pogoje za razvojno dohitevanje drugih slovenskih regij in ublažiti posledice finančne in gospodarske krize.

Med vsemi slovenskimi statističnimi regijami Pomurje že desetletja najbolj zaostaja v razvoju. Stanje se zaradi posledic finančne in gospodarske krize, ki je regijo še posebej močno prizadelo, slabša, zato je Vlada RS sprejela in določila besedilo predloga zakona za razvojno podporo Pomurski regiji, ki določa naslednje ukrepe:

1. izvedba Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 – 2015 v skupni višini 30 milijonov evrov,

2. davčna olajšava za zaposlovanje,

3. davčna olajšava za investiranje,

4. prednostna obravnava programov in projektov iz Pomurske regije pri kandidiranju za sredstva iz nacionalnih programov, programov evropske kohezijske politike in politike razvoja podeželja:

• vzpostavitev medpodjetniškega izobraževalnega centra v okvirni višini 2 milijona evrov,

• vzpostavitev regijskega gospodarskega središča v Pomurski regiji v okvirni višini 30 milijonov evrov,

• vlaganja v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter živilsko-predelovalne industrije in v diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti v okvirni višini 40 milijonov evrov,

• vlaganja v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo v okvirni višini 90 milijonov evrov in

5. vzpostavitev vladne projektne pisarne v Pomurski regiji.

Več...

sreda, 21. oktober 2009

Pregled obdavčitve v Sloveniji v letu 2009

Ministrstvo za finance je pripravilo dokument s predstavitvijo obdavčitve v Sloveniji v letu 2009. Predstavljeni so: davek od dohodkov pravnih oseb, dividende, obresti in licenčnine, davek na tonažo, dohodnina, davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, davek na pogodbeno delo, prispeki za socialno varnost, obdavčitev dobitkov pri klasičnih igrah na srečo, davek od iger na srečo, davek na dediščine in darila, davek na premoženje, davek na vodna plovila, letna dajatev za uporabo vozil, davek na dodano vrednost, trošarine, davek od prometa zavarovalnih poslov, davek na promet nepremičnin, davek na motorna vozila, carine, predpisi o davčnem postopku, konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in posebne ekonomske cone.

Več...

Jamstvena shema za fizične osebe

Z jamstveno shemo se posredno omogoča bankam, da določen del tveganja (50 ali 100 odstotkov) kredita prenesejo na državo. Država bo v primeru, če fizična oseba ne bo zmogla odplačati kredita, banki povrnila del neplačanih obveznosti kreditojemalca. Del kredita, ki ga je banki krila država, bo neplačnik vračal v skladu z davčnim postopkom. Kredite v okviru jamstvene sheme bodo banke odobravale do konca leta 2010 oziroma do porabe zakonske določene kvote v višini 350 milijonov evrov.

Obrestna mera

Za kreditne pogodbe, ki sodijo v skupino kreditojemalcev zaposlenih za določen čas, prvo reševanje stanovanjskega vprašanja in mlade družine, je skupna efektivna obrestna mera enaka ali nižja od 8,00 %. Banke, ki so pridobile jamstveno kvoto, so pri obrestni meri tj. omejene le navzgor, za navzdol pa še vedno obstaja tržna (konkurenčna) komponenta, saj bodo kreditojemalci lahko bančne ponudbe med seboj primerjali in izbirali ugodnejše, tako da bodo dejanski krediti lahko tudi cenejši od licitiranih EOM.

Za kreditne pogodbe, ki sodijo v skupino kreditojemalcev, ki so zaposlitev izgubili po 1.10.2008 iz poslovnih razlogov, je skupna efektivna obrestna mera enaka ali nižja od 9,00 %. Banke, ki so pridobile jamstveno kvoto, so pri obrestni meri tj. omejene le navzgor, za navzdol pa še vedno obstaja tržna (konkurenčna) komponenta, saj bodo kreditojemalci lahko bančne ponudbe med seboj primerjali in izbirali ugodnejše, tako da bodo dejanski krediti lahko tudi cenejši od licitiranih EOM.

Omejitve pri odobritvi kredita:

 • Najamete lahko samo en kredit z jamstvom Republike Slovenije pri eni banki. Nov kredit lahko najamete, ko ste v celoti odplačali prvi kredit z jamstvom Republike Slovenije.
 • Kredit lahko znaša najmanj 5.000 in največ 100.000 evrov.
 • Doba trajanja kredita ne sme biti daljša od 25 let.
 • Kredit je potrebno zavarovati z zemljiškim dolgom ali s hipoteko na nepremičnini.
 • Morebitno pridobljeno nepremičnino je možno odtujiti le v primeru poplačila celotnega kredita.
 • Kredita ne morete najeti za financiranje poslovne dejavnosti, ki jo nameravate opravljati v kakršni koli statusni obliki, za nakup poslovnih deležev ali vrednostnih papirjev oz. za poplačilo kreditov, najetih za te namene.

Več...

torek, 20. oktober 2009

Uveljavljanje investicijske olajšave – plačilo stavbne pravice

Pojasnilo DURS, št. 4210-178/2009, 1. 10. 2009

V zvezi z vlaganjem v nakup stavbne pravice zavezanec sprašuje, ali v obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti lahko uveljavljala investicijsko olajšavo za plačilo stavbne pravice za zemljišče, na katerem bo zgradil poslovni prostor - garažo za delovne stroje ter v kakšni višini lahko uveljavlja olajšavo. Stavbno pravico mu je prodala žena. V pogodbi o ugotovitvi stavbne pravice, ki je bila sklenjena v letu 2008, je določeno, da je stavbna pravica ustanovljena za obdobje 99-ih let, ter da znaša letno nadomestilo 750,00 €, kar za celotno obdobje znaša 74.250,00 € oz. 75.735,00 € z vključenim davkom na promet nepremičnin.

V zvezi z vprašanjem pojasnjujemo naslednje:

Zavezanec lahko uveljavlja investicijsko olajšavo za nakup stavbne pravice, ki se nanaša na nakup pravice uporabe površin in se po določbah računovodskih standardov evidentira med neopredmetenimi sredstvi. Zavezanec lahko v davčnem obračunu za leto 2008 uveljavlja investicijsko olajšavo največ v višini 30 % zneska dejanskega plačila nadomestila za stavbno pravico v letu 2008.

Več...

Obdavčitev podjetja v postopku redne likvidacije

Pojasnilo DURS, št. 4200-151/2009-2, 5. 10. 2009

Zavezanec prosi za pojasnilo v zvezi z obdavčitvijo v primeru, ko je bil pri podjetju uveden postopek redne likvidacije po 2. alineji prvega odstavka 402. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3), skupščina pa namerava sprejeti sklep o nadaljevanju družbe v skladu s 422. členom ZGD-1.

Navajate, da sta lastnika podjetja dve fizični osebi. Na dan pred vpisom začetka likvidacije v sodni register (31. 3. 2009) ste izdelali zaključno bilanco po SRS 2006 in tudi davčni obračun v skladu z ZDDPO-2. V skladu s SRS 37 (2006) ste izdelali otvoritveno likvidacijsko bilanco, ki se razlikuje od zaključne bilance (razlike - skrite rezerve so nastale zaradi cenitve sredstev in sicer na določenih postavkah so pozitivne, na drugih negativne). Podjetje v likvidaciji nadaljuje s proizvodnjo in bo moralo pripraviti davčni obračun za davčno obdobje (od začetka postopka likvidacije pa do 31. 12. 2009 in nato za vsa davčna obdobja do zaključka likvidacije). Glede na to, da skupščina predvideva, da bo družba delovala dalje v skladu s 422. členom ZGD-1 (v telefonskem razgovoru dne 18. 9. 2009 ste pojasnili, da bo sklep o nadaljevanju družbe, če ga bo skupščina sprejela, sprejet v letu 2010), prosite za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Osnova za amortizacijo zaradi cenitve sredstev je na določenih postavkah višja, na drugih nižja. V celoti je amortizacija višja kot bi bila, če do spremembe vrednosti zaradi cenitve ne bi prišlo. Kako naj podjetje izkazuje strošek amortizacije v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb?

2. Podjetje proda osnovno sredstvo, ki je bilo ocenjeno na višjo vrednost kot je bila njegova vrednost pred likvidacijo. Kako naj podjetje izkaže prihodek oziroma odhodek pri prodaji v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb?

3. Kakšne podatke iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida naj podjetje priloži v Prilogi 3 obračuna DDPO (obrazci, ki jih predpisuje SRS 37, niso predpisani s strani organizacije, pooblaščene za obdelovanje in objavljanje podatkov) ?

4. Kje podjetje prikaže skrite rezerve v primeru nadaljevanja družbe po 422. členu ZGD-1?

V zvezi z vprašanji pojasnjujemo naslednje:

Predlaganje davčnega obračuna pri postopku stečaja ali likvidacije ureja 368. člen Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS in 125/08). Šesti odstavek določa, da davčni zavezanec v likvidaciji, ki po začetku likvidacijskega postopka nadaljuje, ali spet začne proizvajati oziroma opravljati druge sprotne posle, predloži davčni obračun za posamezno davčno obdobje. Če skupščina družbe med likvidacijskim postopkom odloči, da družba deluje dalje, davčni zavezanec sestavi končni davčni obračun na dan pred sprejetjem sklepa o nadaljevanju. Glede na to, da bo po vaših predvidevanjih skupščina šele v letu 2010 sprejela sklep o nadaljevanju družbe, to pomeni, da boste pri obračunu DDPO za obdobje od 1. 4. do 31. 12. 2009 upoštevali postavke v računovodskih izkazih, ki bodo izkazane v skladu s pravili vrednotenja in merjenja po določbah SRS 37 (2006) – Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju in likvidaciji.

Več...

ponedeljek, 19. oktober 2009

Informacije o denarnih socialnih pomočeh in ugodnostih ter subvencijah, do katerih so upravičeni prejemniki denarne socialne pomoči ter druge koristne

DENARNA SOCIALNA POMOČ

Po Zakonu o socialnem varstvu se z denarno socialno pomočjo upravičencem zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Šteje se, da je preživetje omogočeno, če so upravičencu zagotovljeni dohodki, ki so po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost v višini minimalnega dohodka.
Denarna socialna pomoč se izplačuje v dveh oblikah, in sicer, v obliki tako imenovane »redne« denarna socialna pomoči in izredne denarne socialne pomoči.
Od 1. julija 2009 osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 226,80 evrov.
Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki nimajo dohodkov ali pa so ti pod zgornjo višino. Če dohodkov sploh nimajo, prejmejo navedeni znesek v celoti, sicer pa v višini razlike med lastnimi dohodki in navedenimi zneski. Poleg tega cenzusa je pri presoji upravičenosti pomembno zlasti, ali ima posameznik oziroma družina premoženje, s katerim bi se lahko preživljala, ali je uveljavljala vse druge pravice (socialna pomoč je namreč zadnja v sistemu vseh pravic, ko so že bile izčrpane vse druge možnosti za preživetje) in ali je oseba sama aktivna pri reševanju svojega problema. Slednje je pomembno zlasti za vse, ki lahko delajo in morajo biti zato prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, se vključevati v ponujene programe aktivne politike zaposlovanja ter biti tudi sami aktivni pri iskanju zaposlitve.

UGODNOSTI IN SUBVENCIJE, DO KATERIH SO UPRAVIČENI PREJEMNIKI »REDNE« DENARNE SOCIALNE POMOČI

 • Naročnina za RTV - oprostitev plačila naročnine
 • Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje
 • Predšolska vzgoja - brezplačen vrtec
 • Učbeniki v osnovni šoli
 • Subvencionirana prehrana v osnovni šoli
 • Učbeniki v srednji šoli
 • Subvencioniran prevoz v srednji šoli

Več...

Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25.09.2009

Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela

petek, 16. oktober 2009

Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

Vlada je na 45. seji, 24. septembra 2009, podala soglasje k spremembam in dopolnitvam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, ki jih je sprejela uprava DARS, d.d. dne 2. septembra 2009.

Novela cenika cestnine sledi določilom Sporazuma o sistemskih prilagoditvah na področju avtoprevozniškega sektorja za zmanjševanje posledic gospodarske in finančne krize, ki je bil dne 26.08.2009 podpisan med Ministrstvom za promet in predstavniki avtoprevozniškega sektorja.

Z novelo cenika cestnine se tako določa prilagoditev višine cestnine glede na obdobje dneva, kar pomeni, da se uvaja dnevna in nočna tarifa za vožnjo vozil cestninskega razreda R3 in R4 po cestninskih cestah. Dnevna tarifa, ki je določena s faktorjem prilagoditve 0,875 glede na višino cestnine po veljavnem ceniku in se bo obračunavala vse dni v tednu v času med 6. uro zjutraj in 22. uro zvečer. Nočna tarifa, ki je določena s faktorjem prilagoditve 0,8 glede na višino cestnine po veljavnem ceniku in se bo obračunavala vse dni v tednu v času med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Navedena ukrepa (dnevna in nočna tarifa) sta prehodnega značaja in bosta veljala do vzpostavitve sistema prilagajanja višine cestnine glede na EURO emisijski razred vozila.

Več...