petek, 31. oktober 2008

Dovoljenje za opravljanje zavarovalnega zastopanja in oprostitev plačila DDV

Z zavarovalnimi in pozavarovalnimi transakcijami povezana storitev zavarovalnega zastopnika ali posrednika je oproščena plačila DDV v skladu s 1. točko 44. člena ZDDV-1 ne glede na to, ali zavarovalni zastopnik ali posrednik ima dovoljenje za opravljanje te dejavnosti ali ne oziroma ali izpolnjuje z ZZavar določene pogoje za opravljanje te dejavnosti ali ne.

V skladu s 1. točko 44. člena ZDDV-1 so plačila DDV oproščene zavarovalne in pozavarovalne transakcije, vključno s povezanimi storitvami zavarovalnih posrednikov in zastopnikov.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07 in 21/08) v 71. členu določa, da so zavarovalni in pozavarovalni posli iz 1. točke 44. člena ZDDV-1, v skladu s predpisi, sklepanje in izvajanje pogodb o premoženjskem in življenjskem zavarovanju, pozavarovanju in sozavarovanju.

Zakon o zavarovalništvu – ZZavar (Uradni list RS, št. 109/06-UPB2, 9/07, 102/07 in 69/08) v četrtem odstavku 227. člena določa, da lahko storitve zavarovalnega zastopanja opravljajo tudi druge osebe, če sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno storitvijo, ki jo opravljajo (na primer potovalne agencije, špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil) in so pridobile dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja.

Posedovanje dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ni pogoj, na podlagi katerega bi odločali o oprostitvi oziroma obdavčitvi te storitve z DDV, čeprav gre za kršenje določb zakonodaje s področja zavarovalništva.

Več

Zdravstveno zavarovanje študenta, ki dopolni 26 let, in ima dopolnilno oz. popoldansko dejavnost

24. 08. 2008 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K), (Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25.07.2008). Z 12. členom navedeni zakon spreminja določbo 22. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 72/06 - ZZVZZ-UPB3, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08, 76/08) tako, da postavlja starostni limit 26 let za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član – otrok.

Ker se je pojavilo vprašanje, na kakšen način naj uredi vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje študent, ki ima dopolnilno oz. popoldansko dejavnost - t. i. »popoldanski s.p.«, smo o tem povprašali na zzzs.

Prejeli smo sledeč odgovor:

Študent, ki dopolni 26 let, skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ne more biti več zavarovan kot družinski član - otrok. Glede na navedeno se mora tak študent zavarovati skladno z 20. točko prvega odst. 15. člena ZZVZZ (t. i. oseba z drugimi prihodki), tj. enako kot študentje, ki dopolnijo 26 let, pa nimajo s.p., vendar prejemajo neke prihodke (npr. iz dela preko študentskega servisa, avtorskih pravic ...). Zavarovanje si oseba uredi na najbližji območni enoti ali izpostavi ZZZS. (Poudaril Računovodja.com.)

Več

četrtek, 30. oktober 2008

Kaj storiti v primeru izgube osebnega dokumenta

Osebna izkaznica

Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike Slovenije izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo. Če pride do kraje, izgube ali pogrešitve osebne izkaznice, je to potrebno naznaniti na upravni enoti, obenem pa tam lahko zaprosite za novo osebno izkaznico. Prijava pogrešitve zgolj na policijski postaji ne zadošča.

Pravna podlaga:

KJE:
Na upravni enoti, kjer ima oseba stalno prebivališče.

KDAJ:
Najkasneje v 8 dneh po pogrešitvi.

V primeru, da je oseba svojo osebno izkaznico pogrešila v tujini, mora prijavo opraviti v 8 dneh po prihodu v domovino.
Državljan Republike Slovenije brez stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji mora pogrešitev osebne izkaznice v tujini naznaniti najbližjemu diplomatsko-konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini v 30 dneh od dneva pogrešitve.

Več

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu

Vlada je na redni seji 14. oktobra 2008 sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu. Poglavitna rešitev zakona je uvedba neomejenega jamstva za neto bančne vloge upravičencev po 310. členu ZBan-1. Neomejena raven jamstva je predvidena od 8. oktobra 2008 dalje.

Zakon določa tudi, da velja neomejeno jamstvo zaenkrat najmanj do 31.12.2009 (po vzoru sklepa ECOFIN). Po tem datumu lahko ministrstvo za finance v sodelovanju z Banko Slovenije prouči razmere na finančnem trgu. Če oceni, da so se le-te spremenile, predlaga Vladi Republike Slovenije, da raven višine zajamčene vloge.

Več

sreda, 29. oktober 2008

Davčna uprava izdala 19.888 informativnih izračunov dohodnine z osebno vročitvijo

Rok za ugovor je 15 dni, rok za plačilo pa 45 dni od dneva vročitve informativnega izračuna.

Davčna uprava je 17. oktobra 2008, z osebno vročitvijo izdala 19.888 informativnih izračunov dohodnine za leto 2007 (IID07). Prejeli ga bodo tisti zavezanci, ki so do konca maja 2008 že prejeli IID07, vendar do 13. oktobra 2007 niso poravnali doplačila dohodnine, hkrati pa tudi niso vložili ugovora zoper IID07 ali vložili vloge za odpis, delni odpis, odlog ali obročno plačilo davka. Vsebina ponovno izdanih IID07 se ne bo spreminjala. Rok za plačilo premalo plačane dohodnine se izteče v 45 dneh od dneva osebne vročitve IID07. Zoper IID07 je možen ugovor, ki zadrži izvršitev plačila dohodnine, saj mora davčni organ v tem primeru izdati dohodninsko odločbo.

Več

Nove elektronske vloge za prijavo in odjavo prebivališča

Na portalu e-uprava so objavljene nove e-vloge za vse postopke v zvezi s prijavo in odjavo prebivališča, določitvijo naslova za vročanje in izjavo o pripadnosti gospodinjstvu.

Na podlagi zakona o prijavi prebivališča so objavljene nove elektronske vloge za vse postopke v zvezi s prijavo in odjavo prebivališča, določitvijo naslova za vročanje in izjavo o pripadnosti gospodinjstvu.

Več

ponedeljek, 27. oktober 2008

Novičke - 20. oktober 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu, pred 20. oktobrom, smo na portal dodali naslednje vsebine:

Razpis za direktorja Agencije za nadzor nad revidiranjem

Davčna uprava izdala 19.888 informativnih izračunov dohodnine z osebno vročitvijo

Obvestilo pridelovalcem grozdja in vina o prijavi pridelka

ZZZS omogoča izrednim študentom nemoteno posredovanje podatkov o njihovih obveznih zavarovanjih za nakup bonov za študentsko prehrano

Negotovinska plačila na podračune javnofinančnih prihodkov po ukinitvi upravnih in sodnih kolkov

Povprečne mesečne plače - avgust 2008

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu

Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom

Vlada izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu

Uredba o napredovanju uradnikov v nazive

Odpoved Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti

Aneks št. 7 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

Aneks št. 6 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti

Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg

Poročanje o izplačanih plačah na obrazcu ZAP-STRU/L - do 31.10.2008

Izpolnjevanje obrazca M-1

POJASNILO STROKOVNEGA ODBORA ZA POJASNJEVANJE O SOP-10

POJASNILO STROKOVNEGA ODBORA ZA POJASNJEVANJE O SOP-7

Položaj delodajalca v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje tujca zaradi zaposlitve ali dela ter zaradi opravljanja sezonskega dela

Cestnine za vozila nad 3.500 kg z novembrom višja za 10 odstotkov

Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana

Novičke - 13. oktober 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu,pred 13. oktobrom, smo na portalu dodali naslednje vsebine:

Prijava podatkov na elektronskih obrazcih M-4

Spremenjeni Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. list RS, št. 81/00 in 111/07) je predpisal elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4, kar velja za vse dajalce podatkov. Spremenjeni način sporočanja navedenih podatkov velja za leto 2008 od 1.1.2009 dalje.

Predlog pravilnika o davčnem obračunu DDPO in dohodnini za 2008

Na spletni strani Ministrstva za finance so objavljeni predlogi nekaterih pravilnikov in obrazcev za leto 2008: Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008, Obrazec Informativni izračun dohodnine za leto 2008, Obrazec Napoved za odmero dohodnine za leto 2008, Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2008

Plačilo DMV za določene vrste motornih vozil, ki se homologirajo kot tovorna vozila
Pojasnilo DURS, št. 4230-98/2008-2, 24. 9. 2008

Obdavčitev dobave promocijske slike na ozemlju Slovenije kupcu iz Skupnosti in vpis v obrazec DDV-O
Pojasnilo DURS, št. 4230-155/2008-2, 25. 8. 2008

Obravnava presežka DDV po novem obračunu davka na dodano vrednost in izvajanje pobotov
Pojasnilo DURS, št. 4290-73/2008-01, 19. 9. 2008

Dohodnina 2008

Ukinitev upravnih kolkov kot plačilnega sredstva za plačevanje upravnih taks

Edavki: Uporaba gumba "Izračun" na PODO obrazcih

Priznavanje in potrjevanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol

Dogovor o spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije številka 1

Poročilo o gibanju plač za julij 2008

Pravilnik o kriterijih in merilih množičnega vrednotenja nepremičnin

Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

Spremembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

Tarifa nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti

Pravilnik o obrazcu izjave o premoženjskem stanju

Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah

Sklep o določitvi obsega pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto 2008

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Slovenija z neomejenim jamstvom za bančne in hranilniške vloge

Podatki za obračun plač za september 2008

Začetek veljavnosti novega Zakona o sodnih taksah, novele Zakona o pravdnem postopku ter začetek uporabe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanj

Nove cene goriva

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja pri realizaciji investicij in razvojnih projektov

Poziv za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij

petek, 24. oktober 2008

V nedeljo bomo premikali kazalce

V skladu z Uredbo o določitvi obdobja poletnega časa se bo obdobje poletnega časa končalo v nedeljo, 26. oktobra 2008, ob 3. uri zjutraj. Takrat bo treba uro prestaviti na 2. uro, s čimer bo zagotovljen prehod s poletnega na srednjeevropski čas.

Več

ponedeljek, 20. oktober 2008

Evidentiranje prebivališča z naslovom za vročanje

Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 105/01, 78/02, 57/07 in 67/08) v 17. a členu ureja obveznost oseb, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, da upravljavcu registra stalnega prebivalstva sporočijo naslov v Republiki Sloveniji, na katerem se jim vročajo pisanja sodišč in upravnih organov (naslov za vročanje), pri čemer posameznik ob prijavi stalnega prebivališča oziroma spremembe naslova stanovanja ali ob prijavi začasnega prebivališča eno izmed teh prebivališč izbere kot naslov za vročanje. Posameznik pa ima možnost, da kadarkoli upravni enoti sporoči novi naslov za vročanje. Določba zakona je pričela veljati 20. septembra 2008.

Zakon o prijavi prebivališča določa:

 • če ima posameznik v Republiki Sloveniji prijavljeno le stalno prebivališče, se naslov stalnega prebivališča šteje za naslov za vročanje,
 • če ima posameznik v Republiki Sloveniji poleg stalnega prebivališča prijavljeno tudi eno ali več začasnih prebivališč, mora ob prijavi stalnega oziroma začasnega prebivališča oziroma ob prijavi spremembe naslova stanovanja določiti, kateri od teh naslovov se šteje za naslov za vročanje. Če prijava začasnega prebivališča poteče, posameznik pa v roku osmih dni po preteku prijave začasnega prebivališča, ki lahko traja največ eno leto, ni obnovil prijave začasnega prebivališča, se za naslov za vročanje šteje naslov stalnega prebivališča
Več

Izbris iz sodnega registra brez likvidacije

ZFPPIPP v sedmem poglavju ureja izbris iz sodnega registra brez likvidacije, in sicer:

 1. poglavje o izbrisu iz sodnega registra brez likvidacije se praviloma uporablja za vse pravne osebe, ki so subjekt vpisa v sodni register. To poglavje se ne uporablja, če je bil nad pravno osebo začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilne likvidacije, ali če zakon za posamezno pravnoorganizacijsko obliko določa, da se ne more izbrisati iz sodnega registra brez likvidacije;
 2. razlog za izbris iz sodnega registra brez likvidacije je, da je pravna oseba prenehala poslovati, nima premoženja in je izpolnila vse svoje obveznosti, pri čemer so določene naslednje izpodbojne domneve o obstoju izbrisnega razloga:
  • če je za pravno oseba predpisana obveznost predlaganja letnega poročila zaradi objave ali podatkov iz letnega poročila za statistične namene AJPES, nepredložitev letnega poročila ali podatkov iz letnega poročila v dveh zaporednih poslovnih letih;
  • če je pri pravni osebi kot njen poslovni naslov v sodni register vpisan naslov: na katerem ne sprejema uradnih poštnih pošiljk ali je na tem naslovu neznana; na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki ji ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu; ki ne obstaja

Več ...

petek, 17. oktober 2008

Osebni stečaj

Kot posebni insolvenčni postopek je v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07; dalje ZFPPIPP) urejen postopek osebnega stečaja. Gre za novost, vsaj v takšni obliki, čeprav segajo zametki že pred prvo svetovno vojno.

Gre za postopek, ki ga lahko razdelimo na:

 • prvi del - postopek stečaja z unovčljivostjo dolžnikovega premoženja in
 • drugi del - sorazmerno poplačilo upnikov, kar je namen vsakega stečajnega postopka in razbremenitev dela odgovornosti v obsegu neplačanih terjatev.

Članek, ki podrobneje opisuje stečajni postopek, najdete na spodnji povezavi. Članek je brezplačno dostopen vsem registriranim uporabnikom portala Racunovodja.com.

Morda vas bo zanimal tudi članek Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki je prav tako brezplačno dostopen vsem registriranim uporabnikom.

Več ...

četrtek, 16. oktober 2008

Cestnine za vozila nad 3.500 kg z novembrom višja za 10 odstotkov

Vlada je na seji 9. oktobra 2008 sprejela Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa (NDM) presega 3.500 kg. Veljati bo začel dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

S tem sklepom se določa 10-odstotni dvig višine cestnine za tovorna vozila, ki je bil dogovorjen med Ministrstvom za promet in predstavniki avtoprevoznikov, v primeru, da se zniža letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu glede na ekološki razred motorja.

Več

sreda, 15. oktober 2008

Spremenjena pravila Ljubljanske borze

V primeru večjih neravnovesij na borznem trgu lahko uprava borze za zagotovitev urejenega delovanja borznega trga, s sklepom začasno omeji uporabo posameznih vrst naročil. O vsebini sklepa in času trajanja ukrepa se nemudoma obvesti člane borze, javnost ter Agencijo

Več

Ukinitev upravnih kolkov kot plačilnega sredstva za plačevanje upravnih taks

S 1.9.2008 so bili na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 126/2007) ukinjeni upravni kolki kot plačilno sredstvo za plačevanje upravnih taks.

Fizične in pravne osebe lahko od 1.9.2008 do 1.12.2008 zamenjajo upravne kolke za gotovino na blagajnah pravnih in fizičnih oseb, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno, na katerih so upravne kolke kupile, v nominalni vrednosti.

Več

torek, 14. oktober 2008

Elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4

Spremenjeni Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. list RS, št. 81/00 in 111/07) je predpisal elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4, kar velja za vse dajalce podatkov. V ta namen je spremenjen tudi Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Ur. l. RS 45/05, 121/05-popravek in 75/08 – v nadaljevanju: Pravilnik o obrazcih). Spremenjeni način sporočanja navedenih podatkov velja za leto 2008 od 1.1.2009 dalje.

Obrazec M-4 je oblikovan individualno za posameznega zavarovanca. To pomeni, da se podatki posredujejo v predpisani elektronski obliki (XML) preko za to namenjene spletne aplikacije M-4 in so s strani dajalca podatkov podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom enega od pooblaščenih overiteljev digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji.

Več

Predlog pravilnika o davčnem obračunu DDPO in dohodnini za 2008

Na spletni strani Ministrstva za finance so objavljeni predlogi nekaterih pravilnikov in obrazcev za leto 2008:

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008

Obrazec Informativni izračun dohodnine za leto 2008

Več

ponedeljek, 13. oktober 2008

Novičke - 6. oktober 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V prejšnjem tednu smo na portal dodali naslednje vsebine:

Zamudne obresti - spletni izračun

Program omogoča izračun po konformni metodi in po linearni metodi.

Diplomiral sem. Kaj pa zdaj?

Po uspešno zaključenem študiju in opravljenih vseh študijskih obveznosti, vkjučno z diplomo, študent izgubi svoj študentski status. S tem prenehajo vse pravice, ki jih je v času študija imel. Poskrbeti je treba za zdravstveno zavarovanje, si priskrbeti delovno knjižico in nenazadnje tudi poiskati prvo pravo zaposlitev, saj s pretekom statusa delo prek študentskega servisa ni več mogoče. Diplomirani je o opravljeni diplomi sam dolžan obvestiti študentski servis.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - september 2008 (excel)

Podatki za obračun plač za september 2008

Standard ZBSxml za izmenjavo podatkov v elektronskem plačilnem prometu med komitentom in banko

Kaj je standard ZBSxml, zakaj in kako se ga uporablja, kako se ga vzdržuje?

Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela

Navodilo podrobneje ureja prijavo kratkotrajnega dela in določa vodenje evidence opravljanja tega dela.

Akontacija davka od dohodka pravnih oseb pri statusnem preoblikovanju podjetnika posameznika v kapitalsko družbo

Vlada se je seznanila s Poročilom o delu Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo za leto 2007

Vlada spremenila Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije

Uredba o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka

Vlada za spremembo direktive o cestnih pristojbinah za težke tovornjake

Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu

Obvestilo o uveljavitvi in začetku uporabe olajšave oziroma ugodnosti v zvezi s tveganim kapitalom

Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom

Odločba o ugotovitvi, da je 10. člen Zakona o društvih v neskladju z Ustavo

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2008

Po novem možna razglasitev osebnega stečaja

Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o registru transakcijskih računov

Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen

Pravilnik o čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o vodenju čakalnih seznamov

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Poziv za predlaganje članov področnih odborov za poklicne standarde

Javni razpis za izbor programov javnih del za leto 2009

Davčna obravnava plačila odškodnine žrtvam vojnega nasilja

Hrvaški telefonski imenik

Glosar izrazov s področja varnosti in zdravja pri delu

Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino

Mednarodni računovodski standardi

MRS 28 - Obračunavanje finančnih naložb v pridružena podjetja

MRS 29 - Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih

MRS 31 - Računovodsko poročanje o deležih v skupnih podvigih

MRS 33 - Čisti dobiček na delnico

MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje

MRS 36 - Oslabitev sredstev

MRS 37 - Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva

MRS 38 - Neopredmetena sredstva

MRS 40 - Naložbene nepremičnine

MRS 41 - Kmetijstvo

Dohodnina 2008

Obrazec za dohodnino 2008

Lestvica za odmero dohodnine (dohodninska lestvica) in olajšave za leto 2008

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2008 - Uradni list RS 119/2007 z dne 24. 12. 2007

Dodatno zmanjšanje letne davčne osnove na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Ur.list št.10/2008, 78/2008)

Vzorec izjave delavca, naj izplačevalec ne upošteva dodatnega zneska splošne olajšave iz drugega in tretjega odstavka 111. člena (ZDoh-2A)

Pregled sprememb Zakona o dohodnini - veljajo od 31.1.2008

ZAKON O DOHODNINI, neuradno prečiščeno besedilo (ZDoh-2-NPB2)

Čistopis zakona o dohodnini s komentarjem (Davčna sestavljenka)

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2008

Namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2008

četrtek, 09. oktober 2008

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost

Vlada je na seji 1. oktobra 2008 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost.

Pri izvajanju Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost se je izkazala potreba po spremembi in dopolnitvi, saj so postopki spreminjanja prostorskega akta iz ekonomskih in drugih razlogov nesmotrni ter administrativno neupravičeni glede na vrsto in zahtevnost posega v prostor za nekatere objekte, ki imajo tlorisno površino do 1 m2. Gre predvsem za objekte v segmentu t.i. urbane opreme, ki imajo »začasen značaj«, saj so postavljeni za določeno obdobje (npr. 3 - 5 let), s spremembo prometne infrastrukture ter številnimi drugimi vplivi pa se tudi spreminjajo potrebe po njihovem umeščanju v prostor.

Objekti, ki imajo tlorisno površino do 1 m2, kar je bistveno manj v primerjavi z določenimi drugimi enostavnimi objekti, so npr.:

 • nadstrešek pred vhodom v objekt največ 30 m2, višine do 3,5 m
 • zavetišče na železniških postajališčih do 50 m2
 • žičniški zabojnik do 30 m2
 • obmejna stavba do 30 m2
 • nadstrešnica nad mejnim prehodom do 120 m2, višina do 7,5 m
 • prijavnica do 30 m2
 • nadstrešnica za motorna vozila do 120 m2, višina do 7,5 m
 • kašča največ 20 m2, višina do 3,5 m
 • kozolec dolžine do 30 m in višine največ 6 m
 • šotor do 500 m2, višina do 6 m
 • oder z nadstreškom do 30 m2, višina do 6 m
 • pokriti prireditveni prostor do 500 m2
 • začasna tribuna za gledalce največ 1000 m2, višine največ 6 m
 • pokrit vadbeni prostor do 500 m2.

Vir: UVI

sreda, 08. oktober 2008

Spletni izračun zamudnih obresti

Spletni izračun zamudnih obresti - NOVO!

Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (uradno prečiščeno besedilo) (ZPOMZO-1-UPB1)

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti določa, da je predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk.

Obligacijski zakonik (uradno prečiščeno besedilo) (OZ-UPB1) Uradni list RS 97/2007

Preverite znanje poslovne matematike

E-seminar Finančno načrtovanje v malem podjetju

Sodna praksa

Zakonske zamudne obresti je treba za čas do 28.6.2003 obračunati po konformni metodi

Način obračuna zakonskih zamudnih obresti

Forum

Prijava kratkotrajnega dela

(postopek prijave)

Mikro družba, zasebni zavod ali podjetnik z največ 10 zaposlenimi (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) mora opravljanje kratkotrajnega dela prijaviti pri krajevno pristojni upravni enoti pred opravljanjem tega dela.

Prijava kratkotrajnega dela se vloži pri pristojni upravni enoti v enem izvodu na obrazcu POKD, ki je kot priloga sestavni del tega navodila.

Prijava kratkotrajnega dela se lahko vloži osebno na pristojni upravni enoti, priporočeno po pošti ali po elektronski poti z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila prijavitelja.

Pristojna upravna enota en izvod prijave kratkotrajnega dela nemudoma posreduje pristojnemu inšpektoratu za delo.

Več

torek, 07. oktober 2008

Podatki za obračun plač - za september 2008

Pripravili smo podatke za obračun plač za september 2008.

Na enem mestu so zbrani podatki, ki jih potrebujete za obračun plač v septembru: število delovnih dni, podatki o minimalni in zajamčeni plači, regres za prehrano med delom ...

Razpis za sofinanciranje projektov ohranitve delovnih mest

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov ohranitve delovnih mest. Razpis je namenjen subvencioniranju ohranitve delovnih mest in usposabljanju zaposlenih v posameznih ločenih obratih (enotah) delodajalca, kjer so delovna mesta ogrožena.

Financirani bodo projekti, ki bodo vsebinsko namenjeni:

 • ohranitvi delovnih mest v posameznih ločenih enotah za obdobje najmanj 1 leta
 • ohranitvi poslovanja posameznih ločenih enot za obdobje najmanj 2 let
 • usposabljanju delavcev, zaposlenih v posameznih ločenih enotah podjetja
 • izdelavi programa ukrepov »prijaznega podjetja«.

Cilj razpisa je ohranitev predvidoma 500 delovnih mest za obdobje najmanj enega leta, ohranitev poslovanja v ločenih enotah za obdobje najmanj dveh let in pridobitev primerov dobre prakse ukrepov »prijaznega podjetja«.

Več ...

ponedeljek, 06. oktober 2008

Prispevki za socialno varnost zasebnikov za september 2008

Objavili smo tabelo s prispevki za socialno varnost samozaposlenih za mesec september 2008. Rok za plačilo je 15.10.2008.

Povezava do tabele

Pridružite se nam na Facebooku!

Tudi Računovodja.com je prisoten na Facebooku.

Pridružite se nam v skupini Računovodja.com

ali pa spremljajte našo stran

petek, 03. oktober 2008

Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino

1. julija 2008 je pričel veljati Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino (Uradni list RS št, 37/08, MP 10/08).

Uveljavljanje pravic iz PIZ

Več ...

Predlog pravilnika o obračunu DDPO in predlog dopolnitve pravilnika ODO-1

Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen:

Več

Povprečne plače v juliju 2008.

Statistični urad je objavil podatke o plačah v juliju 2008.

Povprečna mesečna plača za julij 2008 se je v primerjavi s preteklim mesecem zvišala; bruto za 0,6 %, neto za 0,8 %. Zaposlena oseba je julija 2008 v povprečju zaslužila 890,24 EUR neto.

Povprečna bruto plača v prvih sedmih mesecih letošnjega leta za 8,3 % višja kot v enakem obdobju lani.

Povprečna mesečna bruto plača za julij 2008 je znašala 1.372,46 EUR in se je v primerjavi z julijem preteklega leta zvišala za 8,7 %. Nekoliko manj, za 8,3 %, so se povprečne mesečne bruto plače zvišale v prvih sedmih mesecih letošnjega leta glede na enako obdobje leta 2007.

Julijske plače tudi realno višje

Povprečne mesečne bruto in neto plače za julij 2008 so se v primerjavi z junijem 2008 tudi realno zvišale, bruto za 0,6 %, neto pa za 0,8 %. V prvih sedmih mesecih letošnjega leta pa so se povprečne mesečne bruto plače glede na isto obdobje lani realno povečale za 1,6 %, povprečna bruto plača za julij 2008 pa se je v primerjavi z julijem 2007 realno povečala za 1,7 %.

Več ...

četrtek, 02. oktober 2008

Obremenitve z davki in prispevki za socialno varnost v obdobju 2002–2007

Delež skupnih obremenitev z davki in prispevki za socialno varnost je v letu 2007 znašal 38,4 % BDP, to je za 0,2 odstotne točke manj kot v letu 2006.

Delež skupnih obremenitev z davki in prispevki za socialno varnost (fiskalnih obremenitev) v BDP se je v obdobju od leta 2002 do 2005 ves čas povečeval (od 38,2 % BDP v letu 2002 do 39,0 % BDP v letu 2005), z letom 2006 pa se je začel zmanjševati (38,6 % BDP) in je v letu 2007 znašal 38,4 % BDP. Pri tem se je delež davčnih prihodkov v BDP spet nekoliko povečal (za 0,1 odstotne točke na 24,5 % BDP), delež prispevkov za socialno varnost pa se je v primerjavi z letom 2006 zmanjšal (za 0,3 odstotne točke na 13,9 % BDP) in dosegel najnižjo raven po letu 1995.

V letu 2007 je bil glavni razlog za zmanjšanje deleža fiskalnih obremenitev v BDP zmanjšanje deleža prispevkov za socialno varnost.

Delež prispevkov za socialno varnost v BDP se je leta 2007 glede na leto 2006 zmanjšal za 0,3 odstotne točke, predvsem zaradi nižjega deleža dejanskih socialnih prispevkov. Zmanjšali so se tako deleži dejanskih socialnih prispevkov delodajalcev kot zaposlenih in samozaposlenih. Njihovi deleži v BDP so bili leta 2007 glede na leto 2006 manjši za 0,1 odstotne točke.

Delež davčnih prihodkov v BDP je bil v letu 2007 za 0,1 odstotne točke višji od tistega v letu 2006.

Več ...

Nadzor prodaje alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov v prodajalnah

Tržni inšpektorji so pred začetkom novega šolskega leta, ko so se začeli mladi zopet intenzivno družiti, zaradi česar se veča možnost nedovoljene prodaje alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov mladim, opravili nadzor nedovoljene prodaje alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov v prodajalnah. Nadzor je trajal od v času od 28. 8. do 30. 8. 2008, nekatere območne enote pa so kontrolne preglede opravile tudi na prvi šolski dan.

Tržni inšpektorji so posebno pozornost posvetili nadzoru nedovoljene prodaje alkoholnih pijač mlajšim od 18 let in prodajo alkoholnih pijač osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola. Nadzor se je opravil v prodajalnah v popoldanskem času in na bencinskih servisih v večernem času, ko je prepovedana prodaja alkoholnih pijač v prodajalnah po 21. uri. Istočasno so inšpektorji kontrolirali tudi nedovoljeno prodajo tobačnih izdelkov.

Več ...

sreda, 01. oktober 2008

Obdavčitev brezplačne pridobitve delnic Nove KBM

V Prospektu za ponudbo delnic NKBM javnosti je zapisano, da pridobi mali vlagatelj za vsakih deset delnic, pridobljenih v postopku ponudbe malim vlagateljem v okviru zagotovljenega števila delnic in ki jih ima neprekinjeno v lasti najmanj do 12. septembra 2008, pravico do dodatne ene brezplačne navadne delnice NKBM. Zagotovljeno število delnic je 20, kar pomeni, da bo vlagatelj iz tega naslova lahko prejel največ dve delnici. Brezplačne navadne delnice NKBM bodo malim vlagateljem, ki bodo izpolnili zgoraj navedeni pogoj, avtomatično vpisane v skladu s pravili KDD na ustrezne račune pri KDD v roku desetih delovnih dni po 12. septembru 2008. Delnice, ki so potrebne za izpolnitev zaveze, so last Republike Slovenije. V nadaljevanju pojasnjujemo:

 1. kako se davčno obravnava pridobitev delnice KBMR iz naslova spodbude za dolgoročno imetništvo v skladu z Zakonom o dohodnini in
 2. kako se davčno obravnava odsvojitev delnice KBMR iz naslova spodbude za dolgoročno imetništvo v skladu z Zakonom o dohodnini.

Več preberite v pojasnilu Davčne uprave

Diplomiral sem. Kaj pa zdaj?

Po uspešno zaključenem študiju in opravljenih vseh študijskih obveznosti, vkjučno z diplomo, študent izgubi svoj študentski status. S tem prenehajo vse pravice, ki jih je v času študija imel. Poskrbeti je treba za zdravstveno zavarovanje, si priskrbeti delovno knjižico in nenazadnje tudi poiskati prvo pravo zaposlitev, saj s pretekom statusa delo prek študenstskega servisa ni več mogoče. Diplomirani je o opravljeni diplomi sam dolžan obvestiti študentski servis.

Več