petek, 24. december 2010

Voščilo

Veselite se drobnih reči: morda se boste nekoč ozrli in spoznali, da so bile velike.

Klub prijateljev Računovodja.com

Vabimo vas, da se pridružite Klubu prijateljev Računovodja.com. Pripravili smo vam že nekaj ugodnosti, še več pa jih bomo dodali v prihodnje!

V promocijskem obdobju, ki traja do konca januarja, lahko obstoječi in novi naročniki na naše elektronske novičke izkoristite 50 % popust na enoletno naročnino Kluba prijateljev (36 eur z DDV). Znesek s popustom znaša samo 18 € (z vključenim DDV).

Ugodnosti Kluba prijateljev

Trenutno članstvo v klubu prinaša naslednje ugodnosti:

Naročilo

Klub prijateljev Računovodja.com (naročniki e-novičk)
Klub prijateljev Računovodja.com

petek, 17. december 2010

Davčni vidik novoletnih daril

V tokratnih novičkah smo poiskali zakonsko obravnavo daril, izpostavljamo pa tudi nekaj pogovorov s foruma na temo novoletnih daril.

 • Zakon o dohodnini

Zakon o dohodnini ZDoh-2, drugi odstavek 108. člena določa:

V davčno osnovo se ne všteva posameznega darila, če njegova vrednost ne presega 42 eurov oziroma če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 eurov.

39. člen ZDoh-2, ki obravnava bonitete, med drugim omenja tudi darila zaposlenim in darila otrokom zaposlenih:

1. točka 3. odstavka:

Za boniteto po tem zakonu se ne štejejo

Ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja vsem delojemalcem pod enakimi pogoji, kot je zlasti regresirana prehrana med delom, uporaba prostorov za oddih in rekreacijo, pogostitve ob praznovanjih in v drugih podobnih primerih zagotavljanja običajnih ugodnosti;

4. ostavek 39. člena:

Če delodajalec podari otroku delojemalca darilo v mesecu decembru, se vrednost darila ne všteva v davčno osnovo delojemalca, če njegova vrednost ne presega 42 eurov. Navedeno velja za darilo otroku do starosti 15 let.

5. odstavk 39. člena:

Bonitete, ki jih delodajalec delojemalcu ne zagotavlja redno ali pogosto, se ne vključujejo v davčno osnovo delojemalca, če vrednost vseh bonitet v mesecu ne presega 13 eurov. Ta določba velja le za bonitete iz delovnega razmerja. • Zakon o DDV

7. člen ZDDV-1

(1) Za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, se šteje tudi uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, za zasebne namene ali za zasebne namene njegovih zaposlenih, brezplačna odtujitev tega blaga ali kakršnakoli uporaba blaga za druge namene, kot za namene opravljanja njegove dejavnosti, če je za to blago ali sestavine tega blaga izkoristil pravico do celotnega ali delnega odbitka DDV.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, ne šteje:

a) brezplačno dajanje poslovnih vzorcev v razumnih količinah kupcem ali bodočim kupcem, če jih ti ne dajo v prodajo oziroma so v takšni obliki, da ni mogoče, da se prodajajo;

b) dajanje daril manjših vrednosti v okviru opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca, če se dajejo le občasno in če se ne dajejo istim osebam. Za darila manjših vrednosti se štejejo darila, pri katerih vrednost posameznega darila ne preseže 20 eurov. • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)

31. člen ZDDPO-2 določa

(1) Kot odhodki se priznajo v višini 50%:

1. stroški reprezentance;

2. stroški nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora.

(2) Za stroške reprezentance se štejejo stroški za pogostitev, zabavo ter darila (z logotipom ali brez) ob poslovnih stikih zavezanca s poslovnimi partnerji.


Pogovori o novoletnih darilih na forumu:

sreda, 15. december 2010

Novosti - 14. december 2010 - Predlog dohodninske lestvice in olajšav za leto 2011

Izpostavljamo:

Več novosti:

Zanimive debate s foruma:

petek, 26. november 2010

Bliža se konec leta!

Ker vemo, da je konec leta poslovanje še posebej stresno, vas želimo opomniti na nekaj pomembnih rokov, ki se bližajo.

November 2010

Zadnji decembrski dan v letu 2010 pa je rok za

torek, 23. november 2010

Novosti - 22. november 2010

Izpostavljamo:

Več novosti:

Zanimive debate s foruma:

sreda, 17. november 2010

Novosti - 16. november 2010 - Besedilo ZDDV-1C

Izpostavljamo:

Več novosti:

Zanimive debate s foruma:

Izbrane teme iz Baze znanja:

četrtek, 11. november 2010

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2010

Do vključno odmernega leta 2009 je davčna uprava pri sestavi informativnih izračunov dohodnine uporabila podatke o dohodkih, ki so jih izplačevalci dostavili na letnem nivoju do konca januarja tekočega leta za preteklo leto. Za izplačila v letu 2010 pa se ukinja letno posredovanje podatkov o izplačanih dohodkih (v datoteki VIR.DAT) ter podatkov o izplačanih dohodkih, ki se povprečijo (v datoteki VIRPOVP.DAT).

torek, 09. november 2010

Novosti - 8. november 2010

Izpostavljamo:

Več novosti:

Zanimive debate s foruma:

četrtek, 28. oktober 2010

Ste se že odločili, komu boste namenili del dohodnine?

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine.

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Novosti - 25. oktober 2010

Izpostavljamo:

Več novosti:

Zanimive debate s foruma:

torek, 19. oktober 2010

Novosti - 18. oktober 2010

Izpostavljamo:

Več novosti:

Izbrane teme s foruma:

Nekaj aktualnih zapisov v Bazi znanja (čistopis s foruma):

sreda, 13. oktober 2010

Novosti - 12. oktober 2010

Izpostavljamo:

Več novosti:

Zanimive debate s foruma:

Izbor novosti iz Baze znanja (čistopis prispevkov s foruma):

torek, 12. oktober 2010

Prenovljen e-seminar Blagajniško poslovanje

Z besedo blagajna opisujemo gotovinsko poslovanje družbe (ali podjetnika) v okviru finančne službe. Vse posle v zvezi z gotovino opravlja v družbi (ali pri podjetniku) blagajna. Pri tem je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo, ki določa poslovanje z gotovino. Paziti je potrebno na posebnosti v zvezi s hrambo, varovanjem, postopki odobravanja in dvigovanja gotovine, ponudniki plačilnih storitev, vodenjem evidenc ter računovodskim obravnavanjem vplačil in izplačil.

Gradivo je del paketa Računovodstvo, s tem pa tudi Zlatega kompleta

E-seminar Blagajniško poslovanje lahko v promocijskem obdobju, ki traja do 20. 10. 2010, naročite po ceni 30 € z vključenim DDV. Po tem datumu bo cena 36 € z vključenim DDV.

Kazalo

Več ...

petek, 08. oktober 2010

Poskusni izračun vrednosti nepremičnin

Dve tretjini lastnikov nepremičnin je v sredo, 29. septembra 2010, prejelo obvestilo o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin. Ostali lastniki bodo obvestila prejeli v naslednjih dneh. Lastniki morajo prejeta obvestila pregledati po korakih, objavljenih v brošuri, ki so jo prejela vsa gospodinjstva. Lastniki nepremičnin lahko uredijo podatke o lastništvu, spremenijo podatke, ki so evidentirani samo v registru nepremičnin, in dajo pripombo na uporabljene modele vrednotenja nepremičnin, če menijo, da vrednost njihove nepremičnine ni ustrezna. Zbrali smo še nekaj uporabnih informacij na temo vrednotenja nepremičnin.

 

Iz Računovodja.com tematskih e-novičk. Naročite se na e-novičke!

torek, 28. september 2010

Novosti - 27. september 2010

Izpostavljamo:

Več novosti:

Nekaj aktualnih tem s foruma:

petek, 24. september 2010

Prenehanje d.o.o. - izbris, likvidacija, stečaj

Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo določa Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS št.: 65/2009, v nadaljevanju: ZGD-1), in sicer v 5. oddelku sedmega poglavja. Družba preneha:

 • če preteče čas, za katerega je ustanovljena,
 • če tako sklenejo družbeniki z vsaj tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov; družbena pogodba lahko določi višjo večino,
 • če poslovodstvo ne deluje več kot 12 mesecev,
 • če sodišče ugotovi ničnost kapitalske družbe,
 • s stečajem,
 • s sodno odločbo v skladu z drugim odstavkom 521. člena ZGD-1,
 • z združitvijo v kakšno drugo družbo ali
 • če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določeni znesek.

Izbris iz Poslovnega registra urejajo:

Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo po skrajšanem postopku

Prostovoljna likvidacija

Stečajni postopek in prisilna likvidacija

torek, 21. september 2010

Nacionalna poklicna kvalifikacija za knjigovodske in računovodske poklice

Novosti - 20. september 2010

Izpostavljamo:

Več novosti:

petek, 10. september 2010

Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo (pravni, davčni in računovodski vidik)

Uprave in lastniki gospodarskih družb se pogosto soočajo z vprašanjem smotrnosti nadaljnjega obstoja družb. Da bi zaščitili interese upnikov ter zaposlenih delavcev v takšnih družbah, je zakonodajalec predpisal postopke, ki jim morajo uprava in lastniki slediti v primerih kapitalske insolventnosti in prezadolženosti. Gospodarske družbe pa v praksi prenehajo tudi iz razlogov, kot so odločitev lastnika o prenehanju opravljanja dejavnosti zaradi upokojitve, prenehanje razloga, zaradi katerega je bila ustanovljena, ali pa na primer zaradi poteka časa, za katerega je bila družba ustanovljena.

E-seminar se osredotoča na posledice prenehanja družbe z omejeno odgovornostjo, in sicer kako se računovodsko spremlja prenehanje družbe, ter kakšne so davčne posledice prenehanja družbe.

Avtorica

Barbara Fekonja, Štembal & Partnerji, Družba za davčno in poslovno svetovanje, d.o.o.

Vstop v e-seminar:

Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo (pravni, davčni in računovodski vidik)

Kazalo

Naročilo

Naročilo e-seminarja
Naročilo paketa Davki
Naročilo Zlatega kompleta

Več ...

četrtek, 09. september 2010

Elektronski M obrazci ter dopolnitve navodil za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje

torek, 07. september 2010

ponedeljek, 06. september 2010

Dnevi e-seminarjev za naročnike e-novičk v septembru

Vsem naročnikom naših e-novičk priznamo pri naročilu poljubnega števila e-seminarjev 50 % popusta

Akcija traja do 24. septembra. Ugodnost ne velja za nakup paketov, kompletov ali čistopisov davčnih zakonov (davčne sestavljenke).

Popust lahko uveljavite vsi, ki ste že naročeni na e-novičke ali pa se boste nanje šele naročili.

Postopek naročila:

 • Izdelajte si predračun, v kometar pa zapišite, da želite prejeti popust za naročnike e-novičk.
 • Po elektronski pošti boste prejeli popravljen predračun.
 • Če na novičke v času izdelave predračuna še ne boste naročeni, vas bomo naročili na novičke.
 • Pri naročilu e-seminarja morate obvezno uporabiti tisti e-naslov, s katerim ste naročeni na e-novičke, sicer popusta ne moremo upoštevati.

petek, 03. september 2010

Univerzalni plačilni nalog bo nadomestil položnice in plačilne naloge

Obrazec UPN se bo pričel uporabljati z novembrom 2010 in bo postopoma nadomestil obstoječe obrazce (PP02, BN02, RP01). Datum ukinitve obstoječih obrazcev bo objavljen najkasneje šest mesecev pred njihovo ukinitvijo.

četrtek, 19. avgust 2010

Akutalni razpisi: sofinanciranje kadrovskih štipendij, izbira ponudnikov subvencionirane študentske prehrane, subvencija za samozaposlitev ...

torek, 17. avgust 2010

Novosti - 16. 8. 2010

Izpostavljamo:

Več novosti:

Naročite se na Računovodja.com e-novičke!

ponedeljek, 16. avgust 2010

Komplet 5

Komplet, namenjen tistim, ki bi radi naročili več gradiv iz različnih paketov

Če ste že kdaj razmišljali, da bi radi naročili več e-seminarjev po ugodnejši ceni, pa vam noben paket ne ustreza povsem, bo Komplet 5 odlična izbira za vas.

Komplet sestavite sami - izberete lahko 5 e-seminarjev.

Postopek naročila:

 • V košarico daste Komplet 5.
 • V komentar napišete, katera gradiva bi radi prejeli.
 • Predračun prejmete po elektronski pošti.
 • V roku treh delovnih dni po plačilu predračuna (obvezno navedite sklic!) vam bomo aktivirali dostop do petih izbranih gradiv - o tem boste obveščeni po elektronski pošti. Če v tem roku ne boste prejeli sporočila, sporočite po elektronski pošti in obvezno navedite številko predračuna in kontaktno telefonsko številko.
 • Originalni račun prejmete po pošti.

Pozor! V Komplet 5 ne morete vključiti tistih gradiv, ki niso v nobenem paketu, Čistopisov davčnih zakonov ali posameznih paketov. Seznam gradiv v kompletih najdete na povezavi Eseminarji

Več ...

petek, 13. avgust 2010

Računalniški program za pomoč pri poročanju za Intrastat in odpadno EE opremo

V Zlati komplet smo dodali računalniški program za pomoč pri poročanju za Intrastat in obračun odpadne EE opreme.

Program omogoča:

Poročanje za Intrastat

Pripravo podatkov za poročanje Intrastat, uvoz podatkov iz drugih programov (SAP, Excel ...), ročni vnos podatkov, združevanje enakih podatkov, logične kontrole, prenos podatkov v spletni obrazec preko XML.

Obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE-opreme

Računalniški program EuIntrastat smo nadgradili tako, da lahko z njim poleg poročanja za Intrastat poročate tudi za Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme.

Podatki, ki jih pripravite za poročanje Intrastatu, vam služijo tudi za poročanje obračuna okoljske dajatve zaradi odpadne EE-opreme, tako da ne gre za podvajanje podatkov. V programu že obstaja tabela opreme, za katero je potrebno poročati, kakor tudi faktorji za izračun.

V primeru, da imate uvoz te opreme iz neevropskih držav ali lastno proizvodnjo, lahko te dokumente dodate v seznam dokumentov in jih ustrezno označite.

Vsak naročnik Zlatega kompleta (ne velja za naročnike dodatnih dostopov) lahko prevzame eno licenco. Če programa ne potrebujete, lahko licenco prenesete na koga drugega.

Za prevzem programa pišite na info@racunovodja.com in poslali vam bomo nadaljne napotke.

O programu:

 • program prevzamete preko interneta,
 • program namestite na svoj računalnik,
 • na voljo so navodila na namestitev in uporabo,
 • program lahko naročniki Zlatega kompleta prevzamete kadarkoli v letu 2010
 • pripadajo vam vse dopolnitve do 31. 12. 2010 (prevzamete jih preko interneta),
 • računalniški program je za naročnike Zlatega kompleta brezplačen (vključen v ceno Zlatega kompleta),
 • pomoč pri namestitvi, uvajanje, pomoč pri poročanju, pomoč preko elektronske pošte, telefona, osebni obiski, delo na daljavo ipd. ni vključena v ponudbo in je plačljiva.

O Intrastatu: Intrastat je statistika blagovne menjave med državami članicami Evropske unije (EU), kjer se podatki mesečno zbirajo s statističnimi obrazci neposredno od poročevalskih enot. V Intrastat morajo mesečno poročati podjetja, ki trgujejo z blagom z gospodarskimi subjekti drugih držav članic EU in presežejo zakonsko določen promet.