petek, 29. maj 2009

Pravilnik o programih za integracijo tujcev

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 03.04.2009
na podlagi 4. člena Uredbe o integraciji tujcev (Uradni list RS, št. 65/08)

S tem pravilnikom se določijo obseg, vsebina in trajanje programov za integracijo tujcev, način in pogoji izvajanja teh programov ter vsebina potrdila o opravljenem preizkusu znanja iz teh programov.

Namen zagotavljanja izvajanja programov za integracijo tujcev, določenih s tem pravilnikom, je pomoč pri vključevanju oseb, opredeljenih v 3. členu Uredbe o integraciji tujcev (Uradni list RS, št. 65/08) v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje v Republiki Sloveniji.
Udeležba v programih integracije tujcev je zagotovljena tisti osebi, ki ji pristojna upravna enota izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v teh programih.

Več...

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 03.04.2009
za izvrševanje 132. do 149. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit in 45/08)

Več...

četrtek, 28. maj 2009

Pravilnik o spremembi Pravilnika o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 03.04.2009
na podlagi 5. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) in 36. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo)

Več...

Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 03.04.2009
(na podlagi 50. in 51. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti)

Več...

ponedeljek, 25. maj 2009

Obračun DDV na računu za električno energijo

Pojasnilo DURS, št. 4230-81/2009-04, 1. 4. 2009

Na vprašanje glede obračuna DDV na računu za električno energijo, na katerem se pojavljata dva prispevka, namenjena za zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljenih virov energije in za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije, odgovarjamo:

DDV se obračuna na celotno zaračunano vrednost, torej tudi na prispevke.

Več...

Delovna razmerja in zaposlovanje

Zbrali smo kar nekaj aktualnih povezav, povezanih z delovnimi razmerji ter zaposlovanjem.

Povračilo nadomestila plače na začasnem čakanju na delo

V pripravi je Zakon o delnem povračilu nadomestila plače pri začasnem čakanju na delo

Subvencioniranje polnega delovnega časa

Zbrali smo nekaj povezav na temo uveljavljanja pravice do delnega subvencioniranja polnega delovnega časa.Delno subvencioniranje polnega delovnega časa

Debata na forumu: Delno subvencioniranje polnega delovnega časa in REK-1

Zaposlitev delavca, pogodba o zaposlitvi

Iz e-seminarja Pogodba o zaposlitvi in postopek zaposlitve delavca
Kako zaposlimo delavca – seznam opravil

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Splošno o odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Iz Baze znanja (čistopis foruma): Prenehanje pogodbe

Debata na forumu: Odpoved pogodbe za nedoločen čas

Prijava na Zavodu za zaposlovanje

Pravico do denarnega nadomestila lahko uveljavijo samo delavci, ki jim je pogodba o zaposlitvi prenehala brez njihove volje ali krivde

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja

Regres in letni dopust

Regres za letni dopust 2009

Debate na forumu:

Zaposlovanje tujcev

Pravilnik o spremembah Pravilnika o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev

Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela

Delovna knjižica

Delovna knjižica kot obvezen dokument za prijavo na Zavodu za zaposlovanje

petek, 22. maj 2009

Spremembe Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Vlada je na seji 2. aprila 2009 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence v organih državne uprave in v pravosodnih organih ter za funkcionarje v organih državne uprave in Vladi RS. Sprememba uredbe določa, da se za lete v tujino uporablja redna linija letalskega prevoznika, medtem ko se posebno letalo za službena potovanja v tujino lahko najame zgolj v izjemnih in vnaprej opredeljenih pogojih.

Več...

Predlog novele Zakona o trošarinah (za komercialni dizel)

Vlada je na redni seji 16. aprila 2009 sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (za komercialni dizel). S predlaganim zakonom uvajamo možnost vračila plačane trošarine za plinsko olje, ki se dokazljivo porabi za pogon motornih vozil za komercialno uporabo.

Do vračila trošarine so upravičena vozila, ki so opredeljena z energetsko direktivo in predstavljajo tovorna vozila za prevoz blaga s skupno bruto maso 7,5 ton ali več, in vozila kategorije M2 ali M3 (avtobusov) za prevoz potnikov.

Več...

četrtek, 21. maj 2009

Zdravstveno zavarovanje študentov podjetnikov od 14.2.2009 dalje

V spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. list RS, št. 7/2009, dne 30.01.2009 - Pravila), ki so stopila v veljavo dne 14.02.2009, so se spremenili pogoji za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki opravljajo samostojno gospodarsko (samostojni podjetniki posamezniki) ali poklicno dejavnost.

Obveznost zdravstvenega zavarovanja iz naslova opravljanja samostojne dejavnosti nastopi z dnem vpisa v predpisan register, razen, če je oseba vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje iz naslova delovnega razmerja s polnim delovnim časom. Študentje, ki opravljo samostojno dejavnost, so se od 14.2.2009 dalje, dolžni v obvezno zdravstveno zavarovanje vključiti kot samostojni podjetniki.

Navedeno pomeni, da študent, ki ima s.p. v obvezno zdravstveno zavarovanje ne more biti vključen kot družinski član -otrok preko enega od staršev, ampak se mora v obvezno zdravstveno zavarovanje vključiti kot "samostojen" zavarovanec in tudi plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Več...

Študent je lahko obenem tudi podjetnik

Vlada se je seznanila s pripravo interventnega zakona - subvencije za začasno čakanje na delo

Vlada se je seznanila z Informacijo o pripravi interventnega zakona, ki bo urejal subvencije za poplačilo dela nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Podjetja se zaradi krize soočajo s položajem, ko npr. zaradi pomanjkanja naročil, začasno ne morejo zagotavljati dela v polnem obsegu za vse zaposlene, zato bodo prisiljena v odpuščanja – programe presežnih delavcev.

Cilj ukrepa je s subvencijami države preprečiti odpuščanje zaposlenih oziroma poskušati vsaj začasno preložiti začetek postopka za kolektivno odpuščanje presežnih delavcev.

Več...

sreda, 20. maj 2009

Regres za letni dopust 2009

Višina regresa v letu 2009 po KKPI znaša najmanj 686 evrov

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

V primeru, da ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.

Nekaj debat na forumu:

Informativni dnevi ZPIZa v tujini (v letu 2009)

Predstavniki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bodo odgovarjali na vprašanja o pravicah iz slovenskega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

 • Varaždin: 25.5.2009 na naslovu:
  HZMO, Područna služba u Varaždinu, Kolodvorska 20c, Varaždin

 • Zagreb: 26.5.2009 na naslovu:
  HZMO, Središnja služba, A. Mihanovića 3, Zagreb

 • Split: 28.5.2009 na naslovu:
  HZMO, Područna služba u Splitu, Obala kneza Branimira 15, Split

Več...

torek, 19. maj 2009

Ugovor na informativni izračun dohodnine

Zavezanci, ki so prejeli informativne izračune z datumom odpreme 8. 5. 2009, bodo lahko izkoristili pravico do ugovora do 12. junija 2009. Sicer pa je datum vračila preveč plačane dohodnine 30. junij 2009, rok za doplačilo dohodnine pa se izteče 13. julija 2009.

Obrazec Ugovor zoper informativni izračun dohodnine

Navodila za izpolnjevanje ugovora zoper informativni izračun dohodnine 2008

Odgovori na pogosta vprašanja

 • Kako lahko preverim ali mi je davčna uprava poslala informativni izračun?
 • Kaj storim, ko prejmem informativni izračun?
 • Kako lahko preverim, če je izračun pravilen?
 • Ali informativni izračun lahko vidim preko sistema eDavki, če sem registriran?
 • Kaj storim, če informativni izračun pokaže previsoko vračilo dohodnine 2008?
 • Kje dobim obrazec za ugovor zoper informativni izračun dohodnine?
 • Kakšni so stroški pri ugovoru?
 • Kaj sledi potem, ko oddam ugovor zoper informativni izračun?
 • Ali sem v prekršku, če zoper napačni informativni izračun ne podam ugovora zoper informativni izračun?
 • Kaj storim, če ugotovim, da je moja ugotovljena davčna obveznost prenizka?
 • Ali lahko v ugovoru še uveljavljam olajšavo za vzdrževanje družinske člane?
 • Ali lahko v ugovoru zoper informativni izračun spremenim zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije?

Posredovanje pri prodaji delnic in obračunavanje DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-274/2008, 15. 1. 2009

Davčni zavezanec je pri tuji banki, zavezancu za DDV iz druge države članice EU, naročil storitev posredovanja pri prodaji delnic. Izvajalec se je v pogodbi zavezal, da bo poleg finančne storitve, hkrati prefakturirali stroške, ki bodo nastali v zvezi z opravljanjem te storitve (pravne storitve in bagatelne stroške). Na vprašanje v zvezi s tem odgovarjamo:

Kako je potrebno obravnavati storitev posredovanja, prefakturirane stroške pravnega svetovanja in bagatelne stroške?

Opravljeno storitev pravnega svetovanja je potrebno obravnavati kot ločeno storitev, od katere se obračuna DDV, razen če se opravljene aktivnosti lahko obravnavajo kot enotna storitev posredovanja. V tem primeru morajo aktivnosti sestavljati posebno celoto, presojano celovito, katere namen je izpolniti specifične in nujne naloge storitve posredovanja. »Bagatelni stroški« se vključijo v vrednost storitve v zvezi s katero so nastali.

Več...

ponedeljek, 18. maj 2009

Uveljavljanje olajšave za investiranje po 66.a členu ZDoh-2 – nakup delovnih strojev in traktorjev

Pojasnilo DURS, št. 4210-39/2009-1, 23. 3. 2009

Zavezanec navaja, da zavezanci pogosto za namene opravljanja svoje registrirane dejavnosti kupujejo tudi traktorje in delovne stroje (npr. za čiščenje cestnih površin), ki se skladno z veljavno Uredbo sveta (EGS) št. 2685/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi uvrščajo med vozila, in sicer:

 • nomenklaturna številka 8701 10 00 – traktorji, ki se upravljajo stoje (brez sedeža)…

 • nomenklaturna številka 8701 90 – drugi kmetijski traktorji (razen takih brez sedeža, za katerim se hodi) in gozdarski stroji na kolesih…

 • nomenklaturna številka 8705 – motorna vozila za posebne namene (npr. samonakladalna vozila za prevoz vozil z okvarami, vozila z dvigali, gasilska vozila, vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki, vozila za čiščenje cest, vozila za škropljenje in posipavanje, mobilne delavnice, mobilne radiološke enote) razen motornih vozil, ki so konstruirana predvsem za prevoz oseb in blaga.

V zvezi s tem prosi za pojasnilo, ali je mogoče navedena vozila šteti za opremo za katero se lahko uveljavlja investicijska olajšava po 66.a členu ZDoh-2. Zanima ga tudi, kateri so elementi na podlagi katerih se opravi razmejitev motornih vozil na tista, kjer se olajšava lahko uveljavlja in na tista, v zvezi s katerimi se olajšave ne more uveljavljati. Glede navedenega pojasnjujemo naslednje:

Delovni stroji in traktorji ne štejejo za opremo, zato zanje po 66.a členu Zakona o dohodnini ni mogoče uveljavljati olajšave za investiranje.

Več...

Stopnja obdavčitve storitve sečnje dreves z DDV

Pojasnilo MF, št. 423-276/2008/2, 24. 3. 2009

Na vprašanje davčnega zavezanca v zvezi z uporabo nižje stopnje davka na dodano vrednost za storitve sečnje v gozdu Ministrstvo za finance pojasnjuje:

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) v prvem odstavku 41. člena določa, da se DDV obračunava in plačuje po splošni stopnji 20 % od davčne osnove, razen za izjeme, ki so določene v drugem in tretjem odstavku istega člena, za katere se DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 8,5 %. Dobave blaga in storitev iz drugega odstavka 41. člena ZDDV-1 so določene v Prilogi I, ki je sestavni del zakona.

12. točka Priloge I določa, da se med dobave blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV, uvrščajo živali za pitanje, semena, sadike, gnojila, fitofarmacevtska sredstva ter storitve, ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu.

Skladno z načelno določbo 146. člena ZDDV-1 se za razvrstitev dejavnosti po tem zakonu uporablja standardna klasifikacija dejavnosti.

Več...

petek, 15. maj 2009

Informativni dan hrvaškega nosilca pokojninskega zavarovanja

Četrtek, 21.5.2009, od 9:00 do 13:00,
v prostorih OE Novo mesto Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Novi trg 9, Novo mesto

Četrtek, 22.10.2009, od 9:00 do 13:00,
v prostorih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana

Več...

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - april 2009

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - april 2009 (excel)

četrtek, 14. maj 2009

Podatki za obračun plač za april 2009

Mesečni podatki za obračun plač za april 2009: 1.4. - 30.4.2009

Nadomestilo avtorjem za tonsko ali vizualno snemanje in fotokopiranje ter DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-319/2008, 19. 1. 2008

Davčni zavezanec prosi za pojasnilo glede obdavčevanja nadomestil avtorjem za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje svojega dela z DDV. V zvezi s tem odgovarjamo na vprašanje:

Ali se od nadomestil avtorjem, ki se plačujejo iz naslova fotokopiranja njihovih del, plačuje DDV?

Nadomestilo, do katerega ima pravico vsak avtor za tonsko ali vizualno snemanje in fotokopiranje njegovega dela, na podlagi navedenih zakonskih določb pomeni opravljanje storitev, ki je predmet obdavčitve z DDV.

Več...

sreda, 13. maj 2009

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Ta uredba velja za vse uporabnike proračuna Republike Slovenije, kakor jih določa Sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02), razen za pripadnike Slovenske vojske, ki so napoteni na opravljanje vojaške službe zunaj države zaradi izvajanja obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi pogodbami v operacijah kriznega odzivanja, civilne strokovnjake, ki so napoteni na operacije in misije na obrambnem področju, pripadnike Civilne zaščite med izvajanjem pomoči ob naravnih in drugih nesrečah zunaj države oziroma izpolnjevanjem mednarodnih obveznosti ter uradne osebe Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, ki opravljajo naloge v tujini pod posebnimi pogoji in za javne uslužbence – rezidenčne projektne svetovalce, ki sodelujejo v projektih tesnega medinstitucionalnega sodelovanja.

Ta uredba ureja plače in druge prejemke javnih uslužbencev na diplomatskih predstavništvih, konzulatih in uradih Republike Slovenije v tujini, pripadnikov Slovenske vojske na mednarodnih in drugih vojaških dolžnostih v ali pri skupnih poveljstvih ali enotah mednarodnih organizacij, drugih organih, predstavništvih ali službah mednarodnih organizacij, ter drugih javnih uslužbencev, ki so napoteni na delo v tujino.

Več...

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27.03.2009

Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto 2008 35,33%.

Več...

torek, 12. maj 2009

OECD-jevo poročilo o davčnih oazah in finančnih centrih

Po srečanju G20 je OECD predložila podrobno poročilo o napredku finančnih središč po svetu glede izvajanja mednarodno dogovorjenih standardov za izmenjavo podatkov za davčne namene. Poročilo je sestavljeno iz štirih delov:

 • jurisdikcij, ki v veliki meri izvajajo mednarodno dogovorjene davčne standarde,

 • davčnih oaz, ki so se zavezale, da bodo uvedle mednarodno dogovorjena davčna pravila, a jih še niso uvedle,

 • drugih finančnih centrov, ki so se zavezali mednarodno dogovorjenim davčnim pravilom, a jih še niso uvedli,

 • jurisdikcij, ki se niso zavezale k izvajanju mednarodno dogovorjenih davčnih standardov.

Več...

Uporaba fitnes objektov in objektov za vadbo aerobike

Pojasnilo DURS, št. 4230-82/2009-2, 13. 3. 2009

V zvezi z vprašanjem glede obdavčitve uporabe fitnes objektov sporočamo:

Uporaba fitnes objektov in uporaba objektov za vadbo aerobike se štejeta za uporabo športnega objekta in sta kot taki obdavčeni po nižji stopnji DDV.

Več...

ponedeljek, 11. maj 2009

Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika

Pojasnilo DURS, št. 4212-4/2009, 6. 3. 2009

Davčna zavezanka sprašuje v zvezi s statusnim preoblikovanjem samostojnega podjetnika s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo. V vprašanju zavezanka navaja, da je bil kot obračunski presečni dan statusnega preoblikovanja podjetnika določen datum 31. 12. 2008. Vpis nove kapitalske družbe v sodni register bo predvidoma v prvih mesecih leta 2009. Zavezanka prosi za pojasnilo glede obračunavanja in plačevanja akontacij v obdobju od dneva statusnega preoblikovanja samostojnega podjetnika dalje. V zvezi s tem jo tudi zanima, na podlagi katere zakonske določbe je zavezanec, ki preneha s poslovanjem v postopku statusnega preoblikovanja podjetnika, dolžan po obračunskem dnevu statusnega preoblikovanja obračunati predhodno akontacijo davka od dohodkov iz dejavnosti.

V zvezi z vprašanji pojasnjujemo naslednje:

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 - ZDDKIS, 125/08) ne ureja posebej plačevanja predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti v primeru statusnega preoblikovanja podjetnika. V prvem odstavku 298. člena določa le splošno pravilo, da se predhodna akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno leto plača v znesku, ki je enak znesku po zadnjem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Navedeno pomeni, da mora samostojni podjetnik, ki se statusno preoblikuje v kapitalsko družbo, plačevati predhodno akontacijo dohodnine na podlagi višine akontacije dohodnine iz zadnjega davčnega obračuna do vpisa statusnega preoblikovanja v sodni register. Samostojni podjetnik od obračunskega (presečnega) dne dalje še naprej opravlja dejavnost in je do dneva vpisa statusnega preoblikovanja v sodni register še vedno vpisan v Poslovni register Slovenije, zato je še vedno zavezanec za plačilo davčnih obveznosti, ki nastanejo v tem času, in sicer tudi za obveznosti iz naslova akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in prispevkov za socialno varnost.

V primeru, ko je kot bilančni (presečni) dan določen datum 31. 12. 2008, mora samostojni podjetnik davčnemu organu predložiti davčni obračun najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto (t.j. do 31. 3. 2009). Predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti mora samostojni podjetnik plačevati vse do vpisa statusnega preoblikovanja v sodni register, in sicer v znesku, ki je enak znesku akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti po zadnjem davčnem obračunu. Tako bo podjetnik mesečni obrok predhodne akontacije za januar 09 in februar 09 plačal še na podlagi davčnega obračuna za leto 2007, po predložitvi davčnega obračuna za leto 2008 pa na podlagi tega davčnega obračuna.

Kot je bilo že navedeno, akontiranje davka v primeru statusnega preoblikovanja samostojnega podjetnika v ZDavP-2 ni posebej urejeno oziroma so pomanjkljive določbe v delu, ko po vpisu statusnega preoblikovanja samostojnega podjetnika v sodni register, obveznost akontiranja davka preide na pravno osebo. Samostojni podjetnik po vpisu statusnega preoblikovanja preneha s poslovanjem, s tem dnem postane zavezanec za akontiranje davka nova pravna oseba. Pravna oseba pa je zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb in pri akontiranju upošteva pravila, ki so v ZDavP-2 določena za pravne osebe. ZDavP-2 akontiranje davka od dohodkov pravnih oseb po davčnem obračunu ureja v 371. členu.

Pri prehodu akontiranja je zato treba predvideti rešitvi za dve vprašanji, pri tem pa izhajamo iz primera, ko je za obračunski dan statusnega preoblikovanja določen datum 31. 12. 2008, vpis statusnega preoblikovanja pa je izveden v sodni register npr. 15. marca 2009. Treba pa je tudi določiti, na kakšen način nova pravna oseba sporoči davčnemu organu višino izračunane akontacije davka od dohodkov pravnih oseb.

Več...

torek, 05. maj 2009

Zavarovanje za posebne primere PIZ – dopolnilna dejavnost na kmetiji

Pojasnilo DURS, št. 4251-3/2009, 26. 3. 2009

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB4) v tretjem odstavku 27. člena določa, da se oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost, pa ni zavarovana po 16. členu (zavarovalni podlagi 051 in 052), po četrti alinei prvega odstavka 26. člena (izvzet iz zavarovanja po 18. členu) ali po šesti alinei prvega odstavka 34. člena tega zakona (prostovoljno zavarovan iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti po zavarovalni podlagi 007), lahko zavaruje za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju kmetijske dejavnosti.

Iz navedene določbe izhaja specifičen način določitve zavarovancev za posebne primere zavarovanja, ki imajo pravico do prostovoljne vključitve v to zavarovanje – za razliko od drugih zavarovancev za te primere, za katere je zavarovanje obvezno. Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, pa sicer niso obvezno zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, imajo torej možnost prostovoljne vključitve v zavarovanje za posebne primere po tretjem odstavku 27. člena ZPIZ-1.

Več...

ponedeljek, 04. maj 2009

Davčna uprava RS izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2008

Davčna uprava RS je v prvem svežnju z datumom odpreme 31. 3. 2009 poslala 518.973 informativnih izračunov dohodnine za leto 2008. Zavezanci jih bodo na dom prejeli po navadni pošti. Rok za ugovor se bo iztekel 5. maja 2009, rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 4. junij 2009, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR 20. maja 2009. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo poslan v prvi polovici meseca maja 2009.

Več...

Pripojitev družbe in dokončni odbitni delež DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-284/2008, 30. 1. 2009

Davčni zavezanec navaja, da se je družba z omejeno odgovornostjo, ki opravlja le obdavčen promet, v letu 2008 pripojila k drugi družbi, ki opravlja oproščen in obdavčen promet ter pravico do odbitka DDV ugotavlja z izračunavanjem odbitnega deleža po prvem in drugem odstavku 65. člena ZDDV-1. Obračunski dan pripojitve je 1. 1. 2008, sodišče pa je pripojitev vpisalo v sodni register 1. 4. 2008. Na vprašanje v zvezi s tem odgovarjamo:

Ali se v izračun dokončnega odbitnega deleža za leto 2008 v števec in imenovalec iz drugega odstavka 65. člena ZDDV-1 všteva promet prevzete družbe za obdobje od obračunskega dne pripojitve do vpisa v sodni register in posledično popravlja tudi odbitek DDV od tega prometa.

V primeru, da se v izračun dokončnega odbitnega deleža za leto 2008 ne všteva promet prevzete družbe za obdobje od obračunskega dne pripojitve do dne vpisa pripojitve v sodni register, ali sme prevzemna družba ta promet upoštevati v izračunu začasnega odbitnega deleža za leto 2009.

Prevzemna družba v izračun končnega odbitnega deleža ne vključi podatkov družbe, ki se je pripojila. Prevzemna družba v izračun začasnega odbitnega deleža za leto 2009 vključi tudi podatke prevzete družbe za čas pred pripojitvijo.

Več...