petek, 30. april 2010

Prevozne storitve, uvoz, izvoz in DDV

Pojasnila Davčne uprave

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Debate na forumu

Uporaba mehanizma obrnjene davčne obveznosti za storitve vgradnje notranje opreme

Pojasnilo DURS, št. 4230-118/2010-2, 10. 3. 2010

Davčni zavezanec sprašuje, ali obrnjena davčna obveznost v skladu s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost velja tudi v primeru vgrajevanja notranje opreme, kot je npr. oprema za kuhinje, spalnice, poslovne prostore, zdravstvene domove ipd., ko se le-ta samo sestavi, zmontira, obesi oziroma pritrdi in ne gre za stavbno pohištvo, ki postane sestavni del stavbe in je vzidano v stavbo.

V nadaljevanju odgovarjamo:

Za storitve vgradnje notranje opreme, in pri tem ne gre za notranjo opremo, ki postane sestavni del stavbe (vzidano v stavbo), se mehanizem obrnjene davčne obveznosti v skladu s 76.a členom ZDDV-1 ne uporabi.

Več...

četrtek, 29. april 2010

Oprostitev plačila DDV za opravljanje storitev prevoza blaga, namenjenega za izvoz iz Skupnosti

Pojasnilo DURS, št. 4230-95/2010, 1. 4. 2010

Davčni zavezanec, ki se ukvarja s prevoznimi in logističnimi storitvami, organizira prevoz blaga s Poljske v Turčijo, pri čemer je blago ocarinjeno na Poljskem, prevoz blaga pa opravita dva podprevoznika. Najprej opravi prevoz blaga za naročnika, slovenskega davčnega zavezanca, podprevoznik s sedežem v Sloveniji, in sicer s Poljske v Slovenijo, nato pa za istega naročnika opravi prevoz blaga iz Slovenije v Turčijo davčni zavezanec s sedežem v Turčiji. Ob tem oba podprevoznika razpolagata z dokazili o izvozu blaga iz Skupnosti. V zvezi z navedenim davčni zavezanec sprašuje, kako je obdavčen prevoz blaga, ki ga opravi:

  1. slovenski davčni zavezanec za naročnika (davčnega zavezanca) s sedežem v Sloveniji, s Poljske v Slovenijo, pri čemer je blago izvozno ocarinjeno na Poljskem in podprevoznik razpolaga z dokazili o izvozu blaga,
  2. davčni zavezanec s sedežem v Turčiji, za naročnika (davčnega zavezanca) s sedežem v Sloveniji, pri čemer je blago izvozno ocarinjeno na Poljskem in podprevoznik razpolaga z dokazili o izvozu blaga.

Davčni zavezanec še sprašuje, kako je obdavčen prevoz blaga, ki ga organizator prevoza blaga zaračuna naročniku (davčnemu zavezancu) s sedežem v Turčiji, in sicer za celotni opravljen prevoz blaga s Poljske v Turčijo (opravita ga dva različna podprevoznika) in kaj dejansko pomeni prevoz blaga, ki je neposredno povezan z izvozom blaga, ki je oproščen plačila DDV. Ali je to tudi prevoz blaga, ki ga opravi drugi prevoznik in je le del prevoza blaga, pri katerem blago dejansko zapusti ozemlje Skupnosti?

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Prevoz blaga, ki je neposredno povezan z izvozom, je oproščen plačila DDV. To velja tudi za prevoz blaga, ki je le del prevoza, povezanega z izvozom, če je ob začetku prevoza za blago uveden postopek izvoza in če prevoznik razpolaga z dokazili, da je blago dejansko zapustilo ozemlje EU.

Več...

Odbitek DDV od nabave osebnega avtomobila za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in za druge službene namene

Pojasnilo DURS, št. 4230-43/2010, 31. 3. 2010

Davčni zavezanec sprašuje, ali lahko od nabave osebnega avtomobila, goriva ter vzdrževanja osebnega avtomobila odbije DDV. Navaja, da je registriran za opravljanje prevozov oseb, kot na primer tujih državnikov po Sloveniji. S temi osebnimi avtomobili, pa delno opravlja tudi prevoze za druge namene (prevoze uslužbencev za druge službene namene – sestanke, vendar ne za plačilo).

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Davčni zavezanec lahko odbije DDV od nabave osebnega avtomobila in od drugih nabav blaga in prejetih storitev povezanih s tem osebnim avtomobilom, če je prevoz potnikov (in/ali blaga) njegova dejavnost, s katero pridobiva prihodke - opravlja dejavnost prevoza oseb ali blaga naročnikom za plačilo.

Več...

sreda, 28. april 2010

Uporaba 76.a člena ZDDV-1

Pojasnilo DURS, št. 4230-84/2010-2, 2. 4. 2010

Storitve poseke, čiščenja podrasti pod daljnovodi oziroma okoli podobnih infrastrukturnih objektov, se ne glede na to, kdo jih naroča, ne štejejo kot storitev gradbeništva.

Na podlagi a) točke prvega odstavka 76.a člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2) mora DDV plačati davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kateremu se opravijo gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08 in 105/09) v 127.b členu določa, da se med gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami iz a) točke prvega odstavka 76.a člena ZDDV-1 uvrščajo storitve pod šifro F/GRADBENIŠTVO standardne klasifikacije dejavnosti.

Več...

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Uradni list RS, št. 27/2010 z dne 2. 4. 2010

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

ponedeljek, 26. april 2010

Subvencije za samozaposlitev (april 2010)

Predvidoma v drugi polovici aprila 2010 bo Zavod RS za zaposlovanje začel izvajati nov program samozaposlovanja, ki brezposelnim osebam in osebam v postopku izgubljanja zaposlitve omogoča pridobitev subvencije za samozaposlitev.

Osebe, ki imajo poslovno idejo, bodo morale najprej opraviti intervju s svojim svetovalcem zaposlitve in z zunanjim podjetniškim svetovalcem, nato pa se udeležiti brezplačne delavnice priprave na samozaposlitev.

Subvencija se bo lahko dodelila za samozaposlitev v novoustanovljenem poslovnem subjektu za polni delovni čas (razen invalidov, ki se samozaposlijo v skladu z izdano odločbo o invalidnosti). Samozaposlitev bo morala biti realizirana na območju Republike Slovenije in bo morala trajati najmanj 1 leto.

Več...

Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2009

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

V Pravilniku o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/09) se Priloga 2 nadomesti z novo Prilogo 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.

Več...

petek, 23. april 2010

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje zaposlitve težje zaposljivih brezposelnih oseb z namenom spodbujanja njihovega zaposlovanja. Do subvencije so upravičeni tržni delodajalci.

Cilj je zaposliti 4.500 brezposelnih oseb, od tega vsaj 2.475 žensk oz. 55%. Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev, ki znaša 4.000,00 EUR za enoletno zaposlitev osebe.

Roki za oddajo vlog: 1. 30. aprila 2010 do 12. ure.

Več...

Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2010 dalje

Pojasnilo DURS, št. 4251-4/2010, 24. 3. 2010

V Uradnem listu RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010 je bil objavljen Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki od 1. 4. 2010 dalje določa nove višje zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1.

Nove višine pavšalnih prispevkov

četrtek, 22. april 2010

Pridobitna in nepridobitna dejavnost – donacije v naravi, članarine

Pojasnilo DURS, št. 4200-197/2009-2, 22. 3. 2010

V zvezi z izvajanjem Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07 in 68/09; v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je izdal minister za finance za potrebe ugotavljanja davčne osnove pri zavezancih iz 9. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09 in 96/09; v nadaljevanju: ZDDPO-2), se v praksi izpostavlja potreba po dodatni opredelitvi pojmov donacije v naravi in »prave« članarine, ki se po 3. členu Pravilnika lahko štejejo za dohodke iz nepridobitne dejavnosti. Zato po predhodni pridobitvi stališča Ministrstva za finance (dopis št. 423-266/2009/2 z dne 1. 3. 2010) objavljamo dodatno pojasnilo glede davčne obravnave prihodkov iz naslova donacij v naravi in prihodkov od članarin.

Donacije v naravi

V skladu s prvo alinejo prvega odstavka 3. člena Pravilnika se pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2 prejete donacije štejejo za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti, ki se izvzemajo iz davčne osnove po 27. členu ZDDPO-2, pri čemer je donacija brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali v naravi oziroma so donacije zneski ali stvari, ki jih dobiva zavezanec iz 9. člena ZDDPO-2 od fizičnih in pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačila za proizvode ali storitve, katerih kupci so te osebe.

Kot donacija se tako po vsebini obravnavajo, ne glede na različno poimenovanje (npr. donacija, darilo, prostovoljni prispevek idr.), sredstva v denarju ali v naravi, ki jih organizacije, ki so po posebnih predpisih organizirane za opravljanje nepridobitnih dejavnosti, prejmejo od drugih pravnih oseb ali fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene v skladu s posebnim predpisom, brezpogojno, brez obveznosti vračila ali nasprotne storitve oziroma brez drugačne medsebojne poravnave obveznosti med donatorjem in prejemnikom donacije.

Več...

Obračunavanje avtorskih honorarjev (izračun, pojasnila, poročanje, sodna praksa)

V današnjih novičkah smo se podrobneje posvetili obračunavanju avtorskih honorarjev. Zbrali smo nekaj pojasnil DURS, predstavljamo sodno prakso s področja avtorskih honorarjev, pripravili pa smo še nekaj uporabnih povezav.

Pojasnila DURS

Obračun DDV pri prejemniku storitve, če račun za avtorski honorar, ki se obravnava kot obdavčljiv promet, izda tuja fizična oseba?

Davčna obravnava dohodkov sodnih izvedencev

Odvisno in neodvisno opravljanje dejavnosti po ZDDV-1 (slikar)

Obdavčljivi dohodek in identifikacija za namene DDV (samostojni novinarji)

Sodna praksa

Avtorsko delo – obdavčitev avtorske pogodbe

Davek od osebnih prejemkov - izplačila na podlagi avtorskih pogodb - prikrito izplačilo plač - prispevki za socialno varnost

Dohodnina - avtorsko delo

Online izračun

Online izračun avtorskega honorarja

Poročanje Zavodu za zaposlovanje

Poročanje o sklenitvi podjemne ali avtorske pogodbe

Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta, posredovanju zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje

Avtorske in sorodne pravice

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah