petek, 19. december 2008

Dohodninska lestvica in olajšave 2009

Na Ministrstvu za finance so pripravili uskladitev zneskov olajšav in lestvico za odmero dohodnine za leto 2009 kot izhaja iz določb Zakona o dohodnini.

V skladu s 118. in 122. členom navedenega zakona se zneski olajšav in zneski iz lestvice za odmero dohodnine enkrat letno uskladijo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec november tekočega leta v primerjavi z mesecem novembrom prejšnjega leta, po podatkih Statističnega urada RS in se določijo s posebnim pravilnikom v decembru tekočega leta za naslednje leto. Navedeni pravilnik je v postopku sprejemanja in bo objavljen v Uradnem listu RS predvidoma sredi decembra 2009.

Po podatkih Statističnega urada RS znaša koeficient rasti cen življenjskih potrebščin za november 2008 v primerjavi z novembrom 2007 1,031. Na podlagi tega koeficienta so bili zneski olajšav in zneski iz lestvice za odmero dohodnine, ki so veljali za leto 2008, preračunani za leto 2009.

Več

Rok za oddajo obrazca M4 za leto 2008 je 30.4.2009

Rok za oddajo: 30.4.2009 za podatke za leto 2008

M4 Obrazec je elektronski obrazec M-4 v XML obliki

M4Paket je elektronsko sporocilo v XML obliki, ki vsebuje enega ali vec obrazcev M-4 (prav tako v XML obliki)

Več

četrtek, 18. december 2008

Pošljite voščilnico!

V predprazničnem času boste gotovo veseli nove možnosti, ki smo vam jo pripravili: pošiljanje prazničnih e-voščilnic!

Voščilnico najdete na naslednji povezavi: voščilnica.

Kljub trudu, da bi bila usklajena s prav vsemi odjemalci elektronske pošte, pa je možno, da se čestitka v nekaterih ne bo prikazovala pravilno.

Izpis obdobij zavarovanja po ukinitvi delovne knjižice (po 1.1.2009)

Od 29. 11. 2007 velja Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A, Uradni list RS št. 103/07), ki med drugim s 1. 1. 2009 ukinja delovno knjižico v fizični obliki. Po 1. 1. 2009 bo delovna knjižica v hrambi pri delodajalcih do prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi.

Delovne knjižice, izdane do vključno 31.12.2008, bodo v postopkih uveljavljanja pravic iz obveznih socialnih zavarovanj ohranile dokazno vrednost kot javna listina, na enak način kot do sedaj.

Zavarovanci, ki bodo prvič stopili v zavarovanje po 1. 1. 2009 oziroma zavarovanci, ki se bodo po 1. 1. 2009, ponovno zaposlili ali začeli opravljati dejavnost, bodo dokazovali obdobja zavarovanja, dopolnjena po 1.1.2009, brez delovne knjižice in sicer samo na podlagi podatkov, ki so iz prijav in odjav pokojninskega in invalidskega zavarovanja vpisani v matični evidenci zavarovancev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Več

sreda, 17. december 2008

Oddaja podatkov za odmero dohodnine - do 31. januarja 2009

Oddaja podatkov za odmero dohodnine možna le elektronsko prek sistema eDavki s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Izplačevalci dohodkov morajo do 31. januarja 2009 pristojnemu davčnemu organu in zavezancem za dohodnino dostaviti podatke za odmero dohodnine za leto 2008. Bistvenih novosti v zvezi z oddajo podatkov za odmero dohodnine glede na preteklo leto sicer ni, je pa nekaj vsebinskih in procesnih novosti. Določbe glede vrste, oblike in načina dajanja podatkov ureja Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2008 (Uradni list RS, št. 108/08).

Več

Od januarja 2009 poslovanje z davčno upravo le še prek sistema eDavki

Od 1. januarja 2009 bodo morali vsi zavezanci za davek (srednja in velika podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, male gospodarske družbe, mikro družbe in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost) vse vrste davčnih obračunov, ki so jih v skladu z veljavno zakonodajo dolžni predlagati davčni upravi, posredovati izključno v elektronski obliki preko sistema eDavki.

Več

torek, 16. december 2008

Delno preoblikovanje samostojnega podjetnika – novo pojasnilo

Pojasnilo DURS, št. 4212-60/2008, 1. 12. 2008

Zakon o gospodarskih družbah omogoča prenos dela podjetja podjetnika in določa, da se pri prenosu dela podjetja smiselno uporabljajo določbe tega zakona o statusnem preoblikovanju podjetnika, razen določb o prenehanju opravljanja dejavnosti in o izbrisu podjetnika iz Poslovnega registra.

Več

Obračunavanje davka na izplačane plače za december 2008

Na spletni strani edavkov je objavljeno obvestilo o oddajanju obrazcev po 1.1.2009.

Več

ponedeljek, 15. december 2008

Plačevanje pavšalnega prispevka za zaposlene pri zasebnikih za izvajanje Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo ( KPOP) – v novembru 2008

8. julija 2008 je bila podpisana Kolektivna pogodba za obrt za podjetništvo (KPOP), ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 73/2008.

Ta v 60. členu določa, da usklajevanje in izvajanje Kolektivne pogodbe pokrivajo delodajalci, ki zaposlujejo delavce enkrat letno.

Več

Postopek odmere dohodnine za leto 2008

Zavezanci bodo na dom po navadni pošti najpozneje do 31. maja 2009 prejeli informativni izračun dohodnine za leto 2008, ki bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine.

Davčni organ bo informativni izračun dohodnine sestavil na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga na podlagi uradnih evidenc in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi do 31. januarja 2009 posredovali izplačevalci in zavezanci.

Več

petek, 12. december 2008

Prijava obratovalnega časa za gostinske lokale - do 15.12.2008

Gostince, ki obratujejo v stavbah s stanovanji ali objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljejočim dejavnostim in poslujejo v podaljšanem obratovalnem času, so dolžni 15 dni pred začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto prijaviti razpored obratovalnega časa za gostinstvo pristojnemu organu občine.

Več

Davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu (božičnica, 13. plača)

Pojasnilo DURS, št. 4210-284/2008, 3. 12. 2008

V pojasnilu je opredeljena davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu (sklop A), ki jih delodajalci v praksi različno poimenujejo: božičnica, 13. plača, prednovoletna nagrada zaposlenim. V sklopu B. pa je pojasnjen način posredovanja podatkov o teh izplačilih na obrazcu REK-1.

Več

četrtek, 11. december 2008

Podatki za obračun plač za november 2008

November 2008: 1.11. - 30.11.2008

Na spletni strani Računovodja.com smo zbrali vse potrebne podatke za obračun plač za november 2008.

Več

Novičke - 1. december 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V zadnjem tednu novembra smo na portal dodali naslednje vsebine:

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2008
Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17.11.2008

Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008
Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19.11.2008

Predlogi novih davčnih predpisov

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - november 2008
(excel)

Popravek obračunanega DDV za dobave blaga znotraj Skupnosti
Pojasnilo DURS, št. 4230-270/2008, 13. 11. 2008

Obvestilo davčnim zavezancem, ki v Sloveniji nimajo urejenega rezidentskega statusa
Davčna uprava Republike Slovenije bo zavezancem za dohodnino za leto 2008, ki so slovenski rezidenti, najpozneje do 31. maja 2009 posredovala informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine.

Prikrito izplačilo dobička in obdavčenje z davčnim odtegljajem ter obresti med povezanimi osebami
Pojasnilo MF, št. 423-175/2008/5, 429-163/2008/3, 17. 11. 2008 - Vprašanja davčnih zavezancev, ki se nanašajo na spremembe in dopolnitve Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06), ki so bile uveljavljene z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 56/08)

Izdajanje računov s strani tretje osebe in DDV evidence
Pojasnilo DURS, št. 4230-247/2008, 10. 11. 2008

Opredelitev nepridobitne in pridobitne dejavnosti
Pojasnilo DURS, št. 4200-58/2008, 19. 11. 2008 - Pojasnilo v zvezi z vprašanji glede ugotavljanja davčne osnove in davčne obravnave določenih dohodkov pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2

Prodaja stanovanjskih objektov neposredno investitorju in uporaba nižje stopnje DDV

Povprečne mesečne plače, september 2008

Vračilo neuporabljenih upravnih kolkov možno še v decembru 2008

Ukinitev delovnih knjižic s 01.01.2009

48-urni tedenski delovnik: z odstopanji ali brez?

Obrazec za dohodnino 2008

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2008

Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Vlada sprejela stališče do predloga direktive Sveta o splošnem režimu za trošarine

Vlada sprejela Spremembo Načrta izvedbe programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009

Poročilo o gibanju plač za september 2008

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1B)

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-D)

Pravilnik o izvrševanju dela v splošno korist

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem

Aneks št. 1 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija

Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev in razvida poklicnih športnikov

Pravilnik o vodenju razvidov po Zakonu o športu

Pravilnik o spremembi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov

Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

Proizvodnja, prodaja in vgradnja kuhinjskega pohištva

Prodaja kuhinje, kuhinjskih elementov in stopnja DDV

Kontni okvir za gospodarske družbe 2008

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja - neuradno prečiščeno besedilo (ZOPOKD-NPB2)

Mednarodni računovodski standardi - UVOD

MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA MSRP 1 – Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA MSRP 2 – Plačilo z delnicami

MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA MSRP 3 – Poslovne združitve

Koledar obveznosti poročanja in plačevanja za fizične osebe - december 2008

Koledar ostalih obveznosti poročanja in plačevanja za poslovne subjekte - december 2008

Koledar obveznosti poročanja in plačevanja za poslovne subjekte - december 2008

sreda, 10. december 2008

Novičke - 24. november 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 24. novembrom smo na portal dodali naslednje vsebine:

Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Republiki Sloveniji
Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007, 18. 11. 2008 - Zavezanec sprašuje glede izračuna in plačila akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja delavcev, napotenih iz tuje matične družbe na delo v slovenske hčerinske družbe.

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje po 1. januarju 2009 – glede na novelo ZZVZZ-K
Pojasnilo DURS, št. 4250-16/2008, 12. 11. 2008 - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 76/08; v nadaljevanju: novela ZZVZZ-K) je prinesel novosti pri obračunavanju t.i. pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje.

Stališče o izvajanju zakona o udeležbi delavcev pri dobičku
Na Ministrstvo za gospodarstvo se je več subjektov obrnilo z vprašanjem, kdaj se lahko (v luči uveljavljanja davčnih olajšav) zaposlenim prvič deli dobiček po pravilih Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (Ur. l. RS št. 25/08, v nadaljevanju: ZUDDob) oz. ali bodo gospodarske družbe zaposlenim udeležbo po pogodbi o udeležbi delavcev pri dobičku, ki bi bila sprejeta, potrjena in registrirana v letu 2008, lahko prvič delile leta 2009 (za leto 2008) ali šele 2010 (za leto 2009).

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja - neuradno prečiščeno besedilo (ZOPOKD-NPB2)

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji in Tarifne priloge te kolektivne pogodbe

Navodilo o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji

Z letom 2009 brezplačna menjava tolarjev le še v Banki Slovenije

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008 - do 15.1.2009

Novičke - 17. november 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 17. novembrom smo na portal dodali naslednje vsebine:

Predlogi sprememb Navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2008 (AJPES)
Na spletni strani AJPES-a so objavljeni Predlogi sprememb navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2008.

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008
Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008

Kraj obdavčitve storitev vzdrževanja programske opreme, ki jih opravi davčni zavezanec s sedežem v tretji državi naročniku iz Slovenije, z DDV in samoprijava
Ali je davčni zavezanec s sedežem v tretji državi ob predloženi samoprijavi dolžan plačati tudi obresti, glede na to, da je bil DDV od opravljenih storitev že plačan v proračun s strani slovenskega naročnika storitev?

Pojasnilo strokovnega odbora za pojasnjevanje o SOP-32

Pojasnilo strokovnega odbora za pojasnjevanje o SOP-31

Pojasnilo strokovnega odbora za pojasnjevanje o SOP-29

Pravilnik o državnotožilskem pripravništvu

Pravilnik o obrazcu prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči

Davčna obravnava dohodkov sodnih izvedencev

Letne vinjete bodo naprodaj v prihodnjih dneh

torek, 09. december 2008

Aktualni zaposlitveni oglasi za računovodske poklice

Samostojni računovodja (m/ž)

Svetovalec, Prodajalec ali Projektant

Vodja računovodske službe - računovodja,

Samostojni računovodja

Obračunavanje davka na izplačane plače za december 2008

Na podlagi 4. člena Zakona o davku na izplačane plače - ZDIP-UPB2 (Uradni list RS, št. 21/06) s 1. januarjem 2009 preneha obveznost plačevanja davka na izplačane plače. To pomeni, da za vsa izplačila plače od 1. januarja 2009 dalje zavezanci ne predlagajo več Obračuna davka na izplačane plače.
V zvezi s tem bo z dnem 1.1.2009 onemogočeni vnos, uvoz in oddajo REK obrazca z ODIP (obračun davka na izplačane plače) prilogo.

Več

ponedeljek, 08. december 2008

Višje oprostitve za blago v pošiljkah zanemarljive vrednosti in osebni prtljagi potnikov

1. decembra 2008 začnejo veljati spremembe predpisov pri oprostitvah za blago v pošiljkah zanemarljive vrednosti in za blago v osebni prtljagi potnikov.

Oprostitve za blago v pošiljkah zanemarljive vrednosti
Oprostitev plačila uvoznih dajatev za blago v pošiljkah zanemarljive vrednosti se bo povišala z 22 evrov na 150 evrov. Za pošiljke, ki vsebujejo blago, katerega skupna vrednost v pošiljki je od 22 do vključno 150 evrov, se obračuna samo davek na dodano vrednost. (Oprostitev plačila davka na dodano vrednost za pošiljke blaga zanemarljive vrednosti namreč ostaja nespremenjena, to je do vključno 22 evrov.) Oprostitve ne veljajo za alkoholne izdelke, parfume, toaletne vode, tobak in tobačne izdelke.

Oprostitve za blago v osebni prtljagi potnikov
Za potnike, ki potujejo v letalskem in pomorskem prometu, bo veljala višja oprostitev kot za potnike, ki potujejo z ostalimi prevoznimi sredstvi. Skupna vrednost blaga v osebni prtljagi potnikov, ki je oproščeno plačila vseh dajatev pri uvozu, bo po novem naslednja:
- 430 evrov za potnike v letalskem in pomorskem prometu,
- 300 evrov za ostale potnike.
Potniki, mlajši od 15 let, bodo po novem brez plačila dajatev lahko uvozili blago do vrednosti 150 evrov, ne glede na vrsto prevoznega sredstva.

Nekaj sprememb bo tudi pri količinah nekaterih vrst blaga. Količinske omejitve za parfume, toaletne vode, kavo in čaj bodo ukinjene. Oproščena količina za nepeneče vino bo povečana z 2 na 4 litre, uvedena pa bo nova omejitev za pivo, in sicer 16 litrov.

Pri ostalih alkoholnih pijačah in tobačnih izdelkih so količinske omejitve nespremenjene. Še naprej velja, da oprostitve pri uvozu tobačnih izdelkov ter alkohola in alkoholnih pijač ne morejo uveljavljati potniki, mlajši od 17 let.

Oprostitve za posebne kategorije potnikov
Za osebe, ki imajo stalno prebivališče na obmejnem ozemlju, za obmejne delavce (osebe, zaposlene na obmejnem ozemlju Republike Hrvaške) in osebje prevoznih sredstev, ki se uporabljajo v prevozu med tretjimi državami in Skupnostjo, bodo veljale višje oprostitve, in sicer:

 • oprostitev uvoznih dajatev, davka na dodano vrednost in trošarin za blago v osebni prtljagi do vrednosti 40 evrov (prej 20 evrov);
 • oproščene količine tobačnih izdelkov:
  • 40 kosov cigaret (prej 25 kosov), ali
  • 20 kosov cigarilosov (prej 10 kosov), ali
  • 10 kosov cigar (prej 5 kosov), ali
  • 250 gramov tobaka, ali sorazmerna količina različnih navedenih tobačnih izdelkov;
 • oproščene količine alkohola in alkoholnih pijač:
  • 2 litra vina (prej 1 liter),
  • 0,25 litra žgane pijače.
Vse navedene spremembe bodo uvedene 1. decembra 2008, ko začne veljati Uredba Sveta (ES) št. 274/2008, z dne 17. marca 2008, o spremembi Uredbe (EGS) št. 918/83 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti. Isti dan bodo začele veljati tudi spremembe Pravilnika o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev in Pravilnika o oprostitvi plačila DDV in trošarin v mednarodnem potniškem prometu.

Vir: Carinska uprava

E-seminar Popoldanski s.p.

Kot podjetnika, ki se ukvarja s popoldansko “obrtjo”, pogovorno opredeljujemo osebo, ki ni samozaposlena, ampak je zaposlena nekje drugje in ima zato urejeno plačevanje prispevkov za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje z nekega drugega naslova (redno delovno razmerje s polnim delovnim časom, upokojenec, študent). V gradivu, ki smo ga pripravili, so predstavljene najpomembnejše informacije, ki jih morate poznati, ko se odločite za pot "popoldanskega" s.p.-ja.

Več

petek, 05. december 2008

Predlogi novih davčnih predpisov

Na spletni strani Ministrstva za finance so objavljeni Predlogi novih davčnih predpisov.

Več

E-seminar Knjigovodstvo stroškov (zgledi knjižb)

Knjigovodstvo stroškov je pomemben del knjigovodstva. Pripravili smo praktičen e-seminar z zgledi knjižb različnih stroškov, kot so stroški porabe materiala in drobnega inventarja, stroški storitev, amortizacija, rezervacije, stroški dela zaposlencev ... Nedvomno e-seminar, ki vam bo v pomoč pri knjiženju.

Več

četrtek, 04. december 2008

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - november 2008 (excel)

Zavezanec plača prispevke do 15. 12. 2008; v enakem roku mora pristojnemu davčnemu uradu predložiti obračun.
Plačilne naloge zavezanec izpolni v skladu z navodili, ki jih je prejel od pristojnega davčnega urada.

Več

Vračilo neuporabljenih upravnih kolkov možno še v decembru 2008

Do konca decembra jih bo sprejemala Uprava za javna plačila.

Spremenjeni Zakon o upravnih taksah, ki je začel veljati februarja letos, je ukinil možnost plačila upravnih taks v obliki upravnih kolkov. Tako je plačilo upravnih taks od septembra dalje možno le z gotovino oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti.

Upravne kolke, ki jih fizične ali pravne osebe do septembra 2008 niso porabile, je možno vrniti na različne načine.

Fizične in pravne osebe lahko do 1. decembra 2008 zamenjajo upravne kolke za gotovino na blagajnah pravnih in fizičnih oseb, kjer so upravne kolke kupile. Menjava se izvede v nominalni vrednosti. Do 31. decembra 2008 pa je možno zamenjati upravne kolke tudi na območnih enotah Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP). V tem primeru UJP izplača 90 odstotkov nominalne vrednosti kolkov.

Fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno, organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki so kolke prodajali, lahko do vključno 31. decembra 2008 zamenjajo upravne kolke, ki jih imajo na zalogi, na območnih enotah UJP. Tudi v tem primeru UJP izplača 90 odstotkov nominalne vrednosti kupljenih kolkov.

Neuporabljene upravne kolke, ki so jih upravni in drugi državni organi prejeli brezplačno, pa morajo v času do 31. decembra 2008 vrniti UJP, ki jih komisijsko uniči.

Več

sreda, 03. december 2008

Ukinitev delovnih knjižic s 01.01.2009

Na spletnih straneh GZS je objavljeno pojasnilo, kako bo z delovnimi knjižicami v letu 2009.

S sprejemom novele ZDR se ukinjajo delovne knjižice (s 01. 01. 2009).

Z ukinitvijo delovnih knjižic se pojavi potreba po ureditvi statusa vseh tistih delovnih knjižic, ki so bile izdane pred 01.01.2009.

Več

Obvestilo davčnim zavezancem, ki v Sloveniji nimajo urejenega rezidentskega statusa

Davčna uprava Republike Slovenije bo zavezancem za dohodnino za leto 2008, ki so slovenski rezidenti, najpozneje do 31. maja 2009 posredovala informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine. Informativni izračun dohodnine bo sestavljen na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga davčna uprava na podlagi uradnih evidenc in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi do 31. januarja 2009 posredovali izplačevalci dohodkov. Navedene podatke morajo posredovati vsi zavezanci za dajanje podatkov, ki so te dohodke v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2008 izplačali posameznim fizičnim osebam, razen če ni s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2008 drugače določeno. Podatki o dohodkih izplačanih rezidentom RS in nerezidentom RS se zapišejo v ločenem zapisu.

Fizična oseba se šteje za rezidenta Slovenije, če je izpolnjen eden od kriterijev iz 6. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji, je v kateremkoli času v davčnem letu prisotna v Sloveniji več kot 183 dni). Če noben od kriterijev ni izpolnjen, se oseba šteje za nerezidenta Slovenije. V kolikor fizična oseba v Sloveniji nima stalnega bivališča oziroma središča osebnih in ekonomskih interesov, se lahko šteje za slovenskega rezidenta, če je bila v letu 2008 v Sloveniji prisotna skupno več kot 183 dni, pod pogojem, da si formalno uredi rezidentski status pri pristojnem davčnem organu. V takšnih primerih se osebo opredeli kot rezidenta RS za celotno obdobje prisotnosti v RS, ne glede na to, če je del dohodkov v letu 2008 dosegala kot rezident RS, del pa kot nerezident RS.

V kolikor želijo fizične osebe (ki v Sloveniji nimajo stalnega bivališča oziroma središča osebnih in ekonomskih interesov ter so bile v letu 2008 v Sloveniji prisotne več kot 183 dni) pridobiti status rezidenta RS, so si dolžne pri pristojnem davčnem uradu čim prej urediti svoj rezidentski status, saj bo Davčna uprava RS le na tak način lahko tem zavezancem posredovala informativni izračun dohodnine za leto 2008. Če si zavezanci rezidentskega statusa za leto 2008 ne bodo uredili, informativnega izračuna dohodnine za leto 2008 ne bodo prejeli, saj Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 v tretjem odstavku 267. člena določa, da davčni organ informativni izračun dohodnine sestavi le za davčnega zavezanca rezidenta. Zato zavezance, ki se smatrajo za slovenske rezidente pozivamo, da si pri pristojnem davčnem uradu najkasneje do konca januarja 2009 uredijo svoj rezidentski status.

Če davčnemu zavezancu rezidentu informativni izračun dohodnine za leto 2008 ne bo vročen do 31. maja 2009, mora v skladu s četrtim odstavkom 267. člena ZDavP-2, najpozneje do 30. junija 2009 sam vložiti Napoved za odmero dohodnine za leto 2008.

torek, 02. december 2008

48-urni tedenski delovnik: z odstopanji ali brez?

Poslanci iz Odbora EP za zaposlovanje in socialne zadeve so 5. novembra podprli poročilo o direktivi o delovnem času, ki se zavzema za ukinitev odstopanj od 48-urnega tedenskega delovnika, v delovni čas pa naj bi sodil tudi t.i. neaktivni del časa dežurstva.

Več

Durs poziva k ureditvi statusa rezidenta

Davčna uprava informativni izračun dohodnine sestavi le za davčnega zavezanca rezidenta. Opozarjajo, da mora zavezanec, če mu informativni izračun dohodnine za leto 2008 ne bo vročen do 31. maja 2009, najpozneje do 30. junija 2009 sam vložiti napoved za odmero dohodnine za leto 2008.

Več

ponedeljek, 01. december 2008

Obrazec za dohodnino 2008

Na naši spletni strani smo objavili Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008 (Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19.11.2008) ter naslednje pdf dokumente:

 • Informativni izračun dohodnine za leto 2008
 • Napoved za odmero dohodnine za leto 2008
 • Navodilo za izpolnjevanje obrazca napovedi za odmero dohodnine za leto 2008

Več

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2008

Davčna uprava Republike Slovenije je pripravila Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2008 (Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17.11.2008).

Več

petek, 28. november 2008

Opredelitev nepridobitne in pridobitne dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4200-58/2008, 19. 11. 2008

V zvezi z vprašanji glede ugotavljanja davčne osnove in davčne obravnave določenih dohodkov pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2 sporočamo:

I.

Na vprašanje, kako pri določenih zavezancih, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa, opredeliti obresti od vezanih depozitov pri zakladnici RS in občin, smo prejeli pisno stališče Ministrstva za finance, ki v zvezi s predmetno zadevo navaja naslednje:

Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07; v nadaljevanju: Pravilnik), ki je izdan na podlagi četrtega odstavka 9. člena in 76. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08 in 78/08) podrobneje opredeljuje, kaj se šteje za pridobitno ali nepridobitno dejavnost oziroma za dohodke iz opravljanja pridobitne ali nepridobitne dejavnosti pri zavezancu iz 9. člena, ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti. To pomeni, da opredelitev določenega dohodka, kot dohodka iz opravljanja pridobitne dejavnosti ali dohodka iz opravljanja nepridobitne dejavnosti vpliva na davčno osnovo zavezancev iz 9. člena ZDDPO-2 in na njihovo davčno obveznost.

Pravilnik v tretji alineji 4. člena določa, da se za pridobitne dohodke štejejo bančne obresti, razen obresti na transakcijskih računih, in obresti za vezane vloge pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic Evropske unije, pri čemer se dohodki od obresti za vezane vloge ne štejejo za pridobitne do vključno višine 1000 eurov letno. Poudarjamo pa, da 4. člen ne predstavlja zaprtega seznama dohodkov, ki se štejejo za pridobitne dohodke, ampak določa le nekatere takšne dohodke, kar izhaja iz besede »zlasti« na koncu uvodne navedbe 4. člena, vključuje pa tudi izjeme od njih.

Glede na konkretno vprašanje menimo, da se v skladu z ZDDPO-2 in veljavnim Pravilnikom oziroma v skladu z nameni in cilji navedenih predpisov, zlasti 9. člena ZDDPO-2 in 4. člena Pravilnika, obresti za sredstva na podračunih, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa (EZR) države oziroma občin, ne štejejo za pridobitne dohodke po 4. členu Pravilnika. Menimo, upoštevaje določbe 8. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB3), da se podračuni, vključeni v sistem EZR, enačijo s transakcijskimi računi in imajo obresti na podračunih, vključenih v sistem EZR, enako naravo kot bančne obresti na transakcijskih računih pri bankah. Iz navedenega izhaja, da se obresti na podračunih, vključenih v sistem EZR, ne štejejo za pridobitne dohodke oziroma se štejejo za izjemo od dohodkov, določenih v 4. členu Pravilnika.

V zvezi z opredelitvijo obresti za vloge, ki jih zavezanci iz 9. člena nalagajo v okviru sistema EZR, upoštevaje namen in cilj Pravilnika, v skladu s katerima se kot pridobitni dohodki štejejo tudi namenska javna sredstva, menimo, da se navedene obresti štejejo za pridobitne dohodke.


II.

Zavezanec je izpostavi tudi vprašanje, kako se pri ugotavljanju davčne osnove pri javnih zavodih, ki imajo osnovna sredstva v upravljanju, davčno obravnavajo dohodki, doseženi z odsvojitvijo teh osnovnih sredstev.

Vprašanje se zastavlja, ker se obračunana amortizacija pri teh zavezancih lahko pokriva v breme obveznosti do virov sredstev in ne v breme prihodkov. Glede na to se prihodki ob prodaji teh osnovnih sredstev izkažejo kot povečanje obveznosti do virov sredstev in ne kot prihodki v obračunskem obdobju. V zvezi s tem navaja, da javni zavodi, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali lokalna skupnost, kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta vodijo poslovne knjige in izdelujejo letna poročila v skladu z zakonom o računovodstvu in na njegovi podlagi izdanimi pravilniki. Če se je amortizacija pokrivala v breme prihodkov, torej kot strošek amortizacije (skupina kontov 46), se prihodki od odsvojitve izkažejo kot prihodki (skupina kontov 76). Če pa se je amortizacija pokrivala v breme obveznosti do vira sredstev, se prihodki od odsvojitve osnovnega sredstva izkažejo kot povečanje obveznosti do virov sredstev in ne kot prihodki. Pomeni, da tako sredstvo v času obravnavanja ni vplivalo niti na odhodke niti na prihodke v izkazu poslovnega izida.

Na podlagi navedenega meni, da se dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev, za katere se je obračunavala amortizacija kot strošek (odhodek) obračunskega obdobja, obravnavajo v skladu s 7. točko 4. člena Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti kot pridobitni dohodki, ki so vključeni v izračun davčne osnove (ker je bila tudi amortizacija v tem in preteklih obdobjih vključena v izračun davčne osnove). Prihodki iz odsvojitve osnovnih sredstev, ki se računovodsko obravnavajo kot povečanje obveznosti do virov sredstev, pa se ne vključujejo v davčno osnovo, saj tudi odhodek – strošek amortizacije, ni bil vključen v ugotavljanje davčne osnove v tekočem in preteklih obračunskih obdobjih.

Sporočamo, da se z njegovim mnenjem strinjamo.

V skladu z 12. členom ZDDPO-2 se pri ugotavljanju davčne osnove (dobička) izvirno upoštevajo prihodki in odhodki, kot so ugotovljeni v izkazu poslovnega izida oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu poslovnega izida in prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid, na podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi predpisi in računovodskimi standardi.

Prihodki in odhodki pravnih oseb, za katere ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil zakon o računovodstvu, se razčlenjujejo v skladu z določbami tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter računovodskimi standardi. Prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida se izvirno upoštevajo tudi v davčnem obračunu. Tako izkazani prihodki in odhodki se nato pri ugotavljanju davčne osnove za davčne namene ustrezno korigirajo, ob upoštevanju posebnosti, ki jih določa ZDDPO-2.

Po določbi 27. člena ZDDPO-2, ki velja samo za zavezance iz 9. člena tega zakona, se prihodki in odhodki, kot so izvirno ugotovljeni v izkazu poslovnega izida v skladu z računovodskimi predpisi oziroma računovodskimi standardi, pri ugotavljanju davčne osnove upoštevajo tako, da se iz davčne osnove takega zavezanca izvzamejo prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki ni pridobitna, ter dejanski ali sorazmerni stroški te dejavnosti. Vse druge posebnosti glede priznavanja prihodkov in odhodkov za davčne namene, ki jih ZDDPO-2 ureja drugače, se smiselno upoštevajo tudi pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2.

Podrobnejša opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti oziroma dohodkov iz opravljanja pridobitne ali nepridobitne dejavnosti je določena s Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Po 7. točki 4. člena Pravilnika se dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev, štejejo za pridobitne dohodke.

Iz navedenega izhaja, da opredelitev določenega dohodka kot dohodka iz opravljanja pridobitne dejavnosti ali dohodka iz opravljanja nepridobitne dejavnosti vpliva na davčno osnovo zavezancev iz 9. člena ZDDPO-2 in na njihovo davčno obveznost, ob predpostavki, da je iz tega naslova v skladu z računovodskimi predpisi in standardi izkazan prihodek v izkazu poslovnega izida zavezanca.

V skladu z devetim odstavkom 16. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07), ki določa priznavanje prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki pridobivajo prihodke na trgu, se namenska sredstva iz javnofinančnih virov za pridobitev neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ne izkazujejo kot prihodki, temveč povečujejo obveznost do vira sredstev. Obveznost do vira sredstev povečujejo tudi kupnine za prodana opredmetena osnovna sredstva, če je s predpisom določeno, da se sredstva kupnine smejo porabiti za določen namen.

Na podlagi navedenega se strinjamo z mnenjem, da se dohodki iz naslova kupnin za prodana opredmetena osnovna sredstva, ki se računovodsko obravnavajo kot povečanje obveznosti do virov sredstev, ne vključujejo v davčno osnovo. Dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev, od katerih se v skladu z računovodskimi predpisi obračunava amortizacija, pa se obravnavajo v skladu s 7. točko 4. člena Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti kot pridobitni dohodki, ki so vključeni v izračun davčne osnove po ZDDPO-2.

petek, 21. november 2008

Predlogi sprememb Navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2008 (AJPES)

Na spletni strani AJPES-a so objavljeni Predlogi sprememb navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2008. Morebitne pripombe jim lahko posredujete najkasneje do 28. 11. 2008.

Bistvena novost je, da AJPES ukinja možnost predložitve letnih poročil na elektronskem mediju (disketa, CD, DVD). Poslovnim subjektom še vedno nudi možnost lokalnega vnosa podatkov in naknadnega uvoza le-teh v spletno aplikacijo, zato ohranja Excel preglednice za vnos podatkov iz letnih poročil (razen za pravne osebe javnega prava), ki jih objavi na spletnem portalu AJPES. Poslovni subjekti, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo ali dostopom do interneta, imajo možnost neposrednega vnosa v spletno aplikacijo ali uvoza podatkov letnih poročil, pripravljenih iz Excelove preglednice, na sedežu pristojne izpostave AJPES.

Več

četrtek, 20. november 2008

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008 - do 15.1.2009

Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS) izdaja Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,

JAVNI POZIV

k vložitvi napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008

Zavezanci, ki so v letu 2008 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 15. januarja 2009.

Zavezanec rezident Republike Slovenije je dolžan napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir v Republiki Sloveniji, kot tudi od tistih, ki imajo vir izven Slovenije.

Zavezanec, ki je nerezident Republike Slovenije, je dolžan napovedati le dohodek iz oddajanja premoženja v najem, ki ima vir v Republiki Sloveniji.

Navedena napoved se vloži na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem«, ki je objavljen tudi na spletni strani.

Zavezanec za akontacijo dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem je kaznovan za prekršek, če nepravočasno vloži davčno napoved, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto.

Več

sreda, 19. november 2008

Novičke - 11. november 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 11. novembrom smo na portal dodali naslednje vsebine:

Predavanja za dajalce podatkov in izvajalce računalniških storitev, ki posredujejo podatke na obrazcih M-4

Spremenjeni Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je predpisal izključno elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4. Podatki se za leto 2008 posredujejo preko spletne aplikacije in morajo biti s strani dajalca podatkov podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Rok za posredovanje podatkov za leto 2008 je 30. april 2009.

Posredovanje podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2008

Na podlagi prvega odstavka 337. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 24/08-ZDDKIS) so izplačevalci dolžni v okviru podatkov, potrebnih za pobiranje dohodnine, posredovati tudi podatke o vzdrževanih družinskih članih.

Število delovnih dni za leto 2009 (40-urni delovni teden)

Kontni okvir za gospodarske družbe 2008

Starodobna vozila in DMV

Pojasnilo MF, št. 423-178/2008/4, 13. 10. 2008

Ustanovitev hčerinske pravne osebe

Pojasnilo DURS, 28. 10. 2008

Izdaja dovoljenja za začasno prebivanje v Sloveniji državljanu tretje države, ki ima v drugi državi članici Evropske unije status rezidenta za daljši čas in njegovim družinskim članom

Država članica EU podeli tujcu, državljanu tretje države status rezidenta za daljši čas, če državljan tretje države pet let zakonito in neprekinjeno prebiva na ozemlju države članice.

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Vlada sprejela predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o dohodnini

Vlada sprejela stališče do predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/19/ES o sistemih zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu

Davčna uprava začela z izdajo 1.251.303 obvestil o knjigovodskem stanju terjatev in obveznosti

Poročilo o gibanju plač za avgust 2008

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2008

Spremembe na PODO obrazcih in nove kritične napake

Naftni derivati cenejši

Čas pridobitve investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada, ki jih je zavezanec pridobil z zamenjavo investicijskih kuponov obstoječih vzajemnih skladov, ki so bili pridobljeni v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij

Pojasnilo strokovnega odbora za pojasnjevanje o SOP-27

Pojasnilo strokovnega odbora za pojasnjevanje o SOP-25

Obvezna oddaja analitičnih podatkov na PODO obrazcih

Izjava o varnosti z oceno tveganj - ugotovitve, stališča in izkušnje Inšpektorata za delo

Šolska prehrana in oprostitev DDV

Prodaja stanovanj neposrednemu investitorju in uporaba nižje stopnje DDV

Začasna pridobitev orodja iz druge države članice

Kasaskonto in popravek DDV

Asignacija vračila DDV

Predpisi, ki urejajo letni popis

Identifikacija za namene DDV davčnega zavezanca s sedežem v drugi državi članici in vračilo DDV

Varstvo pri delu - ugotovitve Inšpektorata za delo

Izjava o varnosti z oceno tveganj - ugotovitve, stališča in izkušnje Inšpektorata za delo

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn (od 1.10.2008 dalje)

Aneks št. 2 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva /KP Cg/

Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest

Pravilnik o spremembah Pravilnika o prirejanju iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v trgovinski dejavnosti od 1.11.2008 dalje

Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

torek, 18. november 2008

Letni popis za leto 2008

Leto se počasi bliža koncu in v večini podjetij je konec leta čas za popis. Da boste na popis dobro pripravljeni, smo zbrali nekaj informacij, ki bodo pri organizaciji in izvedbi popisa gotovo v pomoč.

Veseli december in inventura

Predpisi, ki urejajo letni popis

Dva nova pravilnka o kalu:

Povezave do pravilnikov o kalu

petek, 14. november 2008

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov (do 30.11.2008)

Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje, opredeljene v tretjem odstavku 48. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) in bo v letu 2009 ugotavljal davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, mora po določbah Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS) davčnemu organu predložiti zahtevek do konca novembra 2008.

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov mora zavezanec vložiti na obrazcu pri pristojnem davčnem organu.

Več

ponedeljek, 10. november 2008

Računovodja.com ima novo podobo

Po dolgem času smo prenovili podobo portala Računovodja.com.

Čeprav je portal na prvi pogled drugačen, smo se potrudili, da je vsebina še vedno na istih mestih kot do sedaj ;)

Seveda se še naprej trudimo izboljševati predvsem vsebino, pri čemer pa nam najbolj pomagate prav vi, uporabniki portala!

LP, ekipa portala Računovodja.com

petek, 07. november 2008

Podatki za obračun plač - za oktober 2008

Pripravili smo podatke za obračun plač za oktober 2008.

Na enem mestu so zbrani podatki, ki jih potrebujete za obračun plač v septembru: število delovnih dni, podatki o minimalni in zajamčeni plači, regres za prehrano med delom ...

sreda, 05. november 2008

Novičke - 27. oktober 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 27. oktobrom smo na portal dodali naslednje vsebine:

Pojasnilo o načinu izvajanja posameznih določb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Pojasnilo DURS glede izvajanja določb 33. člena v povezavi z 80. členom ter tretjim odstavkom 13. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08)

Predlog pravilnika o obračunu DDPO in predlog dopolnitve pravilnika ODO-1

Na spletni strani Ministrstva za finance sta objavljena predlog Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu.

Analiza zadovoljstva strank z računovodskimi servisi

Združenje računovodskih servisov pri GZS je objavilo Analizo zadovoljstva strank z računovodskimi servisi.

Zdravstveno zavarovanje študenta, ki dopolni 26 let, in ima dopolnilno oz. popoldansko dejavnost

Dobava električne energije davčnemu zavezancu – preprodajalcu in obračunavanje DDV

Dovoljenje za opravljanje zavarovalnega zastopanja in oprostitev plačila DDV

ZSSS opozarja na nezakonitosti pri objavah prostih delovnih mest

Zavod za zaposlovanje zavrnil očitke ZSSS pri objavi delovnih mest

Začela je veljati nova Notarska tarifa

Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet

Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije

Uredba o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka

Registracija samostojnega podjetnika

Nove elektronske vloge za prijavo in odjavo prebivališča

Nove cene naftnih derivatov

torek, 04. november 2008

Davčna uprava začela z izdajo 1.251.303 obvestil o knjigovodskem stanju terjatev in obveznosti

Davčna uprava je v teh dneh, vsem davčnim zavezancem z navadno vročitvijo začela izdajati pisna obvestila o knjigovodskem stanju terjatev in obveznosti iz naslova davkov, na dan 31. 8. 2008. Pisna obvestila bo v naslednjih dneh prejelo 1.251.303 zavezancev z namenom obveščanja, usklajevanja in urejanja stanja terjatev in obveznosti. Obvestila bodo poslana tudi davčnim zavezancem, katerih knjigovodsko stanje terjatev in obveznosti na dan 31. 8. je enako 0.

Obvestila so zgolj informativne narave, namenjena obveščanju, usklajevanju in urejanju stanja terjatev in obveznosti. Podatek o stanju terjatev oz. obveznosti je pomembna informacija predvsem za tiste, ki bodo na podlagi tega ugotovili, da se njihove evidence ne ujemajo z evidencami davčne uprave. Davčne zavezance prosimo, da se v primeru morebitnega neskladja med njihovimi podatki in knjigovodsko evidenco davčne uprave na obvestilu osebno ali po telefonu oglasijo na pristojnem davčnem uradu oziroma izpostavi. V pomoč davčnim zavezancem so na obvestilu natiskane telefonske številke, številke telefaksov in elektronski naslovi davčnih uradov.

Pri tem je potrebno poudariti, da bo lahko stanje terjatev in obveznosti na obvestilu, ki je datirano po stanju na dan 31.8.2008 drugačno od trenutnega stanja na dan prejema obvestila zaradi evidentiranih novih dogodkov v septembru in oktobru 2008.

Razlike med podatki davčnih zavezancev in knjigovodsko evidenco davčne uprave se bodo usklajevale po posameznih vrstah davkov glede na pristojnost po davčnih uradih oziroma njihovih izpostavah, kar je na obvestilu posebej označeno.

Omenjena obvestila pošilja Davčna uprava RS v skladu s četrtim odstavkom 34. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, 1/2007-UPB2). Navedeni člen namreč določa, da davčna uprava obvesti davčne zavezance rezidente o stanju njihovih terjatev in obveznosti do davkov na dan 31. avgusta, obvestilo pa mora posredovati najpozneje do 31. oktobra istega leta.

Od 1.251.303 poslanih obvestil jih je 60.888 namenjenih pravnim osebam, 1.190.415 pa fizičnim osebam in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost.

Podatke o obveznostih davčne uprave do zavezancev je vsebovalo 341.565 (27,3%) obvestil, 191.916 (15,3%) obvestil se je nanašalo na obveznosti zavezancev do davčne uprave, 717.822 (57,4%) obvestil pa je bilo s stanjem nič, kar pomeni, da takšni zavezanci nimajo terjatev ali obveznosti do davčne uprave.

Vir: DURS, 30. oktober 2008

petek, 31. oktober 2008

Dovoljenje za opravljanje zavarovalnega zastopanja in oprostitev plačila DDV

Z zavarovalnimi in pozavarovalnimi transakcijami povezana storitev zavarovalnega zastopnika ali posrednika je oproščena plačila DDV v skladu s 1. točko 44. člena ZDDV-1 ne glede na to, ali zavarovalni zastopnik ali posrednik ima dovoljenje za opravljanje te dejavnosti ali ne oziroma ali izpolnjuje z ZZavar določene pogoje za opravljanje te dejavnosti ali ne.

V skladu s 1. točko 44. člena ZDDV-1 so plačila DDV oproščene zavarovalne in pozavarovalne transakcije, vključno s povezanimi storitvami zavarovalnih posrednikov in zastopnikov.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07 in 21/08) v 71. členu določa, da so zavarovalni in pozavarovalni posli iz 1. točke 44. člena ZDDV-1, v skladu s predpisi, sklepanje in izvajanje pogodb o premoženjskem in življenjskem zavarovanju, pozavarovanju in sozavarovanju.

Zakon o zavarovalništvu – ZZavar (Uradni list RS, št. 109/06-UPB2, 9/07, 102/07 in 69/08) v četrtem odstavku 227. člena določa, da lahko storitve zavarovalnega zastopanja opravljajo tudi druge osebe, če sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno storitvijo, ki jo opravljajo (na primer potovalne agencije, špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil) in so pridobile dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja.

Posedovanje dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ni pogoj, na podlagi katerega bi odločali o oprostitvi oziroma obdavčitvi te storitve z DDV, čeprav gre za kršenje določb zakonodaje s področja zavarovalništva.

Več

Zdravstveno zavarovanje študenta, ki dopolni 26 let, in ima dopolnilno oz. popoldansko dejavnost

24. 08. 2008 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K), (Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25.07.2008). Z 12. členom navedeni zakon spreminja določbo 22. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 72/06 - ZZVZZ-UPB3, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08, 76/08) tako, da postavlja starostni limit 26 let za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član – otrok.

Ker se je pojavilo vprašanje, na kakšen način naj uredi vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje študent, ki ima dopolnilno oz. popoldansko dejavnost - t. i. »popoldanski s.p.«, smo o tem povprašali na zzzs.

Prejeli smo sledeč odgovor:

Študent, ki dopolni 26 let, skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ne more biti več zavarovan kot družinski član - otrok. Glede na navedeno se mora tak študent zavarovati skladno z 20. točko prvega odst. 15. člena ZZVZZ (t. i. oseba z drugimi prihodki), tj. enako kot študentje, ki dopolnijo 26 let, pa nimajo s.p., vendar prejemajo neke prihodke (npr. iz dela preko študentskega servisa, avtorskih pravic ...). Zavarovanje si oseba uredi na najbližji območni enoti ali izpostavi ZZZS. (Poudaril Računovodja.com.)

Več

četrtek, 30. oktober 2008

Kaj storiti v primeru izgube osebnega dokumenta

Osebna izkaznica

Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike Slovenije izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo. Če pride do kraje, izgube ali pogrešitve osebne izkaznice, je to potrebno naznaniti na upravni enoti, obenem pa tam lahko zaprosite za novo osebno izkaznico. Prijava pogrešitve zgolj na policijski postaji ne zadošča.

Pravna podlaga:

KJE:
Na upravni enoti, kjer ima oseba stalno prebivališče.

KDAJ:
Najkasneje v 8 dneh po pogrešitvi.

V primeru, da je oseba svojo osebno izkaznico pogrešila v tujini, mora prijavo opraviti v 8 dneh po prihodu v domovino.
Državljan Republike Slovenije brez stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji mora pogrešitev osebne izkaznice v tujini naznaniti najbližjemu diplomatsko-konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini v 30 dneh od dneva pogrešitve.

Več

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu

Vlada je na redni seji 14. oktobra 2008 sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu. Poglavitna rešitev zakona je uvedba neomejenega jamstva za neto bančne vloge upravičencev po 310. členu ZBan-1. Neomejena raven jamstva je predvidena od 8. oktobra 2008 dalje.

Zakon določa tudi, da velja neomejeno jamstvo zaenkrat najmanj do 31.12.2009 (po vzoru sklepa ECOFIN). Po tem datumu lahko ministrstvo za finance v sodelovanju z Banko Slovenije prouči razmere na finančnem trgu. Če oceni, da so se le-te spremenile, predlaga Vladi Republike Slovenije, da raven višine zajamčene vloge.

Več

sreda, 29. oktober 2008

Davčna uprava izdala 19.888 informativnih izračunov dohodnine z osebno vročitvijo

Rok za ugovor je 15 dni, rok za plačilo pa 45 dni od dneva vročitve informativnega izračuna.

Davčna uprava je 17. oktobra 2008, z osebno vročitvijo izdala 19.888 informativnih izračunov dohodnine za leto 2007 (IID07). Prejeli ga bodo tisti zavezanci, ki so do konca maja 2008 že prejeli IID07, vendar do 13. oktobra 2007 niso poravnali doplačila dohodnine, hkrati pa tudi niso vložili ugovora zoper IID07 ali vložili vloge za odpis, delni odpis, odlog ali obročno plačilo davka. Vsebina ponovno izdanih IID07 se ne bo spreminjala. Rok za plačilo premalo plačane dohodnine se izteče v 45 dneh od dneva osebne vročitve IID07. Zoper IID07 je možen ugovor, ki zadrži izvršitev plačila dohodnine, saj mora davčni organ v tem primeru izdati dohodninsko odločbo.

Več

Nove elektronske vloge za prijavo in odjavo prebivališča

Na portalu e-uprava so objavljene nove e-vloge za vse postopke v zvezi s prijavo in odjavo prebivališča, določitvijo naslova za vročanje in izjavo o pripadnosti gospodinjstvu.

Na podlagi zakona o prijavi prebivališča so objavljene nove elektronske vloge za vse postopke v zvezi s prijavo in odjavo prebivališča, določitvijo naslova za vročanje in izjavo o pripadnosti gospodinjstvu.

Več

ponedeljek, 27. oktober 2008

Novičke - 20. oktober 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu, pred 20. oktobrom, smo na portal dodali naslednje vsebine:

Razpis za direktorja Agencije za nadzor nad revidiranjem

Davčna uprava izdala 19.888 informativnih izračunov dohodnine z osebno vročitvijo

Obvestilo pridelovalcem grozdja in vina o prijavi pridelka

ZZZS omogoča izrednim študentom nemoteno posredovanje podatkov o njihovih obveznih zavarovanjih za nakup bonov za študentsko prehrano

Negotovinska plačila na podračune javnofinančnih prihodkov po ukinitvi upravnih in sodnih kolkov

Povprečne mesečne plače - avgust 2008

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu

Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom

Vlada izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu

Uredba o napredovanju uradnikov v nazive

Odpoved Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti

Aneks št. 7 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

Aneks št. 6 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti

Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg

Poročanje o izplačanih plačah na obrazcu ZAP-STRU/L - do 31.10.2008

Izpolnjevanje obrazca M-1

POJASNILO STROKOVNEGA ODBORA ZA POJASNJEVANJE O SOP-10

POJASNILO STROKOVNEGA ODBORA ZA POJASNJEVANJE O SOP-7

Položaj delodajalca v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje tujca zaradi zaposlitve ali dela ter zaradi opravljanja sezonskega dela

Cestnine za vozila nad 3.500 kg z novembrom višja za 10 odstotkov

Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana

Novičke - 13. oktober 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu,pred 13. oktobrom, smo na portalu dodali naslednje vsebine:

Prijava podatkov na elektronskih obrazcih M-4

Spremenjeni Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. list RS, št. 81/00 in 111/07) je predpisal elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4, kar velja za vse dajalce podatkov. Spremenjeni način sporočanja navedenih podatkov velja za leto 2008 od 1.1.2009 dalje.

Predlog pravilnika o davčnem obračunu DDPO in dohodnini za 2008

Na spletni strani Ministrstva za finance so objavljeni predlogi nekaterih pravilnikov in obrazcev za leto 2008: Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008, Obrazec Informativni izračun dohodnine za leto 2008, Obrazec Napoved za odmero dohodnine za leto 2008, Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2008

Plačilo DMV za določene vrste motornih vozil, ki se homologirajo kot tovorna vozila
Pojasnilo DURS, št. 4230-98/2008-2, 24. 9. 2008

Obdavčitev dobave promocijske slike na ozemlju Slovenije kupcu iz Skupnosti in vpis v obrazec DDV-O
Pojasnilo DURS, št. 4230-155/2008-2, 25. 8. 2008

Obravnava presežka DDV po novem obračunu davka na dodano vrednost in izvajanje pobotov
Pojasnilo DURS, št. 4290-73/2008-01, 19. 9. 2008

Dohodnina 2008

Ukinitev upravnih kolkov kot plačilnega sredstva za plačevanje upravnih taks

Edavki: Uporaba gumba "Izračun" na PODO obrazcih

Priznavanje in potrjevanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol

Dogovor o spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije številka 1

Poročilo o gibanju plač za julij 2008

Pravilnik o kriterijih in merilih množičnega vrednotenja nepremičnin

Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

Spremembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

Tarifa nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti

Pravilnik o obrazcu izjave o premoženjskem stanju

Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah

Sklep o določitvi obsega pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto 2008

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Slovenija z neomejenim jamstvom za bančne in hranilniške vloge

Podatki za obračun plač za september 2008

Začetek veljavnosti novega Zakona o sodnih taksah, novele Zakona o pravdnem postopku ter začetek uporabe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanj

Nove cene goriva

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja pri realizaciji investicij in razvojnih projektov

Poziv za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij

petek, 24. oktober 2008

V nedeljo bomo premikali kazalce

V skladu z Uredbo o določitvi obdobja poletnega časa se bo obdobje poletnega časa končalo v nedeljo, 26. oktobra 2008, ob 3. uri zjutraj. Takrat bo treba uro prestaviti na 2. uro, s čimer bo zagotovljen prehod s poletnega na srednjeevropski čas.

Več

ponedeljek, 20. oktober 2008

Evidentiranje prebivališča z naslovom za vročanje

Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 105/01, 78/02, 57/07 in 67/08) v 17. a členu ureja obveznost oseb, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, da upravljavcu registra stalnega prebivalstva sporočijo naslov v Republiki Sloveniji, na katerem se jim vročajo pisanja sodišč in upravnih organov (naslov za vročanje), pri čemer posameznik ob prijavi stalnega prebivališča oziroma spremembe naslova stanovanja ali ob prijavi začasnega prebivališča eno izmed teh prebivališč izbere kot naslov za vročanje. Posameznik pa ima možnost, da kadarkoli upravni enoti sporoči novi naslov za vročanje. Določba zakona je pričela veljati 20. septembra 2008.

Zakon o prijavi prebivališča določa:

 • če ima posameznik v Republiki Sloveniji prijavljeno le stalno prebivališče, se naslov stalnega prebivališča šteje za naslov za vročanje,
 • če ima posameznik v Republiki Sloveniji poleg stalnega prebivališča prijavljeno tudi eno ali več začasnih prebivališč, mora ob prijavi stalnega oziroma začasnega prebivališča oziroma ob prijavi spremembe naslova stanovanja določiti, kateri od teh naslovov se šteje za naslov za vročanje. Če prijava začasnega prebivališča poteče, posameznik pa v roku osmih dni po preteku prijave začasnega prebivališča, ki lahko traja največ eno leto, ni obnovil prijave začasnega prebivališča, se za naslov za vročanje šteje naslov stalnega prebivališča
Več

Izbris iz sodnega registra brez likvidacije

ZFPPIPP v sedmem poglavju ureja izbris iz sodnega registra brez likvidacije, in sicer:

 1. poglavje o izbrisu iz sodnega registra brez likvidacije se praviloma uporablja za vse pravne osebe, ki so subjekt vpisa v sodni register. To poglavje se ne uporablja, če je bil nad pravno osebo začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilne likvidacije, ali če zakon za posamezno pravnoorganizacijsko obliko določa, da se ne more izbrisati iz sodnega registra brez likvidacije;
 2. razlog za izbris iz sodnega registra brez likvidacije je, da je pravna oseba prenehala poslovati, nima premoženja in je izpolnila vse svoje obveznosti, pri čemer so določene naslednje izpodbojne domneve o obstoju izbrisnega razloga:
  • če je za pravno oseba predpisana obveznost predlaganja letnega poročila zaradi objave ali podatkov iz letnega poročila za statistične namene AJPES, nepredložitev letnega poročila ali podatkov iz letnega poročila v dveh zaporednih poslovnih letih;
  • če je pri pravni osebi kot njen poslovni naslov v sodni register vpisan naslov: na katerem ne sprejema uradnih poštnih pošiljk ali je na tem naslovu neznana; na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki ji ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu; ki ne obstaja

Več ...

petek, 17. oktober 2008

Osebni stečaj

Kot posebni insolvenčni postopek je v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07; dalje ZFPPIPP) urejen postopek osebnega stečaja. Gre za novost, vsaj v takšni obliki, čeprav segajo zametki že pred prvo svetovno vojno.

Gre za postopek, ki ga lahko razdelimo na:

 • prvi del - postopek stečaja z unovčljivostjo dolžnikovega premoženja in
 • drugi del - sorazmerno poplačilo upnikov, kar je namen vsakega stečajnega postopka in razbremenitev dela odgovornosti v obsegu neplačanih terjatev.

Članek, ki podrobneje opisuje stečajni postopek, najdete na spodnji povezavi. Članek je brezplačno dostopen vsem registriranim uporabnikom portala Racunovodja.com.

Morda vas bo zanimal tudi članek Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki je prav tako brezplačno dostopen vsem registriranim uporabnikom.

Več ...

četrtek, 16. oktober 2008

Cestnine za vozila nad 3.500 kg z novembrom višja za 10 odstotkov

Vlada je na seji 9. oktobra 2008 sprejela Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa (NDM) presega 3.500 kg. Veljati bo začel dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

S tem sklepom se določa 10-odstotni dvig višine cestnine za tovorna vozila, ki je bil dogovorjen med Ministrstvom za promet in predstavniki avtoprevoznikov, v primeru, da se zniža letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu glede na ekološki razred motorja.

Več

sreda, 15. oktober 2008

Spremenjena pravila Ljubljanske borze

V primeru večjih neravnovesij na borznem trgu lahko uprava borze za zagotovitev urejenega delovanja borznega trga, s sklepom začasno omeji uporabo posameznih vrst naročil. O vsebini sklepa in času trajanja ukrepa se nemudoma obvesti člane borze, javnost ter Agencijo

Več

Ukinitev upravnih kolkov kot plačilnega sredstva za plačevanje upravnih taks

S 1.9.2008 so bili na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 126/2007) ukinjeni upravni kolki kot plačilno sredstvo za plačevanje upravnih taks.

Fizične in pravne osebe lahko od 1.9.2008 do 1.12.2008 zamenjajo upravne kolke za gotovino na blagajnah pravnih in fizičnih oseb, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno, na katerih so upravne kolke kupile, v nominalni vrednosti.

Več

torek, 14. oktober 2008

Elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4

Spremenjeni Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. list RS, št. 81/00 in 111/07) je predpisal elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4, kar velja za vse dajalce podatkov. V ta namen je spremenjen tudi Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Ur. l. RS 45/05, 121/05-popravek in 75/08 – v nadaljevanju: Pravilnik o obrazcih). Spremenjeni način sporočanja navedenih podatkov velja za leto 2008 od 1.1.2009 dalje.

Obrazec M-4 je oblikovan individualno za posameznega zavarovanca. To pomeni, da se podatki posredujejo v predpisani elektronski obliki (XML) preko za to namenjene spletne aplikacije M-4 in so s strani dajalca podatkov podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom enega od pooblaščenih overiteljev digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji.

Več

Predlog pravilnika o davčnem obračunu DDPO in dohodnini za 2008

Na spletni strani Ministrstva za finance so objavljeni predlogi nekaterih pravilnikov in obrazcev za leto 2008:

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008

Obrazec Informativni izračun dohodnine za leto 2008

Več

ponedeljek, 13. oktober 2008

Novičke - 6. oktober 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V prejšnjem tednu smo na portal dodali naslednje vsebine:

Zamudne obresti - spletni izračun

Program omogoča izračun po konformni metodi in po linearni metodi.

Diplomiral sem. Kaj pa zdaj?

Po uspešno zaključenem študiju in opravljenih vseh študijskih obveznosti, vkjučno z diplomo, študent izgubi svoj študentski status. S tem prenehajo vse pravice, ki jih je v času študija imel. Poskrbeti je treba za zdravstveno zavarovanje, si priskrbeti delovno knjižico in nenazadnje tudi poiskati prvo pravo zaposlitev, saj s pretekom statusa delo prek študentskega servisa ni več mogoče. Diplomirani je o opravljeni diplomi sam dolžan obvestiti študentski servis.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - september 2008 (excel)

Podatki za obračun plač za september 2008

Standard ZBSxml za izmenjavo podatkov v elektronskem plačilnem prometu med komitentom in banko

Kaj je standard ZBSxml, zakaj in kako se ga uporablja, kako se ga vzdržuje?

Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela

Navodilo podrobneje ureja prijavo kratkotrajnega dela in določa vodenje evidence opravljanja tega dela.

Akontacija davka od dohodka pravnih oseb pri statusnem preoblikovanju podjetnika posameznika v kapitalsko družbo

Vlada se je seznanila s Poročilom o delu Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo za leto 2007

Vlada spremenila Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije

Uredba o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka

Vlada za spremembo direktive o cestnih pristojbinah za težke tovornjake

Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu

Obvestilo o uveljavitvi in začetku uporabe olajšave oziroma ugodnosti v zvezi s tveganim kapitalom

Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom

Odločba o ugotovitvi, da je 10. člen Zakona o društvih v neskladju z Ustavo

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2008

Po novem možna razglasitev osebnega stečaja

Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o registru transakcijskih računov

Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen

Pravilnik o čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o vodenju čakalnih seznamov

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Poziv za predlaganje članov področnih odborov za poklicne standarde

Javni razpis za izbor programov javnih del za leto 2009

Davčna obravnava plačila odškodnine žrtvam vojnega nasilja

Hrvaški telefonski imenik

Glosar izrazov s področja varnosti in zdravja pri delu

Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino

Mednarodni računovodski standardi

MRS 28 - Obračunavanje finančnih naložb v pridružena podjetja

MRS 29 - Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih

MRS 31 - Računovodsko poročanje o deležih v skupnih podvigih

MRS 33 - Čisti dobiček na delnico

MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje

MRS 36 - Oslabitev sredstev

MRS 37 - Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva

MRS 38 - Neopredmetena sredstva

MRS 40 - Naložbene nepremičnine

MRS 41 - Kmetijstvo

Dohodnina 2008

Obrazec za dohodnino 2008

Lestvica za odmero dohodnine (dohodninska lestvica) in olajšave za leto 2008

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2008 - Uradni list RS 119/2007 z dne 24. 12. 2007

Dodatno zmanjšanje letne davčne osnove na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Ur.list št.10/2008, 78/2008)

Vzorec izjave delavca, naj izplačevalec ne upošteva dodatnega zneska splošne olajšave iz drugega in tretjega odstavka 111. člena (ZDoh-2A)

Pregled sprememb Zakona o dohodnini - veljajo od 31.1.2008

ZAKON O DOHODNINI, neuradno prečiščeno besedilo (ZDoh-2-NPB2)

Čistopis zakona o dohodnini s komentarjem (Davčna sestavljenka)

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2008

Namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2008

četrtek, 09. oktober 2008

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost

Vlada je na seji 1. oktobra 2008 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost.

Pri izvajanju Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost se je izkazala potreba po spremembi in dopolnitvi, saj so postopki spreminjanja prostorskega akta iz ekonomskih in drugih razlogov nesmotrni ter administrativno neupravičeni glede na vrsto in zahtevnost posega v prostor za nekatere objekte, ki imajo tlorisno površino do 1 m2. Gre predvsem za objekte v segmentu t.i. urbane opreme, ki imajo »začasen značaj«, saj so postavljeni za določeno obdobje (npr. 3 - 5 let), s spremembo prometne infrastrukture ter številnimi drugimi vplivi pa se tudi spreminjajo potrebe po njihovem umeščanju v prostor.

Objekti, ki imajo tlorisno površino do 1 m2, kar je bistveno manj v primerjavi z določenimi drugimi enostavnimi objekti, so npr.:

 • nadstrešek pred vhodom v objekt največ 30 m2, višine do 3,5 m
 • zavetišče na železniških postajališčih do 50 m2
 • žičniški zabojnik do 30 m2
 • obmejna stavba do 30 m2
 • nadstrešnica nad mejnim prehodom do 120 m2, višina do 7,5 m
 • prijavnica do 30 m2
 • nadstrešnica za motorna vozila do 120 m2, višina do 7,5 m
 • kašča največ 20 m2, višina do 3,5 m
 • kozolec dolžine do 30 m in višine največ 6 m
 • šotor do 500 m2, višina do 6 m
 • oder z nadstreškom do 30 m2, višina do 6 m
 • pokriti prireditveni prostor do 500 m2
 • začasna tribuna za gledalce največ 1000 m2, višine največ 6 m
 • pokrit vadbeni prostor do 500 m2.

Vir: UVI

sreda, 08. oktober 2008

Spletni izračun zamudnih obresti

Spletni izračun zamudnih obresti - NOVO!

Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (uradno prečiščeno besedilo) (ZPOMZO-1-UPB1)

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti določa, da je predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk.

Obligacijski zakonik (uradno prečiščeno besedilo) (OZ-UPB1) Uradni list RS 97/2007

Preverite znanje poslovne matematike

E-seminar Finančno načrtovanje v malem podjetju

Sodna praksa

Zakonske zamudne obresti je treba za čas do 28.6.2003 obračunati po konformni metodi

Način obračuna zakonskih zamudnih obresti

Forum

Prijava kratkotrajnega dela

(postopek prijave)

Mikro družba, zasebni zavod ali podjetnik z največ 10 zaposlenimi (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) mora opravljanje kratkotrajnega dela prijaviti pri krajevno pristojni upravni enoti pred opravljanjem tega dela.

Prijava kratkotrajnega dela se vloži pri pristojni upravni enoti v enem izvodu na obrazcu POKD, ki je kot priloga sestavni del tega navodila.

Prijava kratkotrajnega dela se lahko vloži osebno na pristojni upravni enoti, priporočeno po pošti ali po elektronski poti z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila prijavitelja.

Pristojna upravna enota en izvod prijave kratkotrajnega dela nemudoma posreduje pristojnemu inšpektoratu za delo.

Več

torek, 07. oktober 2008

Podatki za obračun plač - za september 2008

Pripravili smo podatke za obračun plač za september 2008.

Na enem mestu so zbrani podatki, ki jih potrebujete za obračun plač v septembru: število delovnih dni, podatki o minimalni in zajamčeni plači, regres za prehrano med delom ...

Razpis za sofinanciranje projektov ohranitve delovnih mest

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov ohranitve delovnih mest. Razpis je namenjen subvencioniranju ohranitve delovnih mest in usposabljanju zaposlenih v posameznih ločenih obratih (enotah) delodajalca, kjer so delovna mesta ogrožena.

Financirani bodo projekti, ki bodo vsebinsko namenjeni:

 • ohranitvi delovnih mest v posameznih ločenih enotah za obdobje najmanj 1 leta
 • ohranitvi poslovanja posameznih ločenih enot za obdobje najmanj 2 let
 • usposabljanju delavcev, zaposlenih v posameznih ločenih enotah podjetja
 • izdelavi programa ukrepov »prijaznega podjetja«.

Cilj razpisa je ohranitev predvidoma 500 delovnih mest za obdobje najmanj enega leta, ohranitev poslovanja v ločenih enotah za obdobje najmanj dveh let in pridobitev primerov dobre prakse ukrepov »prijaznega podjetja«.

Več ...