četrtek, 30. april 2009

Novičke - 6. april 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 6. aprilom 2009 smo na portalu objavili naslednje novičke:

Podatki za obračun plač za marec 2009

Odvisno in neodvisno opravljanje dejavnosti po ZDDV-1
Pojasnilo DURS, št. 4230-73/2009, 13. 3. 2009

Pripojitev družbe in dokončni odbitni delež DDV
Pojasnilo DURS, št. 4230-284/2008, 30. 1. 2009

Davčna uprava RS izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2008
Davčna uprava RS je v prvem svežnju z datumom odpreme 31. 3. 2009 poslala 518.973 informativnih izračunov dohodnine za leto 2008. Zavezanci jih bodo na dom prejeli po navadni pošti. Rok za ugovor se bo iztekel 5. maja 2009, rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 4. junij 2009, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR 20. maja 2009. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo poslan v prvi polovici meseca maja 2009.

Zavarovanje za posebne primere PIZ – dopolnilna dejavnost na kmetiji
Pojasnilo DURS, št. 4251-3/2009, 26. 3. 2009

Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika
Pojasnilo DURS, št. 4212-4/2009, 6. 3. 2009

Uporaba fitnes objektov in objektov za vadbo aerobike
Pojasnilo DURS, št. 4230-82/2009-2, 13. 3. 2009

Predlogi zakonov in pravilnikov: DMV, davčni postopek, obrazec za davek na promet nepremičnin

 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila

 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

 • Predlog Pravilnika o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin

OECD-jevo poročilo o davčnih oazah in finančnih centrih
Po srečanju G20 je OECD predložila podrobno poročilo o napredku finančnih središč po svetu glede izvajanja mednarodno dogovorjenih standardov za izmenjavo podatkov za davčne namene.

Poročilo o gibanju plač za januar 2009
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31.03.2009

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10.06.2008

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2009
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27.03.2009

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27.03.2009

Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27.03.2009

Pravilnik o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2009/2010, in predvidenem deležu sofinanciranja v vinskem letu 2008/2009
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27.03.2009

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Popravek osnove za obračun DDV pri pridobitvi blaga zaradi vračila okoljske dajatve
Pojasnilo DURS, št. 4230-33/2009, 2. 3. 2009

Nadomestilo avtorjem za tonsko ali vizualno snemanje in fotokopiranje ter DDV
Pojasnilo DURS, št. 4230-319/2008, 19. 1. 2008

Posredovanje pri prodaji delnic in obračunavanje DDV
Pojasnilo DURS, št. 4230-274/2008, 15. 1. 2009

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27.03.2009

Informativni dnevi ZPIZa v tujini (v letu 2009)
Predstavniki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bodo odgovarjali na vprašanja o pravicah iz slovenskega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informativni dan hrvaškega nosilca pokojninskega zavarovanja
Če ste uživalec hrvaške pokojnine ali ste bili zaposleni na Hrvaškem in potrebujete informacije o uveljavljanju pravice do hrvaške pokojnine, bodo na vaša vprašanja odgovarjali gostje – predstavniki hrvaškega nosilca pokojninskega zavarovanja iz Zagreba.

Informativni dan avstijskega nosilca pokojninskega zavarovanja
Če ste uživalec avstrijske pokojnine ali ste bili zaposleni v Avstriji in potrebujete informacije o uveljavljanju pravice do avstrijske pokojnine, bodo na vaša vprašanja odgovarjali gostje – predstavniki avstrijskega nosilca pokojninskega zavarovanja iz Gradca.

Stopnja obdavčitve storitve sečnje dreves z DDV
Pojasnilo MF, št. 423-276/2008/2, 24. 3. 2009

Uveljavljanje olajšave za investiranje po 66.a členu ZDoh-2 – nakup delovnih strojev in traktorjev
Pojasnilo DURS, št. 4210-39/2009-1, 23. 3. 2009

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov v letu 2008
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27.03.2009

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper za leto 2009

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Predlog nove Tarife nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz Poslovnega registra

Sprememba sklepa glede ugotavljanja in uveljavljanja odgovornosti članov nadzornih organov

Odvisno in neodvisno opravljanje dejavnosti po ZDDV-1

Pojasnilo DURS, št. 4230-73/2009, 13. 3. 2009

Davčni zavezanec navaja primer slikarja, ki je imel status samozaposlenega v kulturi, ki je ta status izgubil zaradi upokojitve in je prenehal biti nosilec dejavnosti oziroma zavezanec za davek od dohodka iz dejavnosti. Do upokojitve je bil tudi zavezanec za davek na dodano vrednost. Od upokojitve dalje pa se njegovi dohodki za umetniške stvaritve dohodninsko obravnavajo kot dohodki za stvaritev avtorskega dela po drugem odstavku 38. člena ZDoh-2. Pri tem se postavlja vprašanje:

Ali je tak zavezanec še naprej zavezanec za davek na dodano vrednost in, ali je potrebna nova presoja glede zavezanosti za DDV? Ali se od dohodkov, ki jih osebe prejemajo za svoje umetniške stvaritve, obračunava DDV?

Odvisnost oziroma neodvisnost razmerja za namene izvajanja ZDDV-1 je potrebno presojati glede na vsebino opravljene storitve v vsakem konkretnem primeru posebej. Ob tej presoji se lahko smiselno uporabijo kriteriji, ki jih določa druga točka tretjega odstavka 35. člena ZDoh-2, in na podlagi katerih se določi, ali posamezna fizična oseba nastopa v odvisnem ali neodvisnem razmerju pri opravljanju dela ali storitev.

Več...

sreda, 29. april 2009

Podatki za obračun plač za marec 2009

Marec 2009: 1. 3. - 31. 3. 2009

Podatki za obračun plač za marec 2009

Predlog odgovora na uradni opomin Evropske komisije glede 68. člena ZDoh-2

Vlada je na redni seji 26. marca 2009 podala predlog odgovora na opomin Evropske komisije (kršitev številka 2008/2202) v zvezi z možno nezdružljivostjo nekaterih določb v slovenski davčni zakonodaji, ki se nanašajo na obdavčitev izvajalcev in športnikov nerezidentov, z zakonodajo Skupnosti in sporazumom EGP. Neskladnost bo odpravljena ob naslednji spremembi ZDoh-2, ki je po Programu dela vlade za leto 2009 predvidena v letošnjem letu.

Opomin se nanaša na 68. člen ZDoh-2, ki med drugim določa obveznost odtegovanja in plačevanja davka od posameznega dohodka (davčni odtegljaj), ki ga zavezanec dosega v okviru opravljanja dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika. Določba je sporna v delu, ki določa, da se izvajalcem in športnikom nerezidentom odteguje in plačuje davčni odtegljaj kot končni davek od bruto plačil, ki jih prejmejo v okviru opravljanja dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika, brez možnosti odbitka stroškov, nastalih v zvezi s pridobitvijo teh odhodkov, medtem ko se rezidentu morebitni davčni odtegljaj upošteva pri njegovi končni davčni obveznosti, pri čemer se pri ugotavljanju davčne obveznosti odbijajo stroški, nastali v zvezi s pridobivanjem dohodka.

Več...

torek, 28. april 2009

Predlog odgovora na uradni opomin Evropske komisije glede 9. člena Zakona o davku na dediščine in darila

Vlada je na redni seji 26. marca 2009 podala predlog odgovora na opomin Evropske komisije (kršitev št. 2008/2279) v zvezi z možno nezdružljivostjo nekaterih določb v slovenski davčni zakonodaji. ki se nanašajo na obdavčitev dediščin in daril, s pogodbo ES in Sporazumom EGP. Opomin EK ni utemeljene saj oporekana določba ne predstavlja kršitve določb 58. člena Pogodbe ES in 40. člena Sporazuma EGP. V odgovoru komisiji se zato zavrača možnost neskladja oporekane določbe s predpisi Evropske unije oziroma se ugotavlja, da oporekana določba ne predstavlja kršitve določb člena 58 Pogodbe ES in člena 40 Sporazuma EGP.

Več...

Slovenija uvaja biometrijo prstnih odtisov v potne listine

Vlada je na seji 26. marca 2009 določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah, ki ga bo poslala Državnemu zboru RS v obravnavo po skrajšanem postopku. Gre namreč za manj zahtevne uskladitve s pravom Evropske unije. Hkrati je vlada predlagala, da se pripravi in sprejme uradno prečiščeno besedilo Zakona o potnih listinah.

S spremembo zakona vzpostavljamo pravno podlago za izvajanje Uredbe Sveta o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajajo države članice. Omenjena uredba določa, da je treba v 36 mesecih po sprejetju tehničnih specifikacij za prstne odtise v potne listine uvesti tudi biometrijo dveh prstnih odtisov. Tehnične specifikacije so bile sprejete z Odločbo Komisije 28. junija 2006, zato mora Republika Slovenija začeti izdajati biometrične potne listine s prstnimi odtisi do 28. junija 2009.

Več...

ponedeljek, 27. april 2009

Postopki za uvedbo kratkotrajnih 7-dnevnih vinjet

Vlada se je 26. marca 2009 seznanila s poročilom o uvedbi vinjet za krajše časovno obdobje ter sprejela sklep, s katerim Državnemu zboru RS predlaga, da spremeni zakon o javnih cestah na način, da se ukine prodaja polletnih vinjet in da se uvedejo kratkotrajne 7-dnevne vinjete.

Določila je tudi cene vinjet, in sicer za 7-dnevno 15 EUR ter za letno 95 EUR. Za motorna kolesa bodo cene vinjet v višini ene polovice cene vinjete za osebna vozila.

Več...

Vlada o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Vlada je na seji 26. marca 2009 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini.

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini določa enotno metodologijo obračuna plač za javne uslužbence, napotene na delo v tujino.

Več...

petek, 24. april 2009

Poročilo o nastanku in uveljavljanju znamke Slovenije I feel Slovenia

Vlada je na seji 26. marca 2009 sprejela poročilo o nastanku in uveljavljanju znamke Slovenije I feel Slovenia.

Urad vlade za komuniciranje je kot skrbnik znamke pripravil poročilo, v katerem ugotavlja, da je znamka dobro uveljavljena v turizmu, da so odzivi v domači javnosti in v tuji strokovni javnosti pretežno pozitivni in naklonjeni.

Več...

Sprememba sklepa glede ugotavljanja in uveljavljanja odgovornosti članov nadzornih organov

Vlada je na seji 26. marca 2009 sprejela Spremembo sklepa glede ugotavljanja in uveljavljanja odgovornosti članov nadzornih organov in organov upravljanja gospodarskih družb v večinski lasti države in javnih gospodarskih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.

Vlada je na seji dne 22.1.2009 med drugim sprejela sklepe, katerih namen je bil oblikovati enoten pristop pri predčasnih zamenjavah, ki morajo biti utemeljene na nepravilnostih, ugotovljenih z revizijo poslovanja.

Več...

četrtek, 23. april 2009

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstvih v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), razen če je v besedilu javnega razpisa drugače določeno.

Roki za predložitev vlog so: 20.03.2009, 10.04.2009, 10.05.2009.

Več...

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper za leto 2009

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper, ki se realizirajo po principu sofinanciranja upravičenih stroškov razvojnih projektov in naložb podjetij, in sicer:

 • sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev
 • sofinanciranje stroškov promocije malih in srednjih podjetij
 • sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
 • spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise

Na javni razpis se lahko prijavijo:

 • podjetja, ki imajo sedež v Mestni občini Koper ali investirajo na območju Mestne občine Koper,
 • fizične osebe, kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve in
 • drugi subjekti, v skladu s pravilnikom.

Rok za oddajo vlog je 6.5.2009 do 12. ure.

Več...

sreda, 22. april 2009

Koledar poročanja v aprilu 2009

Koledar poročanja v aprilu 2009

Plačevanje pavšalnih prispevkov za prostovoljne operativne gasilce

Pojasnilo DURS, št. 4250-18/2009, 23. 3. 2009

Zavezanec navaja, da bi v gasilski zvezi radi uredili zavarovanje prostovoljnih operativnih gasilcev za posebne primere zavarovanja za invalidnost, telesno okvaro ali smrt kot posledico poškodbe pri opravljanju gasilske dejavnosti. Prosi za usmeritve v zvezi s tem.

Posredovana so bila naslednja pojasnila:

I. Pravne podlage za plačevanje prispevkov za posebne primere zavarovanja prostovoljnih gasilcev.

 • A. Zavarovanje za poškodbe pri delu po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ
 • B. Zavarovanje za posebne primere zavarovanja po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1

II. Obračunavanje prispevkov za posebne primere zavarovanja na obrazcu REK-1b.

Več...

torek, 21. april 2009

Predlogi zakonov in pravilnikov: DMV, davčni postopek, obrazec za davek na promet nepremičnin

Na spletni strani Ministrstva za Finance so objavljeni predlogi:

 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila

 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

 • Predlog Pravilnika o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin

Več...

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - marec 2009

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - marec 2009 (excel)

ponedeljek, 20. april 2009

Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009 - 2011

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme, ki predstavlja začetno investicijo.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 zaposlenim in največ 249 zaposlenimi na dan 31.12.2008 in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR, razen če podjetje ni izključeno iz sodelovanja na javnem razpisu na osnovi omejitev, ki so navedene v javnem razpisu.

Rok za predložitev vlog je 24.04.2009.

Več...

Vlada sprejela stališče do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi s pravili glede izdajanja

Vlada je na redni seji 12. marca 2009 sprejela stališče Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi s pravili glede izdajanja računov.

V predlogu so predvidena usklajena in poenostavljena pravila za izdajanje računov na ravni Evropske unije. Predlagane spremembe pomenijo zmanjšanje upravnih bremen za podjetja, kar je v skladu z obveznostjo, ki jo je prevzela tudi Slovenija v okviru lizbonske strategije.

Več...

petek, 17. april 2009

Aneks h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti

Vlada je na seji 19. marca 2009 sprejela besedilo Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti, ki ureja plačno uvrstitev prvakov oziroma vrhunskih glasbenikov.

Aneks bo na podlagi 4. člena novele Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo uredil plačno uvrstitev prvakov oziroma vrhunskih glasbenikov in določil višino povečanja oziroma prilagoditve osnovne plače za čas trajanja naziva.

Več...

Vlada izdala Uredbo o ratifikaciji Dogovora med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Glavnim združenjem avstrijskih nosilcev socialnega zav

Vlada je na seji 19. marca 2009 izdala Uredbo o ratifikaciji Dogovora med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Glavnim združenjem avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja o povračilu stroškov s pavšalnimi zneski.

Obračunavanje povračil stroškov zdravstvenih storitev med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo je do 30.04.2004 potekalo na podlagi Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti iz leta 1997 in Dogovora o povračilu stroškov s pavšalnimi zneski iz leta 1999. Po 01.05.2004, torej z vstopom Slovenije v Evropsko unijo, državi obeh aktov ne uporabljata več, kajti za reševanje tovrstnih vprašanj sta dolžni neposredno uporabljati Uredbo Sveta (EGS) z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, njeno izvedbeno uredbo in njune nadaljnje spremembe in dopolnitve.

Več...

torek, 14. april 2009

Davčna osnova od obresti, doseženih z unovčitvijo kupona pri garantiranem certifikatu

Pojasnilo DURS, št. 42150-1/2009, 18. 3. 2009

V obravnavanem primeru gre za garantirani certifikat, ki investitorjem ob zapadlosti zagotavlja vračilo glavnice v višini 100 % in garantiran minimalni letni kupon v višini od 2,5 %. Pri tem ima investitor možnost, da glede na razvoj gibanja tečaja košarice delnic prejeti ali vmesni letni kupon 2,5 % p. a. plus minimalni kupon (donos do višine 5 %) ali visok letni kupon 8,5 % p. a. plus minimalni kupon (donos do višine 11 %). V primeru prodaje garantiranega certifikata pred njegovo zapadlostjo, je zavezancu izplačana vrednost garantiranega certifikata po tečaju, ki velja na dan prodaje, poleg tega pa prejme še del natečenih nedospelih obresti iz naslova letnega kupona, ki se obrestuje po 2,5 %. Iz posredovanega primera posla je razvidno, od katere davčne osnove se izračunava dohodnina ob unovčitvi kupona in kako se ravna v primeru odsvojitve certifikata po izplačilu kupona, ko se nekaj obresti že nateče.

Več...

Davčna obravnava poslov promtnega (spot) valutnega trgovanja

Pojasnilo DURS, št. 42153-18/2009, 16. 3. 2009

1. Kaj pomeni navedba iz pojasnila v zvezi z izvajanjem Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, objavljenega na spletnih straneh DURS in sicer »… dobiček iz poslov promtnega (spot) valutnega trgovanja, če ga fizična oseba dosega v okviru opravljanja dejavnosti iz poglavja III.3. ZDoh-2, obdavčuje kot dohodek iz dejavnosti po določbah ZDoh-2«?

2. Ali se kot izvedeni finančni instrumenti štejejo vsi ostali izvedeni finančni instrumenti valutnega trgovanja, razen poslov promtnega (spot) valutnega trgovanja?

3. Ali je fizična oseba obdavčena na kapitalske dobičke, dosežene s promtnim (spot) valutnim trgovanjem?

Več...

ponedeljek, 13. april 2009

Predlaganje obračuna prispevkov za socialno varnost samozaposlenih po zavarovalni podlagi 103 in 104

Pojasnilo DURS, št. 4250-16/2009, 18. 3. 2009

V zvezi z vprašanji pojasnjujemo:

I. Način predlaganja obračunov obveznih prispevkov za socialno varnost za samozaposlene zavarovance, ki so v prijavno odjavno evidenco vključeni po novih zavarovalnih podlagah 103 in 104.

II. Določitev osnove, od katere zavarovanci po podlagah 103 in 104 plačujejo prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje.

III. Posebnosti glede plačevanja prispevkov za posebne primere zavarovanje za zavarovance po podlagi 104.

Več...

Uveljavljanje olajšave za investiranje po 66.a členu ZDoh-2 – nakup traktorja

Pojasnilo DURS, št. 4212-15/2009-1, 18. 3. 2009

V zvezi z uveljavljanjem olajšave za investiranje po 66.a členu ZDoh-2 smo prejeli vprašanje, ali lahko zavezanec kmet, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, uveljavlja olajšavo za nakup traktorja. Glede navedenega pojasnjujemo naslednje:

Zavezanec kmet, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, ne more uveljavljati olajšave za investiranje po 66.a členu ZDoh-2 za nakup traktorja.

Več...

petek, 10. april 2009

Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. 4. 2009

Pojasnilo DURS, št. 4251-5/2009, 13. 3. 2009

V Uradnem listu RS, št. 18/09 z dne 9. 3. 2009 je bil objavljen Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, od 1. 4. 2009 dalje določa nove višje zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1.

Več...

Novičke - 23. marec 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 23. marcem 2009 smo na portalu objavili naslednje novičke:

Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. 4. 2009
Pojasnilo DURS, št. 4251-5/2009, 13. 3. 2009

Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2D)
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16.03.2009

Davčna obravnava rente iz naslova izgubljenega zaslužka
Pojasnilo DURS, št. 4210-50/2009, 18. 3. 2009

Uveljavljanje olajšave za investiranje po 66.a členu ZDoh-2 – nakup traktorja
Pojasnilo DURS, št. 4212-15/2009-1, 18. 3. 2009

Predlaganje obračuna prispevkov za socialno varnost samozaposlenih po zavarovalni podlagi 103 in 104
Pojasnilo DURS, št. 4250-16/2009, 18. 3. 2009

Obravnava izplačil pravne osebe za delovanje sindikata
Pojasnilo DURS, št. 4210-24/2009, 18. 3. 2009

Izračun sklica za plačilo Ajpesu za javno objavo letnih poročil
Da boste uporabili pravilni sklic, si lahko pomagate z pripomočkom, ki ga najdete na strani Ajpesa.

Davčna obravnava poslov promtnega (spot) valutnega trgovanja
Pojasnilo DURS, št. 42153-18/2009, 16. 3. 2009

Davčna osnova od obresti, doseženih z unovčitvijo kupona pri garantiranem certifikatu
Pojasnilo DURS, št. 42150-1/2009, 18. 3. 2009

Plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje obsojencev – od 1. januarja 2009 dalje
Pojasnilo DURS, št. 4252-4/2009, 16. 3. 2009

Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF)
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16.03.2009

Sprememba Tarifne priloge Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji
Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13.03.2009

Vlada določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah
Z navedenim predlogom zakona se nadomesti Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je Vlada Republike Slovenije 5. marca 2009 poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stopnjah primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave ter normalnega odpisa blaga kot posledico poškodb in okvar na nosilcih besed
Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13.03.2009

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2009
Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13.03.2009

Povprečni znesek subvencij na hektar površine kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2008 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2008
Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13.03.2009

Pojasnilo 318. člena ZGD-1
Vlada pojasnjuje, da 318. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) navaja, da skupščina lahko z navadno večino glasov imenuje posebnega revizorja zaradi preveritve ustanovitvenih postopkov ter vodenja posameznih poslov družbe, vključno s posli povečanja ali zmanjšanja osnovnega kapitala, v zadnjih petih letih.

Vlada izdala Uredbo o ratifikaciji Dogovora med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Glavnim združenjem avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja o povračilu stroškov
Vlada je na seji 19. marca 2009 izdala Uredbo o ratifikaciji Dogovora med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Glavnim združenjem avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja o povračilu stroškov s pavšalnimi zneski.

Soglasje k Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2009
Finančni načrt opredeljuje temeljne usmeritve poslovanja za leto 2009, potrebna sredstva za realizacijo z zakonom določenih obveznosti ter tekoče delovanje sklada.

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti dopolnjena z nadomestili za sindikalne zaupnike in razširjenim odborom
Vlada je na seji 19. marca 2009 sprejela besedilo sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji glede nadomestila za sindikalne zaupnike in razširitve odbora za razlago določb kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Aneks h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti
Vlada je na seji 19. marca 2009 sprejela besedilo Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti, ki ureja plačno uvrstitev prvakov oziroma vrhunskih glasbenikov.

Vlada sprejela uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
Vlada je na seji 19. marca 2009 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju.

Vlada RS sprejela mnenje o predlogu za sprejem avtentične razlage 51. c člena Zakona o lokalni samoupravi
Predsednik Državnega zbora RS dr. Pavel Gantar je Vladi RS poslal v mnenje predlog za sprejem avtentične razlage 51. c člena Zakona o lokalni samoupravi, ki ga je Državnemu zboru RS predložil poslanec Franc Bogovič.

Vlada sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih
Predlagani zakon prepoveduje pogojevanje za udeležboz deponiranjem delnic na skupščini oziroma določanje kakršnih koli drugih zahtev.

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih

Vlada odgovorila na amandma poslanske skupine SDS k predlogu zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost
Vlada meni, da je predlog poslanske skupine SDS nesprejemljiv.

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov
S predlaganim zakonom se prenaša Direktiva 2007/44/ES.

Vlada sprejela predlog Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije
Predlog zakona sodi v drugi paket razvojno naravnanih ukrepov za blaženje finančne in gospodarske krize.

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi
S predlaganim zakonom se po spremenjenem izvajanju davčne izvršbe davčnih organov prenesejo pristojnost opravljanja davčne izvršbe tujih terjatev prenese z DURS na CURS, predvsem zaradi uresničevanja načela ekonomičnosti izvajanja delovnih nalog.

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o carinski službi
S predlaganim zakonom se omogoča postopen prenos nalog v zvezi z izterjavo denarnih nedavčnih obveznosti z Davčenga Urada Republike Slovenije na Carinski Urad Republike Slovenije.

Pooblastila in certifikati: DURS, AJPS, ZPIZ, Zavod za zaposlovanje
Ker skoraj ni več obrazca, ki ga ne bi bilo potrebno oddajati elektronsko, smo na enem mestu zbrali informacije o različnih pooblastilih in digitalnih potrdilih.

Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Kazenske ovadbe za 21 gospodarskih družb, ki so na slamnate družbe nakazale skupaj 5,05 milijona evrov
Kriminalisti so na podlagi informacij o sumljivih transakcijah, pridobljenih od Urada RS za preprečevanje pranja denarja, ob koncu leta 2006 začeli z aktivnostmi v predkazenskem postopku zaradi izkazanega suma, da se organizirana združba, sestavljena iz več fizičnih oseb, ukvarja z ustanavljanjem t. i. slamnatih gospodarskih družb, ki jih nato zlorabljajo za izdajanje fiktivnih računov in dvigovanje gotovine na podlagi izvedenih nakazil.

Podpisane pogodbe o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa
Zavod je do konca januarja 2009 prejel vloge 128 podjetij za 27.883 delavcev. 66 podjetij je oddalo popolne vloge za 25.822 delavcev ter 9.793.080,00 EUR, zato je Zavod tem podjetjem po pošti poslal pozitiven sklep ter v podpis pogodbe za subvencioniranje, medtem ko je 62 podjetij pozval k dopolnitvi vloge.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2009
Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 09.03.2009

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 09.03.2009

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovanju notarja
Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 09.03.2009

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 09.03.2009

Vlada sprejela mnenje k pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
Vlada je sprejela mnenje k pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG) in ga poslala Državnemu zboru RS in Ustavnemu sodišču RS.

Mnenje o pobudi ocene ustavnosti členov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
Vlada je na redni seji 12. marca 2009 sprejela mnenje o pobudi Zmaga Jelinčiča Plemenitega in Bogdana Baroviča, poslanca v Državnem zboru RS, za oceno ustavnosti 4., 6., 7. in 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov v predloženem besedilu, ki ga posreduje državnemu zboru.

Vlada sprejela predloga Zakona o ratifikaciji Konvencije med Slovenijo in Norveško o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka
Uveljavitev nove konvencije narekujejo spremenjene ekonomske razmere na trgu, povečano sodelovanje med državama na gospodarskem področju, ter bistvene spremembe davčne zakonodaje v obeh državah.

Vlada se je seznanila s programom dela Policije na področju prikritih preiskovalnih ukrepov za leto 2009
Vlada se je na seji 12. marca 2009 seznanila s programom dela Policije na področju prikritih preiskovalnih ukrepov za leto 2009.

Vlada o Aneksu št. 1 h KPJS
Vlada je na seji 12. marca 2009 določila aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) in ga posredovala reprezentativnim sindikatom javnega sektorja ter pooblastila ministrico za javno upravo, Irmo Pavlinič Krebs in ministra za finance, dr. Franca Križaniča, da z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja skleneta in podpišeta Aneks.

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije
Vlada je na redni seji 12. marca 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije in jo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlada je določila prečiščeno besedilo Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije in ga bo objavila na vladnih spletnih straneh.

Vlada sprejela predlog novele Zakona o odvetništvu
S predlogom zakona ostajajo odvetniške tarife nespremenjene, se pa Odvetniški zbornici kot stanovski organizaciji vrača pristojnost, da soodloča pri vzpostavitvi ustreznih razmerij oz. ovrednotenju posameznih storitev, upoštevajoč zahtevnost in odgovornost posameznih opravil.

Vlada sprejela stališče do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi s pravili glede izdajanja računov
V predlogu so predvidena usklajena in poenostavljena pravila za izdajanje računov na ravni Evropske unije.

Vlada sprejela Dopolnitev Izhodiščnega memoranduma za pristop Republike Slovenije v OECD
Vlada je na seji 12. marca 2009 sprejela Dopolnitev Izhodiščnega memoranduma za pristop Republike Slovenije v Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki ga bo posredovala v seznanitev Odboru DZ za zunanjo politiko.

Vlada sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, in to v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije.

Povprečne mesečne plače, januar 2009

Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009 - 2011
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme, ki predstavlja začetno investicijo.

četrtek, 09. april 2009

Poblastila in certifikati: DURS, AJPS, ZPIZ, Zavod za zaposlovanje

Ker skoraj ni več obrazca, ki ga ne bi bilo potrebno oddajati elektronsko, smo na enem mestu zbrali informacije o različnih pooblastilih in digitalnih potrdilih.

AJPES

Nov cenik tarif za javno objavo letnih poročil Ajpesu - Po novem se zaračunava različno, če je letno poročilo podpisano s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali potrjeno z Obvestilom za AJPES.

Elektronsko podpisovanje letnih poročil

Podpisovanje letnih poročil

Evidenca digitalnih potrdil

Digitalna potrdila

DURS

Zunanje pooblaščanje v Edavkih

Pooblaščanje v eDavkih v zvezi z obračunom prispevkov za socialno varnost

ZPIZ

Pooblastilo ZPIZ-u za oddajo M4 obrazca

Zavod za zaposlovanje

Pooblaščanje v eStoritvah Zavoda za zaposlovanje

Nekaj pogovorov na temo elektronskega podpisovanja na forumu:

sreda, 08. april 2009

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane

Vlada je na seji 5. marca 2009 sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane. Predlog sprememb in dopolnitev zakona je koalicijsko in medresorsko usklajen, prav tako pa je usklajen tudi s Študentsko organizacijo Slovenije in Svetom Vlade RS za študentska vprašanja.

V predlogu sprememb študent ne more biti več vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. V evidencah, ki jih vodi izvajalec je poleg ostalih podatkov dodana EMŠO številka, saj le-to izvajalec potrebuje za izvajanje subvencioniranja študentske prehrane.

Več...

Vlada sprejela Sklep v zvezi z dokončanjem sistema množičnega vrednotenja nepremičnin

Vlada je na redni seji 5. marca 2009 sprejela Sklep v zvezi z dokončanjem sistema množičnega vrednotenja nepremičnin. Vlada podpira dokončanje sistema množičnega vrednotenja nepremičnin in bo sodelovala pri iskanju najustreznejše rešitve za financiranje nalog, vendar želi, da se pri tem poiščejo najracionalnejše rešitve, ki bodo še zagotavljale ustrezno kakovost rezultatov.

Več...

torek, 07. april 2009

Vlada prejela pobudo za sklenitev Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo

Vlada je na seji 5. marca 2009 sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo. Sklenitev sporazuma bi pomenila zbliževanje dveh držav in prispevek k izboljšanju medsebojnih odnosov.

Najpomembnejši del sporazuma se nanaša na ureditev pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Le-ta bo omogočila zavarovancem, ki so del zavarovalne dobe plačevali prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v eni od pogodbenic, da ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo sorazmeren del pravic iz tega zavarovanja. Glede na splošno uveljavljen princip seštevanja zavarovalnih dob ima taka oseba prav zaradi tega sporazuma možnost uveljaviti pravico do sorazmernega dela pokojnine v obeh pogodbenicah in pridobiti del pokojnine, za katere so bili plačani prispevki.

Več...

Ocena ogroženosti Ljubljane zaradi potresa

Raziskava: Ocena ogroženosti mestne občine Ljubljana zaradi potresa

Potrdilo za uveljavljanje izjem od davčnega odtegljaja od dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti v Avstriji, Belgiji in Luksemburgu

Pojasnilo DURS, št. 4217-50/2009, 9. 3. 2009

Zavezanec navaja, da prejema dohodke v Belgiji, od katerih se odteguje davek. Pri tem ga zanima, kje se pridobi potrdilo, opredeljeno v členu v 13(2) Direktive Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003, na podlagi katerega lahko uveljavi izjemo pri postopku davčnega odtegljaja, t.j. da se mu davek od navedenih dohodkov v Belgiji ne bo odtegnil.

Za izdajo potrdila, na podlagi katerega se uveljavlja izjema od davčnega odtegljaja v Avstriji, Belgiji ali Luksemburgu, v skladu s 13. členom Direktive Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčitvi dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti, je pristojen Davčni urad Kranj. Davčni urad Kranj navedeno potrdilo izdaja za vse rezidente Slovenije, ne glede na to, pri katerem davčnem uradu so vpisani v davčni register.

Več...

ponedeljek, 06. april 2009

Obravnava obresti v okviru dohodka iz dejavnosti

Pojasnilo MF, št. 421-254/2008/2, 19. 12. 2008

Zavezanec je zaprosil za pojasnilo v zvezi s 54. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08 in 78/08; v nadaljevanju: ZDoh-2) v delu, ki se nanaša na obresti.

V skladu z 2. točko prvega odstavka 54. člena ZDoh-2 se kot prihodek pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti ne štejejo obresti, kot so določene v III.6.1. poglavju ZDoh-2, in dosežene na podlagi dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih v seriji, za katere so z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev določeni pogoji in način poslovanja z njimi.

Več...

Obdavčitev denarne nagrade iz tujine

Pojasnilo DURS, št. 4230-67/2009, 2. 3. 2009

V tujini svetovno znano podjetje je med svojimi uporabniki izžrebalo denarne nagrade. Zavezanko zanima, kako se prejem takšne nagrade davčno obravnava, če je dobitnik državljan Republike Slovenije.

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08 in 125/08) v prvem odstavku 5. člena določa, da rezident Slovenije plačuje dohodnino od vseh svojih dohodkov, ne glede na to, kje so doseženi (v Sloveniji ali izven Slovenije – t.i. obdavčitev po svetovnem dohodku).

Več...

petek, 03. april 2009

Oddajanje skupnega premoženja v najem

Pojasnilo DURS, št. 42140-4/2009, 4. 3. 2009

Prejeli smo vprašanje zavezanca v katerem navaja, da zakonca oddajata v najem več nepremičnin, ki so bile pridobljene v času trajanja zakonske zveze in predstavljajo skupno premoženje. Dohodek od najema dveh stanovanj prejema žena, od ostalih nepremičnin pa mož. Pri tem je kot lastnik vseh nepremičnin v zemljiški knjigi zaveden mož. Do sedaj je vse obveznosti v zvezi z oddajo stanovanj plačeval mož, sedaj pa bi želela plačevati te obveznosti vsak sam zase od svojega dela dohodka od najema. Pri tem se postavlja vprašanje, kako naj zakonca pravilno prijavita dohodka iz oddajanja nepremičnin, in sicer:

 1. Ali zadošča, da najemnino od stanovanj, ki jo prejema žena, v dohodnino prijavi ona?
 2. Ali mora za to, da bi najemnino kot dohodek lahko prijavila žena, z možem skleniti kakšno pogodbo in če v kakšni obliki?

Več...

Sofinanciranje usposabljanja za večjo zaposljivost 2009 - 2010

Zavod RS za zaposlovanje je v petek, 20. februarja 2009, v Uradnem listu RS, številka 14/2009, objavil Javni razpis za sofinanciranje usposabljanja za večjo zaposljivost 2009–2010.

Cilj javnega razpisa so:

 • dvig nivoja usposobljenosti zaposlenih oziroma preprečitve prehoda neustrezno usposobljenih v odprto brezposelnost,
 • izboljšanje sposobnosti (kompetentnosti) zaposlenih za prilagajanje razmeram na trgu dela,
 • prilagodljivost podjetij v času gospodarske krize ter
 • povečanje zaposlitvenih možnosti.

Prvi rok za oddajo vlog na razpis: 20. marca 2009 do 13. ure.

Več...

četrtek, 02. april 2009

Opravljanje dela preko študentskih napotnic – plačevanje prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po noveli ZZVZZ-K

Pojasnilo DURS, št. 42150-13/2009, 6. 3. 2009

Osebe, ki opravljajo delo preko študentskih napotnic, se po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008, 76/2008, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08) zavarujejo na podlagi 6. točke 17. člena. Po tej določbi so učenci srednjih šol oziroma študentje višjih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij zavarovani za poškodbo pri delu in poklicno bolezen.

Zavezanci za plačilo prispevka za navedene zavarovance so na podlagi 49. člena ZZVZZ delodajalci, pri katerih so dijaki ali študentje na delu. Prispevek se skladno s 55. členom ZZVZZ plačuje po stopnji 0,30 %. Prispevek se plačuje mesečno, osnova pa je za obdobje koledarskega leta določena v višini povprečne bruto plače v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta (kar določa drugi odstavek 57. člena ZZVZZ).

Skladno z navedenimi določbami znaša znesek prispevka, ki se v letu 2009 plačuje za osebe, ki opravljajo delo preko študentske napotnice, 4,27 EUR mesečno.

Več...

Novičke - 16. marec 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 16. marcem 2009 smo na portalu objavili naslednje novičke:

Cenik za javno objavo letnih poročil za leto 2008 (AJPES)
Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo (na spletnem portalu AJPES) plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Seznam odpravljenih napak in dopolnitev na obrazcu DDPO
Znane napake in novosti glede obrazca DOD-DDPO (objavljeno dne 16.3.2009)

Opravljanje dela preko študentskih napotnic – plačevanje prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po noveli ZZVZZ-K
Pojasnilo DURS, št. 42150-13/2009, 6. 3. 2009

Sofinanciranje usposabljanja za večjo zaposljivost 2009 - 2010
Zavod RS za zaposlovanje je v petek, 20. februarja 2009, v Uradnem listu RS, številka 14/2009, objavil Javni razpis za sofinanciranje usposabljanja za večjo zaposljivost 2009–2010.

Datum pridobitve nepremičnine pri finančnem lizingu po ZDoh-2
Pojasnilo DURS, št. 4210-236/2008, 14. 10. 2008

Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah
Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 06.03.2009

Oddajanje skupnega premoženja v najem
Pojasnilo DURS, št. 42140-4/2009, 4. 3. 2009

Obdavčitev denarne nagrade iz tujine
Pojasnilo DURS, št. 4230-67/2009, 2. 3. 2009

Obravnava obresti v okviru dohodka iz dejavnosti
Pojasnilo MF, št. 421-254/2008/2, 19. 12. 2008

Potrdilo za uveljavljanje izjem od davčnega odtegljaja od dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti v Avstriji, Belgiji in Luksemburgu
Pojasnilo DURS, št. 4217-50/2009, 9. 3. 2009

Ceni bencina in dizelskega goriva nespremenjeni, kurilno olje cenejše
Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 94/08), se dne 10. marca 2009 spremenijo maloprodajne cene z dajatvami za naftne derivate in sicer se ceni motornega bencina NMB 98 in kurilnega olja ekstra lahkega KOEL znižata, ceni motornega bencina NMB 95 in dizelskega goriva pa ostaneta nespremenjeni.

Statusno preoblikovanje odvetnika v odvetniško družbo (d.o.o.)
Pojasnilo DURS, št. 4212-54/2008, 17. 11. 2008

Pravilnik o točkah VEM
Ta pravilnik določa kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati točke VEM – vse na enem mestu (v nadaljnjem besedilu: točka VEM) za pridobitev dovoljenja za opravljanje postopkov VEM.

Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije
Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 06.03.2009

Davčna obravnava obresti, doseženih pri predčasni prekinitvi pogodbe po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi
Pojasnilo DURS, št. 42150-2/2009, 5. 3. 2009

Davčna obravnava premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence
Pojasnilo DURS, št. 007-20/2009, 2. 3. 2009

Vlada sprejela mnenje k pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 140. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Vlada je sprejela mnenje k pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 140. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in ga poslala državnemu zboru in Ustavnemu sodišču.

Vlada prejela pobudo za sklenitev Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo
Vlada je na seji 5. marca 2009 sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo. Sklenitev sporazuma bi pomenila zbliževanje dveh držav in prispevek k izboljšanju medsebojnih odnosov.

Vlada sprejela predlog Zakona o ratifikaciji Konvencije med Slovenijo in Albanijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj
Vlada je na seji 5. marca 2009 sprejela predlog Zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja.

Vlada sprejela dopolnjen Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
Vlada je na redni seji 5. marca 2009 seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela dopolnjen Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013.

Vlada sprejela Sklep v zvezi z dokončanjem sistema množičnega vrednotenja nepremičnin
Vlada je na redni seji 5. marca 2009 sprejela Sklep v zvezi z dokončanjem sistema množičnega vrednotenja nepremičnin. Vlada podpira dokončanje sistema množičnega vrednotenja nepremičnin in bo sodelovala pri iskanju najustreznejše rešitve za financiranje nalog, vendar želi, da se pri tem poiščejo najracionalnejše rešitve, ki bodo še zagotavljale ustrezno kakovost rezultatov.

Vlada sprejela Sklep o določitvi količine električne energije proizvedene s sosežigom biomase
Vlada je na redni seji 5. marca 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Sklep o določitvi količine električne energije, proizvedene s sosežigom biomase ter o višini premije v letu 2009. Sklep bo objavljen v Uradnem listu RS.

Mnenje vlade k Zakonu o izvršbi in zavarovanju
Vlada je na redni seji 5. marca 2009 sprejela mnenje o predlogu Zakona o dopolnitvi Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki ga je državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Jakobom Presečnikom, in amandma vlade k predlogu zakona.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
Vlada je na redni seji 5. marca 2009 sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane
Vlada je na seji 5. marca 2009 sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane. Predlog sprememb in dopolnitev zakona je koalicijsko in medresorsko usklajen, prav tako pa je usklajen tudi s Študentsko organizacijo Slovenije in Svetom Vlade RS za študentska vprašanja.

Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah
Vlada je na redni seji 5. marca 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah in ga poslala v obravnavo državnemu zboru.

sreda, 01. april 2009

Opravljam dejavnost vendar imam certifikat izdan na fizično osebo. Kaj lahko naredim?

Do 22.2.2009 ste morali opraviti postopek pooblaščanja, kjer je fizična oseba z dejavnostjo pooblastila fizično osebo (ista oseba in davčna). Po tem datumu je implementirano samodejno dodeljevanje pooblastil. To pomeni, da v tem primeru ni potrebno več oddajati obrazcev za pooblaščanje.

Več...