petek, 30. oktober 2009

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4200-163/2009, 5. 10. 2009

V Uradnem listu RS, št. 68 z dne 28. 8. 2009, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki ga je izdal minister za finance na podlagi četrtega odstavka 9. člena in 76. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Ta pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi, vse spremembe in dopolnitve pa se uporabljajo od 1. januarja 2009 dalje.

V pojasnilu so povzete bistvene spremembe in dopolnitve pri opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti oziroma posameznih vrst prihodkov pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2.

Več...

Opravljanje samozaložniške dejavnosti

Na spletni strani Davčne uprave je objavljen poziv k vpisu v davčni register za zavezance ki opravljajo samozaložniško dejavnost.

Na Davčni upravi RS so zasledili, da nekateri zavezanci opravljajo samozaložniško dejavnost na podlagi pogodbe o delu (npr. avtorske pogodbe).

V zvezi s tem zavezance, ki opravljajo samozaložniško dejavnost obveščajo, da se v skladu z 46. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) dohodek dosežen z opravljanjem samozaložniške dejavnosti šteje za dohodek iz dejavnosti, zato se ne more opravljati na podlagi pogodbe o delu (npr. avtorske pogodbe).

Več...

četrtek, 29. oktober 2009

Novi zakoni in zakoni v pripravi

Pripravili smo pregled nekaterih novo sprejetih zakonov ter predlogov zakonov, ki so bili objavljeni v zadnjem času. Ne spreglejte tudi kratke informacije na temo uvajanja davka na nepremičnine.

Zakon o plačilnih storitvah in sistemih

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B)

E-seminar Predvidene spremembe DDV v letu 2010

Sredi poletja je vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1B), ki pa je do objave tega gradiva še vedno v parlamentarnem postopku. (19. oktobra 2009 so poslanci Državnega zbora sprejeli novelo). Ker bo zakon začel veljati 1. 1. 2010, k temu nas zavezuje evropska zakonodaja, se je na predvidene spremembe potrebno že pripravljati.

V ta namen smo pripravili nov e-seminar z naslovom Predvidene spremembe DDV v letu 2010.

Informacija o uvajanju davka na nepremičnine

Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO)

Predlog Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015

Predlog Zakona o interventnih ukrepih

Predlog Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali kmetijsko dejavnost (ZJShemFOGKD) - prva obravnava

Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1H)- skrajšani postopek

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije

Besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah - EPA 476 - V

Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin-A) - prva obravnava - EPA 601-V

Spremembe Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo

Vlada je na 48. seji, 8. oktobra 2009, izdala Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

Za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje, ki se ne šteje za onesnaževanje večjega obsega, je na podlagi Zakona o varstvu okolja treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Vlada v predpisih, s katerimi določa mejne vrednosti emisij in pravila ravnanja, določi tudi rok, do katerega mora upravljavec obstoječe naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Za obstoječe naprave, iz katerih se odvaja industrijska odpadna voda, obstoječe male komunalne čistilne naprave, komunalne čistilne naprave in skupne čistilne naprave sta v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo določena dva roka. Prvi je določen za vložitev vloge, ki se je že iztekel, drugi pa za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki se izteče 10.10.2009.

Več...

sreda, 28. oktober 2009

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2009

Cene življenjskih potrebščin so bile septembra 2009 v primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,2%.

Več...

Davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu

Pojasnilo DURS, št. 42150-12/2009, 2. 10. 2009

Kakšna je davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu v primeru, ko so sredstva na transakcijskih računih, katerih imetniki so upokojenci, študentje ali otroci, obrestovana po 3 % letni obrestni meri, pri ostalih komitentih pa so pozitivna stanja na transakcijskih računih obrestovana po 0,10 % letni obrestni meri.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

V obravnavanem primeru, ko so sredstva na transakcijskih računih, katerih imetniki so upokojenci, študentje ali otroci, obrestovana po 3 % letni obrestni meri, gre za obresti, ki so po vsebini primerljive obrestim od vezanih denarnih sredstev ali varčevanja pri bankah ali hranilnicah. To pomeni, da se v obravnavanem primeru celoten znesek doseženih obresti obdavčuje kot obresti, dosežene na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU.

Več...

torek, 27. oktober 2009

Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO)

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 05.10.2009

S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja dodatnega davka od dohodkov, prejetih za vodenje ali nadzor poslovnih subjektov, določenih s tem zakonom.

Več...

Novi razpisi Zavoda RS za zaposlovanje

 • Nov razpis za Usposabljanje na delovnem mestu 2009/2011

Zavod RS za zaposlovanje je objavil Javno povabilo izvajalcem usposabljanja - delodajalcem za izvedbo programov Usposabljanja na delovnem mestu 2009/2011.

Povabilo je odprto do porabe sredstev, vendar najdlje do 1. marca 2011.

Več...

 

 • Javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2010

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javni razpis za izbor nacionalnih in lokalnih programov javnih del za leto 2010. Javni razpis predvideva povečan obseg razpoložljivih sredstev in ugodnejše pogoje za izvajanje javnih del, razširitev ciljnih skupin brezposelnih in povečano število njihovih vključitev v javna dela.

Namen javnega razpisa je izbor lokalnih in nacionalnih programov javnih del za leto 2010, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest ter se organizirajo zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov, ter sofinanciranje vključevanja brezposelnih oseb v izbrane programe javnih del.

Več...

ponedeljek, 26. oktober 2009

Poročilo o aktivnostih davčne uprave v projektu Siva ekonomija

Davčna uprava je konec leta 2008 vzpostavila poseben projekt Siva ekonomija, ki je vključen tudi v letni načrt dela davčne uprave za leto 2009. Cilj projekta je spodbujanje davčnih zavezancev k uporabi instituta samoprijave, k registraciji in legalizaciji opravljanja dejavnosti, dvigu davčne kulture in ozaveščanje vseh potrošnikov in davčnih zavezancev o negativnih posledicah sive ekonomije. V obdobju med 1. 1. in 30.09.2009 je bilo v projektu zaključenih 926 nadzorov, pri čemer je davčna uprava v 390 nadzorih (42,1 % nadzorov) ugotovila kršitve zakonodaje. Za skupaj 544 kršitev je bilo izdanih 264 plačilnih nalogov in odločb o prekršku. Skupno je bilo izdanih 69 odločb o prepovedi opravljanja dela na črno. Skupen znesek izrečenih glob je 388.694,60 EUR.

Več...

Pridobitna in nepridobitna dejavnost

V Uradnem listu RS, št. 68 z dne 28. 8. 2009, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Vse spremembe in dopolnitve se uporabljajo od 1. januarja 2009 dalje.

Pojasnila Davčne uprave

Besedilo pravilnika

E-seminarji

Sodna praksa

Debate na forumu

petek, 23. oktober 2009

Ukinitev nekaterih točk VEM

S 15.9.2009 se se ukinele nekatere točke VEM, ki so prenehale obstajati zaradi organizacijskih sprememb ali zaradi nevložitve vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev VEM kot točka VEM.

Seznam

Zavarovanje za zagotovitev postelje v samoplačniškem delu doma za starejše

V zadnjih dneh se je na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve obrnilo več posameznikov, ki so prejeli ponudbo ene od zavarovalnic, ki ponuja zavarovanje za takojšenj sprejem v dom za starejše. V zvezi s tem na ministrstvu pojasnjujemo, da za sklenitev takšnega zavarovanja ni ovir v domovih za starejše, v katerih institucionalno varstvo izvajajo izvajalci na podlagi dovoljenja za delo.

Več...

četrtek, 22. oktober 2009

Statistika finančnih računov

Ajpes obvešča, da je program za vnos in predložitev podatkov za 3. četrtletje 2009 obveznikom poročanja na voljo od 9. oktobra do 10. novembra 2009.

Več...

Predlog Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015

Vlada RS je na seji 8. oktobra 2009 določila besedilo predloga Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. Posredovala ga bo Državnemu zboru RS v obravnavo in predlagala, da ga obravnava po nujnem postopku, saj je njegov sprejem nujen zaradi pravočasne zagotovitve ustrezne razvojne podpore za prestrukturiranje Pomurske regije. Cilj zakona je s programskim pristopom in zagotovitvijo finančnih sredstev v regiji ustvariti pogoje za razvojno dohitevanje drugih slovenskih regij in ublažiti posledice finančne in gospodarske krize.

Med vsemi slovenskimi statističnimi regijami Pomurje že desetletja najbolj zaostaja v razvoju. Stanje se zaradi posledic finančne in gospodarske krize, ki je regijo še posebej močno prizadelo, slabša, zato je Vlada RS sprejela in določila besedilo predloga zakona za razvojno podporo Pomurski regiji, ki določa naslednje ukrepe:

1. izvedba Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 – 2015 v skupni višini 30 milijonov evrov,

2. davčna olajšava za zaposlovanje,

3. davčna olajšava za investiranje,

4. prednostna obravnava programov in projektov iz Pomurske regije pri kandidiranju za sredstva iz nacionalnih programov, programov evropske kohezijske politike in politike razvoja podeželja:

• vzpostavitev medpodjetniškega izobraževalnega centra v okvirni višini 2 milijona evrov,

• vzpostavitev regijskega gospodarskega središča v Pomurski regiji v okvirni višini 30 milijonov evrov,

• vlaganja v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter živilsko-predelovalne industrije in v diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti v okvirni višini 40 milijonov evrov,

• vlaganja v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo v okvirni višini 90 milijonov evrov in

5. vzpostavitev vladne projektne pisarne v Pomurski regiji.

Več...

sreda, 21. oktober 2009

Pregled obdavčitve v Sloveniji v letu 2009

Ministrstvo za finance je pripravilo dokument s predstavitvijo obdavčitve v Sloveniji v letu 2009. Predstavljeni so: davek od dohodkov pravnih oseb, dividende, obresti in licenčnine, davek na tonažo, dohodnina, davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, davek na pogodbeno delo, prispeki za socialno varnost, obdavčitev dobitkov pri klasičnih igrah na srečo, davek od iger na srečo, davek na dediščine in darila, davek na premoženje, davek na vodna plovila, letna dajatev za uporabo vozil, davek na dodano vrednost, trošarine, davek od prometa zavarovalnih poslov, davek na promet nepremičnin, davek na motorna vozila, carine, predpisi o davčnem postopku, konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in posebne ekonomske cone.

Več...

Jamstvena shema za fizične osebe

Z jamstveno shemo se posredno omogoča bankam, da določen del tveganja (50 ali 100 odstotkov) kredita prenesejo na državo. Država bo v primeru, če fizična oseba ne bo zmogla odplačati kredita, banki povrnila del neplačanih obveznosti kreditojemalca. Del kredita, ki ga je banki krila država, bo neplačnik vračal v skladu z davčnim postopkom. Kredite v okviru jamstvene sheme bodo banke odobravale do konca leta 2010 oziroma do porabe zakonske določene kvote v višini 350 milijonov evrov.

Obrestna mera

Za kreditne pogodbe, ki sodijo v skupino kreditojemalcev zaposlenih za določen čas, prvo reševanje stanovanjskega vprašanja in mlade družine, je skupna efektivna obrestna mera enaka ali nižja od 8,00 %. Banke, ki so pridobile jamstveno kvoto, so pri obrestni meri tj. omejene le navzgor, za navzdol pa še vedno obstaja tržna (konkurenčna) komponenta, saj bodo kreditojemalci lahko bančne ponudbe med seboj primerjali in izbirali ugodnejše, tako da bodo dejanski krediti lahko tudi cenejši od licitiranih EOM.

Za kreditne pogodbe, ki sodijo v skupino kreditojemalcev, ki so zaposlitev izgubili po 1.10.2008 iz poslovnih razlogov, je skupna efektivna obrestna mera enaka ali nižja od 9,00 %. Banke, ki so pridobile jamstveno kvoto, so pri obrestni meri tj. omejene le navzgor, za navzdol pa še vedno obstaja tržna (konkurenčna) komponenta, saj bodo kreditojemalci lahko bančne ponudbe med seboj primerjali in izbirali ugodnejše, tako da bodo dejanski krediti lahko tudi cenejši od licitiranih EOM.

Omejitve pri odobritvi kredita:

 • Najamete lahko samo en kredit z jamstvom Republike Slovenije pri eni banki. Nov kredit lahko najamete, ko ste v celoti odplačali prvi kredit z jamstvom Republike Slovenije.
 • Kredit lahko znaša najmanj 5.000 in največ 100.000 evrov.
 • Doba trajanja kredita ne sme biti daljša od 25 let.
 • Kredit je potrebno zavarovati z zemljiškim dolgom ali s hipoteko na nepremičnini.
 • Morebitno pridobljeno nepremičnino je možno odtujiti le v primeru poplačila celotnega kredita.
 • Kredita ne morete najeti za financiranje poslovne dejavnosti, ki jo nameravate opravljati v kakršni koli statusni obliki, za nakup poslovnih deležev ali vrednostnih papirjev oz. za poplačilo kreditov, najetih za te namene.

Več...

torek, 20. oktober 2009

Uveljavljanje investicijske olajšave – plačilo stavbne pravice

Pojasnilo DURS, št. 4210-178/2009, 1. 10. 2009

V zvezi z vlaganjem v nakup stavbne pravice zavezanec sprašuje, ali v obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti lahko uveljavljala investicijsko olajšavo za plačilo stavbne pravice za zemljišče, na katerem bo zgradil poslovni prostor - garažo za delovne stroje ter v kakšni višini lahko uveljavlja olajšavo. Stavbno pravico mu je prodala žena. V pogodbi o ugotovitvi stavbne pravice, ki je bila sklenjena v letu 2008, je določeno, da je stavbna pravica ustanovljena za obdobje 99-ih let, ter da znaša letno nadomestilo 750,00 €, kar za celotno obdobje znaša 74.250,00 € oz. 75.735,00 € z vključenim davkom na promet nepremičnin.

V zvezi z vprašanjem pojasnjujemo naslednje:

Zavezanec lahko uveljavlja investicijsko olajšavo za nakup stavbne pravice, ki se nanaša na nakup pravice uporabe površin in se po določbah računovodskih standardov evidentira med neopredmetenimi sredstvi. Zavezanec lahko v davčnem obračunu za leto 2008 uveljavlja investicijsko olajšavo največ v višini 30 % zneska dejanskega plačila nadomestila za stavbno pravico v letu 2008.

Več...

Obdavčitev podjetja v postopku redne likvidacije

Pojasnilo DURS, št. 4200-151/2009-2, 5. 10. 2009

Zavezanec prosi za pojasnilo v zvezi z obdavčitvijo v primeru, ko je bil pri podjetju uveden postopek redne likvidacije po 2. alineji prvega odstavka 402. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3), skupščina pa namerava sprejeti sklep o nadaljevanju družbe v skladu s 422. členom ZGD-1.

Navajate, da sta lastnika podjetja dve fizični osebi. Na dan pred vpisom začetka likvidacije v sodni register (31. 3. 2009) ste izdelali zaključno bilanco po SRS 2006 in tudi davčni obračun v skladu z ZDDPO-2. V skladu s SRS 37 (2006) ste izdelali otvoritveno likvidacijsko bilanco, ki se razlikuje od zaključne bilance (razlike - skrite rezerve so nastale zaradi cenitve sredstev in sicer na določenih postavkah so pozitivne, na drugih negativne). Podjetje v likvidaciji nadaljuje s proizvodnjo in bo moralo pripraviti davčni obračun za davčno obdobje (od začetka postopka likvidacije pa do 31. 12. 2009 in nato za vsa davčna obdobja do zaključka likvidacije). Glede na to, da skupščina predvideva, da bo družba delovala dalje v skladu s 422. členom ZGD-1 (v telefonskem razgovoru dne 18. 9. 2009 ste pojasnili, da bo sklep o nadaljevanju družbe, če ga bo skupščina sprejela, sprejet v letu 2010), prosite za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Osnova za amortizacijo zaradi cenitve sredstev je na določenih postavkah višja, na drugih nižja. V celoti je amortizacija višja kot bi bila, če do spremembe vrednosti zaradi cenitve ne bi prišlo. Kako naj podjetje izkazuje strošek amortizacije v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb?

2. Podjetje proda osnovno sredstvo, ki je bilo ocenjeno na višjo vrednost kot je bila njegova vrednost pred likvidacijo. Kako naj podjetje izkaže prihodek oziroma odhodek pri prodaji v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb?

3. Kakšne podatke iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida naj podjetje priloži v Prilogi 3 obračuna DDPO (obrazci, ki jih predpisuje SRS 37, niso predpisani s strani organizacije, pooblaščene za obdelovanje in objavljanje podatkov) ?

4. Kje podjetje prikaže skrite rezerve v primeru nadaljevanja družbe po 422. členu ZGD-1?

V zvezi z vprašanji pojasnjujemo naslednje:

Predlaganje davčnega obračuna pri postopku stečaja ali likvidacije ureja 368. člen Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS in 125/08). Šesti odstavek določa, da davčni zavezanec v likvidaciji, ki po začetku likvidacijskega postopka nadaljuje, ali spet začne proizvajati oziroma opravljati druge sprotne posle, predloži davčni obračun za posamezno davčno obdobje. Če skupščina družbe med likvidacijskim postopkom odloči, da družba deluje dalje, davčni zavezanec sestavi končni davčni obračun na dan pred sprejetjem sklepa o nadaljevanju. Glede na to, da bo po vaših predvidevanjih skupščina šele v letu 2010 sprejela sklep o nadaljevanju družbe, to pomeni, da boste pri obračunu DDPO za obdobje od 1. 4. do 31. 12. 2009 upoštevali postavke v računovodskih izkazih, ki bodo izkazane v skladu s pravili vrednotenja in merjenja po določbah SRS 37 (2006) – Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju in likvidaciji.

Več...

ponedeljek, 19. oktober 2009

Informacije o denarnih socialnih pomočeh in ugodnostih ter subvencijah, do katerih so upravičeni prejemniki denarne socialne pomoči ter druge koristne

DENARNA SOCIALNA POMOČ

Po Zakonu o socialnem varstvu se z denarno socialno pomočjo upravičencem zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Šteje se, da je preživetje omogočeno, če so upravičencu zagotovljeni dohodki, ki so po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost v višini minimalnega dohodka.
Denarna socialna pomoč se izplačuje v dveh oblikah, in sicer, v obliki tako imenovane »redne« denarna socialna pomoči in izredne denarne socialne pomoči.
Od 1. julija 2009 osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 226,80 evrov.
Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki nimajo dohodkov ali pa so ti pod zgornjo višino. Če dohodkov sploh nimajo, prejmejo navedeni znesek v celoti, sicer pa v višini razlike med lastnimi dohodki in navedenimi zneski. Poleg tega cenzusa je pri presoji upravičenosti pomembno zlasti, ali ima posameznik oziroma družina premoženje, s katerim bi se lahko preživljala, ali je uveljavljala vse druge pravice (socialna pomoč je namreč zadnja v sistemu vseh pravic, ko so že bile izčrpane vse druge možnosti za preživetje) in ali je oseba sama aktivna pri reševanju svojega problema. Slednje je pomembno zlasti za vse, ki lahko delajo in morajo biti zato prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, se vključevati v ponujene programe aktivne politike zaposlovanja ter biti tudi sami aktivni pri iskanju zaposlitve.

UGODNOSTI IN SUBVENCIJE, DO KATERIH SO UPRAVIČENI PREJEMNIKI »REDNE« DENARNE SOCIALNE POMOČI

 • Naročnina za RTV - oprostitev plačila naročnine
 • Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje
 • Predšolska vzgoja - brezplačen vrtec
 • Učbeniki v osnovni šoli
 • Subvencionirana prehrana v osnovni šoli
 • Učbeniki v srednji šoli
 • Subvencioniran prevoz v srednji šoli

Več...

Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25.09.2009

Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela

petek, 16. oktober 2009

Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

Vlada je na 45. seji, 24. septembra 2009, podala soglasje k spremembam in dopolnitvam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, ki jih je sprejela uprava DARS, d.d. dne 2. septembra 2009.

Novela cenika cestnine sledi določilom Sporazuma o sistemskih prilagoditvah na področju avtoprevozniškega sektorja za zmanjševanje posledic gospodarske in finančne krize, ki je bil dne 26.08.2009 podpisan med Ministrstvom za promet in predstavniki avtoprevozniškega sektorja.

Z novelo cenika cestnine se tako določa prilagoditev višine cestnine glede na obdobje dneva, kar pomeni, da se uvaja dnevna in nočna tarifa za vožnjo vozil cestninskega razreda R3 in R4 po cestninskih cestah. Dnevna tarifa, ki je določena s faktorjem prilagoditve 0,875 glede na višino cestnine po veljavnem ceniku in se bo obračunavala vse dni v tednu v času med 6. uro zjutraj in 22. uro zvečer. Nočna tarifa, ki je določena s faktorjem prilagoditve 0,8 glede na višino cestnine po veljavnem ceniku in se bo obračunavala vse dni v tednu v času med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Navedena ukrepa (dnevna in nočna tarifa) sta prehodnega značaja in bosta veljala do vzpostavitve sistema prilagajanja višine cestnine glede na EURO emisijski razred vozila.

Več...

Proračunske teme 2010, 2011

Proračunski memorandum za leti 2010 in 2011 Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in 2011

Vlada je na redni proračunski seji, 29. septembra 2009, sprejela Proračunski memorandum za leti 2010 in 2011 in Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in 2011. Skladno z 28. členom Zakona o javnih financah mora vlada do 1. oktobra predložiti predlog proračuna za leto 2010 in predlog proračuna za leto 2011 z vsemi potrebnimi dokumenti, ki jih je potrebno predložiti Državnemu zboru.

Osnovo za pripravo predloga proračuna za leto 2010 in predloga proračuna za leto 2011 predstavlja Jesenska napoved UMAR iz septembra 2009.

Proračun za leti 2010 in 2011 je protikrizni proračun, ki je še vedno tudi varčevalno naravnan. Proračunski primanjkljaj ostaja na ravni iz leta 2009, in sicer bo proračunski primanjkljaj

 • v letu 2010 1,8 mrd EUR ali 5% BDP-ja,
 • v letu 2011 pa 1,6 mrd EUR ali 4,1% BDP-ja,

ob upoštevanju novih ocen rasti/padca BDP-ja, ki jih je napovedal UMAR-v svojih zadnjih jesenskih napovedih.

Več...

četrtek, 15. oktober 2009

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Ko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi brez odpovednega roka, gre za izredno odpoved. Taka odpoved pogodbe o zaposlitvi je dopustna samo iz taksativno naštetih zakonskih razlogov in učinkuje takoj.

V primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni odpovednega roka, delavec ni upravičen do odpravnine ter nima pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.

Izmed taksativno naštetih razlogov, ki so podlaga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, je v 3. alineji 1. odstavka 111. člena ZDR določen tudi razlog: če delavec najmanj pet delovnih dni zaporedoma ne pride na delo, o razlogih za svojo odsotnost pa ne obvesti delodajalca, čeprav bi to moral in mogel storiti.

E-seminar Odpoved pogodbe o zaposlitvi smo dopolnili s poglavjem, ki obravnava izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi v primeru odsotnosti delavca z dela.

Zbrali smo nekaj primerov sodne prakse s področja delovnega prava.

Delovno pravo - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - kršitve pogodbenih obveznosti - nadaljevanje delovnega razmerja do izteka odpovednega roka

Ker je bilo v sodnem postopku ugotovljeno, da je bilo upoštevaje vse okoliščine in interese pogodbenih strank z delovnim razmerjem mogoče nadaljevati vsaj do izteka odpovednega roka (tožnik v času dolgotrajne zaposlitve pri toženi stranki predhodno ni nikoli neopravičeno izostal z dela, zaradi njegove odsotnosti delovni proces ni bil moten), je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi dvodnevnega neopravičenega izostanka z dela nezakonita.

Delovno pravo - stečaj - priviligirane terjatve - prijava terjatev - ugotovitvena tožba - dajatvena tožba

Prijava terjatev, ki so nastale po začetku stečajnega postopka in ki se štejejo za stroške stečajnega postopka, narave teh terjatev ne spreminja, ne glede na to, kakšno je bilo ravnanje stečajnega upravitelja. Kljub temu, da je (po nepotrebnem prijavljene) terjatve (iz naslova plače za obdobje zaposlitve od uvedbe stečajnega postopka dalje) priznal, lahko tožnica njihovo plačilo uveljavlja v individualnem delovnem sporu z dajatveno tožbo. Tudi če bi jih prerekal in tožnico napotil na pravdo, tožnica v tem delu ne bi imela le ugotovitvene tožbe, temveč dajatveno. Njen interes namreč ni le v tem, da se ugotovi obstoj terjatve, temveč v tem, da pridobi izvršilni naslov, na podlagi katerega lahko v izvršbi doseže poplačilo take terjatve iz stroškov stečajnega postopka.

Delovno pravo - pogodba o zaposlitvi za določen čas - tujec - delovno dovoljenje

Ker je tožnik za obdobje veljavnosti delovnega dovoljenja sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas enega leta, po izteku te pogodbe o zaposlitvi ne more na podlagi dejstva, da je v vmesnem obdobju pridobil osebno delovno dovoljenje, ki ni časovno omejeno, zahtevati od tožene stranke, da ga zaposli za nedoločen čas.

Delovno pravo - denarne terjatve iz delovnega razmerja - izbris družbe - skrajšani postopek - odgovornost družbenikov

Ker je bila družba, pri kateri je bil tožnik zaposlen, izbrisana iz sodnega registra po skrajšanem postopku, je plačilo vseh obveznosti na podlagi pogodbe o zaposlitvi in zakonskih določb upravičeno uveljavljal s tožbo od prvotožene stranke, ki je kot nekdanji zakoniti zastopnik in družbenik ter ustanovitelj družbe pred izbrisom iz sodnega registra morala podati notarsko overjeno izjavo, da družba nima neporavnanih obveznosti in da prevzema obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Delovno pravo - sprememba delodajalca - prenos dejavnosti - upravna odločba

Četudi tožena stranka ni sklenila pravnega posla glede prevzema dejavnosti oziroma prehoda delavcev, ampak je prišlo do prenosa dejavnosti vzdrževanja na podlagi odločitve organa lokalne oblasti, so izpolnjeni pogoji za spremembo delodajalca po določbi 73. člena ZDR. Tožnik je iz navedenega razloga delo nadaljeval pri novem delodajalcu, ki je od tožene stranke dejavnost vzdrževanja prevzel, zato je njegov tožbeni zahtevek za ugotovitev nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja pri prejšnjem delodajalcu ter za vrnitev na delo k toženi stranki neutemeljen.

Delovno pravo - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - sprememba delodajalca

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ki jo je tožnik prejel, ker je njegovo delo postalo nepotrebno zaradi prenosa dejavnosti tožene stranke, je nezakonita. V tem primeru namreč pride do spremembe delodajalca po samem zakonu, tožnik pa bi lahko svoje pravice iz pogodbe o zaposlitvi uveljavljal pri delodajalcu prevzemniku. Iz tega razloga njegov tožbeni zahtevek za reintegracijo v delovno razmerje pri toženi stranki in za reparacijo za čas po prenehanju delovnega razmerja ni utemeljen.

Delovno pravo - odškodnina - stroški predsodnega postopka

Zahtevek za povrnitev stroškov predsodnega postopka, ki ga delavec uveljavlja v individualnem delovnem sporu zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi, je odškodninski zahtevek. Ker je tožnik ustrezno zahtevo za povrnitev stroškov podal že ob zagovoru pri delodajalcu, pri katerem je bil prisoten tudi njegov pooblaščenec, in ker so mu stroški nastali zaradi protipravnega ravnanja tožene stranke v zvezi z izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, je do povračila utemeljeno priglašenih stroškov upravičen.

Delovno pravo - plača - osnovna plača - pričakovani delovni rezultati - destimulacija

Ker je bilo v tožnikovi pogodbi o zaposlitvi (glede na panožno in podjetniško kolektivno pogodbo) dogovorjeno, da je dolžan za osnovno plačo doseči pričakovane delovne rezultate (ki jih ni dosegel), njegov tožbeni zahtevek za plačilo razlike do osnovne plače ni upravičen.

Delovno pravo - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - poskusno delo - pisna ocena - zagovor

Ker tožena stranka tožniku ob zaključku poskusnega dela ni vročila pisne ocene oziroma ugotovitve o neuspešno opravljenem poskusnem delu ter mu ni omogočila zagovora (kljub temu, da niso bile podane okoliščine, zaradi katerih bi bilo neupravičeno pričakovati, da mu omogoči zagovor), je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela nezakonita.

Delovno pravo - pogodbena kazen - nezakonito prenehanje delovnega razmerja - pogodba o zaposlitvi za določen čas - transformacija

Ker je tožnici delovno razmerje pri toženi stranki prenehalo zaradi poteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas, s pravnomočno sodbo pa je bilo razsojeno, da se je pogodba o zaposlitvi za določen čas transformirala v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, je njen tožbeni zahtevek za plačilo pogodbene kazni zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja utemeljen.

Delovno pravo - sodna razveza pogodbe o zaposlitvi - odškodnina - višina

Pri presoji višine odškodnine ob sodni razvezi pogodbe o zaposlitvi je potrebno upoštevati vse okoliščine konkretnega primera. Glede na višino mesečne bruto plače tožnika, njegovo delovno dobo, dejstvo, da bo zaradi svoje bolezni težko našel novo zaposlitev, predvideno nadaljnje zdravljenje ter slabo finančno stanje tožene stranke je prisojeni znesek v višini štirih tožnikovih bruto plač z možnostjo plačila v treh obrokih ustrezen.

Delovno pravo - civilno procesno pravo - obnova postopka - novi dokazi

Ker tožena stranka ni pravočasno opravila ustreznih poizvedb v zvezi z zaposlitvijo tožnice pri drugem delodajalcu v času nezakonitega prenehanja delovnega razmerja, ne more uspeti s predlogom za obnovo postopka, k kateremu predlaga nove dokaze. Te dokaze bi morala namreč predložiti že v postopku pred pravnomočnostjo sodne odločbe.

Delovno pravo - vrnitev v prejšnje stanje - materialni prekluzivni rok

Vrnitve v prejšnje stanje ni mogoče dovoliti v zvezi z materialnimi prekluzivnimi roki. Ker je tožnica rok za uveljavljanje sodnega varstva v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zamudila, je njena pravica prenehala po samem zakonu in ne more uspeti s predlogom za vrnitev v prejšnje stanje.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2009

Uradni list RS, št. 75/2009 z dne 29.09.2009

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2009

sreda, 14. oktober 2009

Vlada bo z ukrepi pomagala ohraniti pridelavo pšenice in prirejo mleka

Vlada je na 47. seji, 1. oktobra 2009, sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu. Spremembe in dopolnitve uredbe se nanašajo na dva nova ukrepa, ki se izvajata kot pomoč de minimis.

Prvi ukrep je »Podpora kmetijskim gospodarstvom pri pridelavi pšenice zaradi težke ekonomske situacije, katera je nastala zaradi slabih vremenskih razmer – moče, v letu 2009.« Za izvedbo ukrepa je predvidena višina sredstev do višine 2 mio EUR iz naslova ukrepov za stabilizacijo trga. Namen ukrepa je ohranitev pridelave pšenice v Sloveniji v obsegu zadnjih petih let.

Drugi ukrep je »Podpora kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji mleka v letu 2009.« Za izvedbo ukrepa je predvidena višina sredstev do višine 2 mio EUR iz naslova ukrepov za stabilizacijo trga. Namen ukrepa je ohranitev staleža krav molznic v Sloveniji.

Več...

Vlada dopolnila Seznam držav, ki jim bo ponudila osnutek Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj

Vlada je na redni seji, 1. oktobra 2009, dopolnila Seznam držav, ki jim bo Republika Slovenija v pogajanja ponudila osnutek Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od odhodka in premoženja. Na seznam se uvršča Libijo in Alžirijo.

Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja so mednarodne pogodbe, ki se sklepajo z namenom spodbujanja gospodarske rasti, tako da se odpravljajo davčne ovire pri mednarodnem trgovanju in investiranju ter zmanjšuje možnost davčnih utaj. Preko različnih mehanizmov odpravljajo dvojno obdavčitev, povečujejo varnost davčnih zavezancev, znižujejo davčne stopnje, znižujejo stroške izpolnjevanja davčne obveznosti, preprečujejo davčne utaje in davčno diskriminacijo in omogočajo izmenjavo davčnih informacij ter reševanje davčnih sporov.

Več...

torek, 13. oktober 2009

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Poglavitna rešitev predlaganega zakona je v tem, da bo v skladu z novo ureditvijo uradni list izhajal samo še v elektronski obliki, tiskana izdaja pa bo opuščena.

Več...

Pravilnik o posredovanju podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki in tarifi o nadomestilih za posredovanje podatkov

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18.09.2009

Pravilnik o posredovanju podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki in tarifi o nadomestilih za posredovanje podatkov

ponedeljek, 12. oktober 2009

Navodilo za oblikovanje identifikacijske oznake prejemnika plačila (Creditor Identifier) po shemah SEPA za direktne obremenitve (osnovna in B2B)

Navodilo za oblikovanje identifikacijske oznake prejemnika plačila (Creditor Identifier) po shemah SEPA za direktne obremenitve (osnovna in B2B)

Spremembe, ki jih prinaša Zakon o plačilnih storitvah in sistemih - od 1. novembra 2009

V Evropskem parlamentu in Svetu je bila 13.11.2007 sprejeta Direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu (2007/64/ES), ki jo morajo vse države članice EU uvesti v svojo zakonodajo najkasneje do 1.11.2009. Skladno z direktivo je Državni zbor RS 15.7.2009 sprejel Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, ki bo nadomestil obstoječi Zakon o plačilnem prometu (objavljen v Uradnem listu 58/27.07.2009).

Cilji direktive in sprejetega Zakona o plačilnih storitvah in sistemih so predvsem:

 • zagotoviti vzpostavitev enotnega trga plačilnih storitev na notranjem trgu Evropske unije,
 • določiti zahteve za dostop na trg ponudnikom plačilnih storitev, ki niso kreditne institucije,
 • določiti enotne pravice in obveznosti uporabnikov in ponudnikov plačilnih storitev v EU,
 • določiti pravila glede oblikovanja in upravljanja plačilnih sistemov.

V primerjavi z obstoječim pravnim okvirjem v Sloveniji, ki opredeljuje izvajanje plačilnega prometa, so glavne značilnosti novega zakona:

 • večja zaščita potrošnikov in večji obseg obveznosti ponudnikov plačilnih storitev,
 • dovoljenje za izvajanje plačilnih storitev bodo lahko poleg bank pridobile tudi plačilne institucije (pogoji in kriteriji za pridobitev dovoljena so določeni v zakonu),
 • uvedba plačilnih računov pri plačilnih institucijah, ki bodo namenjeni izključno izvajanju plačil (ne bodo smeli biti v vlogi depozitnega računa),
 • opustitev kontrol na obstoj ali pravilnost zapisa računa prejemnika plačila pri izvedbi plačilne storitve (zaradi ukinitve registra transakcijskih računov pri BS v sedanji vlogi in uvedbe registra transakcijskih računov pri AJPES za namene izvajanja postopka izvršb),
 • uvedba možnosti povračila plačilnih transakcij, ki pod določenimi pogoji omogoča potrošniku, da poda svoji banki zahtevo po vračilu sredstev že izvedene direktne obremenitve (do 8 tednov za avtorizirane in do 13 mesecev za neavtorizirane plačilne transakcije),
 • spremenjen način zaračunavanja stroškov plačil,
 • večji obseg informacij za stranke o izvedenih plačilih (npr. informacija o konkretnem uporabljenem menjalnem tečaju pri plačilu v drugi valuti, o obračunanem nadomestilu, ..) in zagotavljanje informacij na papirju ali trajnem nosilcu podatkov),
 • obveščanje strank vsaj dva meseca pred spremembo pogojev izvajanja plačilnih storitev,
 • omejitev odgovornosti potrošnikov v primeru zlorab na največ 150 EUR (npr. v primeru izgube kartice ali zlorabe elektronske tržne poti).

Več...

petek, 09. oktober 2009

Predlog Zakona o interventnih ukrepih

Vlada je na redni proračunski seji, 29. septembra 2009, zaradi gospodarske krize sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih. Cilj zakona je v čim krajšem času in v čim večji meri zmanjšati tveganje za stabilnost javnih financ v obdobju finančne krize, predlagani ukrepi pa bodo omilili pritisk na povečanje javnofinančnega primanjkljaja.

S tem zakonom se predlagajo ukrepi, ki bodo kratkoročno pripomogli k zmanjšanju tveganja za stabilnost javnih financ, dolgoročno pa bo potrebno spremeniti predvsem pokojninski in zdravstveni sistem ter delovanje javnega sektorja. Predlog zakona je začasne narave in velja za leto 2010. S predlogom tega zakona se v letu 2010 določa neuporaba Zakona o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Več...

Podaljšanje dovoljenja za zaposlitev tujca

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje opozarja delodajalce, vlagatelje vlog za podaljšanje dovoljenj za zaposlitev, da lahko delodajalec vlogo za podaljšanje dovoljenja za zaposlitev vloži 60 dni oziroma najpozneje 30 dni pred iztekom veljavnosti predhodnega dovoljenja za zaposlitev.

Ob pravočasno vloženi vlogi za podaljšanje dovoljenja za zaposlitev, zavod za zaposlovanje v primeru, da podaljšano dovoljenje ni izdano pred iztekom veljavnosti predhodnega dovoljenja za zaposlitev, izda potrdilo o vloženi vlogi, ki velja kot dovoljenje za zaposlitev do dokončnosti odločbe o podaljšanju dovoljenja za zaposlitev.

Če vloga ni vložena pravočasno, se šteje za novo vlogo, kar pa pomeni, da je potrebno v postopku izdaje delovnega dovoljenja predložiti dokumente oz. listine, ki se zahtevajo pri novi vlogi oziroma jih Zavod pridobi po uradni dolžnosti:
- pisno obvestilo pristojne območne službe zavoda o ustreznih kandidatih v evidenci brezposelnih oseb
- izjava delodajalca o šestmesečnem poslovanju na predpisanem obrazcu “Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-2-3”
- podatek o poravnanih davkih in prispevkih iz naslova zaposlitve in dela
- pogodbo o zaposlitvi
- prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD
- fotokopija potnega lista tujca
- dokazilo o ustrezni izobrazbi v skladu z 21. členom pravilnika in druge.

Več...

četrtek, 08. oktober 2009

Zaprtje javnega povabila za usposabljanje na delovnem mestu

Zavod za zaposlovanje je objavil obvestilo, da se z dnem 29.9.2009 zapira Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programov usposabljanja na delovnem mestu 2009/2010, in sicer zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev.

Do konca letošnjega oktobra naj bi bilo objavljeno novo javno povabilo za obdobje 2009–2011.

Več...

Uvoz blaga, ki ni v lasti uvoznika in pravica do odbitka DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-255/2008-3, 30. 9. 2009

Davčni zavezanec prosi za mnenje glede naslednjih vprašanj:

 1. Ali lahko slovenska pravna oseba (ID zavezanec) uvozi blago v svojem imenu in za svoj račun, ter plača vse dajatve, vključno z DDV, čeprav ob uvozu blaga ne bo postala lastnica le-tega? Kateri dokument je podlaga za izračun carinske vrednosti v tem primeru, ali je to lahko račun, ki ga prejme lastnik blaga (tuja družba), na katerem slovenski zavezanec ni omenjen?
 2. Slovenski davčni zavezanec identificiran za namene DDV, ki je uvoznik blaga za tujo družbo, bi na tem blagu, ki bi bilo kasneje prodano na ozemlju Republike Slovenije, v drugo državo članico EU ali v tretjo državo, opravilo storitve dodelave na uvoženem blagu. Ali lahko ta davčni zavezanec opravi odbitek DDV, ki ga je plačal ob uvozu blaga, katerega lastnik je druga oseba (tujec)?
 3. Kako se omenjene transakcije prikažejo v DDV knjigah? Ali bi poročanje slovenskega davčnega zavezanca o uvozu blaga in opravljenih storitvah na tem blagu, ter tujega davčnega zavezanca (identificiranega za namene DDV v Republiki Sloveniji) o nadaljnjih dobavah tega blaga, pomenilo nekonsistentnost v DDV evidencah?
 4. Do kam sega pravica do razpolaganja z opredmetenimi sredstvi, kot da bi bil prejemnik lastnik? Ali lahko pridobitelj blago tudi proda, čeravno ni lastnik tega blaga? Ali razpolagalna pravica pomeni, da ima pravico do določanja o prodaji le lastnik blaga?

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

1. Uvoznik blaga, ki plača carino in druge dajatve je lahko vsaka oseba, ne glede na to, kdo je lastnik blaga. Za izračun carinske vrednosti velja podatek z računa za zadnjo prodajo pred sprostitvijo blaga v prost promet.

Na podlagi predhodnega usklajevanja stališč in mnenj s Carinsko upravo RS smo prejeli pojasnilo, da je uvoznik pojem, ki ga carinska zakonodaja ne pozna. To pomeni, da je uvoznik lahko vsakdo, ki za uvoženo blago plača carino in druge dajatve, ne glede na to ali je oziroma ni lastnik blaga. Carinska vrednost se določi na podlagi transakcije za prodajo iz tretje države v Skupnost oziroma v primeru, da carinske vrednosti ni mogoče določiti na osnovi transakcijske vrednosti, upoštevaje 30. in 31. člen Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (UL L 302, 19. 10. 1992, vključno z vsemi spremembami; v nadaljevanju: carinski zakonik). Če gre za več zaporednih prodaj preden se blago sprosti v prost promet, se za carinsko vrednost šteje zadnja prodaja pred sprostitvijo blaga v prost promet (147. člen Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (UL L 253, 11. 10. 1993, vključno z vsemi spremembami)). V tem primeru gre za transakcijsko vrednost prodaje med osebami v Skupnosti. Plačnik carinskih dajatev je deklarant (oseba, navedena v polju 14 carinske deklaracije). Deklarant je lahko vsaka oseba s sedežem v Skupnosti, ki lahko sama ali preko druge osebe (zastopnika) pri pristojnem carinskem organu predloži blago in vloži carinsko deklaracijo. Zastopanje je lahko neposredno ali posredno. Pri neposrednem zastopanju ravna zastopnik v imenu in za račun zastopanega. Pri posrednem zastopanju ravna zastopnik v lastnem imenu. V tem primeru je glede na zgoraj navedeno zastopnik tudi deklarant.

Več...

sreda, 07. oktober 2009

Najpogostejše davčne napake

Podjetnik mora poznati omejitve, ki jih določajo davčni predpisi, predvsem pa mora poznati pasti in nevarnosti, ki jih pri svojem poslovanju nenehno srečuje. V današnjih tematskih novičkah smo zbrali nekaj povzetkov in povezav na letošnje sodbe upravnega sodišča. vabimo vas tudi k ogledu predstavitve novega e-seminarja Najpogostejše davčne napake.

Prodaja osebnih vozil zaposlenim

Razlika v ceni vozil ni enaka vrednosti bremen, ki so jih nosili kupci vozil po sklenjeni prodajni pogodbi. Zato so bili s prodajo vozil po ceni, nižji od nabavne, zaposlenim dejansko izplačani drugi prejemki iz delovnega razmerja.

Transferne cene

Pri uporabi neodvisnega tržnega načela se ocenjuje, ali je transferna cena, ki sta jo sprejeli povezani podjetji, skladna s ceno, ki so jo sprejele nepovezane stranke v primerljivem poslu, sklenjenem po neodvisnem tržnem načelu. To pa pomeni, da je potrebno za ugotavljanje skladnosti transfernih cen z neodvisnim tržnim načelom zbrati ustrezne informacije o podobnih transakcijah med nepovezanimi osebami, jih oceniti ter jih primerjati s transakcijami med povezanimi osebami.

Opravljanje začasnih in občasnih del prekvalificirano v nadurno delo

Nadurno delo v smislu določb 49. člena ZDR je delo, enako tistemu, ki ga delavec opravlja v rednem delovnem razmerju, opravlja pa ga izven rednega delovnega časa in v času, ki redni delovni čas presega. V obravnavani zadevi ni spora o tem, da delo, ki so ga po sklenjenih pogodbah opravili delavci, ustreza opisani zakonski opredelitvi nadurnega dela. Vprašanje, ali se tovrstno delo opravlja skladno z zakonom, za opredelitev narave dela kot nadurnega, ni bistveno. Iz navedenih razlogov je davčni organ izplačila za (nadurno) delo, ki so ga pri tožniku zaposleni delavci opravili na podlagi sklenjenih pogodb o občasnem delu, utemeljeno obravnaval v skladu s pravno naravo prejemkov - kot izplačila za opravljeno nadurno delo.

Davčna olajšava - opredmeteno osnovno sredstvo

Za olajšavo, ki jo uveljavlja tožeča stranka, je bistveno, da gre za investiranje v opredmeteno osnovno sredstvo. Za opredelitev sredstva kot opredmeteno osnovno pa ni dovolj, da se uporablja, oziroma da je knjiženo v poslovnih knjigah zavezanca kot osnovno sredstvo (v razred 0), temveč mora biti v skladu s SRS 1.1. v lasti (ali finančnem najemu) podjetja.

Investicijska davčna olajšava

Po presoji sodišča je treba pri odločanju o priznanju uveljavljane davčne olajšave po 1. odstavku 39. členu ZDDPO v višini 40 % investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva (pri čemer je izpostaviti, da je davčne olajšave treba tolmačiti ozko) v vsakem posameznem primeru presoditi konkretno pogodbo in vse druge okoliščine v zvezi s konkretnim pravnim poslom. Kot sta pojasnila že davčna organa obeh stopenj, mora biti pogodba sklenjena do take mere, da lahko predstavlja podlago za pridobitev lastninske pravice in podlago za knjiženje.

Davčno nepriznani odhodki - pogodba o poslovodenju - obravnava poslovnih dogodkov skladno z njihovo ekonomsko vsebino - izigravanje davčnih predpisov

Glede na dogovorjeni predmet pogodbe, ki je v storitvi poslovodenja po fizični osebi – zastopniku izvajalca, se sodišče pridružuje stališču tožene stranke, da je bila pogodba v opisani obliki pravno formalno sklenjena v nasprotju s svojo ekonomsko vsebino in z namenom doseganja ugodnejše davčne obravnave, torej z namenom izigravanja (kogentnih) davčnih predpisov. Gre za zlorabo pravic oziroma njihovo uporabo za namen, ki je nedopusten.

E-seminar Najpogostejše davčne napake

Dober in uspešen podjetnik mora poznati tudi relativno zapletena in zahtevna davčna pravila. E-seminar Najpogostejše davčne napake je namenjen temu, da bi podjetniki kar najhitreje opazili najpogostejše davčne nevarnosti ter jih učinkovito odpravili.

Spremembe Navodil za posredovanje zahteve za pridobitev osebnih podatkov iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11.09.2009

Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za posredovanje zahteve za pridobitev osebnih podatkov iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki

torek, 06. oktober 2009

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu

Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom je v obravnavo Državnemu zboru RS v sprejem predložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-D).

Po mnenju Vlade je dodajanje dolžnosti odklonitve v delu, ki se nanaša na zagovarjanje stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi, odveč, saj gre pri zagovarjanju za zastopanje, zato prepoved zastopanja, ki že velja, vključuje tudi zagovarjanje stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi. Tudi sicer se celoten 5. člen ZOdv nanaša na zastopanje - tako prvi odstavek, ki določa splošno pravilo o prosti odločitvi zastopanja, kot tudi nadaljnje določbe, ki se nanašajo na izpeljavo tega načela in izjeme, zato bi posebna navedba zagovarjanja v drugem odstavku povzročila neskladje v samem členu.

Več...

Sprememba Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009

Posledice globalne ekonomske in finančne krize se kažejo v izrazito povečani brezposelnosti, saj se je število brezposelnih v zadnjem letu povečalo za približno 30.000. Z drugim rebalansom proračuna za leto 2009 so bila zato zagotovljena dodatna sredstva za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Ukrepi aktivne politike zaposlovanja se bodo financirali iz sredstev državnega proračuna RS in sredstev Evropskega socialnega sklada. V letu 2009 bo tako za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja namenjenih 109.728.997,00 EUR, od tega 64.863.749,00 EUR iz sredstev integralnega proračuna, 2.250.000,00 EUR iz sredstev ESS 2004–2006 in 42.615.248,00 EUR iz sredstev OP RČV 2007–2013, kar je za 33.691.248,00 EUR več kakor v sedaj veljavnem Načrtu izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Povečana sredstva bodo omogočila 17.000 neposrednih prehodov brezposelnih oseb iz programov aktivne politike v trajnejše zaposlitve, skupaj pa 44.000 vključitev v različne ukrepe aktivne politike zaposlovanja, poleg tega pa bo v ukrepe usposabljanja vključenih več kakor 15.000 zaposlenih. Povečan obseg sredstev za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja bo torej omogočil znaten odliv iz brezposelnosti v trajne ali začasne zaposlitve, kar je eden poglavitnih ciljev Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Več...

ponedeljek, 05. oktober 2009

Pogajanja za podpis sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v zaključni fazi

Vlada se je seznanila o poteku pogajanj za podpis Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju pred zadnjim krogom pogajanj. Vlada Republike Slovenije je ministra za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivana Svetlika pooblastila za podpis sporazuma po dokončni uskladitvi. Sporazum začne veljati potem, ko ga ratificira še Državni zbor.

Vlada je 5.3.2009 sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju, hkrati pa je določila delegacijo za pogajanja za sklenitev tega sporazuma ter pooblastila vodjo delegacije za parafiranje usklajenega besedila sporazuma. Pobudo za sklenitev sporazuma je 19.3.2009 obravnaval in potrdil tudi Odbor Državnega zbora za zunanjo politiko.

Več...

Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi s plačilom 80 milijonov evrov, zaradi prevelikega izpusta ogljikovega dioksida

Vlada je na seji 17. septembra 2009 sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s plačilom 80 milijonov evrov, zaradi prevelikega izpusta ogljikovega dioksida.

Odgovor objavljamo v nadaljevanju:

Republika Slovenija je leta 2002 ratificirala Kjotski protokol in s tem prevzela obveznost, da emisije toplogrednih plinov v obdobju od leta 2008 do leta 2012 v povprečju zmanjša za 8 % glede na leto 1986.

Povprečne letne emisije toplogrednih plinov v Republiki Sloveniji v obdobju 2008 do 2012 lahko na podlagi obveznosti prevzete z ratifikacijo Kjotskega protokola znašajo 18,7 milijona t CO2 ekvivalenta. V kolikor bo Republika Slovenija dokazala ustrezno gospodarjenje z gozdovi, pa lahko izkoristi povečanje dovoljenih povprečnih letnih emisij zaradi ponorov v višini 1,32 milijona t CO2 ekvivalenta, iz naslova povečanja/akumulacije lesnih zalog, kar pomeni, da lahko njene povprečne letne emisije v obdobju 2008 do 2012 znašajo 20,5 milijona t CO2.

Več...

petek, 02. oktober 2009

Rok za predložitev vloge za obnovo postopka odmere dohodnine se izteče 6. 10. 2009

Rok za predložitev vloge za obnovo postopka odmere dohodnine se izteče 6. 10. 2009

Predlog izhodišč modernizacije pokojninskega sistema v Sloveniji

Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so predstavili predlog izhodišč za modernizacijo pokojninskega sistema v Sloveniji. Povzetek izhodišč:

Modernizacija pokojninskega sistema

BISTVENE SPREMEMBE V OBVEZNEM POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU

Zakonsko povišanje polne in minimalne starosti in izenačitev pogojev za pridobitev pravic moških in žensk

Kljub večjemu poudarku na »mehkih« pristopih k dvigovanju dejanske upokojitvene starosti, bo potrebno na novo opredeliti polno in minimalno starost. Polno starost bi tako za moške in ženske dvignili na 65 let, minimalno starost za upokojitev pa na 60 let. V Sloveniji imamo, v primerjavi z drugimi evropskimi državami, najnižjo minimalno starost za upokojitev moških 58 let in eno izmed najnižjih za ženske 56 let in 4 mesece. Pri ženskah ima podobno nizko starost za upokojitev žensk le še Romunija (58 let in 4 mesece).

Vzpostavitev spodbudnejše politike bonusov in restriktivnejše politike malusov ter črtanje časovnih bonusov

Trenutno bonusi in malusi ne opravljajo svoje funkcije, ki je spodbujevanje daljšega ostajanja v zaposlitvi in preprečevanje prezgodnjega upokojevanja. Predlagane spremembe maluse in bonuse za kasnejše upokojevanje povečujejo na 0,3 % na mesec pred ali po dopolnjeno polno starostjo. Predlog uvaja dodatni bonus za tiste, ki ostanejo v zaposlitvi tudi po dopolnjeni polni delovni dobi. Vsako nadaljnje leto bi tako državljanom prineslo 2% višjo pokojnino, brez omejitev poviševanja. Prav tako je potrebno razmisliti o črtanju časovnih bonusov, ki so jih bolj ali ne odpravile že vse evropske države. V Sloveniji je namreč možnost časovnih bonusov za vojaščino in otroke močno zmanjševala pozitivne učinke pokojninske reforme iz leta 2000.

Več...

četrtek, 01. oktober 2009

Vračilo davka na motorna vozila

Pojasnilo DURS, št. 4234-12/2009, 9. 9. 2009

Zavezanec sprašuje, ali je davčni zavezanec upravičen do vračila davka na motorna vozila, ki ga je plačal ob pridobitvi motornega vozila iz druge članice EU (zavezancu je bilo na tej podlagi izdano potrdilo o skladnosti vozila), ter ga je naknadno (v Sloveniji) predelal iz kategorije M1 (osebni avtomobil z obliko nadgradnje) v kategorijo N1 (tovorno vozilo). Ob tem še navaja, da se motorno vozilo iz kategorije M1 (pred predelavo) uvršča v tarifno oznako 8703 32.

V nadaljevanju odgovarjamo:

Davčni zavezanec, ki je ob pridobitvi motornega vozila (osebnega avtomobila iz tarifne oznake 8703 32) iz druge članice EU plačal davek na motorna vozila, nato pa osebni avtomobil predelal v tovorno vozilo, na tej podlagi ni upravičen do vračila plačanega davka na motorna vozila.

Več...

Neodplačni prenos zemljišča in obračun DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-255/2009-2, 16. 9. 2009

Zavezanec navaja, da namerava občina, kot davčni zavezanec, neodplačno prenesti zemljišče na Republiko Slovenijo. V tej zvezi ga zanima, ali je potrebno od takšne transakcije obračunati DDV.

Pri podaji odgovora, izhajamo iz predpostavke, da občina v zameno za navedeno zemljišče od Republike Slovenije ne prejme plačila (v denarju, v stvareh ali v storitvah). V nadaljevanju posredujemo odgovor:

Neodplačni prenos zemljišča, za katerega občina ob pridobitvi ni izkoristila pravice do celotnega ali delnega odbitka DDV, ni predmet DDV.

Neodplačni prenos zemljišča ni predmet obdavčitve z davkom na promet nepremičnin.

Več...