ponedeljek, 24. maj 2010

Vpogled v plačilo prispevkov ter v stanje terjatev in obveznosti do Davčne uprave Republike Slovenije

Vsak davčni zavezanec lahko sproti preverja, ali njegov delodajalec zanj plačuje socialne prispevke, nova storitev pa omogoča tudi vpogled v stanje terjatev in obveznosti zavezanca do davčne uprave.

Vpogled v zavezančeve podatke o plačanih prispevkih ter v stanje terjatev in obveznosti do davčne uprave je možen od 3. maja 2010, in sicer preko sistema eDavki, za kar je potreben osebni računalnik, dostop do spletne strani in digitalno potrdilo, s katerim se opravi registracija v sistem eDavki.

Več...

Informacija glede modernizacije usklajevanja sistemov socialne varnosti na ravni EU

V lanskem letu je bil s sprejetjem novega izvedbenega akta, to je Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, zaključen večletni proces prenove na področju usklajevanja sistemov socialne varnosti s ciljem izboljšati in poenostaviti dosedanjo ureditev. Sistemi socialne varnosti so med državami članicami EU tako različni, da bi bilo zelo težko doseči soglasje o harmonizaciji predpisov, zato so se države odločile za usklajevanje teh sistemov preko neposrednega izvajanja uredb, ki postavljajo za to določena pravila.

S sprejetjem te izvedbene uredbe so tako izpolnjeni pogoji za izvajanje osnovne uredbe 883/2004, obe pa se pričneta uporabljati s 1. majem 2010, s tem pa se bosta nadomestili do sedaj aktualni uredbi, to je osnovna uredba 1408/71 in njena izvedbena uredba 574/72. Ti se še naprej uporabljata za državljane tretjih držav, saj se bosta novi uredbi zanje lahko uporabljali šele, ko se bodo države članice odločile, da ustrezno razširijo njihovo področje uporabe. Določbe teh dveh uredb se prav tako še naprej uporabljajo za Norveško, Islandijo, Lihtenštajn in Švico, saj s temi državami še niso sklenjeni sporazumi glede uporabe uredbe 883/2004 za pretok delovne sile v EGS in Švico.

Več...

petek, 21. maj 2010

Pojasnili k slovenskim računovodskim standardom (2006)

Na podlagi 4. točke Uvoda v slovenske računovodske standarde (2006) (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 – popr. 58/06, 112/06, 3/07, 12/08, 119/08 in 1/10) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji dne 7. aprila 2010 sprejel POJASNILO 2 K SRS 2 – OPREDELITEV IN PRIPOZNAVANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV

Več...

Objavljeni podatki o letnih poročilih za leto 2009

Objavljeni podatki o letnih poročilih za leto 2009

sreda, 19. maj 2010

Obdavčitev pri postavitvi sončnih elektrarn in prodaji električne energije, proizvedene iz njih

Pojasnilo DURS, št. 4230-90/2010-2, 15. 4. 2010

Zavezanec prosi za dopolnitev oziroma verifikacijo mnenja glede davčne obravnave postavitve sončnih elektrarn ter prodaje električne energije, ki se v njih proizvede.

V nadaljevanju odgovarjamo:

I. Obdavčitev z vidika DDV

1. Zavezanec kot postavljavec oziroma dobavitelj sončne elektrarne na izdanem računu investitorju

Zavezanec navaja, da spada izgradnja sončne elektrarne (postavitev, montaža in druga dela, ki omogočajo priključitev na elektroenergetski sistem) pod šifro F/42.220 – gradnja elektrarn standardne klasifikacije dejavnosti.

V primerih postavitve sončne elektrarne različnim investitorjem meni, da se mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1 uporabi v primerih, ko zavezanec kot dobavitelj oziroma postavljavec sončne elektrarne opravi dobavo davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV, kot tudi kmetom, ki so se dolžni vključiti v sistem obračunavanja DDV ter tistim kmetom, ki so se prostovoljno vključili v sistem DDV.

Mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1 se uporabi v primeru, ko je naročnik izgradnje sončne elektrarne davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji. Navedeno vključuje tudi kmete, ki so identificirani za namene DDV. V primeru, ko je investitor fizična oseba, ki ni identificirana za namene DDV, ali mali davčni zavezanec, se obveznost obračuna in plačila DDV nanje ne prenese.

Več...

torek, 18. maj 2010

Pravilnik o obrazcu za obračun davka na motorna vozila

Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010

S tem pravilnikom se določa vsebina obrazca za obračun davka na motorna vozila.

Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka predloži davčnemu organu obračun davka na motorna vozila na obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del, v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.

Več...

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 44PO10

Predmet poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju Republike Slovenije.

Višina sredstev po tem pozivu znaša 20 milijonov EUR.

Celotno besedilo poziva, objavljeno v Uradnem listu RS št. 29/2010.

Poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 20.12.2010.

Več...

ponedeljek, 17. maj 2010

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 43OB10

Kandidati se lahko prijavijo na poziv od dneva objave poziva v Uradnem listu RS dalje. Poziv velja do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS zaradi dodelitve vseh sredstev, vendar najkasneje do 28.1.2011.

Več...

Uporaba nižje stopnje DDV za manjša popravila koles

Pojasnilo DURS, št. 4230-113/2010-2, 6. 4. 2010

Davčni zavezanec navaja, da ima trgovsko podjetje na debelo, ki se ukvarja z uvozom koles, domačo prodajo ter izvozom koles in kolesarske opreme in nekaj tudi s servisom koles. V tej zvezi prosi za pojasnitev 59.a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, in sicer:

 1. ali pri servisu kolesa ne glede na vrednost zamenjanega dela kolesa, lahko uporabi nižjo stopnjo DDV (storitev + blago),
 2. kako ravnati z obdavčitvijo servisne storitve pri kateri se zaradi zastaranja modela uporabi novejši nadomestni del – kakšna stopnja DDV,
 3. ali mora nabavljeno blago npr. vilice za kolo, ki v poslovanju nastopa tudi kot samostojno trgovsko blago, pri porabi za servisno dejavnost prenesti na material,
 4. ali mora na računu ločeno pisati porabljen material in ločeno storitev servisa.

V nadaljevanju odgovarjamo:

Opravljene storitve manjših popravil koles so obdavčene z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji DDV od davčne osnove v kolikor je vrednost rezervnih delov in potrošnega materiala, uporabljenih za izvršitev storitve, nižja od 50 % skupne cene brez DDV, ki se zaračuna stranki.

Opis na računu mora biti tako natančen, da tretja oseba, ki ni sodelovala v poslovnem dogodku, na podlagi računa popolnoma jasno in brez kakršnihkoli dvomov spozna naravo in obseg opravljene storitve.

Več...

petek, 14. maj 2010

Prispevki za socialno varnost za zasebnike (samozaposlene, samostojne podjetnike) za april 2010

Rok za plačilo prispevkov za mesec april 2010 je do do 17. 5. 2010. V enakem roku je potrebno predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Več...

Podatki za obračun plač za april 2010

Podatki za obračun plač za april 2010

sreda, 12. maj 2010

Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2010

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2010

Vlada ne podpira predloga sprememb Zakona o zadrugah

Vlada je na 75. seji, 1. aprila 2010, sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah, ki ga je Državnemu zboru RS v obravnavo vložila skupina poslancev s prvopodpisanim poslancem Francem Bogovičem.

Vlada se s predlaganimi spremembami ne strinja in tega predloga ne podpira. Predlog namreč ponovno vzpostavlja zadružno revizijo, ki je bila s spremembami leta 2009 iz Zakona o zadrugah črtana. Te možnosti prav tako ne dopušča Zakon o revidiranju iz leta 2008. Vlada zato meni, da bi s sprejemom zakona skupine poslancev, s katerim se ponovno vzpostavlja zadružna revizija, povzročili medsebojno neusklajenost Zakona o revidiranju in Zakona o zadrugah. Predlagano izvajanje zadružne revizije v smislu neodvisne zadružne revizije po Zakonu o revidiranju, bi bilo tudi v nasprotju z evropskimi predpisi (Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta o obveznih revizijah za konsolidirane računovodske izkaze, sprememba direktive Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitev Direktive Sveta 84/253/EGS).

Več...

petek, 07. maj 2010

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

Vlada je na 77. seji, 15. aprila 2010, sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). V drugi polovici lanskega leta so se v javnosti in stroki začela pojavljati številna vprašanja v zvezi z ustreznostjo ureditve postopkov zaradi insolventnosti, kar je deloma tudi posledica dogajanja v gospodarstvu zaradi globalne gospodarske krize. Gre za zakon, ki je uvrščen tudi v Slovensko izhodno strategijo 2010-2013. Izhod iz gospodarske in finančne krize mora namreč v čim krajšem času spodbuditi gospodarsko aktivnost. Te cilje zasleduje tudi novela ZFPPIPP. Predlagane spremembe so pomembne predvsem zato, ker postopek prisilne poravnave ne pomeni nujno konec poslovanja podjetja, ampak se podjetju pod določenimi pogoji omogoča nadaljevanje poslovanja.

Pri pripravi novele so bila v ospredju predvsem vprašanja, kako na zakonodajni ravni v čim večji možni meri upoštevati:

 • možnosti za večjo učinkovitost postopkov zaradi insolventnosti,
 • problematiko reševanja zdravih jeder,
 • ustreznost ureditve glede položaja upnikov, in
 • ustreznost ureditve položaja upraviteljev v postopkih zaradi insolventnosti.

Več...

četrtek, 06. maj 2010

Izhodišča za pripravo novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (16. 2. 2010)

Razlogi za pripravo novega zakona

Veljavni Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07 in 76/08; v nadaljnjem: ZZVZZ) je v mnogih svojih opredelitvah zastarel, saj je bil sprejet leta 1992 in od takrat le dopolnjevan s spremembami ureditve na področju prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pri oprostitvah doplačil za nekatere kategorije zavarovancev in z nekaterimi drugimi dopolnitvami. Čeprav je bilo teh več, je osnovna vsebina in koncept zakona ostal nespremenjen že dobrih 18 let.

Nekatere spremembe na mejnih področjih socialne varnosti, novosti, ki se v sistemu zdravstvenega varstva in zavarovanja že uveljavljajo v Evropi ter izkušnje z izvajanjem zakona, predvsem pa že prisotne in pričakovane spremembe v demografski in sociodemografski sliki prebivalstva, v hitrem razvoju in napredku medicinske tehnologije in v družbenem razvoju, nakazujejo na potrebo po sprejemu novega ZZVZZ. Slednje namreč vse bolj povečuje razkorak med dejanskimi potrebami po zdravstvenih storitvah in možnostmi njihovega zagotavljanja ter finančnega kritja. Določene resne spremembe so potrebne tudi na področju obveznega, še posebej pa prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

Na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja je vsekakor potreben nov in sodobnejši pristop, ki bo ob povečanih potrebah prebivalstva zagotovil vsebinsko in finančno vzdržnost v okviru materialnih možnosti naše države. Prav slednje je temeljna usmeritev, na kateri mora temeljiti reforma sistema zdravstvenega varstva.

Več...

Uporaba nižje stopnje DDV za manjša popravila koles

Pojasnilo DURS, št. 4230-113/2010-2, 6. 4. 2010

Davčni zavezanec navaja, da ima trgovsko podjetje na debelo, ki se ukvarja z uvozom koles, domačo prodajo ter izvozom koles in kolesarske opreme in nekaj tudi s servisom koles. V tej zvezi prosi za pojasnitev 59.a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, in sicer:

 1. ali pri servisu kolesa ne glede na vrednost zamenjanega dela kolesa, lahko uporabi nižjo stopnjo DDV (storitev + blago),
 2. kako ravnati z obdavčitvijo servisne storitve pri kateri se zaradi zastaranja modela uporabi novejši nadomestni del – kakšna stopnja DDV,
 3. ali mora nabavljeno blago npr. vilice za kolo, ki v poslovanju nastopa tudi kot samostojno trgovsko blago, pri porabi za servisno dejavnost prenesti na material,
 4. ali mora na računu ločeno pisati porabljen material in ločeno storitev servisa.

V nadaljevanju odgovarjamo:

Opravljene storitve manjših popravil koles so obdavčene z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji DDV od davčne osnove v kolikor je vrednost rezervnih delov in potrošnega materiala, uporabljenih za izvršitev storitve, nižja od 50 % skupne cene brez DDV, ki se zaračuna stranki.

Opis na računu mora biti tako natančen, da tretja oseba, ki ni sodelovala v poslovnem dogodku, na podlagi računa popolnoma jasno in brez kakršnihkoli dvomov spozna naravo in obseg opravljene storitve.

Več...

sreda, 05. maj 2010

Oprostitev plačila DDV v carinskem postopku 42 za blago, ki se uvozi, da se na njem opravi storitev in šele nato odpelje v drugo državo članico

Pojasnilo DURS, št. 4230-120/2010, 31. 3. 2010

Davčni zavezanec navaja, da je v skladu z določbo d) točke prvega odstavka 143. člena Direktive Sveta 2006/112/ES oproščen uvoz blaga, če mu sledi dobava blaga davčnemu zavezancu v drugo državo članico EU ali prenos blaga v drugo državo članico in če je to blago odposlano ali odpeljano iz države članice uvoza v namembno državo članico. Na vprašanje, ali se navedena oprostitev lahko uporabi tudi za uvoz blaga, na katerem se pred odpošiljanjem ali prevozom v drugo državo članico opravijo določene storitve (na primer uvozijo se ribe, ki se predelajo v ribje palčke in šele nato odpošljejo ali odpeljejo v drugo državo članico), odgovarjamo:

V skladu s carinskim postopkom 42 je oproščen plačila DDV le uvoz blaga, ki je neposredno poslano ali odpeljano v drugo državo članico EU, ne pa tudi uvoz blaga, na katerem so v Sloveniji najprej opravljene storitve in je blago šele nato odpeljano ali odposlano v drugo državo članico EU.

Več...

Povračilo DMV na osnovi petega odstavka 11.a člena novega ZDMV

Pojasnilo DURS, št. 4234-10/2010, 7. 4. 2010

Davčni zavezanec navaja, da je pooblaščeni avtotrgovec (družba A) s sedežem v RS zavezan za obračunavanje DMV za koledarski mesec. Družba A kupuje (tj. pridobiva) nova osebna vozila iz druge države članice. Ta vozila nato proda slovenski družbi B po ceni, ki vključuje maržo in vse dajatve, ki jih je družba A plačala ob pridobitvi teh vozil. Družba B ta vozila registrira (ponavadi za čas od 1 do 3 dni), in jih takoj, ko pridobi kupca v drugi državi članici ali na ozemlju tretjih držav odjavi iz evidence registriranih vozil v RS, ter jih proda kupcu izven Slovenije (tj. kupcu s sedežem v drugi državi članici ali v tretji državi). Vozila se tudi fizično iznesejo iz ozemlja RS. Družba B razpolaga z dokazili iz drugega odstavka 11.a člena (račun, izdan kupcu oziroma izvozni EUL, ter v primeru organizacije prevoza tudi transportni dokument), in jih posreduje družbi A. Zanima ga, ali je glede na opisano dejansko stanje, družba A upravičena do uveljavljanja vračila DMV v okviru mesečnega obračuna DMV, če razpolaga z dokazili iz drugega odstavka 11.a člena ZDMV?

V zvezi z navedeno problematiko smo od Ministrstva za finance prejeli pojasnilo št. 423-80/2010/2 z dne 1. 4. 2010, kot sledi v nadaljevanju:

Družba A ne more na podlagi dokazil, ki pripadajo družbi B, uveljaviti vračilo davka, ne v okviru obračuna, ne na podlagi zahtevka za vračilo.

Več...