torek, 24. junij 2008

Rok za oddajo dohodninske napovedi za leto 2007 - do 30.6.2008

Če zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 31. maja 2008 na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 30. junija 2008. Več

torek, 17. junij 2008

Novosti pri oddaji REK obrazcev

Pripravili smo e-seminar Novosti pri oddaji REK obrazcev.

Kazalo vsebine

1. PRAVNE PODLAGE 2. VRSTE OBRAZCEV IN OBVEZNIKI POROČANJA 2.1. Novosti pri zbirnih REK obrazcih Individualno poročanje in individualni REK obrazci (iREK) 2.2.1. iREK 2.2.2. Vplivi plačevanja na poročanje z zgledi 2.3. Vlaganje obrazcev (originali in popravki) in reference 2.3.1. Navajanje referenc 2.3.2. Dokumenti po vrstah 2.4. Medletno uveljavljanje olajšave - obrazec VDC 3. Novosti glede kontrolnih podatkov za odmero dohodnine (za leto 2009)

Gradivo je brezplačno. Več

Uskladitev plač v maju 2008 in povračila stroškov v zvezi z delom

Pripravili smo e-seminar Uskladitev plač po kolektivni pogodbi in povračila v letu 2008, ki obravnava uskladitev plač in povračila, ki jih ureja Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 Kazalo vsebine: I. Stvarna veljavnost II. Osebna veljavnost III. Časovna veljavnost IV. Odstopanje od standardov, določenih v KP 08-09 V. Uskladitev osnovnih plač zaradi nepričakovano visoke inflacije 2007 VI. Uskladitev plač za leto 2008 VII. Uskladitev plač za leto 2009 VIII. Usklajevanje plač na podlagi produktivnosti za leto 2008 in 2009 IX. Dodatki X. Povračilo stroškov v zvezi z delom za leti 2008 in 2009 Povračilo stroškov prehrane med delom Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela Povračilo stroškov za službeno potovanje Povračilo stroškov za službeno potovanje v Sloveniji Povračilo stroškov za službeno potovanje v tujini Pogoji za izplačilo povračil stroškov v zvezi z delom XI. Drugi osebni prejemki iz delovnega razmerja za leto 2008 in 2009 Regres za letni dopust za leti 2008 in 2009 Jubilejne nagrade Solidarnostna pomoč XII. Prejemki, ki jih KP 08-09 ne določa Več

torek, 10. junij 2008

Subvenicije za samozaposlitev

Zavod RS za zaposlovanje v okviru Programa aktivne politike zaposlovanja izvaja za spodbujanje samozaposlovanja dve aktivnosti:

1. Pomoč pri samozaposlitvi: v to aktivnost se morajo vključiti vse brezposelne osebe in osebe v postopku izgubljanja zaposlitve, ki se želijo samozaposliti in pridobiti sredstva subvencije s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

V okviru aktivnosti se izvaja dvodnevna delavnica "Priprava na samozaposlitev" s podjetniškimi vsebinami.

2. Subvencija za samozaposlitev: v to aktivnost se lahko vključijo vse brezposelne osebe in osebe v postopku izgubljanja zaposlitve, ki se želijo samozaposliti in so se udeležile delavnice "Priprava na samozaposlitev.

V okviru te aktivnosti se na podlagi realizirane samozaposlitve pridobi subvencija za samozaposlitev v višini 4.500,00 EUR. Sredstva subvencije so namenjena izplačilu plače in /ali plačilu prispevkov za socialna zavarovanja.

Preberite več ...

četrtek, 05. junij 2008

Individualni REK obrazci

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v tretjem odstavku 31. člena določa, da so plačniki davka dolžni voditi evidence po posameznem davčnem zavezancu o dohodkih ter o odtegnjenih davkih in druge za pobiranje davkov potrebne evidence, določene z ZDavP-2 ali zakonom o obdavčenju. V skladu s prehodno določbo 407. člena ZDavP-2 se davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja začne izkazovati individualno po davčnem zavezancu najpozneje s 1. julijem 2008.

sreda, 04. junij 2008

Podatki za obračun plač - maj 2008

Pripravili smo podatke za obračun plač za maj 2008.

Na enem mestu so zbrani podatki, ki jih potrebujete za obračun plač v maju: število delovnih dni, podatki o minimalni in zajamčeni plači, regres za prehrano med delom ...