petek, 29. avgust 2008

Štipendiranje

V ponedeljek se začenja novo šolsko, ki prinaša nova veselja pa tudi nove skrbi, zato smo tokrat zbrali nekaj aktualnih informacij, povezanih s štipendiranjem.

Štipendija in zakon o dohodnini ZDoh-2
Kako obravnava štipendijo ZDoh-2

Obstoječe kadrovske štipendije in Zakon o štipendijah
Kaj o obstoječih kadrovskih štipendijah pravi ZŠtip

Razvoj kadrov in štipendiranje v Republiki Sloveniji
Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07) je bil sprejet z namenom spodbujanja izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev, spodbujanju kadrovskega štipendiranja in spodbujanju sistema delovanja enotnih regijskih štipendijskih shem. Zakon ureja štipendije in spodbude za izobraževanje, pogoje za pridobitev štipendije, višino štipendije, postopke v zvezi s štipendijami in spodbudami za izobraževanje, vire financiranja, vodenje evidenc in nadzor nad izvajanjem tega zakona.

Zakon o štipendiranju (ZŠtip)

Informacija o podeljevanju štipendij dijakom in študentom za šolsko leto 2008/2009
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje ter Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije pripravilo podrobnejšo informacijo o podeljevanju štipendij dijakom in študentom za šolsko leto 2008/2009, kot jih določa novi Zakon o štipendiranju.

Podeljevanje štipendij dijakom in študentom za šolsko leto 2008/2009

V tem obvestilu je nekoliko več informacij o podeljevanju štipendij dijakom in študentom za šolsko leto 2008/2009, kot jih določa novi Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 in 63/07-popr.). Informacija je namenjena učencem, dijakom in njihovim staršem ter seveda šolskim svetovalnim delavcem in učiteljem.

Skupni razpis kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2008/2009

Tudi na forumu potekajo pogovori o štipendijah:

sreda, 27. avgust 2008

Vloga za humanitarno pomoč zaradi škode v neurju

Vlada je humanitarnima organizacijama Rdeči križ Slovenije (RKS) in Slovenski Karitas zagotovila vsaki po 1.500.000 EUR, ki jih bosta razdelili prebivalcem, ki so bili prizadeti v avgustovskih neurjih. V juliju je podoben sklep vlada sprejela za prizadete v neurju v občini Kamnik in okolici, in sicer za vsako od organizacij v višini 500.000 EUR. Dogovorili so se, da obe humanitarni organizaciji in centri za socialno delo usklajeno nastopijo pri razdeljevanju pomoči. Ključni cilj je namreč, da do pomoči pridejo vsi, ki jo potrebujejo, da veljajo za vse enotni kriteriji in da je pomoč razdeljena čimprej. Sredstva so prvenstveno namenjena pomoči posameznikom in družinam, ki so bile najbolj prizadete bodisi zaradi poškodb na objektih bodisi zaradi izgube nezavarovanih pridelkov in so eksistenčno ogrožene. Prva denarna pomoč, za katero je sredstva odobrila vlada, je namreč namenjena temu, da ljudem na prizadetih območjih olajša čas do takrat, ko bo ocenjena vsa škoda in ko bodo dobili tudi druga sredstva, bodisi od lokalnih skupnosti bodisi od države ali zavarovalnice. Vsi prebivalci na prizadetih območjih tako v julijskem kot tudi v avgustovskem neurju, ki še niso zaprosili za pomoč, bodo enotno vlogo od danes dalje lahko dobili na centrih za socialno delo ali pri lokalnih predstavnikih Karitas in Rdečega križa, objavljamo pa jo tudi na našem spletišču. Vloge, ki jih bodo sprejemali na centrih za socialno delo, na RKS in Karitas, bo sproti obravnavala in o njih odločala pristojna komisija, ki bo sestavljena iz predstavnikov centrov za socialno delo, Rdečega križa, Karitas in občinskih služb. Več o tej temi in obrazec vloge

Kadrovski oglasi za računovodske poklice

Uvajamo novo rubriko, v kateri boste lahko delodajalci objavljali razpisana delovna mesta s področja računovodstva. Rubrika je namenjena izključno za poklice, povezane z računovodstvom, torej za delovna mesta, kot so: računovodja, samostojni računovodja, vodja računovodstva, računovodja v računovodskem servisu, knjigovodja, pa tudi za davčne svetovalce in pomočnike v računovodstvu. Več

torek, 26. avgust 2008

Možnost koriščenja izrednega dopusta v primerih hujših nesreč

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je ob zadnjih ujmah prejelo več vprašanj, povezanih s koriščenjem dodatnih dni dopusta v primerih naravnih nesreč. Zbrali so informacije o možnosti koriščenja izrednega dopusta. Več

ponedeljek, 25. avgust 2008

Starostna omejitev za zdravstveno zavarovanje šolajočih otrok kot družinskih članov je 26 let

Zavod za zdravstveno zavarovanje je objavil novičko, s katero obvešča, da zadnja sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovan postavlja starostni limit 26 let za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član – otrok. Za osebe, ki so že dopolnile 26 let, obvezno zdravstveno zavarovanje na tej podlagi kljub veljavnem potrdilu o šolanju tako ni več dopustno. Zavezanci za prijavo morajo za zavarovane osebe, ki jih prijavljajo v obvezno zdravstveno zavarovane kot družinske člane – otroke, in bodo v času veljavnosti priloženega potrdila o šolanju dopolnile 26 let, z dnem dopolnitve 26. leta vložiti odjavo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja po predmetni podlagi. Zavarovane osebe, ki so med časom veljavnosti potrdila o šolanju dopolnile 26 let, si morajo najkasneje v 8 dneh po dopolnitvi 26. leta urediti obvezno zdravstveno zavarovanje po zavarovalni podlagi, za katero izpolnjujejo pogoje. Več

petek, 22. avgust 2008

Podaljšanje roka za oddajo vlog na Javni razpis za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v malih in srednje velikih podjetjih v letu 2008

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je v četrtek, 14.8.2008, v Uradnem listu RS, št. 82/08 objavilo spremembo javnega razpisa. Sprememba se nanaša na rok za oddajo vloge na javni razpis, torej na 1. odstavek 4. točke javnega razpisa. Rok za oddajo se s tem podaljša. Novi rok za oddajo vlog je 1.9.2008 do 12 ure. Več

četrtek, 21. avgust 2008

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo šest novih javnih razpisov v okviru Programa razvoja podeželja

Javni razpis za ukrep 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007-2013 - prvi javni razpis v letu 2008 Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« iz PRP 2007-2013, za sofinanciranje naložb v predelavo in trženje živilskih proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu, 25.03.1957 in katerih surovina so kmetijski proizvodi (v nadaljevanju: živilski proizvodi). Seznam živilskih proizvodov je objavljen na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP Vlagatelji 1. Vlagatelji so podjetja, ki imajo ob oddaji vloge dejavnost registrirano kot: - gospodarska družba, - zadruga, - samostojni podjetnik posameznik, - kmetija z dopolnilno dejavnostjo. 2. Za namene predelave in trženja živilskih proizvodov so vlagatelji podjetja, ki ob oddaji vloge dosegajo velikost in obseg letnega prihodka podjetja, in sicer: - za mikro, mala in srednja podjetja, - za velika podjetja, ki zaposlujejo do 750 zaposlenih ali imajo letni prihodek podjetja nižji od 200.000.000 eurov. 3. Vlagatelji morajo imeti prebivališče ali sedež podjetja v Republiki Sloveniji, naložba pa izvedena na območju Republike Slovenije. Več

Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov na območjih, prizadetih v neurju z viharnim vetrom in točo

Predmet razpisa je ugodno kreditiranje občanov, ki imajo stalno prebivališče na območjih, ki so bila prizadeta v neurju dne 13. in 14. julija 2008, za naložbe v stanovanjske objekte, ki so bili zaradi neurja z viharjem in točo poškodovani, in sicer za naslednji namen: * prekrivanje stanovanjskega objekta Priznani stroški naložbe vključujejo: * nakup in namestitev izbrane strešne kritine * nabavo in vgradnjo izolacijskih materialov, katerih toplotna prevodnost je λ ≤ 0,045 W/mK in debelina najmanj 20 cm, ki bodo nameščeni na ostrešje ali na ploščo neogrevanega podstrešja, * paroprepustno folijo, vključno z letvami oz. deskami nad špirovci, * strešna okna s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,1 W/m2K za zasteklitev oz. U ≤ 1,4 W/m2K za cele elemente, * namestitve odtočnih žlebov, strelovodov in podobno, * ostrešje, tj. strešno konstrukcijo, ki vključuje tramove, slemenske lege in letve za namestitev strešne kritine, v kolikor to izhaja iz zapisnika o oceni delne škode (Obr. 4). Priznani stroški ne vključujejo oblaganja oz. zaključnih del na notranji strani ostrešja (npr. z mavčnokartonskimi, lesenimi ali drugimi podobnimi ploščami ali elementi, lesenim opažem ipd.) Več

Obvezni dvojezični ceniki, obratovalni časi in podajanje informacij

Od 1. avgusta 2009 bodo morala podjetja na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, s potrošniki uporabljati poleg slovenskega tudi jezik narodne skupnosti v naslednjih procesih poslovanja: – pri podajanju osnovnih informacij glede značilnosti, prodajnih pogojev, namembnosti, sestave in uporabe izdelka ali storitve; – v cenikih, če so predpisani s posebnim zakonom; – v obvestilih o obratovalnih časih. Več

sreda, 20. avgust 2008

Višja dodatna splošna olajšava pri dohodnini

Z namenom razbremenitve zavezancev v nižjih dohodkovnih razredih so bile 30. 07. 2008 v Uradnem listu RS objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini. Te zvišujejo raven skupnega dohodka, od katerega ima zavezanec pravico do dodatne splošne olajšave. Tako se znesek skupnega dohodka s 6.800 EUR povišuje na 8.300 EUR in znesek skupnega dohodka v višini 9.000 EUR na 9.600 EUR. Tako bo za zavezance s skupnimi dohodki do 8.300 EUR letno veljala dodatna splošna olajšava v višini 2.000 EUR in za zavezance z dohodki med 8.301 in 9.600 EUR letno dodatna splošna olajšava v višini 1.000 EUR letno. Več

Uvedba posebne osebne olajšave za samostojne poklicne športnike

Z novim četrtim odstavkom 113. člena ZDoh-2B se poklicnim športnikom, ki samostojno opravljajo športni poklic in so vpisani v razvid poklicnih športnikov, pod pogojem, da nimajo sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravljajo druge dejavnosti, prizna posebna osebna olajšava v višini 15 % prihodkov letno, do zneska 25.000 eurov prihodkov iz dejavnosti v posameznem letu. Več

torek, 19. avgust 2008

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2008

Kakšne dohodninske olajšave veljajo v letu 2008 in kakšna je dohodninska lestvica si lahko ogledate tukaj.

Snemanje PIN kode na blagajnah

Informacijski pooblaščenec je ugotovil, da nekatere trgovine ob izvajanju videonadzora blagajn zajamejo (posnamejo) tudi PIN kodo, ki jo posameznik vtipka ob uporabi plačilne kartice. Zato v nadaljevanju podaja svoje neobvezujoče mnenje oziroma napotke za pravilno uporabo videonadzora v takšnih primerih. Stališče Pooblaščenca je, da trgovske družbe nimajo pravice do obdelave PIN kode in je torej ne bi smele imeti v svojih zbirkah osebnih podatkov (konkretno videonadzornih posnetkov), saj je možnost zlorabe velika. Kamere, ki so namenjene varovanju premoženja in verjetno nadzoru dela blagajnikov in blagajničark v rokovanju z gotovino, bi morale torej v skladu z načelom sorazmernosti biti postavljene tako, da ne snemajo terminalov oz. ozkega področja tipkovnice, v katere kupci vtipkajo svoje PIN kode, ali pa je potrebno na te terminale namestiti oviro, ki prepreči snemanje kamer na področje vpisa PIN kode. Več

ponedeljek, 18. avgust 2008

Nova Uredba o povračilu stroškov - od 1.8.2008 dalje

Od 1. avgusta 2008 dalje velja nova UREDBA O DAVČNI OBRAVNAVI POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA. Več

Nova višina minimalne plače z avgustom 2008

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom od 1. avgusta 2008 znaša 589,19 EUR. Več

četrtek, 14. avgust 2008

Ali je lahko masažni bazen obdavčen z 8,5 % DDV?

Davčni zavezanec sprašuje glede možnosti zaračunavanja znižane stopnje 8,5 % pri dobavi in montaži masažnih bazenov. Meni, da se, v kolikor je masažni bazen vnesen v objekt in fiksno zmontiran, lahko uporabi stopnja 8,5 %. Ali ima prav, preberite v pojasnilu Davčne uprave.

RAZPIS za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani

1. Predmet razpisa Predmet razpisa je najem bivalnih zmogljivosti, namenjenih bivanju študentk in študentov Univerze v Ljubljani. Sklenili bodo pogodbe za najem največ 2200 ležišč, od tega 700 za novince in 1500 za študente, ki podaljšujejo bivanje. 2. Pogodbeno obdobje Pogodbe za najem bodo sklenjene za študijsko leto 2008/09, s tem, da bo sofinanciranje zagotovljeno za največ deset mesecev, to je od 1. 10. 2008 do 31. 7. 2009 oziroma od dneva podpisa pogodbe. Za pogodbe sklenjene v mesecu oktobru 2008 bo sofinanciranje zagotovljeno za deset mesecev, za pogodbe sklenjene v kasnejših mesecih pa bo sofinanciranje zagotovljeno za sorazmerno krajši čas od desetih mesecev, glede na mesec podpisa pogodbe. Več

sreda, 13. avgust 2008

Informativni dan glede razpisa za sofinanciranje izobraževanja v podjetjih

V sredo, 20. avgusta 2008 od 9. do 14. ure v dvorani A, GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, organizira Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije informativni dan na temo Javnega razpisa za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za obdobje 2008–2010. Več

torek, 12. avgust 2008

Osnove DDV: Kaj je davčna številka in kaj je ID številka?

Davčno številko ima vsak zavezanec za davek in se uporablja v zvezi z vsemi davki. Davčno številko določa 33. čl. Zakona o davčnem postopku. Sestavljena je iz osmih številk. Davčna številka se s posameznim zakonom o obdavčenju lahko določi za posamezno vrsto davka tako, da se ji dodajo črkovne ali številčne oznake. V tem primeru govorimo o dopolnjeni davčni številki. Tako se skladno z ZDDV-1 davčna številka uporabi za identifikacijsko številko (ID številko). ID številka je enaka davčni številki s predpono SI, če gre za slovenskega zavezanca z identifikacijsko številko. Zgled: ID številka Davčna številka podjetja X je 45678148. ID številka za DDV je torej SI45678148 Iz gradiva Osnove DDV, ki je namenjeno začetnikom in vsem, ki se želijo seznaniti z osnovami Davka na dodano vrednost.

četrtek, 07. avgust 2008

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

15. januarja 2008 je vstopila v veljavo nova ureditev finančnega poslovanja, ko jo je uvedel Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07; dalje ZFPPIPP). Zakon je zelo obsežen in za koga zelo nezanimivo branje, vendar mora vsak direktor in vodja vedeti in poznati vsaj minimalno vsebino in obveznosti, katerih kršitev lahko privede do osebne odgovornosti poslovodstva. Obveznosti, ki jih nalaga zakon, zadevajo poslovodstvo, saj odgovarja za poslovanje podjetja in ga usmerja. Velik pomen ima direktor in njegov odgovorni vodja za finančne posle. Poleg poslovodstva so k spoštovanju pravil zavezani tudi člani nadzornih svetov.

Zakon se uporablja za gospodarske družbe (d.d., k.d.d., d.o.o., k.d., d.n.o.), samostojne podjetnike, zavode, javne zavode, zadruge in javne sklade.

Članek, ki opisuje poglavitne določbe zakona, najdete na spodnji povezavi. Članek je brezplačno dostopen vsem registriranim uporabnikom portala Racunovodja.com.

Članek je pripravila mag. Lidija Robnik.

ponedeljek, 04. avgust 2008

Davčne sestavljenke

Predstavljamo vam nov produkt: davčne sestavljenke. Davčne sestavljenke so čistopisi zakonov z dodano uporabno vrednostjo.

Kaj je davčna sestavljenka?

Sistem sestavljenke omogoča, da imamo pri branju predpisov na razpolago zakon, pravilnik, mnenja DURS in MF, sodno prakso ter razlage iz Poročevalca DZ.

Katere sestavljenke ponujamo?

DDV Sestavljenka 51,60 € z vključenim DDV (Naročilo) (Vstop v sestavljenko - od 1.1.2007 do 26.06.2007; Vstop v sestavljenko - od 27.06.2007 do 31.12.07; Vstop v sestavljenko - od 1.1.2008 dalje)

Zakon o dohodnini 26,40 € z vključenim DDV (Naročilo) (Sestavljenka 2007; Sestavljenka 2008)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb 26,40 € z vključenim DDV (Naročilo) (Vstop v sestavljenko - 2007; Vstop v sestavljenko - 2008)

Zakon o davku na vodna plovila (ZDVP) 8,40 € z vključenim DDV (Naročilo) (Vstop v sestavljenko)

Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2) 8,40 € z vključenim DDV (Naročilo) (Vstop v sestavljenko)

Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD) 8,40 € z vključenim DDV (Naročilo) (Vstop v sestavljenko)

Zakon o davčnem postopku (ZDAVP-2) 8,40 € z vključenim DDV (Naročilo) (Vstop v sestavljenko)

Komplet vseh davčnih sestavljenk: 86,40 € z vključenim DDV (Naročilo)

Kako izgleda davčna sestavljenka?

Primere si lahko ogledate tukaj (dostopni so prijavljenim uporabnikom):

Več ...

sobota, 02. avgust 2008

Zamenjava blaga, kupljenega po znižanih cenah

Pravic potrošnika iz naslova reklamacije stvarne napake na izdelku, ki mu jih daje Zakon o varstvu potrošnikov, ni mogoče omejevati in zato seveda veljajo tudi v času razprodaj in prodaj blaga po znižanih cenah. Potrošnik lahko izdelek z napako reklamira pri prodajalcu v dveh mesecih od odkritja napake in po lastni izbiri zahteva: * odpravo napake ali * vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako ali * zamenjavo blaga ali * vračilo plačanega zneska. Več