ponedeljek, 19. januar 2009

Novičke - 12. januar 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V drugem tednu novega leta smo na portalu objavili naslednje novičke:

Novosti pri poročanju Banki Slovenije po 1.1.2009

Obvestilo delavcem in delodajalcem glede delovnih knjižic po 1.1.2009

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008 - do 15.1.2009

Anketa LP-ZAP (napovedi delodajalcev o zaposlenosti in načrtu zaposlovanja) - do 15.1.2009

Oddaja podatkov za odmero dohodnine za leto 2008 - do 31.1.2009

Olajšave za investiranje v kmetijsko in gozdarsko dejavnost - do 31.1.2009

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008

Testni spletni izračun dohodnine za leto 2008

Program za pripravo podatkov za odmero dohodnine za leto 2008 (wdohod2008)

Dobava blaga znotraj Skupnosti in dokazila o prevozu blaga

Zamenjava blaga v garancijskem roku in vrnitev blaga dobavitelju v drugo državo članico Skupnosti z zahtevkom za povračilo stroškov

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe

Izvajanja tretjega odstavka 17. člena sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost

Konvencija med RS in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o izogibanju dvojnega obdavčevanja

Zneski dnevnic za tujino od 25. 3. 2007, 2008, 2009

Obrazci OPSVZ in OPSVL

Skupno navodilo Davčne uprave RS in Ministrstva za šolstvo in šport za posredovanje podatkov občinam, za potrebe odločanja o znižanem plačilu vrtca

Navodilo za izpolnjevanje obrazca napovedi za odmero dohodnine za leto 2008

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v kemijski proizvodnji

Poročilo o gibanju plač za oktober 2008

Splošni akt o tajnosti, zaupnosti in varnosti elektronskih komunikacij ter hrambi in zavarovanju hranjenih podatkov

Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2008

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju ter delnih izpisov v računalniški obliki

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov

Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje

Pravilnik o obrazcu vloge za ugotovitev izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2009

Pavšalni prispevki - sobodajalci: Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

Seznam krovnih skladov in podskladov

Vlada sprejela sklep o uvrstitvi državnih sekretarjev v 60. plačni razred

Vlada sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Mnenje k pobudi Sindikata državnih organov Slovenije za oceno ustavnosti 1. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih

Sklep v zvezi s celostno podobo organov državne uprave

Vlada sprejela Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2009

Analiza zaposlovanja v organih državne uprave in v določenih osebah javnega prava v obdobju 2005 do 2008 in obseg sredstev za stroške dela v obdobju 2005 do 2008

Poročilo o realizaciji nalog stalne medresorske delovne skupine za področje priprave boljših predpisov in odpravo administrativnih ovir za leto 2008

Informacija o dosedanji realizaciji Programa ukrepov za odpravo administrativnih ovir za leto 2008 in 2009

Uredba o spremembi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Vlada sprejela več sklepov za blažitev finančne krize

Vlada podprla predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2008

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2009

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2009

sreda, 07. januar 2009

Novičke - 7. januar 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V prvem tednu novega leta smo na portalu objavili naslednje novičke:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2A)

Višje investicijske olajšave za samostojne podjetnike

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Spremembe in dopolnitve Kontnega okvira za gospodarske družbe

Kontni načrti in okviri 2008

Spremembe Slovenskih računovodskih standardov 2006

Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi

Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2008

Izvajanje tretjega odstavka 97. člena ZDoh-2

Premije PDPZ in priznavanje olajšav

Vprašanje v zvezi s priznavanjem potnih stroškov, izplačanih zaposlenim kot članom nadzornih svetov v hčerinski družbi

Vlada sprejela Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam

V letu 2009 višje sofinanciranje kmetijskih zavarovanj

Vlada sprejela predlog Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa

Vlada sprejela predlog stališča Republike Slovenije k Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potrošnikov

Vlada sprejela stališče do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktiv 92/79/EGS, 92/80/EGS in 95/59/ES o strukturi in stopnji trošarine, ki velja za predelani tobak

Vlada sprejela stališče do Predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah

Vlada sprejela Uredbo o merilih in pogojih za dajanje posojil po 81. a členu Zakona o javnih financah

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga)

Ukrepi države za blažitev posledic finančne krize

Občutnejša upočasnitev gospodarske rasti in inflacije v prihodnjem letu

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v nekovinski proizvodnji

Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do države oziroma občine

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Uredba o načinu nakazovanja dohodnine občinam

Uredba o spremembi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Zakon o dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2A)

Obvestilo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja četrtega in petega odstavka 143. člena Zakona o pravdnem postopku

Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti strojev z zahtevami Pravilnika o varnosti strojev

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa materiala in izdelkov (kalo, razsip, razbitje, okvara) v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga pri gospodarskih subjektih – proizvodnih podjetjih elektroindustrije

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) pri opravljanju dejavnosti trgovine na debelo in trgovine na drobno

Pravilnik o spremembi Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju

Uredba o merilih in pogojih za odobritev posojil po 81.a členu Zakona o javnih financah

Pravilnik o obrazcu zdravniškega potrdila o upravičeni odsotnosti z naroka glavne obravnave ali drugega procesnega dejanja pred sodiščem

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga

Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč

Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev

MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD MRS 11 - Pogodbe o gradbenih delih

ponedeljek, 05. januar 2009

Novičke - 5. januar 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

Konec decembra je bilo v Uradnem listu objavljenih kar nekaj podatkov, ki jih je treba poznati pri obračunavanju plač in drugih prejmkov v letu 2009. V današnje novičke smo vključili tudi nekaj novosti, povezanih z dohodnino. Obvestili bi vas radi tudi, da je v pripravi prenovljen obračun plač za leto 2009.

Dohodninska lestvica in olajšave 2009

Pavšalni prispevek (popoldanski s.p.) za zdravstveno zavarovanje v letu 2009

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – zneski za leto 2009

Obrazec za obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače

Pravila pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - december 2008 (excel)

Podatki za obračun plač za december 2008

Povprečne mesečne plače, oktober 2008

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2009

Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2C)

Sklep o načinu plačevanja članarine Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije od 1. 1. 2009 dalje

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2009

Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2009

Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (za leto 2008)

DZ sprejel spremembe pri dohodnini in davčnem postopku

Ključna vprašanja in odgovori v zvezi z vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2008

Program za pripravo podatkov za odmero dohodnine za leto 2008