petek, 29. januar 2010

Javna objava zavezancev za davek, ki jim je po uradni dolžnosti prenehala identifikacija za namene DDV

Novost, ki jo v zvezi z razkrivanjem podatkov, ki so davčna tajnost prinaša novela Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2B (Uradni list RS, št. 110/09), je javna objava zavezancev za davek, ki jim je po uradni dolžnosti prenehala identifikacija za namene DDV.

Na podlagi sedmega odstavka 19. člena ZDavP-2, davčni organ na svojih spletnih straneh, javno objavlja podatke o zavezancih za davek, ki jim je po uradni dolžnosti prenehala identifikacija za namene DDV, in sicer davčno številko, naziv, sedež, datum pridobitve identifikacijske številke za DDV, datum prenehanja identifikacije za namene DDV in razlog prenehanja identifikacije za namene DDV.

Več...

Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Ta uredba podrobneje določa kriterije in pogoje za dodeljevanje državnih pomoči ter način uveljavljanja ugodnosti iz 5. in 6. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09).

Pri izvajanju te uredbe se upoštevajo merila in kriteriji Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3).

Več...

DDV klavzule

DDV klavzule, ki se uporabljajo po 1.1.2010, lahko najdete v e-gradivu DDV v letu 2010 na spletni strani Racunovodja.com.

Vprašanja in odgovori v zvezi z vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine 2009

1. Kdo naj izpolni vlogo?

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti.

2. Na koliko zavezancev se nanaša ta vloga?

Po izkušnjah iz preteklih let se vloga nanaša na okoli 180.000 zavezancev za dohodnino.

3. Zakaj je potrebno oddati vlogo?

Davčni organ bo zavezancem posredoval informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine. Na ta način bodo zavezanci razbremenjeni vlaganja dohodninskih napovedi.

Davčni organ bo informativni izračun dohodnine sestavil na podlagi podatkov uradnih evidenc,s katerimi razpolaga davčna uprava, in podatkov o dohodkih ter vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi do 1. 2. 2010 posredovali izplačevalci dohodkov. Informativni izračun bodo zavezanci prejeli najpozneje do 15. 6. 2010. V kolikor zavezanec med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane ali pa sedaj želi način uveljavljanja spremeniti, lahko vloži vlogo. S tem si bo zagotovil (seveda le, če bo vlogo oddal pravočasno), da bo davčni organ že pri sestavi informativnega izračuna upošteval pravilne podatke o vzdrževanih družinskih članih in mu zaradi tega razloga ne bo potrebno vložiti ugovora zoper informativni izračun.

Več...

četrtek, 28. januar 2010

Program za preračun poslovnega izida za leto 2009 (s koeficientom 1,8 %)

Tudi letos smo pripravili program za preračun poslovnega izida. Več o postopku preračuna kapitala pa lahko preberete v gradivu, kjer obravnavamo Letno poročilo za gospodarske družbe.

Več...

Uveljavljanje investicijske olajšave za investirani znesek v stavbno pravico

Pojasnilo MF, 421-212/2009/2, 7. 1. 2010

Zakon o davku od dohodkov pravni oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08 in 5/09) določa, da zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 30 % investiranega zneska v opremo in neopredmetena sredstva, vendar največ 30.000 eurov in največ v višini davčne osnove. Pri tem se za potrebe te določbe med opremo ne šteje: pohištvo in pisarniška oprema ter motorna vozila. Določeni sta izjemi od tega pravila, in sicer se olajšava lahko uveljavlja za računalniško opremo, za osebne avtomobile na hibridni ali električni pogon, avtobuse na hibridni ali električni pogon in tovorna motoma vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI. Iz navedenega sledi, da se za vlaganja v zemljišča in zgradbe ne more uveljavljati olajšave za investiranje.

Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02) stavbno pravico uvršča med stvarne pravice. Stvarne pravice so po 2. členu SPZ: lastninska pravica, zastavna pravica, zemljiški dolg, služnosti, pravica stvarnega bremena in stavbna pravica. V skladu s 3. členom SPZ je predmet stvarne pravice stvar. Po Stvarnopravnem zakoniku s komentarjem gre pri stvarnih pravicah za odnos med ljudmi glede stvari.

Več...

Pojasnilo glede obdavčitve obresti od denarnih depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4210-246/2009, 6. 1. 2010

Po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09) so med drugim predmet obdavčitve tudi obresti od denarnih depozitov, dosežene pri bankah in hranilnicah. V nadaljevanju je pojasnjena le davčna obravnava obresti od denarnih depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji. Davčna obravnava doseženih obresti od denarnih depozitov je odvisna od tega ali so dosežene v svojstvu:

  • fizične osebe, ki ne opravlja dejavnosti ali
  • fizične osebe, ki opravlja dejavnost,

kar pojasnjuje v nadaljevanju.

1. Davčna obravnava obresti od denarnih depozitov fizične osebe, ki ne opravlja dejavnosti oziroma v poslu, na podlagi katerega se izplačujejo obresti, nastopa kot fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti

Po III.6.1. poglavju ZDoh-2 (Obresti) se med drugim obdavčujejo tudi obresti od denarnih depozitov, če jih dosega fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti oziroma se pri sklepanju pogodbe o denarnem depozitu izkazuje kot fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti. Pri tem naj pojasnimo, da se dohodnine ne plačuje od obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu pri izvajalcu plačilnega prometa, in sicer največ v višini, ki jo izvajalec plačilnega prometa plačuje za depozite na vpogled (2. točka 82. člena ZDoh-2). V primeru, ko so sredstva na transakcijskih računih določene ciljne skupine obrestovana po višji obrestni meri, kot velja za ostale komitente, gre po vsebini za obresti, primerljive obrestim od vezanih denarnih sredstev ali varčevanja pri bankah in hranilnicah. V teh primerih se celoten znesek doseženih obresti obdavčuje kot obresti, dosežene od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU. Pojasnilo v zvezi z navedenim je na voljo na spletnih straneh Davčne uprave RS.

Več...

sreda, 27. januar 2010

Povprečne mesečne plače, november 2009

Statistični urad Republike Slovenije

Povprečne mesečne plače, Slovenija, november 2009 - ZAČASNI PODATKI

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (2010)

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (2010)

Spremembe kontnih okvirov

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na 117. seji, 17. 12. 2009, sprejel spremembe naslednjih kontnih okvirov:

  • za gospodarske družbe
  • za zadruge
  • za društva in invalidske organizacije
  • za nepridobitne organizacije
  • za male samostojne podjetnike posameznike

Več...

Informacija o pripravi Zakona o minimalni plači ter pogajanjih za sklenitev Socialnega sporazuma za leto 2010

Vlada RS se je na seji 14. januarja 2010 seznanila z Informacijo o pripravi Zakona o minimalni plači ter pogajanjih za sklenitev Socialnega sporazuma za leto 2010 in sprejela naslednje sklepe:

Vlada bo do 31. januarja 2010 določila besedilo zakona o minimalni plači ter besedilo sprememb Zakona o dohodnini.

Vlada bo do 31. januarja 2010 sprejela stališča do predlogov:

  • združenj delodajalcev, posredovanih dne, 7. januarja 2010 z naslovom PREDLOG PAKETA ISTOČASNIH SPREMEMB ZAKONODAJE O MINIMALNI PLAČI IN TRGU DELA; ter
  • Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, posredovanih dne, 8. januarja 2010 z naslovom OSEM STEBROV RAZVOJNE VIZIJE TRGA DELA.

Več...

torek, 26. januar 2010

Na eDavkih je omogočena oddaja podatkov DDD-DDD in DOD-DDPO za leto 2009

Na spletni strani eDavkov je objavljeno obvestilo, da trenutno objavljeni različici programa Silvester in sistema eDavki že omogočata pripravo in oddajo obračuna Davka od dohodka pravnih oseb in Akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2009.

Različici XML shem za DDPO in DDD ostaneta nespremenjeni (tako bosta ostali veljavni shemi: za DDPO različica 6 in za DDD različica 5).

Manjše dopolnitve kontrol v programu Silvester in na eDavkih so predvidene za konec februarja 2010.

Več...

Davčni obračun in letno poročilo za leto 2009

Davčni obračun in letno poročilo:

Ajpes Letna poročila 2009

Durs Davčni obračun 2009

petek, 08. januar 2010

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A)

Uradni list RS, št. 108/2009 z dne 28. 12. 2009

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A)

Vlada ratificirala ustrezne sporazume v skladu z XXI. členom Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS)

Vlada je na 59. seji, 17. decembra 2009, izdala Uredbo o ratifikaciji ustreznih sporazumov v skladu z XXI. členom Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Kitajsko, ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja (Kitajski Tajpej), Kolumbijo, Kubo, Ekvadorjem, Kitajskim Hongkongom, Indijo, Japonsko, Korejo, Novo Zelandijo, Filipini, Švico in Združenimi državami Amerike o potrebnih kompenzacijskih spremembah, ki izhajajo iz pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Avstrije, Republike Poljske, Republike Slovenije, Slovaške republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske k Evropski uniji, s priloženo prečiščeno listo specifičnih obvez Evropskih skupnosti in njihovih držav članic na področju storitev v okviru Svetovne trgovinske organizacije.

Splošni sporazum o trgovini s storitvami – GATS, je del Marakeškega sporazuma, s katerim je bila leta 1995 ustanovljena Svetovna trgovinska organizacija – STO. Slovenija se je, kot ena od ustanovnih članic, v STO, in s tem tudi v GATS, vključila že leta 1995. To pomeni, da je tega leta v okviru STO predložila tudi listo specifičnih obvez na področju storitev, ki je bila leta 1999 dopolnjena z Ratifikacijo Petega protokola k Splošnemu sporazumu o trgovini s storitvami. Ustanovna članica STO so tudi Evropske skupnosti (ES), ki so, skupaj z njenimi državami članicami, oblikovale skupno listo specifičnih obvez. Ta pokriva dvanajst držav, ki so bile leta 1995 članice Evropske unije.

Več...

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-E)

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-E)

Vlada sprejela mnenje o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 157. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

K.H. in M.Š. v pobudi za oceno ustavnosti drugega odstavka 157. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) navajata, da je zakonska določba v povezavi s postopkom o razglasitvi pogrešancev za mrtve, kot je urejeno v Zakonu o nepravdnem postopku v nasprotju s 14. členom Ustave Republike Slovenije, saj neposredno posega v njune pravice in jima ne zagotavlja enakosti pred zakonom. Pobudnika navajata, da sedaj veljavna ureditev omenjenega člena v postopku uveljavljanja pravice do družinske pokojnine ustvarja diskriminacijo, glede na to, na kakšen način je bila smrt zavarovanca ugotovljena oziroma na kakšen način je smrt nastopila. Obenem navajata, da se postavlja upravičence do družinske pokojnine po zavarovancih, ki so razglašeni za mrtve ter je bil datum smrti ugotovljen naknadno, v neenak položaj z ostalimi upravičenci do družinske pokojnine. Izpodbijana določba naj ne bi upoštevala posebnega položaja omenjenih upravičencev, pri katerih je vloga za uveljavitev pravice do družinske pokojnine lahko dana šele po razglasitvi upravičenca za mrtvega, kar pa dejansko pomeni precej let kasneje, kot pa je razglašen datum smrti.

Vlada v svojem odgovoru navaja, da je pravica do družinske pokojnine pravica, ki je izvedena iz zavarovanja umrlega zavarovanca ali upokojenca in se zagotavlja iz sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja z namenom zagotovitve socialne varnosti nepreskrbljenih družinskih članov umrlega, torej tistih, ki si sami ne morejo zagotoviti osebnih dohodkov oziroma nimajo lastnih sredstev za preživljanje po smrti hranitelja družine.

Več...

četrtek, 07. januar 2010

Odredba o spremembah Odredbe o merskih enotah

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Odredba o spremembah Odredbe o merskih enotah

Spremembe Uredbe o nadomestilu plače med opravljanjem določenih dolžnosti obrambe, o uveljavljanju pravice do enkratne denarne pomoči

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu plače med opravljanjem določenih dolžnosti obrambe, o uveljavljanju pravice do enkratne denarne pomoči in o zneskih te pomoči

Vlada je na 59. seji, 17. decembra 2009, sprejela predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu plače oziroma izgubljenega zaslužka med opravljanjem določenih dolžnosti obrambe, o uveljavljanju pravice do enkratne denarne pomoči in o zneskih te pomoči.

Več...

Zakon o spremembi Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (ZCestV-A)

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Zakon o spremembi Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (ZCestV-A)

Uredba o cestninskih cestah in cestnini (2010)

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Uredba o cestninskih cestah in cestnini (2010)

sreda, 06. januar 2010

Sklep o načinu plačevanja članarine Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije od 1. 1. 2010 dalje

Članarino plačujejo člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije s statusom fizične ali pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.

Ta obveznost velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).

Več...

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2009

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu novembra 2009 v primerjavi z oktobrom 2009 je bil –0,001.

Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin novembra 2009 v primerjavi z oktobrom 2009 je bil 0,009.

Več...

Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-C)

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

V Zakonu o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07) se tretji odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»Uradni list izhaja v elektronski obliki, ki se varno elektronsko podpiše in objavi na spletnih straneh javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije.«.

Več...

torek, 05. januar 2010

Rezultati nadzora vulkanizerjev v novembru 2009

Cilj akcije dosežen – preventivna akcija uspela, saj v inšpiciranem obdobju velika večina ni kršila predpisov o obdavčenju.

Davčna uprava RS je v okviru projekta siva ekonomija v mesecu novembru poostrila nadzor pri vulkanizerjih. Davčna uprava je iz preventivnih razlogov ta nadzor tudi javno objavila. V novembru 2009 je bilo pri navedenih davčnih zavezancih opravljenih 114 nadzorov. Največ pregledov je bilo opravljenih predvsem v času od 3. 11. do 15. 11. 2009, ko se izteče rok za menjavo letnih pnevmatik za zimske. Inšpektorji so preverjali izdajanje in vsebino računov, blagajniško poslovanje ter delo in zaposlovanje na črno. Nepravilnosti so bile ugotovljene pri 24 nadzorih (v 21,05 % primerov). Izrečenih je bilo 8 ustnih opozoril, izdane so bile 4 odločbe z opominom in 15 plačilnih nalogov. Znesek izrečenih glob znaša 25.800,00 EUR.

Več...

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009

V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08 in 123/08) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09 in 85/09; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1).«.

Več...

Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

V Navodilu o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/08 in 8/09) se 1. točka spremeni tako, da se glasi:

To navodilo določa sestavne dele letnih poročil, roke, način predložitve in sprejemanje letnih poročil ter druge podatke, ki jih morajo gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) za javno objavo in za državno statistiko v skladu s prvim in drugim odstavkom 58. člena ter s prvim in drugim odstavkom 59. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1), s četrtim odstavkom 41.a člena Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 62/07-uradno prečiščeno besedilo in 87/09), s 35. členom Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo obveznost pošiljanja podatkov v zvezi z letnimi poročili ter z letnimi programi statističnih raziskovanj.«.

Več...

Spremembe Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

V Pravilniku o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek (Uradni list RS, št. 59/07 in 126/07) se PRILOGA nadomesti z novo PRILOGO, ki je sestavni del tega pravilnika.

Več...

ponedeljek, 04. januar 2010

Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje za leto 2010

Pojasnilo DURS, št. 4250-38/2009, 28. 12. 2009

Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2009 1.448,13 EUR. Upoštevaje ta podatek so v tabeli navedeni zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2010.

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1.1.2010 dalje

Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) določa, da je predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, upoštevaje podatek ECB na dan 31. 12. 2009, znaša 9 odstotkov. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti bo objavljena tudi v Uradnem listu Republike Slovenije v začetku januarja 2010.

Več...

Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2010

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Zneski za odmero davka od premoženja:

a) stavbe
b) prostore za počitek in rekreacijo
c) poslovne prostore

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Zneski olajšav, določeni v 111. členu, prvem in drugem odstavku 112. člena, 114. členu in v prvem odstavku 117. člena ter zneski skupnega dohodka, ki so določeni v drugem in tretjem odstavku 111. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) se za leto 2010 uskladijo tako, da znašajo:

1.splošna olajšava3.100,17 eura
1.1.dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki do 8.694,22 eura2.094,99 eura
1.2.dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki nad 8.694,22 eura do 10.055,96 eura1.047,50 eura

Več o Pravilniku o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010