ponedeljek, 31. avgust 2009

Javni razpis za izvajanje razvojno investicijskih projektov ter spodbujanje prezaposlitev in samozaposlovanja

Predmet javnega razpisa je financiranje in sofinanciranje že začetih razvojno investicijskih projektov za krepitev dolgoročne konkurenčnosti podjetij ter spodbujanje prezaposlovanja in samozaposlovanja zaposlenih. Sestavljen je iz treh sklopov:

 1. Razvojno investicijski projekti
 2. Prezaposlovanje delavcev
 3. Samozaposlitev

Prvi možni datum za oddajo vloge na pošto je bil v ponedeljek 17. 8. 2009.
Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Datumi odpiranja vlog in roki za oddajo vlog:

 • prvi datum odpiranja vlog za vse tri sklope je 26. 8. 2009, rok za oddajo vloge po pošti je 21. 8. 2009,
 • za sklopa 2 in 3 pa so predvidena še dodatna odpiranja vlog:
 • Odpiranje 15. 10. 2009, rok za oddajo vloge 12. 10. 2009.
 • Odpiranje 13. 11. 2009, rok za oddajo vloge 10. 11. 2009.
 • Odpiranje vlog v letu 2010 bo vsakega 5. v mesecu (kolikor 5. v mesecu ni delovni dan, se šteje za rok odpiranja prvi naslednji delovni dan), rok za oddajo vlog je 1. dan v mesecu.

Več...

Sprememba Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

V Uradnem listu RS, št. 62/09 z dne 4. 8. 2009 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, s katerim se na novo določi tehnična oblika in način dostave podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane. Predhodno veljavni pravilnik je za predložitev podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane določal zapis v predpisani sestavi XML, z zadevno spremembo pravilnika pa je določeno, da bodo izplačevalci te podatke DURS posredovali v obliki, kot je bila v veljavi v preteklih letih. Podrobneje je oblika in način dostave podatkov o vzdrževanih družinskih članih določena v Prilogi 2 zgoraj navedenega pravilnika in velja že za predložitev podatkov za leto 2009.

Podatke o medletnem uveljavljanju vzdrževanih družinskih članov plačniki davka DURS predložijo ob zadnjem izplačilu dohodka v davčnem letu oziroma najpozneje do 31. decembra davčnega leta (skladno s točko 1.2 točke C Priloge 1 Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu).

Več...

petek, 28. avgust 2009

Dodatna pojasnila k javnemu pozivu fizičnim osebam, da pristojnemu davčnemu uradu posredujejo podatke o računih, odprtih pri bankah ali hranilnicah zu

V zvezi z izvajanjem 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi – ZDS-1C (Uradni list RS, št. 40/09) je Davčna uprava Republike Slovenije izdala javni poziv, s katerim je pozvala fizične osebe, ki so vpisane v davčni register in ki imajo odprte račune pri bankah in hranilnicah zunaj Republike Slovenije, da pristojnemu davčnemu uradu posredujejo podatke o računih, odprtih pri bankah ali hranilnicah zunaj Republike Slovenije. S strani zavezancev za davek se je pojavilo vprašanje, ali velja ta poziv za vse fizične osebe, ki so kot davčni zavezanci vpisani v davčni register in imajo davčno številko.

Davčna uprava Republike Slovenije dodatno pojasnjuje, da morajo podatek o računu, odprtem pri banki ali hranilnici v tujini, predložiti le rezidenti.

V davčni register se namreč vpisujejo fizične osebe, ki imajo v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče ter fizične osebe, ki dosegajo na območju Slovenije obdavčljive dohodke ali so lastniki obdavčljivega premičnega oziroma nepremičnega premoženja. V davčni register se vpisujejo osebe tudi na podlagi drugih predpisov (npr. na podlagi Zakona o sodnem registru, zaradi dodelitve davčne številke). Vpisane osebe so lahko rezidenti ali pa nerezidenti.

Več...

Povprečne mesečne plače, junij 2009

Povprečne mesečne plače, junij 2009

četrtek, 27. avgust 2009

Popravek nepravilno obračunanega DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-150/2009-2, 19. 6. 2009

Davčni zavezanec sprašuje, kako popraviti nepravilno izpeljan postopek obračuna DDV iz leta 2005 od opravljenih storitev sanacije škode zaradi nekvalitetnega premaza, ki je povezan z zahtevkom za vračilo DDV davčnemu zavezancu v drugi državi članici, sicer prejemniku računa z nepravilno obračunanim DDV.

Dobavitelj premaza je davčni zavezanec A s sedežem v drugi državi članici, ki je premaz dobavil davčnemu zavezancu B s sedežem v Sloveniji, ta pa drugemu davčnemu zavezancu C s sedežem v Sloveniji, ki je končni prejemnik in uporabnik tega premaza. Zaradi nekvalitetnega premaza, je pri davčnem zavezancu C prišlo do poškodbe na stroju. Davčni zavezanec C je poškodbo saniral in za storitev popravila izdal davčnemu zavezancu B račun z obračunanim DDV. Davčni zavezanec B je te stroške zaračunal svojemu dobavitelju A iz druge države članice in na računu prikazal še vrednost nadomestne dobave premaza, ter na celotno vrednost obračunal DDV.

V postopku odločanja o vračilu DDV davčnemu zavezancu A iz druge države članice, je II. stopenjski organ potrdil odločitvi davčnemu organu, da se zahteva za vračilo DDV zavrne, ker je bil DDV na računu davčnega zavezanca B nepravilno obračunan. Razlog za zavrnitev zahtevka je vsebina transakcije, ki je ni mogoče obravnavati kot opravljanje storitev in dobavo blaga za plačilo, temveč kot odškodnino, ki pa ni predmet DDV.

Davčnega zavezanca konkretno zanima, kako popraviti nepravilno obračunan DDV iz leta 2005 in ali popravke izvedeta oba davčna zavezanca (B in C) s sedežem v Sloveniji. V nadaljevanju odgovarjamo:

Popravek obračunanega DDV izvedeta oba davčna zavezanca s sedežem v Sloveniji, ki sta na računu nepravilno obračunala DDV.

Davčni zavezanec B popravi nepravilno obračunan DDV, ko je prejel pisno obvestilo, da je zahteva za vračilo DDV pravnomočno zavrnjena.

Davčni zavezanec C popravi obračunan DDV, ko je prejel pisno obvestilo davčnega zavezanca B, da ta ni odbil DDV oziroma je ustrezno popravil (zmanjšal) nepravilno odbit DDV.

Več...

Pravilnik o vračilu trošarine za komercialni namen

Uradni list RS, št. 52/2009 z dne 08.07.2009

Ta pravilnik določa pogoje za vračilo trošarine za plinsko olje iz dvajsetega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 25/09 in 41/09), ki se dokazljivo porabi kot pogonsko gorivo za komercialni namen, način vračila trošarine, vsebino in obliko pisnega pooblastila iz dvaindvajsetega odstavka 54. člena zakona, vsebino zahtevka za vračilo in vsebino prilog k zahtevku ter evidence, ki jih mora voditi kupec plinskega olja.

Več...

sreda, 26. avgust 2009

Nakup nepremičnine

Pojasnilo DURS, št. 4230-133/2009-2, 29. 6. 2009

Davčni zavezanec navaja, da se je odločil za nakup poslovnega prostora od fizične osebe, ki ni identificirana za namene DDV, zato ga v tej zvezi zanima, kako je z obračunavanjem DDV, pravico do odbitka DDV, davkom na promet nepremičnin ter evidentiranjem poslovnih dogodkov. V nadaljevanju pojasnjujemo:

I. V zvezi z obračunavanjem DDV:
Fizična oseba, ki ni identificirana za namene DDV in prodaja nepremičnino, ki nima povezave z morebitnim opravljanjem dejavnosti fizične osebe (nepremičnina je v njeni zasebni lasti), ne obračuna DDV od opravljenega prometa. Prodaja nepremičnine je tako predmet obdavčitve po Zakonu o davku na promet nepremičnin – ZDPN-2 (Uradni list RS, št. 117/06).

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV ima od obnove oziroma adaptacije poslovnega prostora pravico do odbitka DDV ob izpolnjevanju pogojev, določenih v 63. členu ZDDV-1.

II. V zvezi z odmero davka na promet nepremičnin:
V konkretnem primeru nakupa nepremičnine od fizične osebe, davčni organ prodajalcu – zavezancu za davek odmeri 2 % davek na promet nepremičnin.

III. V zvezi z evidentiranjem poslovnih dogodkov:
V skladu z določbami računovodskih standardov nakupna cena kot tudi stroški obnove ali adaptacije do dneva usposobitve te nepremičnine za uporabo povečujejo njeno nabavno vrednost. Le kasnejša popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev, ki bi bila namenjena obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev, bi se lahko pripoznala kot stroški oziroma poslovni odhodki.

Več...

Olajšava za investiranje v opremo – pohištvo in pisarniška oprema

Pojasnilo DURS, št. 4214-51/2009, 13. 7. 2009

V skladu s prvim in drugim odstavkom 66.a člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) in v skladu s prvim in drugim odstavkom 55.a člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 78/08 in 5/09) lahko zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove v določeni višini investiranega zneska v opremo in neopredmetena sredstva. Za opremo pa se med drugim ne šteje pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme.

ZDoh-2 in ZDDPO-2 posebej ne opredeljujeta, kaj se šteje za opremo, za katero se lahko uveljavlja navedena olajšava, oziroma, kaj se šteje za pohištvo in pisarniško opremo, ki sta izključena iz olajšave, in tudi ne napotujeta na drug predpis oziroma uradni seznam, ki bi podrobneje določal, kaj se pri razvrščanju opreme v posamezne kategorije šteje med pohištvo in kaj med pisarniško opremo.

Neposredno iz obravnavanih zakonskih določb izhaja, da se investicijska olajšava lahko uveljavlja samo za nakup tiste opreme, ki se ne šteje za pohištvo oziroma za pisarniško opremo (brez računalniške opreme). Investicijska olajšava se torej ne more uveljavljati za nakup tiste opreme, ki sodi med pohištvo oziroma med pisarniško opremo, ne glede na to, če se ta uporablja pri opravljanju dejavnosti.

Več...

torek, 25. avgust 2009

Fizične osebe morajo prijaviti bančne račune v tujini - do 11.9.2009

JAVNI POZIV fizičnim osebam za posredovanje podatkov o bančnih računih zunaj RS

Fizične osebe, ki imajo odprte račune pri bankah ali hranilnicah zunaj Republike Slovenije, morajo pristojnemu davčnemu uradu najpozneje do 11. 9. 2009 sporočiti podatke o teh računih, in sicer:

 • številke računov,
 • naziv banke ali hranilnice in
 • ime države.

Obrazec »Prijava podatkov v davčni register o računih, odprtih pri bankah ali hranilnicah zunaj Republike Slovenije« je dostopen na vseh davčnih uradih in izpostavah, lahko pa se ga natisne tudi s spletne strani Davčne uprave Republike Slovenije.

Fizična oseba, ki v roku ne obvesti pristojni davčni urad o že odprtem računu v tujini (ali o odprtju novega računa v tujini), se kaznuje za prekršek z globo od 210 do 1.200 EUR.

Več...

Zakoni v pripravi

Pripravili smo pregled predlogov zakonov in pravilnikov, ki so bili v zadnjem času objavljeni v Poročevalcu državnega zbora ali na spletnih straneh ministrstev.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o dohodnini - prva obravnava V Poročevalcu Državnega zbora RS številka 104/2009 z dne 6.8.2009 je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o dohodnini.

Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala Na spletni strani Ministrstva za finance je 10.8.2009 objavljen Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napov

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B) - prva obravnava - EPA 522-V V Poročevalcu Državnega zbora številka 102/2009 je bil 27.7.2009 objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B) - prva obravnava - EPA 522-V

Sprejet predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost Vlada RS je 23. julija 2009 sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.

Predlog Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali kmetijsko dejavnost (ZJShemFOGKD) - prva obravnava V Poročevalcu DZ št. 102/2009 je bil 27.7.2009 objavljen Predlog Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali kmetijsko dejavnost (ZJShemFOGKD) - prva obravnava.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij V Poročevalcu DZ števlika 103/2009 je objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij.

ponedeljek, 24. avgust 2009

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja zdravstva

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24.07.2009

Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja dela Ministrstva za zdravje.

Več...

Vlada obravnavala Poročilo o izvajanju Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov

Vlada je na redni seji 23. julija 2009 obravnavala Poročilo o izvajanju Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov. Vlada je obravnavala poročilo o poslovanju SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana, kot pooblaščene institucije po Zakonu o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov in ga pošilja Državnemu zboru RS.

Več...

petek, 21. avgust 2009

Vlada o seznamu predpisov za izvedbo prve faze programa znižanja administrativnih bremen

Vlada se je seznanila z informacijo o seznamu zakonov, ki so potrebni za izvedbo prve faze Akcijskega programa znižanja administrativnih bremen za obdobje do leta 2012.

Vlada je dne 07.05.2009 sprejela Program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih bremen za 25 % do leta 2012 in naložila resornim ministrstvom, da program realizirajo v predpisanih rokih in tako znižajo administrativna bremena v višini 25 odstotkov najkasneje do novembra 2012. Vlada RS je pooblastila Stalno medresorsko delovno skupino za področje priprave boljših predpisov in odpravo administrativnih ovir, da do 30. junija 2009, na podlagi predlogov resornih ministrstev in zainteresirane javnosti, določi seznam predpisov, ki so potrebni za izvedbo Akcijskega programa, in do 10. julija 2009 o tem seznani Vlado Republike Slovenije.

Več...

Politika upravljanja podjetij v državni lasti

Vlada je na redni seji 23. julija 2009 sprejela Politiko upravljanja podjetij v državni lasti. Cilj oblikovanja Politike upravljanja PDL je zagotoviti učinkovito uresničevanje načel ter določitev odgovornosti in pristojnosti posameznih državnih organov.

Politika upravljanja podjetij v državni lasti se pripravlja v zvezi s procesom vključevanja Republike Slovenije v Organizacijo za ekonomsko sodelovanje - OECD, saj se je treba uskladiti z dvema ključnima instrumentoma s področja upravljanja podjetij, in sicer:

 • z Načeli OECD za upravljanje podjetij (OECD Principles of Corporate Governance; Načela OECD) in
 • s Smernicami OECD za upravljanje podjetij v državni lasti (OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises; Smernice OECD).

Več...

četrtek, 20. avgust 2009

Spremembe Zakona o društvih in seznam upravičencev do donacij za leto 2009

V današnjih novičkah smo se podrobneje posvetili spremembam Zakona o društvih ter objavi seznama upravičncev do donacij za leto 2009.

Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2009
Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31.07.2009

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1A)
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27.07.2009

Novosti Zakona o društvih

Spremembe Zakona o društvih
Sprememba Zakona o društvih je nujna predvsem zaradi uskladitve zakona z odločbo Ustavnega sodišča, ob tem pa je bil usklajen tudi z drugimi zakoni in sicer z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07), Zakonom o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06) in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).

Posebni dodatek za socialno ogrožene bo večini izplačan že avgusta

V soboto, 25. julija 2009, je v veljavo stopil Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene, na podlagi katerega bo za izboljšanje socialne varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije ter tujk in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, posebni dodatek za socialno ogrožene v višini od 80,00 do 200,00 evrov večini upravičencev izplačan že v avgustu, in ne v septembru, kot je bilo sprva predvideno. Na pobudo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je bil zakon sprejet po nujnem postopku, v veljavo pa je stopil v najkrajšem možnem času.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo z namenom izboljšanja socialne varnosti najbolj ogroženih prebivalcev Republike Slovenije zagotovilo izplačilo posebnega dodatka za socialno ogrožene že v mesecu avgustu. Predvideva se, da bo večina upravičencev sredstva dejansko prejela 31. avgusta, in ne v septembru, kot je bilo napovedano.

Več...

sreda, 19. avgust 2009

Vlada podprla izvedbo projekta vzpostavitve spletnega orodja »predlagam.vladi.si«

Vlada je na seji 23. julija 2009 potrdila vzpostavitev spletnega orodja »predlagam.vladi.si«, ki ga je predlagal in s katerim bo upravljal Urad Vlade RS za komuniciranje.

Projekt »predlagam.vladi.si« je del širših naporov za vključitev državljanov v procese oblikovanja vladnih politik in ukrepov. Projekt odpira nov komunikacijski kanal med državljani in državo ter med državljani samimi. Osnovni namen projekta je prebivalce Slovenije spodbuditi k posredovanju mnenj, pobud in predlogov za ureditev določenih vsebinskih vprašanj. Na ta način želimo predvsem doseči večjo participacijo posameznikov in civilne družbe pri oblikovanju vladnih politik ter okrepiti dialog med civilno družbo in državo.

Več...

Poročilo o dodeljenih finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije v letu 2008

Vlada se je na redni seji 23. julija 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo seznanila s Poročilom o dodeljenih finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije v letu 2008.

Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letih 2007 in 2008 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/07, 4.5.2007. Javni razpis je bil dvoleten in se je zaključil z zadnjim odpiranjem 9.9.2008.

Namen javnega razpisa je bil spodbuditi začetne investicije in povečati privlačnost Slovenije za tuje neposredne investicije z znižanjem vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicije bodo v skladu s ponudbo na trgu dela v Sloveniji zagotavljale nova delovna mesta (predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo), prispevale k prenosu znanja in tehnologij, k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji, k skladnejšemu regionalnemu razvoju in k povečanju sinergijskih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij.

Cilj javnega razpisa je bil odpreti 1000 novih delovnih mest v obdobju treh let od dodelitve spodbude.

Več...

torek, 18. avgust 2009

Predlog za določitev razreza odhodkov za pripravo predlogov proračunov RS za leti 2010 in 2011

Vlada je na redni seji 27. julija 2009 obravnavala osnutek proračunskega memoranduma za leta 2010 do 2013 in sprejela zgornjo mejo proračunskih odhodkov za leti 2010 in 2011, ter zgornjo mejo proračunskega primanjkljaja in sprejela fiskalno pravilo.

Fiskalno pravilo.
Za boljše obvladovanje javnofinančnih odhodkov je vpeljano fiskalno pravilo, čeprav vlado k temu ne zavezuje noben zakon ali druga pravna podlaga. S fiskalnim pravilom je vlada določila zgornjo nominalno raven odhodkov državnega proračuna, ki ga ne bo mogoče preseči. Cilj fiskalnega pravila je, da proračunski odhodki iz domačih proračunskih virov (brez odhodkov, ki se financirajo iz sredstev Proračuna EU), vse do leta 2011 ostanejo nominalno na ravni leta 2009.

Več...

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24.07.2009

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje januar–junij 2009, na podlagi katerega se določi regres za prehrano med delom za obdobje julij–december 2009, je 1,001.

Več...

ponedeljek, 17. avgust 2009

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga – kala (tehnološki dodatek, primanjkljaj, okvara in poškodbe), ki je neločljivo povezan s procesom izdela

S tem pravilnikom je določena maksimalna višina odpisa (kalo, tehnološki dodatek, razsip, poškodba, okvara, itd.), ki se v dejavnosti proizvodnje in predelave papirja šteje za običajno in predstavlja redni strošek poslovanja, od njega pa se ne obračunava in ne plačuje davek na dodano vrednost.

Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost proizvodnje in predelave papirja in je to dejavnost mogoče opredeliti z naslednjimi šiframi dejavnosti iz Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD): 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24 in 17.29.

Več...

Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17.07.2009

Delavcem pripada regres za letni dopust za leto 2009 v znesku 750 €. Podjetja lahko, v primeru nelikvidnosti, izplačajo regres v višini 700 € do 30. 6. 2009 in še dodatnih 50 € do 1. 11. 2009.

Ta aneks velja od 1. 7. 2009.

Več...

petek, 14. avgust 2009

Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije

Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17.07.2009

Ta kolektivna pogodba obsega obligacijski in normativni del ter tarifno prilogo.
Obligacijski del ureja pravice in obveznosti strank kolektivne pogodbe in način mirnega reševanja sporov.
Normativni del ureja pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev in delodajalcev iz delovnih razmerij.
V tarifni prilogi, ki je sestavni del normativnega dela te pogodbe, se določajo najnižje osnovne plače, druge vrste plačil in povračil stroškov v zvezi z delom.

Več...

Višina povračil stroškov v zvezi z delom in višina najnižjih osnovnih plač v dejavnosti trgovine Slovenije

Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17.07.2009

Povračila stroškov prehrane med delom in službenih potovanj od 1. 7. 2009 dalje znašajo:

Prehrana med delom3,78 EUR
Službena potovanja:
6–8 ur5,67 EUR
8–12 ur8,10 EUR
nad 12 ur16,00 EUR.

Več...

četrtek, 13. avgust 2009

Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene (ZPDSO)

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24.07.2009

S tem zakonom se zaradi izboljšanja socialne varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije ter tujk in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ureja upravičence ter izplačilo posebnega dodatka za socialno ogrožene, znesek, način in rok za izplačilo.

Več...

Zakon o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ-B)

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24.07.2009

Zakon o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ-B)

sreda, 12. avgust 2009

Zakon o dopolnitvah Zakona o družbah tveganega kapitala (ZDTK-A)

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24.07.2009

Zakon o dopolnitvah Zakona o družbah tveganega kapitala (ZDTK-A)

REK-1: pravica do delnega povračila izplačanih nadomestil plač delavcem na začasnem čakanju na delo!

Zakon o delnem povračilu nadomestila plače (ZDPNP), med drugim predvideva 'pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plač delavcem na začasnem čakanju na delo'. V skladu s tem zakonom ima delavec v času začasnega čakanja na delo pravico do nadomestila plače v višini 85% osnove za nadomestilo, ki je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer nezagotavljanja dela s strani delodajalca. Od tega 35 % krije delodajalec, preostalih 50 % se zagotovi iz proračuna Republike Slovenije.

Več...

torek, 11. avgust 2009

Pregledovanje bilančnih podatkov za hrvaška podjetja

Hrvaška Fina omogoča pregledovanje bilančnih podatkov za hrvaška podjetja. Dostop do podatkov je brezplačen. Potrebujete Internet Explorer in Adobe pdf bralnik.

Več...

Nova šifra v Edavkih za izplačilo dohodka prejetega za vodenje poslovnega subjekta

Na Edavkih je objavljeno obvestilo:

Obveščamo vas, da smo za zavarovalno podlago 94, uvedli novo šifro vrste dohodka 1140 (REK-1).

Dohodek se izplačuje za fizično osebo, ki sklene pogodbo o poslovodenju, vendar ni lastnik družbe in ni obvezno zavarovan na drugi podlagi. V tem primeru mora zavezanec za to fizično osebo plačati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in sicer delojemalca po stopnji 15,5% in delodajalca po stopnji 8,85%.

Več...

ponedeljek, 10. avgust 2009

Predlog sprememb SRS

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo daje v javno razpravo, ki traja od 21. julija do 21. oktobra 2009, predlog Sklepa o spremembah SRS.

Več...

Usklajevanje osnove za nadomestilo plač od 1.7.2009 dalje

1. Usklajevanje osnove za nadomestilo plače

Na podlagi spremenjenega prvega odstavka 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Ur.l. list RS, št. 114/06, 59/07, 63/07, 10/08, 71/08 in 73/08; ZUTPG) se od julija 2008 osnove za nadomestilo plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja usklajujejo dvakrat letno, in sicer:

 • prvič v mesecu juliju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar - junij tekočega leta in

 • drugič v mesecu januarju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju julij - december preteklega leta.

Osnova za nadomestilo plače se v skladu z navedeno določbo ZUTPG usklajuje le v primeru, da ima zavarovanec osnovo za nadomestilo plače najmanj iz predpreteklega koledarskega leta glede na obdobje zadržanosti (drugi odstavek 4. člena ZUTPG).

Več...

petek, 07. avgust 2009

Pojasnila v zvezi z izpolnjevanjem obrazca REK-1 ob izplačilu dohodkov po Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku

Pojasnilo DURS, št. 4210-132/2009, 2. 7. 2009

V tem dopisu navajamo pojasnila v zvezi z izplačili po Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku – ZUDDob (Uradni list RS, št. 25/2008) z vidika izpolnjevanja podatkov v obrazcu REK-1, katerega izplačevalci predložijo davčnemu organu na dan izplačila:

 • dohodka v obliki pripadajočega zneska dobička na podlagi denarne sheme,
 • dohodka, ki se izplača v denarju na podlagi delniške sheme – ostanek dohodka.

Več...

Davčna obravnava izčlenitve

Pojasnilo DURS, št. 4200-137/2008-5, 3. 7. 2009

V zvezi z institutom izčlenitve davčni zavezanci postavljajo vprašanja, kako davčno obravnavati izčlenitev glede na to, da je Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 78/08 in 5/09; ZDDPO-2) posebej ne ureja.

Več...

četrtek, 06. avgust 2009

Registracija za namene DDV – firma podjetja

Pojasnilo DURS, št. 4230-180/2009-2, 24. 6. 2009

Davčni zavezanec sprašuje glede pravilne uporabe imena (firme) podjetja na računih, predvsem s stališča pravice do odbitka DDV. Gre namreč za to, da se podjetje registrira na sodišču z daljšim in krajšim nazivom (firma podjetja), oba pa sta enakovredna in se uporabljata v pravnem prometu. V primeru vloge podjetja in posledično odločbe DURS-a za vstop v sistem DDV in dodelitev identifikacijske številke pa je običajno naveden daljši naziv podjetja. Zaradi slednjega veliko podjetij to razlaga tako, da je edina pravilna navedba naziva podjetja (firma podjetja) na računih lahko le-ta, ki izhaja iz odločbe za DDV.
V nadaljevanju pojasnjujemo:

Podjetja lahko na računih uporabljajo naziv (ime firme) s katerim so se registrirali na sodišču, pri tem pa ni pomembno, ali gre za krajši ali daljši naziv.

Več...

Popravek davčne osnove

Pojasnilo DURS, št. 4230-181/2009-2, 1. 7. 2009

Zavezanec navaja, da je v njegovi prodajalni stranka reklamirala pred slabim mesecem dni kupljeno blago. Sama reklamacija ni sporna. Stranka želi vračilo kupnine, vendar nima računa, niti kakršnegakoli potrdila o nakupu. Ima samo deklaracijski listič s številko artikla, ki se je nahajal na blagu. Stranka trdi, da lahko zahteva kupnino v roku 2 mesecev od nakupa tudi v primeru, ko ne more predložiti računa, vendar je zavezanec mnenja, da je zahteva v nasprotju z Zakonom o davku na dodano vrednost, zato prosi za pojasnilo.
V zvezi z navedenim odgovarjamo:

DURS ni pristojen za razlago uveljavljanja pravic potrošnikov iz naslova stvarnih napak. Z vidika DDV pa Zakon o davku na dodano vrednost določa, da davčni zavezanec lahko zmanjša davčno osnovo, če je bila kupnina ali del kupnine vrnjen končnemu potrošniku ali njeno plačilo odpuščeno.

Več...

sreda, 05. avgust 2009

Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja

Najprej bi vas radi opozorili na poziv DURS za prijavo bančnih računov, ki jih imajo fizične osebe v tujini.

V nadaljevanju pa smo pripravili nekaj povezav, povezanih s Konvencijami o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja.

Seznam veljavnih konvencij

Pojasnila Davčne uprave

Pojasnila s področja Konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja

Pravilnik:

Pravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja, Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30.12.2006

Obrazci

Zadnje novice in spremembe

Spremembe slovenskega osnutka Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja in dopolnjen seznam držav, ki jim bo Slovenija osnutek Konvencije ponudila v pogajanja

Pobudo za sklenitev Protokola o spremembah Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje

Pobuda za sklenitev Protokola o spremembah Sporazuma med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja

Vlada se je seznanila z obdavčitvijo dohodkov rezidentov iz naslova zaposlitve izven Slovenije

Postopki pri ustanovitvi pravnih oseb

Ustanovitev enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo

Ustanovitev delniške družbe

Ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo

Ustanovitev gospodarskega interesnega združenja

Ustanovitev komanditne družbe

Ustanovitev ustanove

Ustanovitev invalidskega podjetja

Davčni vidik odpiranja podjetja v tujini

Rubrika Podjetništvo na portalu Računovodja.com

torek, 04. avgust 2009

Podatki za obračun plač za julij 2009

Mesečni podatki za obračun plač za julij 2009: 1.7. - 31.7.2009

Več...

Novosti s področja carine, trošarin in potovanj v tujino

Carina

Trošarine

Potovanja v tujino

Delno povračilo nadomestil plač delavcem na začasnem čakanju na delo in povračila stroškov njihovega usposabljanja

V današnjih novičkah smo zbrali informacije o delnem povračilo nadomestil plač delavcem na začasnem čakanju na delo ter povračilih stroškov njihovega usposabljanja.

Zakon o delnem povračilu nadomestila plače (ZDPNP)
S tem zakonom se za omejitev učinkov svetovne gospodarske krize z namenom ohranitve delovnih mest ureja delno povračilo izplačanih nadomestil plač delavkam oziroma delavcem pri delodajalcih, ki delavcem začasno ne morejo zagotavljati dela in izpolnjujejo pogoje iz tega zakona, ter povračilo stroškov njihovega usposabljanja ali izpopolnjevanja, dokvalifikacije oziroma prekvalifikacije v tem obdobju.

Delno povračilo nadomestil plač delavcem na začasnem čakanju na delo in povračila stroškov njihovega usposabljanja - vprašanja in odgovori
Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje so objavljeni odgovori na najpogostejša vprašanja.

Izvajanje Zakona o delnem povračilu nadomestila plače - telefonsko svetovanje
Na voljo so dodatne informacije na temo izvajanja Zakona o delnem povračilu nadomestila plače.

Navodila in obrazci za usposabljanje delavcev na začasnem čakanju na delo
Navodila, pogodba in obrazci so informativnega značaja, njihova dokončna oblika je odvisna od uskladitve oz. potrditve Službe vlade za regionalno politiko in lokalno samoupravo.

Postopek za uveljavljanje pravice do delnega povračila nadomestila plače
Vlogo za delno povračilo nadomestila plač lahko oddate do 31.3.2010! Pravica vam pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Kaj morate vedeti o Zakonu o delnem povračilu nadomestila plače?