sreda, 26. avgust 2009

Nakup nepremičnine

Pojasnilo DURS, št. 4230-133/2009-2, 29. 6. 2009

Davčni zavezanec navaja, da se je odločil za nakup poslovnega prostora od fizične osebe, ki ni identificirana za namene DDV, zato ga v tej zvezi zanima, kako je z obračunavanjem DDV, pravico do odbitka DDV, davkom na promet nepremičnin ter evidentiranjem poslovnih dogodkov. V nadaljevanju pojasnjujemo:

I. V zvezi z obračunavanjem DDV:
Fizična oseba, ki ni identificirana za namene DDV in prodaja nepremičnino, ki nima povezave z morebitnim opravljanjem dejavnosti fizične osebe (nepremičnina je v njeni zasebni lasti), ne obračuna DDV od opravljenega prometa. Prodaja nepremičnine je tako predmet obdavčitve po Zakonu o davku na promet nepremičnin – ZDPN-2 (Uradni list RS, št. 117/06).

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV ima od obnove oziroma adaptacije poslovnega prostora pravico do odbitka DDV ob izpolnjevanju pogojev, določenih v 63. členu ZDDV-1.

II. V zvezi z odmero davka na promet nepremičnin:
V konkretnem primeru nakupa nepremičnine od fizične osebe, davčni organ prodajalcu – zavezancu za davek odmeri 2 % davek na promet nepremičnin.

III. V zvezi z evidentiranjem poslovnih dogodkov:
V skladu z določbami računovodskih standardov nakupna cena kot tudi stroški obnove ali adaptacije do dneva usposobitve te nepremičnine za uporabo povečujejo njeno nabavno vrednost. Le kasnejša popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev, ki bi bila namenjena obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev, bi se lahko pripoznala kot stroški oziroma poslovni odhodki.

Več...

Ni komentarjev: