petek, 28. november 2008

Opredelitev nepridobitne in pridobitne dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4200-58/2008, 19. 11. 2008

V zvezi z vprašanji glede ugotavljanja davčne osnove in davčne obravnave določenih dohodkov pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2 sporočamo:

I.

Na vprašanje, kako pri določenih zavezancih, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa, opredeliti obresti od vezanih depozitov pri zakladnici RS in občin, smo prejeli pisno stališče Ministrstva za finance, ki v zvezi s predmetno zadevo navaja naslednje:

Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07; v nadaljevanju: Pravilnik), ki je izdan na podlagi četrtega odstavka 9. člena in 76. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08 in 78/08) podrobneje opredeljuje, kaj se šteje za pridobitno ali nepridobitno dejavnost oziroma za dohodke iz opravljanja pridobitne ali nepridobitne dejavnosti pri zavezancu iz 9. člena, ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti. To pomeni, da opredelitev določenega dohodka, kot dohodka iz opravljanja pridobitne dejavnosti ali dohodka iz opravljanja nepridobitne dejavnosti vpliva na davčno osnovo zavezancev iz 9. člena ZDDPO-2 in na njihovo davčno obveznost.

Pravilnik v tretji alineji 4. člena določa, da se za pridobitne dohodke štejejo bančne obresti, razen obresti na transakcijskih računih, in obresti za vezane vloge pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic Evropske unije, pri čemer se dohodki od obresti za vezane vloge ne štejejo za pridobitne do vključno višine 1000 eurov letno. Poudarjamo pa, da 4. člen ne predstavlja zaprtega seznama dohodkov, ki se štejejo za pridobitne dohodke, ampak določa le nekatere takšne dohodke, kar izhaja iz besede »zlasti« na koncu uvodne navedbe 4. člena, vključuje pa tudi izjeme od njih.

Glede na konkretno vprašanje menimo, da se v skladu z ZDDPO-2 in veljavnim Pravilnikom oziroma v skladu z nameni in cilji navedenih predpisov, zlasti 9. člena ZDDPO-2 in 4. člena Pravilnika, obresti za sredstva na podračunih, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa (EZR) države oziroma občin, ne štejejo za pridobitne dohodke po 4. členu Pravilnika. Menimo, upoštevaje določbe 8. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB3), da se podračuni, vključeni v sistem EZR, enačijo s transakcijskimi računi in imajo obresti na podračunih, vključenih v sistem EZR, enako naravo kot bančne obresti na transakcijskih računih pri bankah. Iz navedenega izhaja, da se obresti na podračunih, vključenih v sistem EZR, ne štejejo za pridobitne dohodke oziroma se štejejo za izjemo od dohodkov, določenih v 4. členu Pravilnika.

V zvezi z opredelitvijo obresti za vloge, ki jih zavezanci iz 9. člena nalagajo v okviru sistema EZR, upoštevaje namen in cilj Pravilnika, v skladu s katerima se kot pridobitni dohodki štejejo tudi namenska javna sredstva, menimo, da se navedene obresti štejejo za pridobitne dohodke.


II.

Zavezanec je izpostavi tudi vprašanje, kako se pri ugotavljanju davčne osnove pri javnih zavodih, ki imajo osnovna sredstva v upravljanju, davčno obravnavajo dohodki, doseženi z odsvojitvijo teh osnovnih sredstev.

Vprašanje se zastavlja, ker se obračunana amortizacija pri teh zavezancih lahko pokriva v breme obveznosti do virov sredstev in ne v breme prihodkov. Glede na to se prihodki ob prodaji teh osnovnih sredstev izkažejo kot povečanje obveznosti do virov sredstev in ne kot prihodki v obračunskem obdobju. V zvezi s tem navaja, da javni zavodi, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali lokalna skupnost, kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta vodijo poslovne knjige in izdelujejo letna poročila v skladu z zakonom o računovodstvu in na njegovi podlagi izdanimi pravilniki. Če se je amortizacija pokrivala v breme prihodkov, torej kot strošek amortizacije (skupina kontov 46), se prihodki od odsvojitve izkažejo kot prihodki (skupina kontov 76). Če pa se je amortizacija pokrivala v breme obveznosti do vira sredstev, se prihodki od odsvojitve osnovnega sredstva izkažejo kot povečanje obveznosti do virov sredstev in ne kot prihodki. Pomeni, da tako sredstvo v času obravnavanja ni vplivalo niti na odhodke niti na prihodke v izkazu poslovnega izida.

Na podlagi navedenega meni, da se dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev, za katere se je obračunavala amortizacija kot strošek (odhodek) obračunskega obdobja, obravnavajo v skladu s 7. točko 4. člena Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti kot pridobitni dohodki, ki so vključeni v izračun davčne osnove (ker je bila tudi amortizacija v tem in preteklih obdobjih vključena v izračun davčne osnove). Prihodki iz odsvojitve osnovnih sredstev, ki se računovodsko obravnavajo kot povečanje obveznosti do virov sredstev, pa se ne vključujejo v davčno osnovo, saj tudi odhodek – strošek amortizacije, ni bil vključen v ugotavljanje davčne osnove v tekočem in preteklih obračunskih obdobjih.

Sporočamo, da se z njegovim mnenjem strinjamo.

V skladu z 12. členom ZDDPO-2 se pri ugotavljanju davčne osnove (dobička) izvirno upoštevajo prihodki in odhodki, kot so ugotovljeni v izkazu poslovnega izida oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu poslovnega izida in prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid, na podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi predpisi in računovodskimi standardi.

Prihodki in odhodki pravnih oseb, za katere ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil zakon o računovodstvu, se razčlenjujejo v skladu z določbami tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter računovodskimi standardi. Prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida se izvirno upoštevajo tudi v davčnem obračunu. Tako izkazani prihodki in odhodki se nato pri ugotavljanju davčne osnove za davčne namene ustrezno korigirajo, ob upoštevanju posebnosti, ki jih določa ZDDPO-2.

Po določbi 27. člena ZDDPO-2, ki velja samo za zavezance iz 9. člena tega zakona, se prihodki in odhodki, kot so izvirno ugotovljeni v izkazu poslovnega izida v skladu z računovodskimi predpisi oziroma računovodskimi standardi, pri ugotavljanju davčne osnove upoštevajo tako, da se iz davčne osnove takega zavezanca izvzamejo prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki ni pridobitna, ter dejanski ali sorazmerni stroški te dejavnosti. Vse druge posebnosti glede priznavanja prihodkov in odhodkov za davčne namene, ki jih ZDDPO-2 ureja drugače, se smiselno upoštevajo tudi pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2.

Podrobnejša opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti oziroma dohodkov iz opravljanja pridobitne ali nepridobitne dejavnosti je določena s Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Po 7. točki 4. člena Pravilnika se dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev, štejejo za pridobitne dohodke.

Iz navedenega izhaja, da opredelitev določenega dohodka kot dohodka iz opravljanja pridobitne dejavnosti ali dohodka iz opravljanja nepridobitne dejavnosti vpliva na davčno osnovo zavezancev iz 9. člena ZDDPO-2 in na njihovo davčno obveznost, ob predpostavki, da je iz tega naslova v skladu z računovodskimi predpisi in standardi izkazan prihodek v izkazu poslovnega izida zavezanca.

V skladu z devetim odstavkom 16. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07), ki določa priznavanje prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki pridobivajo prihodke na trgu, se namenska sredstva iz javnofinančnih virov za pridobitev neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ne izkazujejo kot prihodki, temveč povečujejo obveznost do vira sredstev. Obveznost do vira sredstev povečujejo tudi kupnine za prodana opredmetena osnovna sredstva, če je s predpisom določeno, da se sredstva kupnine smejo porabiti za določen namen.

Na podlagi navedenega se strinjamo z mnenjem, da se dohodki iz naslova kupnin za prodana opredmetena osnovna sredstva, ki se računovodsko obravnavajo kot povečanje obveznosti do virov sredstev, ne vključujejo v davčno osnovo. Dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev, od katerih se v skladu z računovodskimi predpisi obračunava amortizacija, pa se obravnavajo v skladu s 7. točko 4. člena Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti kot pridobitni dohodki, ki so vključeni v izračun davčne osnove po ZDDPO-2.

petek, 21. november 2008

Predlogi sprememb Navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2008 (AJPES)

Na spletni strani AJPES-a so objavljeni Predlogi sprememb navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2008. Morebitne pripombe jim lahko posredujete najkasneje do 28. 11. 2008.

Bistvena novost je, da AJPES ukinja možnost predložitve letnih poročil na elektronskem mediju (disketa, CD, DVD). Poslovnim subjektom še vedno nudi možnost lokalnega vnosa podatkov in naknadnega uvoza le-teh v spletno aplikacijo, zato ohranja Excel preglednice za vnos podatkov iz letnih poročil (razen za pravne osebe javnega prava), ki jih objavi na spletnem portalu AJPES. Poslovni subjekti, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo ali dostopom do interneta, imajo možnost neposrednega vnosa v spletno aplikacijo ali uvoza podatkov letnih poročil, pripravljenih iz Excelove preglednice, na sedežu pristojne izpostave AJPES.

Več

četrtek, 20. november 2008

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008 - do 15.1.2009

Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS) izdaja Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,

JAVNI POZIV

k vložitvi napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008

Zavezanci, ki so v letu 2008 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 15. januarja 2009.

Zavezanec rezident Republike Slovenije je dolžan napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir v Republiki Sloveniji, kot tudi od tistih, ki imajo vir izven Slovenije.

Zavezanec, ki je nerezident Republike Slovenije, je dolžan napovedati le dohodek iz oddajanja premoženja v najem, ki ima vir v Republiki Sloveniji.

Navedena napoved se vloži na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem«, ki je objavljen tudi na spletni strani.

Zavezanec za akontacijo dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem je kaznovan za prekršek, če nepravočasno vloži davčno napoved, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto.

Več

sreda, 19. november 2008

Novičke - 11. november 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 11. novembrom smo na portal dodali naslednje vsebine:

Predavanja za dajalce podatkov in izvajalce računalniških storitev, ki posredujejo podatke na obrazcih M-4

Spremenjeni Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je predpisal izključno elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4. Podatki se za leto 2008 posredujejo preko spletne aplikacije in morajo biti s strani dajalca podatkov podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Rok za posredovanje podatkov za leto 2008 je 30. april 2009.

Posredovanje podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2008

Na podlagi prvega odstavka 337. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 24/08-ZDDKIS) so izplačevalci dolžni v okviru podatkov, potrebnih za pobiranje dohodnine, posredovati tudi podatke o vzdrževanih družinskih članih.

Število delovnih dni za leto 2009 (40-urni delovni teden)

Kontni okvir za gospodarske družbe 2008

Starodobna vozila in DMV

Pojasnilo MF, št. 423-178/2008/4, 13. 10. 2008

Ustanovitev hčerinske pravne osebe

Pojasnilo DURS, 28. 10. 2008

Izdaja dovoljenja za začasno prebivanje v Sloveniji državljanu tretje države, ki ima v drugi državi članici Evropske unije status rezidenta za daljši čas in njegovim družinskim članom

Država članica EU podeli tujcu, državljanu tretje države status rezidenta za daljši čas, če državljan tretje države pet let zakonito in neprekinjeno prebiva na ozemlju države članice.

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Vlada sprejela predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o dohodnini

Vlada sprejela stališče do predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/19/ES o sistemih zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu

Davčna uprava začela z izdajo 1.251.303 obvestil o knjigovodskem stanju terjatev in obveznosti

Poročilo o gibanju plač za avgust 2008

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2008

Spremembe na PODO obrazcih in nove kritične napake

Naftni derivati cenejši

Čas pridobitve investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada, ki jih je zavezanec pridobil z zamenjavo investicijskih kuponov obstoječih vzajemnih skladov, ki so bili pridobljeni v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij

Pojasnilo strokovnega odbora za pojasnjevanje o SOP-27

Pojasnilo strokovnega odbora za pojasnjevanje o SOP-25

Obvezna oddaja analitičnih podatkov na PODO obrazcih

Izjava o varnosti z oceno tveganj - ugotovitve, stališča in izkušnje Inšpektorata za delo

Šolska prehrana in oprostitev DDV

Prodaja stanovanj neposrednemu investitorju in uporaba nižje stopnje DDV

Začasna pridobitev orodja iz druge države članice

Kasaskonto in popravek DDV

Asignacija vračila DDV

Predpisi, ki urejajo letni popis

Identifikacija za namene DDV davčnega zavezanca s sedežem v drugi državi članici in vračilo DDV

Varstvo pri delu - ugotovitve Inšpektorata za delo

Izjava o varnosti z oceno tveganj - ugotovitve, stališča in izkušnje Inšpektorata za delo

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn (od 1.10.2008 dalje)

Aneks št. 2 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva /KP Cg/

Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest

Pravilnik o spremembah Pravilnika o prirejanju iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v trgovinski dejavnosti od 1.11.2008 dalje

Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

torek, 18. november 2008

Letni popis za leto 2008

Leto se počasi bliža koncu in v večini podjetij je konec leta čas za popis. Da boste na popis dobro pripravljeni, smo zbrali nekaj informacij, ki bodo pri organizaciji in izvedbi popisa gotovo v pomoč.

Veseli december in inventura

Predpisi, ki urejajo letni popis

Dva nova pravilnka o kalu:

Povezave do pravilnikov o kalu

petek, 14. november 2008

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov (do 30.11.2008)

Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje, opredeljene v tretjem odstavku 48. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) in bo v letu 2009 ugotavljal davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, mora po določbah Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS) davčnemu organu predložiti zahtevek do konca novembra 2008.

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov mora zavezanec vložiti na obrazcu pri pristojnem davčnem organu.

Več

ponedeljek, 10. november 2008

Računovodja.com ima novo podobo

Po dolgem času smo prenovili podobo portala Računovodja.com.

Čeprav je portal na prvi pogled drugačen, smo se potrudili, da je vsebina še vedno na istih mestih kot do sedaj ;)

Seveda se še naprej trudimo izboljševati predvsem vsebino, pri čemer pa nam najbolj pomagate prav vi, uporabniki portala!

LP, ekipa portala Računovodja.com

petek, 07. november 2008

Podatki za obračun plač - za oktober 2008

Pripravili smo podatke za obračun plač za oktober 2008.

Na enem mestu so zbrani podatki, ki jih potrebujete za obračun plač v septembru: število delovnih dni, podatki o minimalni in zajamčeni plači, regres za prehrano med delom ...

sreda, 05. november 2008

Novičke - 27. oktober 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 27. oktobrom smo na portal dodali naslednje vsebine:

Pojasnilo o načinu izvajanja posameznih določb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Pojasnilo DURS glede izvajanja določb 33. člena v povezavi z 80. členom ter tretjim odstavkom 13. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08)

Predlog pravilnika o obračunu DDPO in predlog dopolnitve pravilnika ODO-1

Na spletni strani Ministrstva za finance sta objavljena predlog Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu.

Analiza zadovoljstva strank z računovodskimi servisi

Združenje računovodskih servisov pri GZS je objavilo Analizo zadovoljstva strank z računovodskimi servisi.

Zdravstveno zavarovanje študenta, ki dopolni 26 let, in ima dopolnilno oz. popoldansko dejavnost

Dobava električne energije davčnemu zavezancu – preprodajalcu in obračunavanje DDV

Dovoljenje za opravljanje zavarovalnega zastopanja in oprostitev plačila DDV

ZSSS opozarja na nezakonitosti pri objavah prostih delovnih mest

Zavod za zaposlovanje zavrnil očitke ZSSS pri objavi delovnih mest

Začela je veljati nova Notarska tarifa

Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet

Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije

Uredba o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka

Registracija samostojnega podjetnika

Nove elektronske vloge za prijavo in odjavo prebivališča

Nove cene naftnih derivatov

torek, 04. november 2008

Davčna uprava začela z izdajo 1.251.303 obvestil o knjigovodskem stanju terjatev in obveznosti

Davčna uprava je v teh dneh, vsem davčnim zavezancem z navadno vročitvijo začela izdajati pisna obvestila o knjigovodskem stanju terjatev in obveznosti iz naslova davkov, na dan 31. 8. 2008. Pisna obvestila bo v naslednjih dneh prejelo 1.251.303 zavezancev z namenom obveščanja, usklajevanja in urejanja stanja terjatev in obveznosti. Obvestila bodo poslana tudi davčnim zavezancem, katerih knjigovodsko stanje terjatev in obveznosti na dan 31. 8. je enako 0.

Obvestila so zgolj informativne narave, namenjena obveščanju, usklajevanju in urejanju stanja terjatev in obveznosti. Podatek o stanju terjatev oz. obveznosti je pomembna informacija predvsem za tiste, ki bodo na podlagi tega ugotovili, da se njihove evidence ne ujemajo z evidencami davčne uprave. Davčne zavezance prosimo, da se v primeru morebitnega neskladja med njihovimi podatki in knjigovodsko evidenco davčne uprave na obvestilu osebno ali po telefonu oglasijo na pristojnem davčnem uradu oziroma izpostavi. V pomoč davčnim zavezancem so na obvestilu natiskane telefonske številke, številke telefaksov in elektronski naslovi davčnih uradov.

Pri tem je potrebno poudariti, da bo lahko stanje terjatev in obveznosti na obvestilu, ki je datirano po stanju na dan 31.8.2008 drugačno od trenutnega stanja na dan prejema obvestila zaradi evidentiranih novih dogodkov v septembru in oktobru 2008.

Razlike med podatki davčnih zavezancev in knjigovodsko evidenco davčne uprave se bodo usklajevale po posameznih vrstah davkov glede na pristojnost po davčnih uradih oziroma njihovih izpostavah, kar je na obvestilu posebej označeno.

Omenjena obvestila pošilja Davčna uprava RS v skladu s četrtim odstavkom 34. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, 1/2007-UPB2). Navedeni člen namreč določa, da davčna uprava obvesti davčne zavezance rezidente o stanju njihovih terjatev in obveznosti do davkov na dan 31. avgusta, obvestilo pa mora posredovati najpozneje do 31. oktobra istega leta.

Od 1.251.303 poslanih obvestil jih je 60.888 namenjenih pravnim osebam, 1.190.415 pa fizičnim osebam in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost.

Podatke o obveznostih davčne uprave do zavezancev je vsebovalo 341.565 (27,3%) obvestil, 191.916 (15,3%) obvestil se je nanašalo na obveznosti zavezancev do davčne uprave, 717.822 (57,4%) obvestil pa je bilo s stanjem nič, kar pomeni, da takšni zavezanci nimajo terjatev ali obveznosti do davčne uprave.

Vir: DURS, 30. oktober 2008