petek, 19. december 2008

Dohodninska lestvica in olajšave 2009

Na Ministrstvu za finance so pripravili uskladitev zneskov olajšav in lestvico za odmero dohodnine za leto 2009 kot izhaja iz določb Zakona o dohodnini.

V skladu s 118. in 122. členom navedenega zakona se zneski olajšav in zneski iz lestvice za odmero dohodnine enkrat letno uskladijo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec november tekočega leta v primerjavi z mesecem novembrom prejšnjega leta, po podatkih Statističnega urada RS in se določijo s posebnim pravilnikom v decembru tekočega leta za naslednje leto. Navedeni pravilnik je v postopku sprejemanja in bo objavljen v Uradnem listu RS predvidoma sredi decembra 2009.

Po podatkih Statističnega urada RS znaša koeficient rasti cen življenjskih potrebščin za november 2008 v primerjavi z novembrom 2007 1,031. Na podlagi tega koeficienta so bili zneski olajšav in zneski iz lestvice za odmero dohodnine, ki so veljali za leto 2008, preračunani za leto 2009.

Več

Rok za oddajo obrazca M4 za leto 2008 je 30.4.2009

Rok za oddajo: 30.4.2009 za podatke za leto 2008

M4 Obrazec je elektronski obrazec M-4 v XML obliki

M4Paket je elektronsko sporocilo v XML obliki, ki vsebuje enega ali vec obrazcev M-4 (prav tako v XML obliki)

Več

četrtek, 18. december 2008

Pošljite voščilnico!

V predprazničnem času boste gotovo veseli nove možnosti, ki smo vam jo pripravili: pošiljanje prazničnih e-voščilnic!

Voščilnico najdete na naslednji povezavi: voščilnica.

Kljub trudu, da bi bila usklajena s prav vsemi odjemalci elektronske pošte, pa je možno, da se čestitka v nekaterih ne bo prikazovala pravilno.

Izpis obdobij zavarovanja po ukinitvi delovne knjižice (po 1.1.2009)

Od 29. 11. 2007 velja Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A, Uradni list RS št. 103/07), ki med drugim s 1. 1. 2009 ukinja delovno knjižico v fizični obliki. Po 1. 1. 2009 bo delovna knjižica v hrambi pri delodajalcih do prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi.

Delovne knjižice, izdane do vključno 31.12.2008, bodo v postopkih uveljavljanja pravic iz obveznih socialnih zavarovanj ohranile dokazno vrednost kot javna listina, na enak način kot do sedaj.

Zavarovanci, ki bodo prvič stopili v zavarovanje po 1. 1. 2009 oziroma zavarovanci, ki se bodo po 1. 1. 2009, ponovno zaposlili ali začeli opravljati dejavnost, bodo dokazovali obdobja zavarovanja, dopolnjena po 1.1.2009, brez delovne knjižice in sicer samo na podlagi podatkov, ki so iz prijav in odjav pokojninskega in invalidskega zavarovanja vpisani v matični evidenci zavarovancev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Več

sreda, 17. december 2008

Oddaja podatkov za odmero dohodnine - do 31. januarja 2009

Oddaja podatkov za odmero dohodnine možna le elektronsko prek sistema eDavki s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Izplačevalci dohodkov morajo do 31. januarja 2009 pristojnemu davčnemu organu in zavezancem za dohodnino dostaviti podatke za odmero dohodnine za leto 2008. Bistvenih novosti v zvezi z oddajo podatkov za odmero dohodnine glede na preteklo leto sicer ni, je pa nekaj vsebinskih in procesnih novosti. Določbe glede vrste, oblike in načina dajanja podatkov ureja Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2008 (Uradni list RS, št. 108/08).

Več

Od januarja 2009 poslovanje z davčno upravo le še prek sistema eDavki

Od 1. januarja 2009 bodo morali vsi zavezanci za davek (srednja in velika podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, male gospodarske družbe, mikro družbe in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost) vse vrste davčnih obračunov, ki so jih v skladu z veljavno zakonodajo dolžni predlagati davčni upravi, posredovati izključno v elektronski obliki preko sistema eDavki.

Več

torek, 16. december 2008

Delno preoblikovanje samostojnega podjetnika – novo pojasnilo

Pojasnilo DURS, št. 4212-60/2008, 1. 12. 2008

Zakon o gospodarskih družbah omogoča prenos dela podjetja podjetnika in določa, da se pri prenosu dela podjetja smiselno uporabljajo določbe tega zakona o statusnem preoblikovanju podjetnika, razen določb o prenehanju opravljanja dejavnosti in o izbrisu podjetnika iz Poslovnega registra.

Več

Obračunavanje davka na izplačane plače za december 2008

Na spletni strani edavkov je objavljeno obvestilo o oddajanju obrazcev po 1.1.2009.

Več

ponedeljek, 15. december 2008

Plačevanje pavšalnega prispevka za zaposlene pri zasebnikih za izvajanje Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo ( KPOP) – v novembru 2008

8. julija 2008 je bila podpisana Kolektivna pogodba za obrt za podjetništvo (KPOP), ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 73/2008.

Ta v 60. členu določa, da usklajevanje in izvajanje Kolektivne pogodbe pokrivajo delodajalci, ki zaposlujejo delavce enkrat letno.

Več

Postopek odmere dohodnine za leto 2008

Zavezanci bodo na dom po navadni pošti najpozneje do 31. maja 2009 prejeli informativni izračun dohodnine za leto 2008, ki bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine.

Davčni organ bo informativni izračun dohodnine sestavil na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga na podlagi uradnih evidenc in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi do 31. januarja 2009 posredovali izplačevalci in zavezanci.

Več

petek, 12. december 2008

Prijava obratovalnega časa za gostinske lokale - do 15.12.2008

Gostince, ki obratujejo v stavbah s stanovanji ali objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljejočim dejavnostim in poslujejo v podaljšanem obratovalnem času, so dolžni 15 dni pred začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto prijaviti razpored obratovalnega časa za gostinstvo pristojnemu organu občine.

Več

Davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu (božičnica, 13. plača)

Pojasnilo DURS, št. 4210-284/2008, 3. 12. 2008

V pojasnilu je opredeljena davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu (sklop A), ki jih delodajalci v praksi različno poimenujejo: božičnica, 13. plača, prednovoletna nagrada zaposlenim. V sklopu B. pa je pojasnjen način posredovanja podatkov o teh izplačilih na obrazcu REK-1.

Več

četrtek, 11. december 2008

Podatki za obračun plač za november 2008

November 2008: 1.11. - 30.11.2008

Na spletni strani Računovodja.com smo zbrali vse potrebne podatke za obračun plač za november 2008.

Več

Novičke - 1. december 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V zadnjem tednu novembra smo na portal dodali naslednje vsebine:

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2008
Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17.11.2008

Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008
Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19.11.2008

Predlogi novih davčnih predpisov

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - november 2008
(excel)

Popravek obračunanega DDV za dobave blaga znotraj Skupnosti
Pojasnilo DURS, št. 4230-270/2008, 13. 11. 2008

Obvestilo davčnim zavezancem, ki v Sloveniji nimajo urejenega rezidentskega statusa
Davčna uprava Republike Slovenije bo zavezancem za dohodnino za leto 2008, ki so slovenski rezidenti, najpozneje do 31. maja 2009 posredovala informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine.

Prikrito izplačilo dobička in obdavčenje z davčnim odtegljajem ter obresti med povezanimi osebami
Pojasnilo MF, št. 423-175/2008/5, 429-163/2008/3, 17. 11. 2008 - Vprašanja davčnih zavezancev, ki se nanašajo na spremembe in dopolnitve Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06), ki so bile uveljavljene z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 56/08)

Izdajanje računov s strani tretje osebe in DDV evidence
Pojasnilo DURS, št. 4230-247/2008, 10. 11. 2008

Opredelitev nepridobitne in pridobitne dejavnosti
Pojasnilo DURS, št. 4200-58/2008, 19. 11. 2008 - Pojasnilo v zvezi z vprašanji glede ugotavljanja davčne osnove in davčne obravnave določenih dohodkov pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2

Prodaja stanovanjskih objektov neposredno investitorju in uporaba nižje stopnje DDV

Povprečne mesečne plače, september 2008

Vračilo neuporabljenih upravnih kolkov možno še v decembru 2008

Ukinitev delovnih knjižic s 01.01.2009

48-urni tedenski delovnik: z odstopanji ali brez?

Obrazec za dohodnino 2008

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2008

Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Vlada sprejela stališče do predloga direktive Sveta o splošnem režimu za trošarine

Vlada sprejela Spremembo Načrta izvedbe programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009

Poročilo o gibanju plač za september 2008

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1B)

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-D)

Pravilnik o izvrševanju dela v splošno korist

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem

Aneks št. 1 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija

Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev in razvida poklicnih športnikov

Pravilnik o vodenju razvidov po Zakonu o športu

Pravilnik o spremembi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov

Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

Proizvodnja, prodaja in vgradnja kuhinjskega pohištva

Prodaja kuhinje, kuhinjskih elementov in stopnja DDV

Kontni okvir za gospodarske družbe 2008

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja - neuradno prečiščeno besedilo (ZOPOKD-NPB2)

Mednarodni računovodski standardi - UVOD

MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA MSRP 1 – Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA MSRP 2 – Plačilo z delnicami

MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA MSRP 3 – Poslovne združitve

Koledar obveznosti poročanja in plačevanja za fizične osebe - december 2008

Koledar ostalih obveznosti poročanja in plačevanja za poslovne subjekte - december 2008

Koledar obveznosti poročanja in plačevanja za poslovne subjekte - december 2008

sreda, 10. december 2008

Novičke - 24. november 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 24. novembrom smo na portal dodali naslednje vsebine:

Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Republiki Sloveniji
Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007, 18. 11. 2008 - Zavezanec sprašuje glede izračuna in plačila akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja delavcev, napotenih iz tuje matične družbe na delo v slovenske hčerinske družbe.

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje po 1. januarju 2009 – glede na novelo ZZVZZ-K
Pojasnilo DURS, št. 4250-16/2008, 12. 11. 2008 - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 76/08; v nadaljevanju: novela ZZVZZ-K) je prinesel novosti pri obračunavanju t.i. pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje.

Stališče o izvajanju zakona o udeležbi delavcev pri dobičku
Na Ministrstvo za gospodarstvo se je več subjektov obrnilo z vprašanjem, kdaj se lahko (v luči uveljavljanja davčnih olajšav) zaposlenim prvič deli dobiček po pravilih Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (Ur. l. RS št. 25/08, v nadaljevanju: ZUDDob) oz. ali bodo gospodarske družbe zaposlenim udeležbo po pogodbi o udeležbi delavcev pri dobičku, ki bi bila sprejeta, potrjena in registrirana v letu 2008, lahko prvič delile leta 2009 (za leto 2008) ali šele 2010 (za leto 2009).

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja - neuradno prečiščeno besedilo (ZOPOKD-NPB2)

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji in Tarifne priloge te kolektivne pogodbe

Navodilo o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji

Z letom 2009 brezplačna menjava tolarjev le še v Banki Slovenije

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008 - do 15.1.2009

Novičke - 17. november 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 17. novembrom smo na portal dodali naslednje vsebine:

Predlogi sprememb Navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2008 (AJPES)
Na spletni strani AJPES-a so objavljeni Predlogi sprememb navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2008.

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008
Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008

Kraj obdavčitve storitev vzdrževanja programske opreme, ki jih opravi davčni zavezanec s sedežem v tretji državi naročniku iz Slovenije, z DDV in samoprijava
Ali je davčni zavezanec s sedežem v tretji državi ob predloženi samoprijavi dolžan plačati tudi obresti, glede na to, da je bil DDV od opravljenih storitev že plačan v proračun s strani slovenskega naročnika storitev?

Pojasnilo strokovnega odbora za pojasnjevanje o SOP-32

Pojasnilo strokovnega odbora za pojasnjevanje o SOP-31

Pojasnilo strokovnega odbora za pojasnjevanje o SOP-29

Pravilnik o državnotožilskem pripravništvu

Pravilnik o obrazcu prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči

Davčna obravnava dohodkov sodnih izvedencev

Letne vinjete bodo naprodaj v prihodnjih dneh

torek, 09. december 2008

Aktualni zaposlitveni oglasi za računovodske poklice

Samostojni računovodja (m/ž)

Svetovalec, Prodajalec ali Projektant

Vodja računovodske službe - računovodja,

Samostojni računovodja

Obračunavanje davka na izplačane plače za december 2008

Na podlagi 4. člena Zakona o davku na izplačane plače - ZDIP-UPB2 (Uradni list RS, št. 21/06) s 1. januarjem 2009 preneha obveznost plačevanja davka na izplačane plače. To pomeni, da za vsa izplačila plače od 1. januarja 2009 dalje zavezanci ne predlagajo več Obračuna davka na izplačane plače.
V zvezi s tem bo z dnem 1.1.2009 onemogočeni vnos, uvoz in oddajo REK obrazca z ODIP (obračun davka na izplačane plače) prilogo.

Več

ponedeljek, 08. december 2008

Višje oprostitve za blago v pošiljkah zanemarljive vrednosti in osebni prtljagi potnikov

1. decembra 2008 začnejo veljati spremembe predpisov pri oprostitvah za blago v pošiljkah zanemarljive vrednosti in za blago v osebni prtljagi potnikov.

Oprostitve za blago v pošiljkah zanemarljive vrednosti
Oprostitev plačila uvoznih dajatev za blago v pošiljkah zanemarljive vrednosti se bo povišala z 22 evrov na 150 evrov. Za pošiljke, ki vsebujejo blago, katerega skupna vrednost v pošiljki je od 22 do vključno 150 evrov, se obračuna samo davek na dodano vrednost. (Oprostitev plačila davka na dodano vrednost za pošiljke blaga zanemarljive vrednosti namreč ostaja nespremenjena, to je do vključno 22 evrov.) Oprostitve ne veljajo za alkoholne izdelke, parfume, toaletne vode, tobak in tobačne izdelke.

Oprostitve za blago v osebni prtljagi potnikov
Za potnike, ki potujejo v letalskem in pomorskem prometu, bo veljala višja oprostitev kot za potnike, ki potujejo z ostalimi prevoznimi sredstvi. Skupna vrednost blaga v osebni prtljagi potnikov, ki je oproščeno plačila vseh dajatev pri uvozu, bo po novem naslednja:
- 430 evrov za potnike v letalskem in pomorskem prometu,
- 300 evrov za ostale potnike.
Potniki, mlajši od 15 let, bodo po novem brez plačila dajatev lahko uvozili blago do vrednosti 150 evrov, ne glede na vrsto prevoznega sredstva.

Nekaj sprememb bo tudi pri količinah nekaterih vrst blaga. Količinske omejitve za parfume, toaletne vode, kavo in čaj bodo ukinjene. Oproščena količina za nepeneče vino bo povečana z 2 na 4 litre, uvedena pa bo nova omejitev za pivo, in sicer 16 litrov.

Pri ostalih alkoholnih pijačah in tobačnih izdelkih so količinske omejitve nespremenjene. Še naprej velja, da oprostitve pri uvozu tobačnih izdelkov ter alkohola in alkoholnih pijač ne morejo uveljavljati potniki, mlajši od 17 let.

Oprostitve za posebne kategorije potnikov
Za osebe, ki imajo stalno prebivališče na obmejnem ozemlju, za obmejne delavce (osebe, zaposlene na obmejnem ozemlju Republike Hrvaške) in osebje prevoznih sredstev, ki se uporabljajo v prevozu med tretjimi državami in Skupnostjo, bodo veljale višje oprostitve, in sicer:

 • oprostitev uvoznih dajatev, davka na dodano vrednost in trošarin za blago v osebni prtljagi do vrednosti 40 evrov (prej 20 evrov);
 • oproščene količine tobačnih izdelkov:
  • 40 kosov cigaret (prej 25 kosov), ali
  • 20 kosov cigarilosov (prej 10 kosov), ali
  • 10 kosov cigar (prej 5 kosov), ali
  • 250 gramov tobaka, ali sorazmerna količina različnih navedenih tobačnih izdelkov;
 • oproščene količine alkohola in alkoholnih pijač:
  • 2 litra vina (prej 1 liter),
  • 0,25 litra žgane pijače.
Vse navedene spremembe bodo uvedene 1. decembra 2008, ko začne veljati Uredba Sveta (ES) št. 274/2008, z dne 17. marca 2008, o spremembi Uredbe (EGS) št. 918/83 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti. Isti dan bodo začele veljati tudi spremembe Pravilnika o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev in Pravilnika o oprostitvi plačila DDV in trošarin v mednarodnem potniškem prometu.

Vir: Carinska uprava

E-seminar Popoldanski s.p.

Kot podjetnika, ki se ukvarja s popoldansko “obrtjo”, pogovorno opredeljujemo osebo, ki ni samozaposlena, ampak je zaposlena nekje drugje in ima zato urejeno plačevanje prispevkov za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje z nekega drugega naslova (redno delovno razmerje s polnim delovnim časom, upokojenec, študent). V gradivu, ki smo ga pripravili, so predstavljene najpomembnejše informacije, ki jih morate poznati, ko se odločite za pot "popoldanskega" s.p.-ja.

Več

petek, 05. december 2008

Predlogi novih davčnih predpisov

Na spletni strani Ministrstva za finance so objavljeni Predlogi novih davčnih predpisov.

Več

E-seminar Knjigovodstvo stroškov (zgledi knjižb)

Knjigovodstvo stroškov je pomemben del knjigovodstva. Pripravili smo praktičen e-seminar z zgledi knjižb različnih stroškov, kot so stroški porabe materiala in drobnega inventarja, stroški storitev, amortizacija, rezervacije, stroški dela zaposlencev ... Nedvomno e-seminar, ki vam bo v pomoč pri knjiženju.

Več

četrtek, 04. december 2008

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - november 2008 (excel)

Zavezanec plača prispevke do 15. 12. 2008; v enakem roku mora pristojnemu davčnemu uradu predložiti obračun.
Plačilne naloge zavezanec izpolni v skladu z navodili, ki jih je prejel od pristojnega davčnega urada.

Več

Vračilo neuporabljenih upravnih kolkov možno še v decembru 2008

Do konca decembra jih bo sprejemala Uprava za javna plačila.

Spremenjeni Zakon o upravnih taksah, ki je začel veljati februarja letos, je ukinil možnost plačila upravnih taks v obliki upravnih kolkov. Tako je plačilo upravnih taks od septembra dalje možno le z gotovino oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti.

Upravne kolke, ki jih fizične ali pravne osebe do septembra 2008 niso porabile, je možno vrniti na različne načine.

Fizične in pravne osebe lahko do 1. decembra 2008 zamenjajo upravne kolke za gotovino na blagajnah pravnih in fizičnih oseb, kjer so upravne kolke kupile. Menjava se izvede v nominalni vrednosti. Do 31. decembra 2008 pa je možno zamenjati upravne kolke tudi na območnih enotah Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP). V tem primeru UJP izplača 90 odstotkov nominalne vrednosti kolkov.

Fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno, organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki so kolke prodajali, lahko do vključno 31. decembra 2008 zamenjajo upravne kolke, ki jih imajo na zalogi, na območnih enotah UJP. Tudi v tem primeru UJP izplača 90 odstotkov nominalne vrednosti kupljenih kolkov.

Neuporabljene upravne kolke, ki so jih upravni in drugi državni organi prejeli brezplačno, pa morajo v času do 31. decembra 2008 vrniti UJP, ki jih komisijsko uniči.

Več

sreda, 03. december 2008

Ukinitev delovnih knjižic s 01.01.2009

Na spletnih straneh GZS je objavljeno pojasnilo, kako bo z delovnimi knjižicami v letu 2009.

S sprejemom novele ZDR se ukinjajo delovne knjižice (s 01. 01. 2009).

Z ukinitvijo delovnih knjižic se pojavi potreba po ureditvi statusa vseh tistih delovnih knjižic, ki so bile izdane pred 01.01.2009.

Več

Obvestilo davčnim zavezancem, ki v Sloveniji nimajo urejenega rezidentskega statusa

Davčna uprava Republike Slovenije bo zavezancem za dohodnino za leto 2008, ki so slovenski rezidenti, najpozneje do 31. maja 2009 posredovala informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine. Informativni izračun dohodnine bo sestavljen na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga davčna uprava na podlagi uradnih evidenc in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi do 31. januarja 2009 posredovali izplačevalci dohodkov. Navedene podatke morajo posredovati vsi zavezanci za dajanje podatkov, ki so te dohodke v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2008 izplačali posameznim fizičnim osebam, razen če ni s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2008 drugače določeno. Podatki o dohodkih izplačanih rezidentom RS in nerezidentom RS se zapišejo v ločenem zapisu.

Fizična oseba se šteje za rezidenta Slovenije, če je izpolnjen eden od kriterijev iz 6. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji, je v kateremkoli času v davčnem letu prisotna v Sloveniji več kot 183 dni). Če noben od kriterijev ni izpolnjen, se oseba šteje za nerezidenta Slovenije. V kolikor fizična oseba v Sloveniji nima stalnega bivališča oziroma središča osebnih in ekonomskih interesov, se lahko šteje za slovenskega rezidenta, če je bila v letu 2008 v Sloveniji prisotna skupno več kot 183 dni, pod pogojem, da si formalno uredi rezidentski status pri pristojnem davčnem organu. V takšnih primerih se osebo opredeli kot rezidenta RS za celotno obdobje prisotnosti v RS, ne glede na to, če je del dohodkov v letu 2008 dosegala kot rezident RS, del pa kot nerezident RS.

V kolikor želijo fizične osebe (ki v Sloveniji nimajo stalnega bivališča oziroma središča osebnih in ekonomskih interesov ter so bile v letu 2008 v Sloveniji prisotne več kot 183 dni) pridobiti status rezidenta RS, so si dolžne pri pristojnem davčnem uradu čim prej urediti svoj rezidentski status, saj bo Davčna uprava RS le na tak način lahko tem zavezancem posredovala informativni izračun dohodnine za leto 2008. Če si zavezanci rezidentskega statusa za leto 2008 ne bodo uredili, informativnega izračuna dohodnine za leto 2008 ne bodo prejeli, saj Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 v tretjem odstavku 267. člena določa, da davčni organ informativni izračun dohodnine sestavi le za davčnega zavezanca rezidenta. Zato zavezance, ki se smatrajo za slovenske rezidente pozivamo, da si pri pristojnem davčnem uradu najkasneje do konca januarja 2009 uredijo svoj rezidentski status.

Če davčnemu zavezancu rezidentu informativni izračun dohodnine za leto 2008 ne bo vročen do 31. maja 2009, mora v skladu s četrtim odstavkom 267. člena ZDavP-2, najpozneje do 30. junija 2009 sam vložiti Napoved za odmero dohodnine za leto 2008.

torek, 02. december 2008

48-urni tedenski delovnik: z odstopanji ali brez?

Poslanci iz Odbora EP za zaposlovanje in socialne zadeve so 5. novembra podprli poročilo o direktivi o delovnem času, ki se zavzema za ukinitev odstopanj od 48-urnega tedenskega delovnika, v delovni čas pa naj bi sodil tudi t.i. neaktivni del časa dežurstva.

Več

Durs poziva k ureditvi statusa rezidenta

Davčna uprava informativni izračun dohodnine sestavi le za davčnega zavezanca rezidenta. Opozarjajo, da mora zavezanec, če mu informativni izračun dohodnine za leto 2008 ne bo vročen do 31. maja 2009, najpozneje do 30. junija 2009 sam vložiti napoved za odmero dohodnine za leto 2008.

Več

ponedeljek, 01. december 2008

Obrazec za dohodnino 2008

Na naši spletni strani smo objavili Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008 (Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19.11.2008) ter naslednje pdf dokumente:

 • Informativni izračun dohodnine za leto 2008
 • Napoved za odmero dohodnine za leto 2008
 • Navodilo za izpolnjevanje obrazca napovedi za odmero dohodnine za leto 2008

Več

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2008

Davčna uprava Republike Slovenije je pripravila Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2008 (Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17.11.2008).

Več