četrtek, 11. december 2008

Novičke - 1. december 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V zadnjem tednu novembra smo na portal dodali naslednje vsebine:

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2008
Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17.11.2008

Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008
Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19.11.2008

Predlogi novih davčnih predpisov

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - november 2008
(excel)

Popravek obračunanega DDV za dobave blaga znotraj Skupnosti
Pojasnilo DURS, št. 4230-270/2008, 13. 11. 2008

Obvestilo davčnim zavezancem, ki v Sloveniji nimajo urejenega rezidentskega statusa
Davčna uprava Republike Slovenije bo zavezancem za dohodnino za leto 2008, ki so slovenski rezidenti, najpozneje do 31. maja 2009 posredovala informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine.

Prikrito izplačilo dobička in obdavčenje z davčnim odtegljajem ter obresti med povezanimi osebami
Pojasnilo MF, št. 423-175/2008/5, 429-163/2008/3, 17. 11. 2008 - Vprašanja davčnih zavezancev, ki se nanašajo na spremembe in dopolnitve Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06), ki so bile uveljavljene z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 56/08)

Izdajanje računov s strani tretje osebe in DDV evidence
Pojasnilo DURS, št. 4230-247/2008, 10. 11. 2008

Opredelitev nepridobitne in pridobitne dejavnosti
Pojasnilo DURS, št. 4200-58/2008, 19. 11. 2008 - Pojasnilo v zvezi z vprašanji glede ugotavljanja davčne osnove in davčne obravnave določenih dohodkov pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2

Prodaja stanovanjskih objektov neposredno investitorju in uporaba nižje stopnje DDV

Povprečne mesečne plače, september 2008

Vračilo neuporabljenih upravnih kolkov možno še v decembru 2008

Ukinitev delovnih knjižic s 01.01.2009

48-urni tedenski delovnik: z odstopanji ali brez?

Obrazec za dohodnino 2008

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2008

Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Vlada sprejela stališče do predloga direktive Sveta o splošnem režimu za trošarine

Vlada sprejela Spremembo Načrta izvedbe programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009

Poročilo o gibanju plač za september 2008

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1B)

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-D)

Pravilnik o izvrševanju dela v splošno korist

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem

Aneks št. 1 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija

Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev in razvida poklicnih športnikov

Pravilnik o vodenju razvidov po Zakonu o športu

Pravilnik o spremembi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov

Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

Proizvodnja, prodaja in vgradnja kuhinjskega pohištva

Prodaja kuhinje, kuhinjskih elementov in stopnja DDV

Kontni okvir za gospodarske družbe 2008

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja - neuradno prečiščeno besedilo (ZOPOKD-NPB2)

Mednarodni računovodski standardi - UVOD

MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA MSRP 1 – Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA MSRP 2 – Plačilo z delnicami

MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA MSRP 3 – Poslovne združitve

Koledar obveznosti poročanja in plačevanja za fizične osebe - december 2008

Koledar ostalih obveznosti poročanja in plačevanja za poslovne subjekte - december 2008

Koledar obveznosti poročanja in plačevanja za poslovne subjekte - december 2008

Ni komentarjev: