petek, 27. februar 2009

Pooblaščanje v eDavkih v zvezi z obračunom prispevkov za socialno varnost

Vse zavezance za davek, ki so dolžni oddajati obračune prispevkov za socialno varnost za zasebnike oziroma za lastnike podjetij, ki nimajo plače, obveščamo, da je s 6. februarjem 2009 na eDavkih na voljo nova storitev oddaje obrazca OPSVZ in s 13. februarjem OPSVL.

Več...

Program AJPES za vnos letnih poročil za leto 2008

Na spletni strani AJPESa je objavljen program za vnos letnih poročil za leto 2008.

Več...

četrtek, 26. februar 2009

Obvestilo društvom

Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2008. Društva morajo po Zakonu o društvih letna poročila za leto 2008 predložiti AJPES, in sicer:

  • Društva, ki niso zavezana za revizijo
    računovodskih izkazov, predložijo AJPES letna poročila za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko do 31. marca 2009.

  • Društva, ki so zavezana za revizijo
    računovodskih izkazov, predložijo podatke iz letnih poročil za državno statistiko do 31. marca 2009, revidirana letna poročila pa do 31. avgusta 2009.

Več...

Obvestilo pravnim osebam zasebnega prava

Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2008. Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava (v nadaljevanju: nepridobitne organizacije) morajo po Zakonu o računovodstvu letna poročila za leto 2008 predložiti AJPES do 28. februarja 2009.

Več...

sreda, 25. februar 2009

Obvestilo samostojnim podjetnikom

Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2008, ki jih je treba predložiti AJPES zaradi javne objave, podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pa za državno statistiko. Letno poročilo, ki ga predložite AJPES, se šteje kot priloga k davčnemu obračunu, zato vam ga ni treba pošiljati še na DURS, morate pa v davčnem obračunu to izrecno navesti.

Rok za predložitev

Rok za predložitev letnih poročil za državno statistiko in za javno objavo je do 31.3.2009.

Več...

Obvestilo gospodarskim družbam in zadrugam

Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2008, ki jih je treba predložiti AJPES zaradi javne objave, podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pa za državno statistiko. Letno poročilo, ki ga predložite AJPES, se šteje kot priloga k davčnemu obračunu, zato vam ga ni treba pošiljati še na DURS, morate pa v davčnem obračunu to izrecno navesti.

Roki za predložitev

  • Za državno statistiko do 31.3.2009.
  • Za javno objavo:
Gospodarske družbeRok predložitve
1.   Nezavezane k reviziji, poslovno leto je enako koledarskemu   Do 31.3.2009
2.   Nezavezane k reviziji, poslovno leto je različno od koledarskega   V 3 mesecih po koncu poslovnega leta
3.   Zavezane k reviziji oziroma konsolidaciji   V 8 mesecih po koncu poslovnega leta

Več...

torek, 24. februar 2009

Novičke - 9. februar 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2008, ki jih je treba predložiti AJPES zaradi javne objave, podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pa za državno statistiko. Letno poročilo, ki ga predložite AJPES, se šteje kot priloga k davčnemu obračunu, zato vam ga ni treba pošiljati še na DURS, morate pa v davčnem obračunu to izrecno navesti.

Intrastat 2009
Obveznost poročanja za Intrastat

Program AJPES za vnos letnih poročil za leto 2008
Na spletni strani AJPESa je objavljen program za vnos letnih poročil za leto 2008.

Pooblaščanje v eDavkih v zvezi z obračunom prispevkov za socialno varnost
Vse zavezance za davek, ki so dolžni oddajati obračune prispevkov za socialno varnost za zasebnike oziroma za lastnike podjetij, ki nimajo plače, obveščamo, da bo s 6. februarjem 2009 na eDavkih na voljo nova storitev oddaje obrazca OPSVZ in s 13. februarjem OPSVL.

Program AJPES za vnos letnih poročil za leto 2008
Na spletni strani AJPESa je objavljen program za vnos letnih poročil za leto 2008.

Davčni obrazci v eDavkih po 1. 1. 2009
Seznam obrazcev, ki jih bo mogoče oddajati na eDavkih po 1. 1. 2009. Gre za »javne« obrazce, ki jih morajo oddajati vsi zavezanci odvisno od davka, za katerega so zavezani.

Uvedba novih zavarovalnih podlag 103 in 104
Pojasnilo ZZZS, št. 180-10/2009-DI/1, 22. 1. 2009

Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas
Zavod RS za zaposlovanje je v petek, 30. januarja 2009, v Uradnem listu RS, številka 7/2009, objavil Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas.

Informativni izračun dohodnine za leto 2008 – uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini
Pojasnilo DURS, št. 4217-13/2009, 2. 2. 2009

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb - Zaposli Me
Zavod RS za zaposlovanje je v petek, 30. januarja 2009, v Uradnem listu RS, številka 7/2009, objavil Javni razpis Zaposli.me/ Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb.

Spremembe in dopolnitve sklepa o ustanovitvi in imenovanju članov Kadrovsko-akreditacijskega sveta
Vlada je na seji 22. januarja 2009 sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi in imenovanju članov Kadrovsko-akreditacijskega sveta.

Vlada sprejela stališče do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize
Vlada je na seji 22. januarja 2009 sprejela stališče do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize.

Vlada sprejela Sklep o priporočilih predstavnikom Republike Slovenije v nadzornih organih gospodarskih družb, katerih večinska lastnica je Republika Slovenija, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za poslovodne osebe
Vlada je na redni seji 22. januarja 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Sklep o priporočilih predstavnikom Republike Slovenije v nadzornih organih gospodarskih družb, katerih večinska lastnica je Republika Slovenija, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za poslovodne osebe.

Vlada sprejela sklep o razmestitvi dodiplomskih študijskih programov za prihodnje študijsko leto
Vlada je na seji 22. januarja 2009 sprejela sklep o razmestitvi dodiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2009/2010 na slovenskih univerzah ter samostojnih visokošolskih zavodih ter dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe za prihodnje študijsko leto.

Vlada sprejela Izhodišča za pripravo Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009
Vlada je na seji 22. januarja 2009 sprejela Izhodišča za pripravo Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009. Vlada je določila zgornjo mejo odhodkov po predlagateljih finančnih načrtov, seznanila se je z razrezom odhodkov po ekonomski klasifikaciji, sprejela pa je tudi druge sklepe za pripravo.

Če kontrolnih podatkov za odmero dohodnine niste oddali pravočasno zaradi tehničnih težav
V časniku Finance poročajo, da tisti, ki niste mogli pravočasno oddati kontrolnih podatkov za odmero dohodnine zaradi tehničnih težav, ne boste kaznovani.

Navodilo o spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Navodilo o spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil društev
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Navodilo o spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Uskladitev minimalnih premij - ZVPSJU
Odbor sklada ZVPSJU je sprejel Sklep o uskladitvi minimalnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

Nova verzija programa Silvester Fineus
Obveščamo vas, da je uporabnikom na voljo nova verzija Slilvestra Fineus za pripravo Obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in sicer za obdobja obračuna od 1.1.2008 dalje.

Podatki za obračun plač za januar 2009

Pravico do denarnega nadomestila lahko uveljavijo samo delavci, ki jim je pogodba o zaposlitvi prenehala brez njihove volje ali krivde
Opozorilo delavcem pri postopkih prenehanja delovnega razmerja

Delovni verziji XML shem za OPSVZ in OPSVL obrazca
Obveščamo vas, da sta na strani eDavki objavljeni delovni verziji XML shem za obrazca OPSVZ in OPSVL ter delovna verzija XML transformacije (XSLT) za obrazec OPSVZ.

Davčna obravnava dohodka, doseženega z oddajanjem kamp prikolice
Pojasnilo DURS, št. 4230-11/2009, 23. 1. 2009

Delno subvencioniranje polnega delovnega časa

Zbrali smo nekaj povezav na temo uveljavljanja pravice do delnega subvencioniranja polnega delovnega časa.

Uveljavljanje pravice do delnega subvencioniranja polnega delovnega časa
Cilj Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa je ublažiti posledice prihajajoče gospodarske krize prek zagotavljanja pomoči delodajalcem in delavcem v primerih odločitve za skrajševanje delovnega časa.

Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (odgovori na najpogostejša vprašanja)
Odgovori na najpogostejša vprašanja glede Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (Uradni list RS, št. 5/2009), ki jih skupaj pripravljajo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Zavod RS za zaposlovanje.

Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ)
S tem zakonom se za omejitev učinkov svetovne gospodarske krize z namenom ohranitve delovnih mest ureja delno subvencioniranje polnega delovnega časa s sofinanciranjem plač za polni delovni čas.

Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa
Pojasnilo zakona.

Brezplačen telefon za vprašanja glede delnega subvencioniranja polnega delovnega časa
Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so odprli brezplačno telefonsko številko za odgovore in pojasnila glede Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa.

eStoritev Delno subvencioniranje polnega delovnega časa - Priročnik (pdf)
Priročnik za uporabo internet aplikacije.

Subvencioniranje delovnega časa malim podjetjem onemogočeno
Obrtniki menijo, da je Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa za obrtnike in mala podjetja neustrezen in hkrati diskriminatoren.

ponedeljek, 23. februar 2009

Dohodnina 2008 - Pomembni datumi

31. januar 2009 – rok za dostavo podatkov davčni upravi in davčnim zavezancem;

28. februar 2009 – rok za vložitev Napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU

28. februar 2009 – rok za vložitev Napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

Več...

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - januar 2009

Na portalu Računovodja.com smo objavili povezavo do excelove razpredelnice Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - januar 2009.

sobota, 21. februar 2009

Novičke - 2. februar 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V prvem tednu februarja smo na portalu objavili naslednje novičke:

Elementi, ki vplivajo na izračun davčne osnove pri kapitalskih dobičkih fizičnih oseb
Prodaja kapitala predstavlja z vidika obdavčitve take transakcije posel odsvojitve kapitala. V skladu z določbo 94. člena ZDoh-2 za odsvojitev kapitala (s tem pa za obdavčljivo transakcijo) v letu 2008 šteje vsaka odsvojitev, kot je zlasti prodaja, dajanje v dar, zamenjava, izplačilo ob likvidaciji ali prenehanju lastniške udeležbe, izplačilo ob izstopu ali izključitvi iz lastniške udeležbe in podobno.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - januar 2009 (excel)
Povezava do excelove razpredelnice.

Usklajevanje osnove za nadomestilo plač od 1.1.2009 dalje
Na podlagi spremenjenega prvega odstavka 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Ur.l. list RS, št. 114/06, 59/07, 63/07, 10/08, 71/08 in 73/08; ZUTPG) se od julija 2008 osnove za nadomestilo plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja usklajujejo dvakrat letno.

Nadomestilo plače med bolniškim staležem
Količniki valorizacije in mesečni indeksi valorizacije osnove za nadomestilo plače med bolniškim staležem (za posamezna leta).

Zakon o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2C)
Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23.01.2009

Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ)
Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23.01.2009

Spremembe pri akontiranju davka od odhodkov pravnih oseb – novela ZDavP-2A
Pojasnilo DURS, št. 007-10/2009-1, 19. 1. 2009

Prekoračitev praga za oprostitev obračunavanja DDV za davčne zavezance iz prvega odstavka 94. člena ZDDV-1
Pojasnilo DURS, št. 4230-315/2008, 15. 1. 2009

Težave družbenikov malih d.o.o. pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti
Težavno uveljavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti - za male podjetnike ter Upravičenost družbenika v d.o.o. do nadomestila za primer brezposelnosti

Davčna obravnava dohodka, doseženega z oddajanjem kamp prikolice
Pojasnilo DURS, št. 4230-11/2009, 23. 1. 2009

Aneks in Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23.01.2009

Sklep o valorizaciji vrednosti premoženja iz prvega odstavka 9. člena Zakona o varstvenem dodatku
Uradni list RS, št. 4/2009 z dne 19.01.2009

Sklep o dohodkovnem cenzusu za uveljavitev varstvenega dodatka v letu
Uradni list RS, št. 4/2009 z dne 19.01.2009

Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
Uradni list RS, št. 4/2009 z dne 19.01.2009

Dohodnina 2008 - Pomembni datumi
31. januar 2009 – rok za dostavo podatkov davčni upravi in davčnim zavezancem
28. februar 2009 – rok za vložitev Napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU...

petek, 20. februar 2009

Spremembe pri akontiranju davka od odhodkov pravnih oseb – novela ZDavP-2A

Pojasnilo DURS, št. 007-10/2009-1, 19. 1. 2009

V Uradnem listu RS, št. 125/08, z dne 30. 12. 2008, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDavP-2A), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V tem pojasnilu je podrobneje obravnavan način izvajanja 17. člena ZDavP-2A, s katerim je dopolnjen četrti odstavek 371. člena ZDavP-2. Sprememba se nanaša na akontiranje davka od dohodkov pravnih oseb in sicer tako, da se pri določitvi akontacije davka upošteva stopnja davka, ki velja za tekoče davčno obdobje.

Več...

Usklajevanje osnove za nadomestilo plač od 1.1.2009 dalje

Na podlagi spremenjenega prvega odstavka 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Ur.l. list RS, št. 114/06, 59/07, 63/07, 10/08, 71/08 in 73/08; ZUTPG) se od julija 2008 osnove za nadomestilo plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja usklajujejo dvakrat letno, in sicer:

  • prvič v mesecu juliju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar - junij tekočega leta in

  • drugič v mesecu januarju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju julij - december preteklega leta.

Več...

četrtek, 19. februar 2009

Elementi, ki vplivajo na izračun davčne osnove pri kapitalskih dobičkih fizičnih oseb

Prodaja kapitala predstavlja z vidika obdavčitve take transakcije posel odsvojitve kapitala. V skladu z določbo 94. člena ZDoh-2 za odsvojitev kapitala (s tem pa za obdavčljivo transakcijo) v letu 2008 šteje vsaka odsvojitev, kot je zlasti prodaja, dajanje v dar, zamenjava, izplačilo ob likvidaciji ali prenehanju lastniške udeležbe, izplačilo ob izstopu ali izključitvi iz lastniške udeležbe in podobno. Ob izvedbi odsvojitve (kot na primere prodaje) je tako potrebno preveriti, ali prodajalec pri odsvojitvi kapitala ustvari kapitalski dobiček, in predvsem, ali je ta ustvarjeni dobiček tudi obdavčljiv.

Več...

Delovna knjižica kot obvezen dokument za prijavo na Zavodu za zaposlovanje

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A,Ur.l. RS, št.103/2007) je s 1. januarjem 2009 ukinil Delovno knjižico kot dokument delavca. To pomeni, da delavcu ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi ni potrebno izročiti delovne knjižice v hrambo delodajalcu, delodajalec pa po tem datumu ni več dolžan vpisovati podatkov o trajanju delovnega razmerja.

Več...

sreda, 18. februar 2009

Odprava administrativnih ovir v letu 2009

Posamezni resorji so bili s sklepom Vlade Republike Slovenije zavezani k uresničevanju programa v skladu s predpisanimi roki. Program vsebuje 44 ukrepov, od katerih bi bilo 35 ukrepov potrebno realizirati najkasneje do decembra 2008. Ministrstvo za javno upravo je v skladu s svojimi zadolžitvami, da usklajuje in nadzira izvajanje vseh programov, pozvalo vsa pristojna ministrstva, da posredujejo poročila o realizaciji programa za leto 2008. Po stanju 1.11.2008 je bilo ugotovljeno, da je od 35 ukrepov, katerih rok za izvedbo poteče decembra 2008, realiziranih 8 ukrepov. Dejstvo je namreč, da ministrstva pri pripravi Delovnega programa VRS za leto 2008, zaradi sprejetih odločitev Vlade VRS v prejšnjem mandatu (v decembru 2007), v program za leto 2008 niso vključila sprememb predpisov, na podlagi katerih bi bilo možno Program OAO za leto 2008 realizirati.

Več...

Predvidene novosti v eVEM -- vse na enem mestu za podjetnike

Program dela MJU za leto 2009 predvideva naslednje:

Projekt e-VEM za s.p. in za gospodarske družbe je zaživel v polnem obsegu in deluje brez večjih problemov.

Statistike kažejo na izredno dobro uporabo in ugodne trende zviševanja ustanvljanja s.p. in d.o.o.. Povprečni časi ustanovitve so prav tako v samem svetovnem vrhu. Ob tej hitrosti ustanavljanja firm smo zaznali tudi določene pomanjkljivost.

Več...

torek, 17. februar 2009

S sofinanciranjem se je samozaposlilo več kot 700 brezposelnih oseb

S pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada in spodbude Zavoda RS za zaposlovanje se je več kot 700 brezposelnih oseb odločilo za ustanovitev lastnih podjetij.

Več...

Ciljni davčno inšpekcijski nadzori pri zobozdravnikih

Davčna uprava Republike Slovenije obvešča vse davčne zavezance, da je pričela s ciljnimi davčno-inšpekcijskimi nadzori pri zobozdravnikih. Nadzori se bodo izvajali najprej z nenapovedanimi obiski v ordinacijah zobozdravnikov z namenom preveritve izdajanja računov za opravljene storitve in pridobivanja potrebnih davčnih informacij, glede na ugotovitve pa bo davčna uprava opravljala davčne inšpekcijske nadzore pravilnosti in pravočasnosti plačevanja davčnih obveznosti.

Davčna uprava bo tudi aktivno sodelovala z zdravstvenimi zavarovalnicami in drugi institucijami, ker bo na ta način nadzor še bolj uspešen. Zavezanci za davek na področju zobozdravstva lahko izkoristijo možnost samoprijave, vendar samo do vročitve sklepa o začetku postopka davčno inšpekcijskega nadzora!

Več...

ponedeljek, 16. februar 2009

Pogosta vprašanja o prenovljeni računovodski tarifi

Zbrali smo nekaj vprašanj o računovodski tarifi. Nanje je odgovoril Aleksander Štefanac, predsednik ZRS.

Računovodska tarifa predstavlja priporočljiv način vrednotenja računovodskih storitev in s tem pripomoček za oblikovanje lastnega cenika posameznega računovodskega servisa.

Dosedanje izkušnje z uporabo računovodske tarife in vse bolj razvito tehnološko poslovanje nam je narekovalo temeljito prenovo obstoječe Računovodske tarife. Zato je Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov (v nadaljevanju UO ZRS) pripravil besedilo nove računovodske tarife. Ob tem so bile, kjer je bilo to mogoče, upoštevane pripombe, zbrane v anketi o uporabi računovodske tarife, izvedeni med člani ZRS v januarju 2008, ter iz predlogov članov, zbranih v času javne obravnave predloga nove računovodske tarife v septembru 2008.

Več...

Excel obrazec Davčni obračun za zasebnike 2008 (informativni pripomoček)

Obrazec je brezplačen za vse, ki imate aktiven dostop do kateregakoli eseminarja (12 mesecev od nakupa) na portalu Računovodja.com ali boste katerega od eseminarjev še naročili.

Obrazec je zgolj informativni pripomoček in ne omogoča izvoza podatkov v aplikacije Dursa ali Ajpesa.

Več...

petek, 13. februar 2009

Delovna knjižica

Za delavce, ki so 1. 1. 2009 zaposleni pri določenem delodajalcu, ohranja ZDR-A glede hrambe delovnih knjižic podobno ureditev, kot je veljala do 1. 1. 2009. Delodajalec obdrži v hrambi delovne knjižice delavcev, ki so pri njem v delovnem razmerju. V primeru prenehanja delovnega razmerja pa mora delodajalec delavcu ob prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi vrniti delovno knjižico. Že pred prenehanjem delovnega razmerja mu jo mora izročiti le, če delavec sam tako zahteva. Po 1. 1. 2009 delavec od prejema delovne knjižice ob prenehanju delovnega razmerja ali na lastno zahtevo proti potrdilu o prejemu sam hrani delovno knjižico.

Po 1. 1. 2009 bodo delavci obdobja vključenosti v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja v postopkih uresničevanja določenih pravic lahko izkazovali z izpisom o obdobjih zavarovanja v RS po 1. 1. 2009.

Več...

Akontiranje davka po davčnem obračunu v letu 2009

Dne 30.12.2008 je bil v Uradnem listu RS, št. 125 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavpP-2A). Ta zakon določa spremembo 371. člena, ki govori o akontiranju davka po davčnem obračunu in sicer se 4. odstavek spremeni:

Akontacija davka je enaka znesku davka, ki se izračuna od davčne osnove po davčnem obračunu za predhodno davčno obdobje in po stopnji, ki velja za tekoče davčno obdobje.

Več...

četrtek, 12. februar 2009

Novičke - januar 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V januarju smo na portalu objavili naslednje novičke:

Poročanje o računih v tujini in kontokorentih

Akontiranje davka po davčnem obračunu v letu 2009

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z uveljavljanjem olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost

Sprejete novosti Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Povprečne mesečne plače, november 2008

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost

Spletni izračuni za leto 2009

Rok za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost je 31.1.2009

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je 31. 1. 2009

Predlog Tarife nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu ZGD-1

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu

Vlada obravnavala Pobudo za sprejem Upravnega dogovora o razporeditvi nacionalnih stroškov zbiranja

Vlada sprejela stališče do predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z davčnimi utajami, povezanimi z uvozom in drugimi čezmejnimi transakcijami

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2008

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Uveljavitev novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K)

Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008

Javni pozivi k vložitvi napovedi, ki jih je treba vložiti do 2. marca 2009

Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2008

Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite

Vlada sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Vlada sprejela Mnenje k predlogu zakona o spremembi zakona o davku na dodano vrednost

Vlada sprejela Mnenje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini

Mnenje Vlade RS o začetku postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 71. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Up-1801/08 in U-I-237/08) v zvezi z ustavno pritožbo

Odgovor na vprašanje glede priprave predloga zakona o prostovoljstvu

Vlada sprejela Stališče do predloga Direktive Sveta o spremembi Direktive 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

Poročilo o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2003–2007

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu

Avtentična razlaga Zakona o izvršbi in zavarovanju

Vlada sprejela Deseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji (za leta 2005, 2006 in 2007)

Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole

Uredba o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode

Obrazec za obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače

Dostava podatkov za dobiček iz kapitala v zvezi s transakcijami z investicijskimi kuponi (VIRINVK.DAT)

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada

Olajšava za investiranje - Zakon o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2C)

Predlog DDPO obrazca in novega DOHDEJ za leto 2008

Excel obrazec Davčni obračun za zasebnike 2008 (informativni pripomoček)

Pogosta vprašanja o prenovljeni računovodski tarifi

Ciljni davčno inšpekcijski nadzori pri zobozdravnikih

Dobiček iz kapitala od prodaje nepremičnine, ki leži v Sloveniji

S sofinanciranjem se je samozaposlilo več kot 700 brezposelnih oseb

Predvidene novosti v eVEM -- vse na enem mestu za podjetnike

Odprava administrativnih ovir v letu 2009

Poročanje o izplačanih štipendijah

Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije

Pokojnine in dohodnina v letu 2009

Brezplačen telefon za vprašanja glede delnega subvencioniranja polnega delovnega časa

Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja

Pravica do dodatnega zdravstvenega zavarovanja za upravičence do denarne socialne pomoči

Delovna knjižica kot obvezen dokument za prijavo na Zavodu za zaposlovanje

Obvestilo o spremembi plač za udeležence javnih del

Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa

V uporabi je nov sistem kategorizacije nastanitvenih obratov

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - 1C

Osnutek Zakona o prostem opravljanju storitev

sreda, 11. februar 2009

Novosti pri oddaji Obračuna prispevkov zasebnikov za januar 2009

Davčna uprava je izdala obvestilo, da bo možno obrazec Obračun prispevkov za socialno varnost zasebnikov za januar 2009 oddati vse do konca meseca februarja. Rok za oddajo obračunov za prispevke za socialno varnost zasebnikov za januar - do konca februarja Nikjer ni zaslediti, da bi se podaljšal tudi rok za plačilo prispevka, ampak samo rok za oddajo obrazca. Obrazec za januar 2009 je tokrat prvič možno in hkrati tudi obvezno oddati samo v elektronski obliki preko sistema Edavki. Več