četrtek, 31. december 2009

Najnižji mesečni obroka varčevanja v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto 2009

Vlada je na 58. redni seji, 10. decembra 2009, sprejela sklep o obsegu pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto 2009 in določila višino najnižjega mesečnega obroka varčevanja, in sicer 50 evrov.

Več...

Dohodninska olajšava za vzdrževane družinske člane

Pojasnilo DURS, št. 4210-234/2009, 15. 12. 2009

Zavezanca zanima ali lahko sina, ki je star 27 let uveljavlja kot vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Dopisu je priložil Odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero se podaljša pravica do uživanja družinske pokojnine in Izvedensko mnenje invalidske komisije 1. stopnje. V nadaljevanju pojasnjujemo:

Sina zavezanec ne more uveljavljati kot vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

Več...

sreda, 30. december 2009

Pojasnilo v zvezi z Zakonom o davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize

Pojasnilo MF, št. 429-256/2009/8, 16. 12. 2009

Na podlagi prejetih vprašanj v zvezi z Zakonom o davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (Uradni list, RS, št. 78/09, v nadaljevanju: ZDDDČPNO), Ministrstvo za finance pojasnjuje:

   I. Opredelitev zavezanca oziroma poslovnega subjekta

1. V skladu s prvim odstavkom 3. člena ZDDDČPNO je zavezanec za davek fizična oseba, ki vodi posle poslovnega subjekta ali nadzoruje poslovni subjekt. Zavezanec je torej fizična oseba ne glede na status rezidentstva (rezident ali nerezident RS).

2. Upoštevaje 10. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in naslednji) se za osebe, ki vodijo posle poslovnega subjekta, štejejo:

 • pri družbi z neomejeno odgovornostjo – družbeniki in ob prenosu upravičenja za vodenje tretje osebe;
 • pri komanditni družbi – komplementarji in ob prenosu upravičenja za vodenje tretje osebe;
 • pri delniški družbi – člani uprave ali upravnega odbora;
 • pri družbi z omejeno odgovornostjo – en ali več poslovodij.

Za osebe, ki vodijo posle poslovnega subjekta se štejejo tudi osebe, ki vodijo posle pravnih oseb ostalih statusno-pravnih oblik (npr. zavodov in zadrug).

Prav tako se za osebo, ki vodi posle poslovnega subjekta, šteje tudi oseba, ki formalno sicer ne zaseda enega izmed zgoraj navedenih položajev, vendar dejansko opravlja njihove funkcije (npr. če v času, ko družba nima formalno imenovanega poslovodje ali ko formalno imenovani poslovodja ne opravlja funkcij, ki jih poslovodja opravlja po zakonu, te funkcije opravlja druga fizična oseba).

Več...

Priznavanje pravice do odbitka DDV pred identifikacijo za namene DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-111/2009, 16. 12. 2009

Dne 16. 12. 2009 smo od Ministrstva za finance prejeli pojasnilo št. 423-195/2008/8 z dne 12. 11. 2009, ki nadomešča pojasnilo št. 4230-166/2007 z dne 3. 12. 2007 in celovito razlaga možnost odbitka DDV pred identifikacijo za DDV.

Ministrstvo za finance pojasnjuje, da problematika pravice do odbitka DDV in identifikacijo za namene DDV zajema več situacij:

 1. Odbitek DDV preden davčni zavezanec opravi prvo obdavčljivo dobavo;
 2. Odbitek DDV v primerih nepravilnosti, ugotovljenih v postopkih davčnega nadzora;
 3. Odbitek DDV pred obvezno identifikacijo za namene DDV ter primeri, ko se davčni zavezanec po pomoti ne identificira za namene DDV.

Ad 1) Odbitek DDV preden davčni zavezanec opravi prvo obdavčljivo dobavo

Po trenutni ureditvi ima davčni zavezanec v skladu s 63. členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07, 33/09 in 85/09) pravico, da od svoje davčne obveznosti odbije DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma storitev, če je to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij in določenih oproščenih transakcij, v zvezi s katerimi se priznava pravica do odbitka DDV. Ta določba povzema 168. člen Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 347 z dne 11. decembra 2006; str. 1; v nadaljevanju DDV Direktiva).

Vsaka oseba mora skladno z 78. členom ZDDV-1 davčnemu organu prijaviti kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, in pristojnemu davčnemu uradu predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV. Zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV ni potrebno predložiti osebam, ki opravljajo oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV. Pravna ali fizična oseba se lahko identificira za namene DDV že s prvimi, navzven vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje dejavnosti (npr.: pripravljalna dela, prva nabava blaga, nakup opreme itd.). Kot dokazilo, da namerava opravljati dejavnost davčnemu organu predloži: pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ipd. Ta določba povzema 213. in 214. člen Direktive o DDV.

Več...

torek, 29. december 2009

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah

Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah.

Več...

Plačilo akontacije v primeru organiziranja nagradnih iger

Pojasnilo DURS, št. 4210-233/2009-1, 8. 12. 2009

Zavezanca zanima ali so pravila nagradne igre v skladu z veljavnima ZDoh-2 in ZDavP-2, če organizator plača akontacijo dohodnine, vendar tako, da pred izročitvijo nagrade v naravi izstavi nagrajencu račun za izračunani znesek akontacije. Po prejemu plačila akontacije izplačevalec nagrade odtegne in plača akontacijo dohodnine davčnemu organu. V nadaljevanju pojasnjujemo:

Navedena pravila nagradne igre niso v skladu z določbami Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09) in Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09).

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42 eurov. V tem primeru se akontacija dohodnine v skladu z določbo prvega odstavka 131. člena in prvega odstavka 108. člena ZDoh-2 izračuna in plača po stopnji 25 % od vrednosti dobitka.

Več...

ponedeljek, 28. december 2009

Testni on-line izračun dohodnine za leto 2009

Na Edavkih je objavljen online izračun dohodnine za leto 2009.

Več...

Oddaja podatkov VIRVDC.DAT za leto 2009 (vzdrževani družinski člani)

Obveščamo vas, da je omogočena oddaja VIRVDC.DAT.

Obenem vam sporočamo, da je že na voljo program »WDOHOD 2009« za vnos in pripravo podatkov za leto 2009. Program se nahaja na vhodni strani edavkov pod rubriko PROGRAMI.

Več...

četrtek, 24. december 2009

Voščilo

Lepe praznike!

sreda, 23. december 2009

Besedilo predloga Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti

Vlada je na 57. redni seji, 3. decembra 2009, določila besedilo predloga Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ter ga poslala v obravnavo Državnemu zboru RS po rednem postopku.

Vlada je doslej lahko članom nadzornih organov v gospodarskih družbah, ki so v večinski lasti države, zgolj priporočala, kako naj ravnajo pri določanju plač direktorjem. Tako je v letu 1998 že sprejela Sklep o priporočilih predstavnikom Republike Slovenije v nadzornih svetih gospodarskih družb, katerih večinska lastnica je Republika Slovenija, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi direktorjev (sklep), pa tudi spremembo sklepa v letu 2002, ki je posebej določala plače direktorjev v energetskih podjetjih, letne nagrade za uspešnost poslovanja in višino odpravnin, ponovno pa v letu 2009.

Več...

Vlada nasprotuje predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

Vlada je seznanjena s težavami, s katerimi se srečujejo amaterska in druga podobna društva pri uporabi avtorskih del v okviru svoje dejavnosti. Vendar pa po preučitvi predloga meni, da položaja amaterskih društev ni mogoče urediti na način, kot je predlagan, saj je predlog delno v nasprotju z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi. Vlada meni, da so določena predlagana določila nepotrebna in celo poslabšujejo položaj avtorjev.

Več...

torek, 22. december 2009

Maloprodajne cene srednjih destilatov z dajatvami nekoliko nižje, cene motornih bencinov nespremenjene

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 78/09), so se dne 1. decembra 2009 spremenile modelske cene naftnih derivatov. Na spremembo cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", v manjšem obsegu pa tudi gibanje tečaja USD/EUR, ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji.

Več...

Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (uradno prečiščeno besedilo) (ZEPT-UPB2)

Ta zakon določa način in obseg elektronskega poslovanja na trgu v skladu z Direktivo 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L št. 178 z dne 17. 7. 2000, str. 1).

Zakon zlasti ureja vprašanja storitev informacijske družbe kot gospodarskih dejavnosti, ki potekajo po internetu in so stalno dostopne. Pri tem zlasti ureja vprašanja glede sedeža ponudnikov storitev informacijske družbe, komercialnih sporočil, elektronskih pogodb, odgovornosti posrednikov, kodeksov ravnanja na področju storitev informacijske družbe, izvensodnega reševanja sporov, sodnega varstva in sodelovanja med državami članicami.

Več...

ponedeljek, 21. december 2009

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov

Zakon o davku na tonažo (uradno prečiščeno besedilo) (ZDTon-UPB1)

Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 20. 10. 2009 je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. novembra 2009 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o davku na tonažo, ki obsega:

 • – Zakon o davku na tonažo – ZDTon (Uradni list RS, št. 61/07 z dne 10. 7. 2007),
 • – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo – ZDTon-A (Uradni list RS, št. 85 z dne 30. 10. 2009).

S tem zakonom se kot alternativna oblika določitve davčne osnove za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb uvaja sistem davka na tonažo od dohodkov iz poslovanja z ladjami v mednarodni plovbi.

Več...

petek, 18. december 2009

Evidentiranje božičnice v obrazec M-4

Pojasnilo ZPIZ, št. 02340- /2008, 29. 12. 2008

Na vprašanje o vštevanju božičnice v pokojninsko osnovo posredujemo naslednje pojasnilo:

V skladu s četrtim odstavkom 39. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo ZPIZ-1-UPB4; v nadaljevanju: ZPIZ-1), se za izračun pokojninske osnove vzamejo plače oziroma osnove, od katerih so bili plačani prispevki, zmanjšani za davke in prispevke, ki se obračunavajo in plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji, razen plače oziroma osnove iz koledarskega leta, v katerem zavarovanec uveljavlja pravico do pokojnine.

Podatki se v obrazec M-4 evidentirajo po 41. členu ZPIZ-1 z nadomestili plače, ki so izplačana po zakonu o delovnih razmerjih in zakonu o zaposlovanju za primer brezposelnosti in 45. členu tega zakona z osnovo, od katere so bili plačani prispevki.

Več...

Resolucija o normativni dejavnosti (ReNDej)

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009

Resolucija o normativni dejavnosti (ReNDej)

četrtek, 17. december 2009

Vlada o Aneksu h Kolektivni pogodbi za oblikovanje pokojninskega načrta za javne uslužbence

Vlada se je na 57. redni seji, 3. decembra 2009, seznanila s predlogom Aneksa h kolektivni pogodbi za oblikovanje pokojninskega načrta za javne uslužbence in za podpis pooblastila ministrico za javno upravo Irmo Pavlinič Krebs in ministra za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivana Svetlika.

Področje dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence urejata Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence in Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence, ki v 33. členu določa, da je za spremembo Pokojninskega načrta ter pravil zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada potreben predhoden sprejem aneksa.

Več...

Pravilo iz 1. točke petega odstavka 97. člena Zakona o dohodnini (pravilo navidezne odsvojitve kapitala)

Pojasnilo DURS, št. 42153-22/2009, 26. 11. 2009

Skladno z določbo drugega odstavka 97. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09) se v primeru, kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala v času pridobitve negativna (izguba), lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, za navedeno izgubo zmanjšuje pozitivna davčna osnova za dobiček iz kapitala po tem poglavju, vendar ne več, kot znaša pozitivna davčna osnova.

V 1. točki petega odstavka navedenega člena je določeno, da ne glede na določbo drugega odstavka, negativna razlika (izguba), ki je dosežena z odsvojitvijo kapitala iz 2. in 3. točke 93. člena tega zakona (tj. vrednostnih papirjev in deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, ter investicijskih kuponov) ne zmanjšuje pozitivne davčne osnove po tem poglavju, če zavezanec v roku 30 dni pred ali po odsvojitvi kapitala pridobi vsebinsko istovrstni nadomestni kapital, ali pridobi pravico do nakupa ali obveznost nakupa istovrstnega kapitala (t.i. pravilo navidezne odsvojitve).

»Navidezna odsvojitev« nastopi takrat, kadar zavezanec odsvoji kapital z izgubo in pridobi vsebinsko istovrsten nadomestni kapital v 30 dneh pred ali po odsvojitvi.

Navedeno pomeni, da mora biti vsaka odsvojitev kapitala povezana vsaj z eno pridobitvijo kapitala, ki ima starejši datum od datuma odsvojitve kapitala in vsaj še z eno pridobitvijo kapitala, ki je bila opravljena v obdobju 30 dni pred ali po odsvojitvi kapitala.

V obdobje »navidezne odsvojitve« za kakršno koli odsvojitev z izgubo se torej všteva 61 dni: dan odsvojitve, 30 dni pred odsvojitvijo in 30 dni po odsvojitvi.

Več...

sreda, 16. december 2009

Objavljen razpis za sofinanciranje praktičnega usposabljanja z delom

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je 27. novembra 2009, na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu RS št. 96/09, objavil javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom. Javni razpis v višini 85 % financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, preostalih 15 % pa predstavljajo sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike.

Namen razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom. Cilj razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za vajence in dijake, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom ter študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju. Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta.

Rok za oddajo vlog delodajalcev je 15. januar 2010.

Več...

Knjigovodsko evidentiranje vozil

Pojasnilo DURS, št. 4230-275/2009, 4. 11. 2009

Davčni zavezanec, samostojni podjetnik, sprašuje, ali bi moral obračunati DDV, ko vozilo vzame iz zaloge blaga ali lahko proda vozilo preko komisijske pogodbe. Davčni zavezanec nabavi rabljena poškodovana vozila na podlagi komisijske pogodbe in sprašuje, ali je pravilno, da knjigovodsko vodi vozila na zalogi materiala.

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

1. Z vidika davka na dodano vrednost:

Obveznost za izdajo računa in obračun DDV nastane le, če davčni zavezanec opravi dobavo blaga ali storitve. Izvzem blaga iz zaloge ne pomeni dobave blaga.

Davčni zavezanec lahko uporabi posebno ureditev za obdavčljive preprodajalce, če nadaljnja prodaja pomeni del njegove redne dejavnosti preprodaje motornih vozil in če cilj nadaljnje prodaje obstaja ob nakupu.

Več...

torek, 15. december 2009

Letni program statističnih raziskovanj za 2010 (velja od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010)

Uradni list RS, št. 93/2009 z dne 19. 11. 2009

Letni program statističnih raziskovanj za 2010 (velja od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010)

Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009

Ta zakon ureja reševanje sodnih sporov v okviru postopkov alternativnega reševanja sporov, ki jih na podlagi tega zakona strankam zagotavljajo sodišča.

Postopki iz prejšnjega odstavka v sodnih sporih izboljšujejo dostop strank do ustreznega pravnega varstva, strankam ponujajo izbiro ustreznega postopka za reševanje spora, omogočajo pravične, hitre in sporazumne rešitve sporov, strankam in sodiščem zagotavljajo časovne in finančne prihranke ter povečujejo obseg prostovoljnih izvršitev sklenjenih sodnih ali izvensodnih poravnav ali izdanih arbitražnih odločb.

Več...

ponedeljek, 14. december 2009

Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 25. 9. 2009 je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. novembra 2009 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o zadrugah, ki obsega:

     – Zakon o zadrugah – ZZad (Uradni list RS, št. 13/92 z dne 20. 3. 1992),
     – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah – ZZad-A (Uradni list RS, št. 7/93 z dne 4. 2. 1993),
     – Obvezna razlaga 67. člena Zakona o zadrugah – ORZZad67 (Uradni list RS, št. 22/94 z dne 28. 4. 1994),
     – Obvezna razlaga seznama podjetij iz 57. člena Zakona o zadrugah – 4. točka B razdelka »Vinske kleti« – ORSPZZad (Uradni list RS, št. 35/96 z dne 5. 7. 1996),
     – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah – ZZad-B (Uradni list RS, št. 41/07 z dne 11. 5. 2007) in
     – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah – ZZad-C (Uradni list RS, št. 87/09 z dne 2. 11. 2009).

Več...

Povprečenje dohodka iz delovnega razmerja po 120. členu ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4210-200/2009, 28. 10. 2009

V zvezi z vprašanjem, ali se lahko skladno z določbo 120. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 povprečijo tudi dohodki zaposlenih, prejeti na podlagi sklepa o potrditvi prisilne poravnave, odgovarjamo naslednje:

Dohodek iz delovnega razmerja, ki je zavezancu izplačan za preteklo leto ali več preteklih let kot terjatev, ugotovljena po sklepu o potrditvi prisilne poravnave, se obdavči po povprečni stopnji skladno s prvim odstavkom 120. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09).

Več...

nedelja, 13. december 2009

Zakon o dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2D)

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Zakon o dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2D)

Predlog Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010

Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen Predlog Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010.

Več...

sobota, 12. december 2009

Predlog Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku

Ministrstvo za gospodarstvo je na svoji spletni strani objavilo predlog Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob) in pozvalo zainteresirano javnost, da do vključno 14. decembra 2009 na naslov gp.mg@gov.si poda pripombe na objavljeni predlog.

Glede na ugotovljene pomanjkljivosti ZUDDob ter glede na majhno število družb, ki so sklenile pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku in jo tudi registriralo, se je Ministrstvo za gospodarstvo odločilo za spremembe in dopolnitve ZUDDob.

Cilj predloga zakona je poenostavitev postopkov, odprava odloga izplačila in drugačna davčna obravnava izplačanega dobička delavcem ter posledično spodbuditi deležnike k čim večji uporabi zakona ter delitvi dobička med delavce.

Več...

Informacija o davčnih obveznostih tujih podjetij in podjetnikov, ki v Sloveniji opravljajo dejavnost

Pojasnilo DURS, št. 4217-226/2009, 22. 9. 2009

Ta informacija je namenjena tujemu podjetju in tujemu podjetniku, ki je za davčne namene rezident druge države, vendar v Sloveniji opravlja svojo dejavnost kot nerezident.

Vsebina:

A) Opravljanje gospodarske dejavnosti v Sloveniji

B) Davčno obdobje ter obračunavanje in plačevanja davka

C) Davčni odtegljaj

D) Davek na dodano vrednost

E) Davek od prometa zavarovalnih poslov

Več...

petek, 11. december 2009

DDV v gradbeni dejavnosti v letu 2010

Sredi poletja je vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1B). 30. oktobra 2009 so bile spremembe objavljene v Uradnem listu. Ker bo zakon začel veljati 1. 1. 2010, k temu nas zavezuje evropska zakonodaja, se je na predvidene spremembe potrebno že pripravljati.

Za vse, ki delujete v gradbeni dejavnosti, bo zanimivo novo elektronsko gradivo z naslovom DDV v gradbeni dejavnosti v letu 2010, v katerem boste našli predstavitev novosti pri DDV s poudarkom na gradbeni dejavnosti.

Več o gradivu ...

četrtek, 10. december 2009

Zopet zavajajoče ponudbe ("rumene strani")

Na OZS se je obrnilo nekaj podjetnikov, ki so prejeli pismo Akademije za razvoj podjetništva, v katerem so jih obvestili, da morajo v skladu z dogovorom po telefonu plačati račun v višini 90 evrov za objavo kontaktnih podatkov v rumenih straneh. Ker z omenjeno agencijo nikoli niso imeli nikakršnih stikov, so posumili, da gre za zavajanje oz zlorabo, in Zbornico vprašali za nasvet, kako ravnati v takem primeru.

Več ...

Poročanje o vzdrževanih družinskih članih - do 31. 12. 2009

Izplačevalci dohodkov morajo podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2009 posredovati davčnemu organu do 31. 12. 2009. Programe za vnos in pripravo podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane (WDOHOD), bo mogoče dobiti na internetu (naslov: http://www.durs.gov.si) ali na davčnemu uradu oziroma izpostavi davčnega urada. Dostava podatkov je mogoča izključno po elektronski poti preko storitev osebnega portala sistema eDavki (http://edavki.durs.si).

Poročanje o vzdrževanih družinskih članih in dostava podatkov za odmero dohodnine

Način dostave podatkov o vzdrževanih družinskih članih za leto 2009

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 04.08.2009

Obrazci za uveljavnjanje olajšave in vpis v davčni register

Obrazec za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

Prijava za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register (obrazec DR-02 VDČ)

Božičnica, 13. plača - izplačila zaposlenim ob koncu leta

V drugem odstavku 126. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) je kot sestavni del plače opredeljeno tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Tovrstno izplačilo, ki ga v praksi poimenujemo različno: 13. plača, »božičnica«, poračun plače itd., je obdavčeno kot dohodek iz delovnega razmerja po 1. točki prvega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09).

Glede »božičnice« je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve že leta 1997 pojasnilo, da takrat veljavni Zakon o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač pojma »božičnice« ne pozna in da izhaja pravica do »božičnice« iz dela oziroma iz delovnega razmerja, da ima to izplačilo značaj plače in da je potrebno od njega odvesti davke in prispevke.

Več...

sreda, 09. december 2009

Koledar poročanja v decembru 2009

Koledar poročanja v decembru 2009

Aktivna politika zaposlovanja npr. delovni preizkus - zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) v 57. členu določa, da se prispevek za zavarovance iz 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 12. točke 17. člena (ZZVZZ) ter 2., 4., 5., 6. in 7. točke 18. člena ZZVZZ plačuje mesečno za obdobje koledarskega leta od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Prispevek skladno s 55. členom ZZVZZ znaša 0,3% od osnove, kar trenutno (november 2009) znaša 4,27 €.

Obrazec M1-2/B (obrazec 8,441) dobijo zavezanci za prijavo na sedežu območne enote ali izpostave Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na zadnji strani obrazca so napisana navodila za izpolnjevanje in prijavo. Obrazci so brezplačni. Prijava zaenkrat ni možna preko interneta ali e-VEM sistema.

Prispevek se plačuje mesečno, stopnja prispevka in osnova sta določeni v 25. in 26. čl. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.list RS št. 76/08). Prijavo oz. odjavo je potrebno opraviti v osmih dneh od nastopa pogojev za zavarovanje oz. prenahanje zavarovanja. Obrazec M1/2B je sestavni del Pravilnika o obrazcih in listinah za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Več...

torek, 08. december 2009

Prispevki - november 2009 - Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za november 2009

Zavezanec plača prispevke do 15. 12. 2009; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki. Plačilne naloge zavezanec izpolni v skladu z navodili, ki jih je prejel od pristojnega davčnega urada.

Več...

Podatki za obračun plač za november 2009

Mesečni podatki za obračun plač za november 2009: 1.11. - 30.11.2009

ponedeljek, 07. december 2009

Nov sistem vračil DDV za davčne zavezance

Države članice EU morajo na podlagi Direktive Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 sprejeti zakonodajo, potrebno za uskladitev s to direktivo, ki bo začela učinkovati od 1. januarja 2010. Direktiva je objavljena v Uradnem listu EU L44 (dne 20. februar 2008), str. 23-28.

Spremenjen sistem vračil DDV na podlagi sprejete direktive se uporablja za zahtevke za vračilo DDV predložene po 31. decembru 2009.

Več...

Božičnica, 13. plača, poračun plače

V današnjih e-novičkah smo zbrali nekaj povezav na temo božičnice, 13. plače ter poračuna plače.

Pojasnilo Davčne uprave: Davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu (božičnica, 13. plača)

Članek: Izplačila zaposlenim ob koncu leta (13. plača, božičnica)

Razprava na forumu: Božičnica ali darilni boni

Iz Baze znanja: 13. plača in božičnica

petek, 04. december 2009

Soglasje vlade k II. rebalansu finančnega načrta AJPES za leto 2009

Vlada RS je na 55. redni seji, 19. novembra 2009, podala soglasje k II. rebalansu finančnega načrta Agencije za javnopravne evidence in storitve za leto 2009, ki ga je sprejel svet Agencije za javnopravne evidence in storitve v skladu z Zakonom o javnih financah.

Z rebalansom proračuna se je AJPES transfer iz državnega proračuna znižal za znesek 270.000 evrov. Na tej podlagi je AJPES ponovno ocenil prihodke in odhodke javne službe za leto 2009 in pripravil II. rebalans, v katerem načrtuje skupne prihodke po načelu denarnega toka za 2 odstotni točki nižje in odhodke za 1 odstotno točko nižje kot v I. rebalansu ter posledično večji primanjkljaj. Skupni prihodki po nastanku poslovnega dogodka so načrtovani nižje za 1 odstotno točko, prav tako tudi odhodki. Načrtovani primanjkljaj, izkazan po nastanku poslovnega dogodka, ki ga je potrebno pokriti skladno s predpisi, je nižji za 3 odstotne točke glede na I. rebalans za leto 2009. >

Več...

Vlada o izvajanju sklepov o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov

Vlada se je na 55. seji, 19. novembra 2009, seznanila s Poročilom o izvajanju sklepov o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov.

Vlada RS je Ministrstvu za javno upravo v letošnjem letu (12.2.2009 in 7.5.2009) naložila izvedbo 10 skupnih javnih naročil, kar je doslej največja izvedba skupnih naročil v enem letu (razlog je tudi iztek nekaterih dve in triletnih pogodb v letošnjem letu). Ministrstvo za javno upravo je v skladu z Akcijskim načrtom za zeleno javno naročanje, ki ga je letos sprejela vlada na področju zelenega javnega naročanja, upoštevalo tudi nekatere okoljske vidike:

 • Na področju nakupa vozil je že v letu 2007 prvič postavilo pogoj, da morajo biti osebna vozila v rangu emisij EURO 4, v letu 2008 pa je pri merilih za izbiro najugodnejše ponudbe upoštevalo tudi druga okoljska merila (emisijski standard EURO 5, emisijska vrednost CO2 in nadzor tlaka v pnevmatikah). V letu 2009 je dodatno poostrilo izpuste pri tehničnih pogojih, tako da je nakup osebnih vozil pomenil uresničevanje zahtev Evropske komisije po voznem parku, ki ima v poprečju manj kot 130 CO2 g/km izpusta. Z letošnjim naročilom je MJU doseglo poprečno stopnjo izpust v višini 124.

 • V letu 2008 je pri izvedbi postopka oddaje skupnega javnega naročila za dobavo električne energije doseglo, da bo dobavljena električna energija vsebovala tudi 15% energije iz 100% obnovljivih virov.

 • Pri računalnikih je v letu 2008 pri dveh sklopih zahtevalo kot pogoj certifikat »Energy Star 4«, enak pogoj ostaja tudi v letu 2009.

Več...

četrtek, 03. december 2009

Vlada obravnavala Poročilo o stanju notranjega nadzora javnih financ za leto 2008

Vlada se je na 55. redni seji, 19. novembra 2009, seznanila s Poročilom o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2008. Osrednji del Poročila o notranjem nadzoru javnih financ v RS za leto 2008 temelji na analizi Izjav proračunskih uporabnikov o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki so obvezni sestavni del zaključnega računa in poročil notranjerevizijskih služb. Poročilo ugotavlja, da je bil na področju notranjega nadzora javnih financ v primerjavi z letom 2007 dosežen napredek, izpostavlja pa dejstvo, da sistematično upravljanje s tveganji še ni razumljeno in sprejeto kot neločljivi del vodenja in da notranja revizija še ni zagotovljena vsem proračunskim uporabnikom. Poročilo daje tudi informacije o ostalem delovanju Urada RS za nadzor proračuna v letu 2008.

Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnem sistemu zasnovano poslovodenje in kontrole ter notranje revidiranje, ki ga zagotavljajo neposredni in posredni proračunski uporabniki z namenom, da obvladujejo poslovanje in zagotavljajo doseganje ciljev v skladu z načeli zakonitosti, smotrnosti in preglednosti. Za vzpostavitev in razvoj ustreznega in uspešnega sistema notranjih kontrol in notranjega revidiranja so odgovorni predstojniki oziroma poslovodni organi proračunskih uporabnikov. Neločljiv sestavni del odgovornega vodenja proračunskega uporabnika predstavlja sistematično upravljanje s tveganji, ki omogoča hitrejše odzivanje na spremembe, boljšo izrabo priložnosti, zanesljivejše doseganje ciljev, optimalno razporeditev proračunskih sredstev in smotrno uporabo razpoložljivih sredstev in kadrov.

Več...

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade RS

Vlada je na 55. seji, 19. novembra 2009, sprejela mnenje k pobudi Jane Lavrič za oceno ustavnosti in zakonitosti 10. in 16. člena Uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih in ga posredovala Ustavnemu sodišču RS.

Gospa Jana Lavrič iz Ljubljane (pobudnica), je 22.4.2008 pri Ustavnem sodišču RS vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti 10. in 16. člena Uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih, v kateri navaja, da sta predmetni določbi v neskladju s 14. (enakost pred zakonom), 22. (enako varstvo pravic), 23. (pravica do učinkovitega sodnega varstva) in 66. členom (varstvo dela) Ustave RS. Po navedbah pobudnice je Uredba v neskladju z ustavnim načelom enakosti in enakopravnosti, kolikor z njo določeni dodatki za delavce Davčne uprave Republike Slovenije (DURS), ki je v času sprejema Uredbe predstavljala tako prvostopni kot drugostopni davčni organ, ne bi po reorganizaciji davčne službe na podlagi določb Zakona o državni upravi (ZDU-1; Uradni list RS, št. 52/02), pripadali tudi davčnim uslužbencem drugostopnega davčnega organa, katerih delo je z istim opisom del in nalog iz DURS prešlo na Ministrstvo za finance. Kot navaja pobudnica je bil do reorganizacije po določbah ZDU-1 Glavni urad DURS drugostopni davčni organ Republike Slovenije, po reorganizaciji pa je dela in naloge drugostopnega davčnega organa, skupaj s prostori, delavci in proračunskimi sredstvi, prevzelo Ministrstvo za finance. Po vsebini je po navedbah pobudnice šlo za prevzem nje in ostalih delavcev davčnega organa, hkrati pa za nadaljevanje opravljanja davčne službe s strani pobudnice pri Ministrstvu za finance kot davčnemu organu z enakim opisom del in nalog, v istih prostorih, z istimi delovnimi sredstvi. Dokler se je tudi drugostopni davčni organ Republike Slovenije imenoval Davčni urad Republike Slovenije (DURS), je pobudnica v skladu z določbami Uredbe prejemala višje dodatke k plači, z odločbo z dne 10.12.2002 pa je Vlada Republike Slovenije, Komisija za kadrovske in administrativne zadeve odločila, da pobudnici po reorganizaciji davčne službe, od 29.12.2002, pripadajo nižji dodatki k plači, zato, ker dela ne opravlja več kot delavka DURS, temveč kot delavka Ministrstva za finance.

Več...

sreda, 02. december 2009

Najemanje kreditov pri dajalcu kredita, ki ni banka

Tržni inšpektorat RS svetuje potrošnikom, naj bodo, v primeru odločitve, da vzamejo kredit pri dajalcu kredita, ki ni banka, izjemno previdni pri svojem ravnanju. V prvi vrsti naj se prepričajo, ali imajo opravka s podjetjem, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.

Več...

Javno zasebno partnerstvo in stavbna pravica ter DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-194/2009, 22. 7. 2009

Na vprašanje davčnega zavezanca, kako je z obračunavanjem DDV ob podelitvi stavbne pravice in prenosu lastništva na objektu iz občine na zasebnika, odgovarjamo:

V skladu s 3. členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07 in 33/09) so predmet DDV dobave blaga in storitev, ki jih davčni zavezanec opravi na ozemlju Slovenije za plačilo, pridobitve blaga znotraj Skupnosti, ki jih davčni zavezanec na ozemlju Slovenije opravi za plačilo ter uvoz blaga.

Stavbna pravica in z njo povezane transakcije so opredeljene s Stvarnopravnim zakonikom – SPZ (Uradni list RS, št. 87/02), stavbno pravico na objektih in napravah, ki so predmet javno-zasebnega partnerstva, ureja tudi Zakon o javno-zasebnem partnerstvu – ZJZP (Uradni list RS, št. 127/06).

Stavbna pravica je ena izmed stvarnih pravic in je v skladu z 256. členom SPZ pravica imeti v lasti zgrajeno zgradbo nad ali pod tujo nepremičnino.

Več...

torek, 01. december 2009

Davčna obravnava oddelitve družbe

Pojasnilo DURS, št. 4230-132/2009, 17. 6. 2009

V zvezi s vprašanjem davčnega zavezanca ali se oddelitev družbe z ustanovitvijo nove družbe obravnava kot prenos podjetja na podlagi 10. člena Zakona o davku na dodano vrednost, odgovarjamo:

Oddelitev družbe z ustanovitvijo nove družbe, kot tudi oddelitev s prevzemom se obravnava kot prenos podjetja ali dela podjetja, če so izpolnjeni predpisani pogoji za takšen prenos.

Več...

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo – ZDTon-A

Pojasnilo DURS, št. 4200-191/2009-1, 11. 11. 2009

V Uradnem listu RS, št. 85/09 z dne 30. 10. 2009 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo – ZDTon-A, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Kot je navedeno že v pojasnilu DURS, št. 4200-21/2009-1 z dne 13. 2. 2009, se je Slovenija že v fazi usklajevanja z Evropsko komisijo o odobritvi sheme državne pomoči* po Zakonu o davku na tonažo – ZDTon (Uradni list RS, št. 61/07) zavezala, da bo določbe ZDTon spremenila tako, da morajo k sistemu davka na tonažo pristopiti vse povezane osebe (rezidenti Slovenije in poslovne enote nerezidentov, ki imajo v Sloveniji poslovno enoto) zavezanca, ki pristopi k sistemu davka na tonažo, če izpolnjujejo še druge pogoje po zakonu, ter da mora zavezanec v sistem davka na tonažo vključiti vse ladje, s katerimi posluje in izpolnjujejo pogoje po zakonu. Nekaj sprememb in dopolnitev ZDTon je povezanih z navedenima določbama, druge rešitve v ZDTon-A pa odpravljajo določene nejasnosti, ki se pojavljajo pri izvajanju zakona o davku na tonažo.

V nadaljevanju podajamo nekaj pomembnejših sprememb ZDTon:

1. V drugem odstavku 4. člena ZDTon, ki podrobneje opredeljuje dohodke iz dejavnosti pomorskega prometa v mednarodni plovbi, se spreminja 9. točka, in sicer namesto »storitev komercialnega, tehničnega in drugega upravljanja ladij« po novem glasi: »storitev tehničnega upravljanja in vodenja posadke ladij«, ki bolj določno opredeljuje tovrstne dohodke.

2. Kot smo že navedli, morajo k sistemu davka na tonažo pristopiti tudi vse povezane osebe zavezanca za davek na tonažo, in sicer v roku 90 dni od nastanka dejstva povezanosti. Če ne pristopijo, se šteje, da tudi zavezanec ni pristopil, zaradi česar mu preneha pristop. V tem primeru mora zavezanec plačati razliko med davkom, ki bi ga plačal po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08 in 5/09) in davkom, ki ga je plačal po ZDTon, povečano za obresti iz 95. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08). Za povezano osebo se obdobje pristopa izteče hkrati z iztekom desetletnega obdobja zavezanca iz 6. člena ZDTon.

Več...