torek, 31. marec 2009

Elektronsko podpisovanje letnih poročil

Kvalificirano digitalno potrdilo lahko uporabite za podpis letnega poročila:

 • če ste predhodno posredovali pristojni izpostavi AJPES izpolnjen obrazec "Obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil" (DOC, PDF).
ali
 • če je vaše kvalificirano digitalno potrdilo vpisano v Evidenco digitalnih potrdil (EDP), ki je del zbirke podatkov Poslovnega registra Slovenije (PRS). Zakonitim zastopnikom, ki imajo v Poslovnem registru Slovenije vpisan EMO in davčno številko, ni treba predložiti Obvestila o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil, saj AJPES programsko preverja skladnost kvalificiranih digitalnih potrdil s podatki zastopnikov v Evidenci digitalnih potrdil.

Več...

ponedeljek, 30. marec 2009

Sprememba trošarine za pivo, vmesne pijače in etilni alkohol

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 19. 2. 2009 sprejela Uredbo o določitvi zneska trošarine za pivo, vmesne pijače in etilni alkohol in povečala zneske trošarine tako, da znaša trošarina za:

 • pivo 9,00 evrov za 1 vol. % alkohola na 1 hl,
 • vmesne pijače 82,00 evrov za 1 hl in
 • etilni alkohol 911,00 evrov za 100 vol. % alkohola na 1 hl.

Več...

Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin

Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27.02.2009

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo in 44/08) izdaja ministrica za notranje zadeve, v soglasju z ministrom za zunanje zadeve Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin, ki začne veljati 1. marca 2009.

Več...

petek, 27. marec 2009

Uveljavljanje splošne in posebne olajšave za vzdrževane družinske člane v davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti – novo pojasn

Pojasnilo DURS, št. 4212-9/2009, 3. 2. 2009

Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti je za leto 2008 objavljen v Pravilniku o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 122/08) ter v Pravilniku o spremembah Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 16/09).

Več...

Davčna obravnava spletnega oglaševanja

Pojasnilo DURS, št. 4200-69/2008, 2. 7. 2008

Zavezanec prosi za pojasnilo v zvezi z obdavčitvijo prihodkov iz naslova spletnega oglaševanja. Za posamezne primere navaja vprašanja, ki jih na kratko povzemamo in nanje odgovarjamo:

Primer št. 1:
Fizična oseba je lastnik in upravljavec spletne strani, na kateri prikazuje oglase ene izmed oglaševalskih mrež (v nadaljevanju založnik). Oglaševalska mreža je podjetje, ki združuje spletne strani različnih založnikov, ki želijo na svojih spletnih straneh prikazovati spletne oglase, pri tem pa se ne želijo ukvarjati s trženjem oglasnega prostora in kontakti z oglaševalci. Oglaševalska mreža pridobi oglaševalce, s katerimi sklene pogodbo za prikazovanje njihovih oglasov na spletnih straneh, vključenih v oglaševalsko mrežo. Založnik je na podlagi prikazanih oglasov upravičen do dela prihodkov, ki jih ustvari oglaševalska mreža s prodajo oglasnega prostora na založnikovi spletni strani. Pravno gledano bi vključitev v oglaševalsko mrežo lahko predstavljala sklenitev najemne pogodbe, na podlagi katere založnik odda posamezna oglasna mesta v zakup oglaševalski mreži. Oglaševalska mreža ima pravico z zakupljenimi oglasnimi mesti samostojno razpolagati in jih tudi oddati v podzakup. Dejansko je oddaja oglasnega prostora v podzakup namen vključitve, saj založnik prejme »najemnino« v določenem % od cene, ki jo oglaševalec (podzakupnik) plača oglaševalski mreži (zakupniku).

a) Kakšna je davčna obravnava izplačila založniku na podlagi tovrstnega sodelovanja, če založnik ni registriran za opravljanje nobene dejavnosti, niti ne posluje kot samostojni podjetnik ali preko pravne osebe?

b) Kaj morajo prejemniki tovrstnih izplačil narediti, da bo takšno plačilo mogoče legalno oz. da bodo vse formalnosti davčnega postopka izpolnjene? Je potrebna registracija dejavnosti, vodenje poslovnih knjig ali kakšna druga obveznost?

c) Kdaj je obseg storitev, opravljenih s strani založnika takšen, da bi se morala fizična oseba registrirati za opravljanje dejavnosti?

Več...

Primer št. 2:
Založnik iz prejšnjega primera s prikazovanjem oglasov na svojih spletnih straneh zasluži določen znesek, ki pa ga želi porabiti za oglaševanje lastnih spletnih strani in sicer na drugih spletnih straneh v okviru iste oglaševalske mreže. Izplačevalec prihodka iz naslova oglaševanja in prejemnik plačila za oglaševanje bi bila v tem primeru ista oseba – oglaševalska mreža. Ali je mogoče opraviti medsebojni pobot med obema stranema tega poslovnega odnosa (oglaševalsko mrežo na eni strani in fizično, ki je hkrati ponudnik (založnik) in najemnik (oglaševalec) oglaševalskega prostora na drugi strani), ne da bi obe strani izdali račun za opravljeno storitev oziroma za pridobljen dohodek, če se znesek v celoti pobota?

Več...

Primer št. 3:
Dva založnika spletnih strani (posamezni založnik ima lahko status fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, poslovnega subjekta, identificiranega za namen DDV ali poslovnega subjekta, ki za namen DDV ni identificiran) se dogovorita o medsebojnem sodelovanju in sicer o izmenjavi oglasnega prostora. Vsak založnik bo prikazal določeno število oglasov za spletne strani drugega založnika. Ali je mogoče opraviti medsebojni pobot med obema stranema tega poslovnega odnosa, ne da bi obe strani izdali račun za opravljeno storitev, če se znesek v celoti pobota?

Več...

Primer št. 4:
Podjetje s sedežem v ZDA je lastnik oglaševalske mreže, v katero so vključeni tudi založniki spletnih strani (fizične osebe, ki niso registrirane za opravljanje dejavnosti) s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Založnik je na podlagi dogovora o delitvi prihodkov upravičen do plačila za opravljene storitve prikazovanja spletnih oglasov, ki mu jih posreduje oglaševalska mreža. Po oddaji zahteve za izplačilo zaslužka, ameriško podjetje pošlje založniku ček. Ali obstajajo in kakšne so morebitne davčne obveznosti tuje oglaševalske mreže in/ali slovenskega založnika (fizične osebe) v zvezi s prihodki iz naslova prikazovanja spletnih oglasov?

Več...

četrtek, 26. marec 2009

Kopiranje osebne izkaznice in potnega lista

Upravljavci zbirk osebnih podatkov smejo osebne izkaznice kopirati samo v primerih, ki jih določa zakon.

Osebno izkaznico lahko poleg njenega imetnika kopirajo notarji in finančne družbe, ki opravljajo finančne storitve, če jo potrebujejo za dokazovanje identitete državljana v konkretnem postopku.

Več...

Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

V Pravilniku o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 122/08) se:

 • Priloga 1 nadomesti z novo Prilogo 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
 • Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
 • Priloga 7a se nadomesti z novo Prilogo 7a, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
 • Priloga 14 se nadomesti z novo Prilogo 14, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.

Več...

sreda, 25. marec 2009

Program za preračun poslovnega izida za leto 2008 (s koeficientom 2,1%)

Tudi letos smo pripravili program za preračun poslovnega izida.

Več...

Novičke - 9. marec 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 9. marcem 2009 smo na portalu objavili naslednje novičke:

Program za preračun poslovnega izida za leto 2008 (s koeficientom 2,1%)
Tudi letos smo pripravili program za preračun poslovnega izida.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27.02.2009

Uveljavljanje splošne in posebne olajšave za vzdrževane družinske člane v davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti – novo pojasnilo
Pojasnilo DURS, št. 4212-9/2009, 3. 2. 2009

Podatki za obračun plač za februar 2009

Kopiranje osebne izkaznice in potnega lista
Upravljavci zbirk osebnih podatkov smejo osebne izkaznice kopirati samo v primerih, ki jih določa zakon.
Osebno izkaznico lahko poleg njenega imetnika kopirajo notarji in finančne družbe, ki opravljajo finančne storitve, če jo potrebujejo za dokazovanje identitete državljana v konkretnem postopku...

Davčna obravnava spletnega oglaševanja
Pojasnilo DURS, št. 4200-69/2008, 2. 7. 2008

Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16.01.2009
Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27.02.2009

Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin
Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27.02.2009

Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2009
Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27.02.2009

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in postopku vodenja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju
Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27.02.2009

Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih
Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27.02.2009

Sprememba trošarine za pivo, vmesne pijače in etilni alkohol
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 19. 2. 2009 sprejela Uredbo o določitvi zneska trošarine za pivo, vmesne pijače in etilni alkohol in povečala zneske trošarine.

Tečajna lista z dne 31. 12. 2008

Davčni obračun in letno poročilo zasebnikov (2008)
Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna in letnega poročila zasebnikov, zato smo zbrali nekaj povezav, ki vam bodo v pomoč pri pripravi.

Obvestilo o objavi nove, popravljene različice programa Silvester Pelias (ver 3.0.0.50) in Fineus (ver 3.0.0.50)
Objavljena nova, popravljena različica programa Silvester Pelias (ver 3.0.0.50).

Elektronsko podpisovanje letnih poročil

Dopolnjen obrazec DOHDEJ za leto 2008
Uradni list 16/2009 z dne 27.2.2008

Borzna tečajnica na dan 31.12.2008

Indeksi cen življenjskih potrebščin, februar 2009
Inflacija v februarju 0,5-odstotna, letna rast cen 2,1-odstotna.

Povprečna letna stopnja davkov in prispevkov 2008 (predlog)
Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen Predlog Povprečne letne stopnje davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji.

Opravljam dejavnost vendar imam certifikat izdan na fizično osebo. Kaj lahko naredim?

Predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2007 – za podjetje v likvidaciji
Pojasnilo DURS, št. 4200-45/2009-2, 20. 2. 2009

torek, 24. marec 2009

Davčni obračun in letno poročilo za leto 2008 za gospodarske družbe

V tokratnih novičkah smo pod drobnogled vzeli davčni obračun ter letno poročilo za gospodarske družbe.

AJPES - letno poročilo
Letno poročilo, ki ga predložite AJPES, se šteje kot priloga k davčnemu obračunu, zato vam ga ni treba pošiljati še na DURS, morate pa v davčnem obračunu to izrecno navesti.

Cenik za javno objavo letnih poročil za leto 2008
Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo (na spletnem portalu AJPES) plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Program AJPES za vnos letnih poročil za leto 2008
Na spletni strani AJPESa je objavljen program za vnos letnih poročil za leto 2008.

Navodilo o spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb ...
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Elektronsko podpisovanje letnih poročil

Program za preračun poslovnega izida za leto 2008 (s koeficientom 2,1 %)
Tudi letos smo pripravili program za preračun poslovnega izida.

Pravilnik o davnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (2008)
S tem pravilnikom se določa obrazec za izračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologija za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologija za izpolnjevanje prilog (davčni obračun) in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

Silvester Fineus - program za vnos podatkov za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Obvestilo o objavi nove, popravljene različice programa Silvester Pelias (ver 3.0.0.50) in Fineus (ver 3.0.0.50)
Obveščamo vas, da je z dnem 2.3.2009 na spletnem naslovu http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/DD/Pelias/Setup.htm objavljena nova, popravljena različica programa Silvester Pelias (ver 3.0.0.50), na spletnem naslovu http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/DD/Fineus/Setup.htm pa popravljena različica programa Silvester Fineus (ver 3.0.0.50)

Preizkusite svoje znanje davka od dohodkov pravnih oseb
Pripravili smo vam vprašalnik za preiskus znanja o davku od dohodkov pravnih oseb.

Borzna tečajnica na dan 31. 12. 2008

Tečajna lista z dne 31. 12. 2008

Akontiranje davka po davčnem obračunu v letu 2009
Dne 30.12.2008 je bil v Uradnem listu RS, št. 125 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavpP-2A). Ta zakon določa spremembo 371. člena, ki govori o akontiranju davka po davčnem obračunu in sicer se 4. odstavek spremeni.

Prevrednotenje finančnih naložb po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb
Pojasnilo DURS, št. 4200-165/2008-2, 9. 2. 2009

Sprejet drugi paket protikriznih ukrepov

Vlada je na seji 19. februarja 2009 sprejela nov paket ukrepov za blaženje finančne in gospodarske krize, ki predstavljajo nadaljevanje vladnih aktivnosti na tem področju.

Prvi sveženj ukrepov za blažitev njenih posledic, ki je bil sprejet že v novembru in decembru 20008, je bil usmerjen predvsem v povečanje likvidnosti v bančnem sistemu, zmanjševanje javne porabe in ohranjanje delovnih mest z zagotavljanjem dodatnih spodbud gospodarstvu.

Drugi del ukrepov je sicer predvsem razvojno naravnan, še vedno pa precejšen del sredstev usmerja v spodbujanje kreditne aktivnosti bank in posledično izboljšanja likvidnosti podjetij, saj je zaradi nadaljevanja negotovosti na evropskih trgih še vedno zmanjšana kreditna aktivnost bank.

Več...

ponedeljek, 23. marec 2009

Sklad objavil javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih

Namen javnega poziva je seznaniti se s potrebami delodajalcev po kadrovskih štipendistih glede na razvojne in kadrovske potrebe delodajalcev.

Potrebe po kadrovskih štipendistih morajo delodajalci oddati do vključno 15. septembra 2009 na naslov sklada.

Več...

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2009/2010

Namen javnega poziva je seznaniti se s potrebami delodajalcev po kadrovskih štipendistih glede na razvojne in kadrovske potrebe delodajalcev.

Rok za oddajo potrebe je 15. september 2009.

Vloge se oddajo na naslov: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Več...

petek, 20. marec 2009

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Ta uredba ureja plače in druge prejemke javnih uslužbencev na diplomatskih predstavništvih, konzulatih in uradih Republike Slovenije v tujini, pripadnikov Slovenske vojske na mednarodnih in drugih vojaških dolžnostih v ali pri skupnih poveljstvih ali enotah mednarodnih organizacij, drugih organih, predstavništvih ali službah mednarodnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: predstavništva), ter drugih javnih uslužbencev, ki so napoteni na delo v tujino.

Več...

Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2009

S tem sklepom se določijo območja z višjo stopnjo registrirane brezposelnosti, ki pravnim in fizičnim osebam tega območja omogoča prednostno vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja.

Več...

četrtek, 19. marec 2009

Sklep o zamenjavi okrnjenih ali poškodovanih eurobankovcev

Ta sklep določa pravila, postopke in nadomestila za zamenjavo okrnjenih ali poškodovanih pristnih eurobankovcev, ki veljajo za zakonito plačilno sredstvo.

Več...

Poročilo o gibanju plač za december 2008

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za december 2008 je znašala 1 457,66 EUR in je bila za 6,0% nižja kot za november 2008.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za december 2008 je znašala 938,66 EUR in je bila za 4,4% nižja kot za november 2008.

Več...

sreda, 18. marec 2009

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2009

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Cene življenjskih potrebščin so bile januarja 2009 v primerjavi s prejšnjim mesecem nižje.

Več...

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - februar 2009

Excelov obrazec Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - februar 2009 najdete na portalu Računovodja.com.

Več...

torek, 17. marec 2009

Pooblastilo ZPIZ-u za oddajo M4 obrazca (2008)

Navodila za primere, ko dajalec podatkov za posredovanje obrazcev M-4 pooblasti posredovalca

 1. Sprejem navodila ZPIZ z avtentikacijsko kodo
 2. Pooblaščanje posredovalca podatkov
 3. Prva prijava v spletno aplikacijo
 4. Preklic pooblastila za posredovalca

Več..

Cenik za javno objavo letnih poročil za leto 2008 (AJPES)

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo (na spletnem portalu AJPES) plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 33/2007).

POMEMBNO: Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo osebne gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ustanovljeni v zadnjem poslovnem letu, ki še niso začeli poslovati in v predloženem letnem poročilu ne izkazujejo nobenega podatka. Namesto letnega poročila brez podatkov lahko predložijo AJPES izjavo, da še niso začeli poslovati.
Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo pravne osebe javnega prava, pravne osebe zasebnega prava – nepridobitne organizacije in društva.

Več...

ponedeljek, 16. marec 2009

Vlada podala Mnenja o predlogu zakona o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Vlada je na seji 26. februarja 2009 podala Mnenja o predlogu zakona o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Vlada nasprotuje spremembi ZDDPO-2, kot je predlagana v zakonu, oziroma meni, da predlog zakona v danem trenutku ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

V predlogu Zakona o spremembah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb so predlagani naslednji ukrepi:

 • olajšava za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva (v višini 30% investiranega zneska, vendar največ v višini davčne osnove in brez zgornje omejitve) in višja olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj;
 • znižanje splošne davčne stopnje (za leto 2008 - 20% od davčne osnove, za leto 2009 19% in za leto 2010 ter za nadaljnja leta 18%);
 • odprava davčnega odtegljaja od kreditov, ki jih pravne osebe najemajo s poroštvom RS.

Več...

Pravilnik o klasičnih igrah na srečo, ki se lahko prirejajo brez dovoljenja

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

S tem pravilnikom se določa znesek, ki ga ne sme presegati skupna vrednost srečk za občasno prireditev tombole oziroma srečelova v okviru kulturnega ali zabavnega programa, za katero ni potrebno dovoljenje iz 16. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo).

Dovoljenje za prireditev tombole oziroma srečelova ni potrebno, če skupna vrednost srečk ne presega 5.000 EUR.

Več...

petek, 13. marec 2009

Prevrednotenje finančnih naložb po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb

Pojasnilo DURS, št. 4200-165/2008-2, 9. 2. 2009

Zavezanec uvodoma navaja določbe 22. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08 in 78/08), ki ureja prevrednotenje finančnih naložb in v povezavi s tem prosite za odgovor na naslednji vprašanji:

 1. Vrednotenje vrednostnih papirjev, razpoložljivih za prodajo, poteka preko kapitala. Če je vrednotenje negativno, mora banka v primerih, ki jih določa MRS 39, to negativno vrednotenje prenesti v breme izkaza poslovnega izida. Ali je to negativno vrednotenje, ki je računovodsko izkazano kot odhodek iz slabitve, davčno priznan odhodek v času nastanka, enako kot velja za odhodke vrednotenja vrednostnih papirjev, merjenih preko izkaza poslovnega izida?
 2. Po petem odstavku 22. člena ZDDPO-2 se odhodki zaradi oslabitve posojil, vrednotenih po metodi odplačne vrednosti, pri bankah priznajo. Ali omenjeno pravilo velja tudi za odhodke oslabitve dolžniških vrednostnih papirjev, ki so razporejeni v računovodsko kategorijo posojil in terjatev?

Pojasnila najdete na portalu.

Več...

Novičke - 2. marec 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 2. marcem 2009 smo na portalu objavili naslednje novičke:

Prevrednotenje finančnih naložb po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb
Pojasnilo DURS, št. 4200-165/2008-2, 9. 2. 2009

Pravilnik o klasičnih igrah na srečo, ki se lahko prirejajo brez dovoljenja
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009
S tem pravilnikom se določa znesek, ki ga ne sme presegati skupna vrednost srečk za občasno prireditev tombole oziroma srečelova v okviru kulturnega ali zabavnega programa, za katero ni potrebno dovoljenje iz 16. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo).

Vlada podala Mnenja o predlogu zakona o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
Vlada je na seji 26. februarja 2009 podala Mnenja o predlogu zakona o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Vlada nasprotuje spremembi ZDDPO-2, kot je predlagana v zakonu, oziroma meni, da predlog zakona v danem trenutku ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Vlada odgovorila na sklep Državnega sveta RS v zvezi s skrajšanjem roka za vračilo davka na dodano vrednost
Vlada je na seji 26. februarja 2009 odgovorila na sklep Državnega sveta Republike Slovenije v zvezi s skrajšanjem roka za vračilo davka na dodano vrednost.

Sklep o najnižji pokojninski osnovi
Uradni list RS, št. 15/2009 z dne 23.02.2009

Cenik za javno objavo letnih poročil za leto 2008 (AJPES)
Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo (na spletnem portalu AJPES) plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 33/2007).

Pooblastilo ZPIZ-u za oddajo M4 obrazca (2008)
Navodila za primere, ko dajalec podatkov za posredovanje obrazcev M-4 pooblasti posredovalca.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - februar 2009 (excel)

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah Zakona o trošarinah
Vlada je na seji 26. februarja 2009 sprejela Predlog zakona o spremembah Zakona o trošarinah. S predlaganim zakonom se povišujejo trošarine na tobačne izdelke. Spremembe bodo predvidoma začele veljati 1. maja 2009.

Vlada sprejela Rebalans državnega proračuna za leto 2009
Vlada je na seji 26. februarja 2009 sprejela Rebalans državnega proračuna za leto 2009. Državni proračun za leto 2009 je bil pripravljen in sprejet konec leta 2007. V obdobju od konca leta 2007 do danes so se gospodarske razmere, v svetu in pri nas, zelo spremenile, zato je potrebna sprememba proračuna. Po predlaganem rebalansu naj bi primanjkljaj državnega proračuna znašal 2,9%BDP, javnofinančni primanjkljaj konsolidirane javne blagajne pa bo predvidoma znašal 3,4%BDP.

Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi postopka za pogajanja o dvostranskih sporazumih med državami članicami in tretjimi državami, ki so povezani s sektorskimi zadevami in zajemajo pristojnosti, priznavanje in izvrševanje sodnih odločb in sklepov v zakonskih sporih, o starševski odgovornosti in preživninskih obveznostih ter pravo, ki se uporablja v zvezi s preživninskimi obveznostmi, ter za njihovo sklenitev
Cilj predloga je uvesti postopek, s katerim bi Skupnost ocenila, ali obstaja zadosten interes Skupnosti za sklenitev predlaganih dvostranskih sporazumov s tretjimi državami, če pa tega interesa ni, bi dovolila državam članicam, da sklenejo te sporazume s tretjimi državami na določenih področjih v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah, ki spadajo v izključno pristojnost Skupnosti.

Vlada soglaša z besedilom Konvencije o centraliziranem carinjenju v zvezi z razporeditvijo nacionalnih stroškov zbiranja
Vlada je na seji 26. februarja 2009 sprejela stališče do besedila Konvencije o centraliziranem carinjenju v zvezi z razporeditvijo nacionalnih stroškov zbiranja, ki se zadržijo, kadar se tradicionalna lastna sredstva dajo na razpolago proračunu.

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Uradni list RS, št. 15/2009 z dne 23.02.2009

Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2009
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Poročilo o gibanju plač za december 2008
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Statut Slovenskega inštituta za revizijo
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Sklep o zamenjavi okrnjenih ali poškodovanih eurobankovcev
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 62. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ni v neskladju z Ustavo in sklep o zavrnitvi pobude
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2009
S tem sklepom se določijo območja z višjo stopnjo registrirane brezposelnosti, ki pravnim in fizičnim osebam tega območja omogoča prednostno vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja.

Sklep o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Pravilnik o potrdilu o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Okoljske dajatve 2009

 • Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2009
 • Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve tal za leto 2009
 • Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2009
 • Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2009
 • Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2009
 • Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za leto 2009
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin
 • Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2009
 • Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida za leto 2009
 • Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2009

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2009/2010
Namen javnega poziva je seznaniti se s potrebami delodajalcev po kadrovskih štipendistih glede na razvojne in kadrovske potrebe delodajalcev.

Sklad objavil javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih
Namen javnega poziva je seznaniti se s potrebami delodajalcev po kadrovskih štipendistih glede na razvojne in kadrovske potrebe delodajalcev.

Sprejet drugi paket protikriznih ukrepov
Vlada je na seji 19. februarja 2009 sprejela nov paket ukrepov za blaženje finančne in gospodarske krize, ki predstavljajo nadaljevanje vladnih aktivnosti na tem področju.

četrtek, 12. marec 2009

Davčni obračun in letno poročilo zasebnikov

Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna in letnega poročila zasebnikov, zato smo zbrali nekaj povezav, ki vam bodo v pomoč pri pripravi.

Predložitev letnih poročil Ajpesu
Letno poročilo, ki ga predložite AJPES, se šteje kot priloga k davčnemu obračunu, zato vam ga ni treba pošiljati še na DURS, morate pa v davčnem obračunu to izrecno navesti.

Navodilo o spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Program AJPES za vnos letnih poročil za leto 2008
Na spletni strani AJPESa je objavljen program za vnos letnih poročil za leto 2008.

Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (za leto 2008)
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24.12.2008

Silvester Fineus
Obveščamo vas, da je uporabnikom na voljo nova verzija Slilvestra Fineus za pripravo Obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in sicer za obdobja obračuna od 1.1.2008 dalje.

Excel obrazec Davčni obračun za zasebnike 2008 (informativni pripomoček)
Obrazec je zgolj informativni pripomoček in ne omogoča izvoza podatkov v aplikacije Dursa ali Ajpesa.

Olajšave za za investicije v avtobuse in tovorna vozila
Vlada je na seji 19. februarja 2009 sprejela Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini. Namen predloga zakona je omogočiti uveljavljanje investicijske olajšave za leta 2008, 2009 in 2010 tudi za investicije v avtobuse in tovorna vozila, ki se po osnovni določbi 66.a člena Zakona o dohodnini, ne štejejo za opremo za investicije, za katere se lahko uveljavlja olajšava.

E-seminar Obdavčitev zasebnikov v letu 2008 (za s.p.)
Elektronsko gradivo vsebuje dva vsebinska sklopa:

 • Priročnik za zasebnike - Obdavčitev zasebnikov v letu 2008
 • Priročnik za zasebnike - Letno poročilo za leto 2008

Računi, ki jih izdajajo zobozdravniki

Pojasnilo DURS, št. 4230-49/2009, 11. 2. 2009

Prejeli smo vprašanje glede vsebine računov, ki jih izdajajo zobozdravniki. V zvezi s tem odgovarjamo:

Ali z davčnega vidika zadostuje, da zobozdravnik napiše na račun »zobozdravstvena storitev« in znesek oziroma, ali je treba račun specificirati?

Zobozdravstvena storitev mora biti na računu natančneje opisana in sicer mora biti iz opisa razvidna posamezna vrsta zobozdravstvene storitve. Opis storitve mora biti tako natančen, da tretja oseba, ki ni sodelovala v poslovnem dogodku, na podlagi računa popolnoma jasno in brez kakršnihkoli dvomov spozna naravo in obseg opravljene storitve. Na računu ni treba navajati specifikacije porabljenega materiala ali dela.

Več...

sreda, 11. marec 2009

Delno subvencioniranje polnega delovnega časa

Zbrali smo nekaj povezav na temo uveljavljanja pravice do delnega subvencioniranja polnega delovnega časa.

Več...

DURS bistveno povečal svojo učinkovitost

Vlada je na seji 19. februarja 2009 obravnavala Informacijo o problemih pri pobiranju davkov in prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Davčna uprava je v zadnjih treh letih na področju izvršbe bistveno povečala svojo učinkovitost. Skupaj je v devetih letih izterjala 2,606 milijarde EUR oz. 8,69 milijonov EUR na zaposlenega v izterjavi. Primerjava izterjanega davčnega dolga med letom 2007 in 2008 pokaže, da se je izterjava povečala kar za 22,6 odstotkov.

Javno-finančni prihodki (JFP) so se v devetih letih povišali za 2,35 krat, izterjani dolg se je povečal za 3,93 krat, višina celotnega davčnega dolga pa se je povišala samo za 35%. V enakem obdobju se je znesek pobranih prispevkov za ZZZS povečal za 75,8%, dolg pa zvišal le za 37%.

Več...

torek, 10. marec 2009

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (2008)

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13.02.2009

S tem pravilnikom se določa obrazec za izračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologija za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologija za izpolnjevanje prilog (davčni obračun) in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

Več...

Novičke - 23. februar 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 23. februarjem 2009 smo na portalu objavili naslednje novičke:

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13.02.2009

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13.02.2009

Vlada sprejela Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini
Vlada je na seji 19. februarja 2009 sprejela Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini. Namen predloga zakona je omogočiti uveljavljanje investicijske olajšave za leta 2008, 2009 in 2010 tudi za investicije v avtobuse in tovorna vozila, ki se po osnovni določbi 66.a člena Zakona o dohodnini, ne štejejo za opremo za investicije, za katere se lahko uveljavlja olajšava.

Vlada sprejela amandmaje k predlogu zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost
Vlada je na seji 12. februarja 2009 sprejela amandmaje k predlogu zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost. Vlada na podlagi analize vračil DDV in analize vpliva na likvidnost proračuna in enotni zakladniški račun (EZR) predlaga dva amandmaja.

Povprečne mesečne plače, december 2008

Nova verzija programa Silvester Pelias (DDPO)
Obvestilo o objavi nove različice programa Silvester Pelias.

Vlada o metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Vlada o napredovanju uradnikov v nazive
Vlada je na seji 19. februarja 2009 sprejela Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.

Vlada o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
Vlada je na seji 19. februarja 2009 sprejela Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini.

Vlada sprejela Uredbo o določitvi zneska trošarine za pivo, vmesne pijače in etilni alkohol
Vlada je na seji 19. februarja 2009 sprejela Uredbo o določitvi zneska trošarine za pivo, vmesne pijače in etilni alkohol. 66. člen Zakona o trošarinah daje vladi pooblastilo, da z zakonom določene zneske trošarine za alkohol in alkoholne pijače lahko, v skladu z ekonomsko politiko, poveča do 50%.

DURS bistveno povečal svojo učinkovitost
Vlada je na seji 19. februarja 2009 obravnavala Informacijo o problemih pri pobiranju davkov in prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Davčna uprava je v zadnjih treh letih na področju izvršbe bistveno povečala svojo učinkovitost. Skupaj je v devetih letih izterjala 2,606 milijarde EUR oz. 8,69 milijonov EUR na zaposlenega v izterjavi. Primerjava izterjanega davčnega dolga med letom 2007 in 2008 pokaže, da se je izterjava povečala kar za 22,6 odstotkov.

Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (RZ2007)
Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17.02.2009

Delno subvencioniranje polnega delovnega časa
Zbrali smo nekaj povezav na temo uveljavljanja pravice do delnega subvencioniranja polnega delovnega časa.

Kapitalski dobički, IFI, obresti od depozitov - do 2.3.2009

 • Vrednostni papirji - Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
 • Izvedeni finančni instrumenti
 • Obresti od denarnih depozitov

Napake v programu Silvester Pelias 3.0.0.32
Na spletni strani Edavkov je napisano naslednje obvestilo:
Pomembno obvestilo za tiste zavezance, ki ste si namestili program Silvester Pelias verzija 3.0.0.32.

Šifrant davčnih uradov za obrazca OPSVZ in OPSVL

Davek na tonažo
Pojasnilo DURS, št. 4200-21/2009-1, 13. 2. 2009

Računi, ki jih izdajajo zobozdravniki
Pojasnilo DURS, št. 4230-49/2009, 11. 2. 2009

Najnižje osnovne plače v dejavnosti trgovine Slovenije od 1. 1. 2009
Uradni list RS, št. 10/2009 z dne 09.02.2009

Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor
Uradni list RS, št. 10/2009 z dne 09.02.2009

Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
Uradni list RS, št. 10/2009 z dne 09.02.2009

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja
Uradni list RS, št. 10/2009 z dne 09.02.2009

Pravilnik o določitvi cen orožnih listin
Uradni list RS, št. 10/2009 z dne 09.02.2009

Preizkusite svoje znanje davka od dohodkov pravnih oseb
Pripravili smo vam vprašalnik za preiskus znanja o davku od dohodkov pravnih oseb. Na portalu najdete tri vprašanja, v celoti pa so dostopna vsem naročnikom Sestavljenke Davek od dohodkov pravnih oseb ter kompleta Davčnih sestavljenk - čistopisov davčnih zakonov.

Pravilnik o vsebini programov dela, spremembah programov dela in poročilih organizacij proizvajalcev vina
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 06.02.2009

Vlada določila način in postopek sodelovanja strokovne javnosti pri imenovanju v organe javnih zavodov
Vlada je na seji 12. februarja 2009 določila način in postopek sodelovanja strokovne javnosti pri imenovanju v organe javnih zavodov.

Določitev cene za enoto obremenitve tal za leto 2009
Vlada je na seji 12. februarja 2009 sprejela sklep o določitvi cene za enoto obremenitve tal za leto 2009, ki se objavi v Uradnem listu RS. Cena za enoto obremenitve tal za leto 2009 je 0,0022 evrov. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Cena za enoto obremenitve tal za leto 2009 je enak ceni za enoto obremenitve tal za leto 2008.

Določitev zneska okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za leto 2009
Vlada je na seji 12. februarja 2009 sprejela sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za leto 2009, ki se objavi v Uradnem listu RS.

Določitev zneskov za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2009
Vlada je na seji 12. februarja 2009 sprejela sklep o določitvi zneskov nadomestila in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2009, ki se objavi v Uradnem listu RS. Znesek nadomestila za okoljsko dajatev za onesnaževanja okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2009 je 33,38 eurov, znesek za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2009 pa je 0,0083 evrov. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2009
Vlada je na seji 12. februarja 2009 sprejela sklep o določitvi zneskov za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2009, ki se objavi v Uradnem listu RS. Znesek nadomestila za okoljsko dajatev za onesnaževanja okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2009 je 33,36 evrov. Znesek za enoto obremenitve za okoljsko dajatev zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2009 pa je 0,0017 evrov. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Znesek za nadomestilo in predlog cene za enoto obremenitve za leto 2009 je enak znesku za nadomestilo in ceni za enoto obremenitve za leto 2008.

Določitev zneskov za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2009
Vlada je na seji 12. februarja 2009 sprejela sklep o določitvi zneskov za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2009, ki se objavi Uradnem listu RS. Znesek za nadomestilo in predlog cene za enoto obremenitve za leto 2009 je enak znesku za nadomestilo in ceni za enoto obremenitve za leto 2008. Znesek nadomestila za okoljsko dajatev za onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2009 je 33,38 evrov, znesek za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaženja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2009 je 0,1460 evrov. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Določitev zneska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2009
Vlada je na seji 12. februarja 2009 sprejela sklep o določitvi zneska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2009, ki se objavi v Uradnem listu RS. Znesek okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2009 je 0,0063 evrov za 1 kilogram vozila. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Vlada o modificiranem predlogu Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010
Vlada se je na seji 12. februarja 2009 seznanila z Informacijo o modificiranem predlogu Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010. Vlada je pooblastila ministrico za javno upravo Irmo Pavlinič Krebs in ministra za finance dr. Franca Križaniča, da se kot pooblaščena vladna pogajalca pogajata z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in da z njimi skleneta in podpišeta Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010.

Vlada sprejela Predlog zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev
Vlada je na seji 12. februarja 2009 sprejela Predlog zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev in se odločila, da državnemu zboru predlaga, da predlog zakona obravnava na izredni seji in ga sprejme po nujnem postopku.

Odgovor na vprašanje poslanca glede visokih mesečnih dohodkov direktorjev v družbah, ki so v večinski lasti države
Vlada je na redni seji 5. februarja 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Srečka Prijatelja glede visokih mesečnih dohodkov direktorjev v družbah, ki so v večinski lasti države in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.

Odgovor na pisno poslansko vprašanje glede aktivnosti vlade na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno
Poslanec Vili Rezman je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje glede njenih aktivnosti na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno oziroma glede učinkov teh aktivnosti. Poslanec tako vlado sprašuje, do kakšnih zaključkov in ugotovitev je prišla na osnovi poročil Komisije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno iz let 2005 in 2006, kakšne aktivnosti je na osnovi teh ugotovitev izvedla in kakšne ukrepe namerava izpeljati v prihodnje.

Nov kontni načrt
V paket Računovodstvo smo dodali kratek sestavek na temo novega kontnega načrta.

ponedeljek, 09. marec 2009

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, Izvedeni finančni instrumenti.

V tokratnih novičkah smo pripravili povezave na temo napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov. Zbrali smo tudi nekaj informacij o napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008 ter za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite.

Vrednostni papirji - Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2008

Napoved in obrazci

Pravilnik ospremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala

Napotki za izpolnjevanje obrazca za napoved kapitalskih dobickov v letu 2008 in primer izpolnjenega obrazca

Seznam krovnih skladov in podskladov

Izvedeni finančni instrumenti

Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008

Obrazci - Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Predstavitev davka

Obresti od denarnih depozitov

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite

Obrazec Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU

Rok za oddajo: 2. marec 2009

Ste v letu 2008 prodajali vrednostne papirje ali deleže v gospodarskih družbah?
Primer izpolnjene napovedi kapitalskih dobičkov si lahko ogledate v e-seminarji Kapitalski dobički.

Bi želeli izvedeti več o obdavčitvi izvedenih finančnih dokumentov?
Preberite e-seminar na to temo.

Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela

Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Kvota delovnih dovoljenj za leto 2009 se določi v skupni višini 24.000 delovnih dovoljenj. Kvota je namenjena tujcem, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, in tujcem, ki se po zaključku sezonskega dela zaposlijo na podlagi dovoljenja za zaposlitev.

Več...

petek, 06. marec 2009

Zunanje pooblaščanje v Edavkih

Navodilo za izpolnjevanje obrazca Obr. pooblastilo št. 3, objavljeno na Edavkih.

Navodilo pojasnjuje izpolnjevanje obrazca številka 3 za pooblaščanje v sistemu eDavki. Obrazec je namenjen t.i. zunanjemu pooblaščanju. Zunanje pooblaščanje davčnim zavezancem omogoča, da pooblastijo drugo fizično osebo ali poslovni subjekt za opravljanje posameznih dejanj v sistemu eDavki.

Izpolnjen obrazec je potrebno oddati pri davčnem organu, ki je krajevno pristojen za davčnega zavezanca.

Več...

Sprememba pogojev za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost in družbenike zasebnih družb in zavodov

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 7/2009, dne 30.01.2009, so objavljene spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: Pravila OZZ), ki so se začele uporabljati z dnem 14.02.2009.

Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev Pravil OZZ se spreminjajo pogoji za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic in lastnike zasebnih podjetij opredeljenih v 5. in 6. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 72/2006, s spremembami - ZZVZZ).

Več...

četrtek, 05. marec 2009

Obdavčevanje profesorjev in raziskovalcev – izvajanje mednarodnih pogodb

Pojasnilo DURS, št. 4217-7/2008, 10. 2. 2009

 1. Obdavčitev tujih profesorjev in raziskovalcev po nacionalni zakonodaji
  Slovenski visokošolski zavodi in raziskovalne organizacije pogosto zaposlujejo tuje profesorje in raziskovalce, ki so nerezidenti Republike Slovenije in tako zavezani za plačilo dohodnine od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji...

 2. Uporaba konvencij o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja – uveljavljanje ugodnosti nerezidentov, ki dosegajo dohodke v Sloveniji
  V kolikor ima Slovenija z državo rezidentstva prejemnika dohodka (t.j. profesorja in raziskovalca) sklenjeno konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (v nadaljevanju: konvencija), imajo določbe konvencij pri obdavčevanju dohodkov profesorjev in raziskovalcev prednost pred nacionalno zakonodajo...

 3. Davčna obravnava profesorjev in raziskovalcev, rezidentov Slovenije, ki dosegajo dohodke v tujini
  Kljub ugodnosti iz konvencije, ki profesorjem in raziskovalcem, rezidentom ene države pogodbenice, omogoča oprostitev obdavčitve v drugi državi pogodbenici za dohodke, ki jih dosežejo z opravljanjem dejavnosti poučevanja ali raziskovanja v tej drugi državi, se takšni dohodki obdavčijo v državi rezidentstva profesorja in raziskovalca...

Več...

Objavljen Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

V Uradnem listu 12/09 je bil dne 13.2.2009 objavljen Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Veljati začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, ki vključujejo obdobje od 1. januarja 2008 dalje, in se davčni obračun predlaga po dnevu objave tega pravilnika.

Več...

sreda, 04. marec 2009

Preizkusite svoje znanje davka od dohodkov pravnih oseb

Pripravili smo vam vprašalnik za preiskus znanja o davku od dohodkov pravnih oseb. Na portalu najdete tri vprašanja, v celoti pa so dostopna vsem naročnikom Sestavljenke, Davek od dohodkov pravnih oseb ter kompleta Davčnih sestavljenk - čistopisov davčnih zakonov.

Več...

Novičke - 16. februar 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 16. februarjem 2009 smo na portalu objavili naslednje novičke:

Preizkusite svoje znanje davka od dohodkov pravnih oseb
Pripravili smo vam vprašalnik za preiskus znanja o davku od dohodkov pravnih oseb.

Objavljen Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
V Uradnem listu 12/09 je bil dne 13.2.2009 objavljen Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

Obdavčevanje profesorjev in raziskovalcev – izvajanje mednarodnih pogodb
Pojasnilo DURS, št. 4217-7/2008, 10. 2. 2009

Sprememba pogojev za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost in družbenike zasebnih družb in zavodov
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 7/2009, dne 30.01.2009, so objavljene spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

15. poročilo o izvajanju zakona o ugotavljanju vzajemnosti
Vlada se je na seji 5. februarja 2009 seznanila s 15. poročilom o izvajanju zakona o ugotavljanju vzajemnosti na področju pridobivanja lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji.

Spremembe zakona o zemljiški knjigi
Vlada je na seji 5. februarja 2009 sprejela predlog zakona o spremembah Zakona o zemljiški knjigi.

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo
Republika Slovenija načeloma podpira namen predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, pri čemer ne podpira predlaganih določb v zvezi s porodniškim dopustom, ki je opredeljen v 1. točki 1. člena, ostalim predlaganim določbam pa ne nasprotuje.

Vlada sprejela Stališče do predlogov sklepa o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Kneževino Lihtenštajn o boju proti goljufijam in drugim nezakonitim dejavnostim
Vlada je na seji 5. februarja 2009 sprejela stališča do predlogov sklepa Sveta o podpisu in o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kneževino Lihtenštajn na drugi strani o boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejavnostim, ki škodijo njihovim finančnim interesom.

Črpanje evropskih sredstev
Vlada je na delovnem posvetu 31. januarja 2009 obravnavala problematiko črpanja evropskih sredstev v Republiki Sloveniji ter se seznanila z njenim vsebinskim in finančnim izvajanjem, z upoštevanjem potreb po financiranju aktivnosti po neposrednih proračunskih uporabnikih in doseganja širših strateških ciljev Republike Slovenije.

Poročilo o gibanju plač za november 2008

Navodilo o načinu, postopkih in udeležencih za izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Delodajalci v obrti lahko sedaj zagotavljajo delo tudi do 32 ur tedensko in uveljavljao subvencijo

Zunanje pooblaščanje v Edavkih
Navodilo za izpolnjevanje obrazca Obr. pooblastilo št. 3, objavljeno na Edavkih.

Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. januarja 2009
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2008
Uradni list RS, št. 7/2009 z dne 30.01.2009

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2008
Uradni list RS, št. 7/2009 z dne 30.01.2009

Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
Uradni list RS, št. 7/2009 z dne 30.01.2009

Vlada je obravnavala Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2007 z Revizijskim poročilom Računskega sodišča RS
Vlada je na redni seji 30. januarja 2009 obravnavala Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2007 z Revizijskim poročilom Računskega sodišča RS.

Poročilo o pogajanjih za podpis Sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije
Vlada je na redni seji 29. januarja 2009 sprejela poročilo o pogajanjih za podpis Sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije.

Seznanitev s poročilom o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2007
Vlada se je na redni seji 29. januarja 2009 seznanila s poročilom o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2007, ki ga je pripravila Komisija Vlade Republike Slovenije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.

Vlada izdala Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije
Vlada je na redni seji 29. januarja 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
Vlada je na redni seji 29. januarja 2009 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih.

Vlada RS sprejela Uredbo o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009
Vlada je na redni seji 29. januarja 2009 sprejela Uredbo o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela.

Odgovor na obrazloženo mnenje Evropske komisije v zvezi s prenosom Direktive 2002/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o spremembah Direktive Sveta 76/207/EGS o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev
Vlada je na redni seji 29. januarja 2009 sprejela odgovor na obrazloženo mnenje Evropske komisije v zvezi s prenosom Direktive 2002/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o spremembah Direktive Sveta 76/207/EGS o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev, kot ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Sklep glede ugotavljanja in uveljavljanja odgovornosti članov nadzornih organov in organov upravljanja gospodarskih družb v večinski lasti države in javnih gospodarskih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija
Vlada je na seji 22. januarja 2009 sprejela sklep glede ugotavljanja in uveljavljanja odgovornosti članov nadzornih organov in organov upravljanja gospodarskih družb v večinski lasti države in javnih gospodarskih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija.

torek, 03. marec 2009

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb - Zaposli Me

Zavod RS za zaposlovanje je v petek, 30. januarja 2009, v Uradnem listu RS, številka 7/2009, objavil Javni razpis Zaposli.me/ Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb.

Na javni razpis se lahko prijavijo delodajalci iz tržnega sektorja, ki so v preteklem poslovnem letu več kot polovico svojih prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu.

Prvi rok za oddajo vlog na razpis: 27. februarja 2009 do 12. ure. Drugi razpisni rok: 27. marca 2009 do 12. ure, nato pa vsak zadnji petek v mesecu do razdelitve sredstev oziroma do 24. septembra 2010 do 12. ure. Delodajalci svoje vloge oddate na območnih službah Zavoda.

Več...

Informativni izračun dohodnine za leto 2008 – uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

Pojasnilo DURS, št. 4217-13/2009, 2. 2. 2009

Zavezanci – rezidenti Slovenije, ki prejemajo dohodke iz delovnega razmerja iz tujine, lahko skladno s 45. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08 in 125/08; v nadaljevanju: ZDoh-2) uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane med delom in stroške prevoza na delo in z dela, pod pogoji in do višine, kot jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08).

Če zavezanec prejme povračilo navedenih stroškov, se ne glede na 44. člen ZDoh-2, ki opredeljuje, kateri dohodki, se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, tovrstna povračila vključijo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja iz tujine.

Več...

ponedeljek, 02. marec 2009

Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas

Zavod RS za zaposlovanje je v petek, 30. januarja 2009, v Uradnem listu RS, številka 7/2009, objavil Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas.

Na javni razpis se lahko prijavijo delodajalci iz tržnega sektorja, ki so v preteklem poslovnem letu več kot polovico svojih prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu.

Prvi rok za oddajo vlog na razpis: 27. februarja 2009 do 12. ure. Drugi razpisni rok: 27. marca 2009 do 12. ure, nato pa vsak zadnji petek v mesecu do razdelitve sredstev oziroma do 28. junija 2010 do 12. ure.

Več...

Uvedba novih zavarovalnih podlag 103 in 104

Pojasnilo ZZZS, št. 180-10/2009-DI/1, 22. 1. 2009

Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije uvaja novi zavarovalni podlagi za zavarovance iz 5. in 6. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja bodo 30. 1. 2009 objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, tako, da se bosta novi zavarovalni podlagi pričeli uporabljati z dnem uveljavitve Pravil, to je 14. 2. 2009.

Več...