petek, 13. marec 2009

Novičke - 2. marec 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 2. marcem 2009 smo na portalu objavili naslednje novičke:

Prevrednotenje finančnih naložb po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb
Pojasnilo DURS, št. 4200-165/2008-2, 9. 2. 2009

Pravilnik o klasičnih igrah na srečo, ki se lahko prirejajo brez dovoljenja
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009
S tem pravilnikom se določa znesek, ki ga ne sme presegati skupna vrednost srečk za občasno prireditev tombole oziroma srečelova v okviru kulturnega ali zabavnega programa, za katero ni potrebno dovoljenje iz 16. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo).

Vlada podala Mnenja o predlogu zakona o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
Vlada je na seji 26. februarja 2009 podala Mnenja o predlogu zakona o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Vlada nasprotuje spremembi ZDDPO-2, kot je predlagana v zakonu, oziroma meni, da predlog zakona v danem trenutku ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Vlada odgovorila na sklep Državnega sveta RS v zvezi s skrajšanjem roka za vračilo davka na dodano vrednost
Vlada je na seji 26. februarja 2009 odgovorila na sklep Državnega sveta Republike Slovenije v zvezi s skrajšanjem roka za vračilo davka na dodano vrednost.

Sklep o najnižji pokojninski osnovi
Uradni list RS, št. 15/2009 z dne 23.02.2009

Cenik za javno objavo letnih poročil za leto 2008 (AJPES)
Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo (na spletnem portalu AJPES) plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 33/2007).

Pooblastilo ZPIZ-u za oddajo M4 obrazca (2008)
Navodila za primere, ko dajalec podatkov za posredovanje obrazcev M-4 pooblasti posredovalca.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - februar 2009 (excel)

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah Zakona o trošarinah
Vlada je na seji 26. februarja 2009 sprejela Predlog zakona o spremembah Zakona o trošarinah. S predlaganim zakonom se povišujejo trošarine na tobačne izdelke. Spremembe bodo predvidoma začele veljati 1. maja 2009.

Vlada sprejela Rebalans državnega proračuna za leto 2009
Vlada je na seji 26. februarja 2009 sprejela Rebalans državnega proračuna za leto 2009. Državni proračun za leto 2009 je bil pripravljen in sprejet konec leta 2007. V obdobju od konca leta 2007 do danes so se gospodarske razmere, v svetu in pri nas, zelo spremenile, zato je potrebna sprememba proračuna. Po predlaganem rebalansu naj bi primanjkljaj državnega proračuna znašal 2,9%BDP, javnofinančni primanjkljaj konsolidirane javne blagajne pa bo predvidoma znašal 3,4%BDP.

Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi postopka za pogajanja o dvostranskih sporazumih med državami članicami in tretjimi državami, ki so povezani s sektorskimi zadevami in zajemajo pristojnosti, priznavanje in izvrševanje sodnih odločb in sklepov v zakonskih sporih, o starševski odgovornosti in preživninskih obveznostih ter pravo, ki se uporablja v zvezi s preživninskimi obveznostmi, ter za njihovo sklenitev
Cilj predloga je uvesti postopek, s katerim bi Skupnost ocenila, ali obstaja zadosten interes Skupnosti za sklenitev predlaganih dvostranskih sporazumov s tretjimi državami, če pa tega interesa ni, bi dovolila državam članicam, da sklenejo te sporazume s tretjimi državami na določenih področjih v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah, ki spadajo v izključno pristojnost Skupnosti.

Vlada soglaša z besedilom Konvencije o centraliziranem carinjenju v zvezi z razporeditvijo nacionalnih stroškov zbiranja
Vlada je na seji 26. februarja 2009 sprejela stališče do besedila Konvencije o centraliziranem carinjenju v zvezi z razporeditvijo nacionalnih stroškov zbiranja, ki se zadržijo, kadar se tradicionalna lastna sredstva dajo na razpolago proračunu.

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Uradni list RS, št. 15/2009 z dne 23.02.2009

Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2009
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Poročilo o gibanju plač za december 2008
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Statut Slovenskega inštituta za revizijo
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Sklep o zamenjavi okrnjenih ali poškodovanih eurobankovcev
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 62. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ni v neskladju z Ustavo in sklep o zavrnitvi pobude
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2009
S tem sklepom se določijo območja z višjo stopnjo registrirane brezposelnosti, ki pravnim in fizičnim osebam tega območja omogoča prednostno vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja.

Sklep o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Pravilnik o potrdilu o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Okoljske dajatve 2009

  • Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2009
  • Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve tal za leto 2009
  • Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2009
  • Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2009
  • Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2009
  • Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za leto 2009
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin
  • Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2009
  • Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida za leto 2009
  • Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2009

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2009/2010
Namen javnega poziva je seznaniti se s potrebami delodajalcev po kadrovskih štipendistih glede na razvojne in kadrovske potrebe delodajalcev.

Sklad objavil javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih
Namen javnega poziva je seznaniti se s potrebami delodajalcev po kadrovskih štipendistih glede na razvojne in kadrovske potrebe delodajalcev.

Sprejet drugi paket protikriznih ukrepov
Vlada je na seji 19. februarja 2009 sprejela nov paket ukrepov za blaženje finančne in gospodarske krize, ki predstavljajo nadaljevanje vladnih aktivnosti na tem področju.

Ni komentarjev: