petek, 13. marec 2009

Prevrednotenje finančnih naložb po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb

Pojasnilo DURS, št. 4200-165/2008-2, 9. 2. 2009

Zavezanec uvodoma navaja določbe 22. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08 in 78/08), ki ureja prevrednotenje finančnih naložb in v povezavi s tem prosite za odgovor na naslednji vprašanji:

  1. Vrednotenje vrednostnih papirjev, razpoložljivih za prodajo, poteka preko kapitala. Če je vrednotenje negativno, mora banka v primerih, ki jih določa MRS 39, to negativno vrednotenje prenesti v breme izkaza poslovnega izida. Ali je to negativno vrednotenje, ki je računovodsko izkazano kot odhodek iz slabitve, davčno priznan odhodek v času nastanka, enako kot velja za odhodke vrednotenja vrednostnih papirjev, merjenih preko izkaza poslovnega izida?
  2. Po petem odstavku 22. člena ZDDPO-2 se odhodki zaradi oslabitve posojil, vrednotenih po metodi odplačne vrednosti, pri bankah priznajo. Ali omenjeno pravilo velja tudi za odhodke oslabitve dolžniških vrednostnih papirjev, ki so razporejeni v računovodsko kategorijo posojil in terjatev?

Pojasnila najdete na portalu.

Več...

Ni komentarjev: