sreda, 04. marec 2009

Novičke - 16. februar 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 16. februarjem 2009 smo na portalu objavili naslednje novičke:

Preizkusite svoje znanje davka od dohodkov pravnih oseb
Pripravili smo vam vprašalnik za preiskus znanja o davku od dohodkov pravnih oseb.

Objavljen Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
V Uradnem listu 12/09 je bil dne 13.2.2009 objavljen Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

Obdavčevanje profesorjev in raziskovalcev – izvajanje mednarodnih pogodb
Pojasnilo DURS, št. 4217-7/2008, 10. 2. 2009

Sprememba pogojev za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost in družbenike zasebnih družb in zavodov
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 7/2009, dne 30.01.2009, so objavljene spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

15. poročilo o izvajanju zakona o ugotavljanju vzajemnosti
Vlada se je na seji 5. februarja 2009 seznanila s 15. poročilom o izvajanju zakona o ugotavljanju vzajemnosti na področju pridobivanja lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji.

Spremembe zakona o zemljiški knjigi
Vlada je na seji 5. februarja 2009 sprejela predlog zakona o spremembah Zakona o zemljiški knjigi.

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo
Republika Slovenija načeloma podpira namen predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, pri čemer ne podpira predlaganih določb v zvezi s porodniškim dopustom, ki je opredeljen v 1. točki 1. člena, ostalim predlaganim določbam pa ne nasprotuje.

Vlada sprejela Stališče do predlogov sklepa o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Kneževino Lihtenštajn o boju proti goljufijam in drugim nezakonitim dejavnostim
Vlada je na seji 5. februarja 2009 sprejela stališča do predlogov sklepa Sveta o podpisu in o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kneževino Lihtenštajn na drugi strani o boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejavnostim, ki škodijo njihovim finančnim interesom.

Črpanje evropskih sredstev
Vlada je na delovnem posvetu 31. januarja 2009 obravnavala problematiko črpanja evropskih sredstev v Republiki Sloveniji ter se seznanila z njenim vsebinskim in finančnim izvajanjem, z upoštevanjem potreb po financiranju aktivnosti po neposrednih proračunskih uporabnikih in doseganja širših strateških ciljev Republike Slovenije.

Poročilo o gibanju plač za november 2008

Navodilo o načinu, postopkih in udeležencih za izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Delodajalci v obrti lahko sedaj zagotavljajo delo tudi do 32 ur tedensko in uveljavljao subvencijo

Zunanje pooblaščanje v Edavkih
Navodilo za izpolnjevanje obrazca Obr. pooblastilo št. 3, objavljeno na Edavkih.

Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. januarja 2009
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2008
Uradni list RS, št. 7/2009 z dne 30.01.2009

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2008
Uradni list RS, št. 7/2009 z dne 30.01.2009

Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
Uradni list RS, št. 7/2009 z dne 30.01.2009

Vlada je obravnavala Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2007 z Revizijskim poročilom Računskega sodišča RS
Vlada je na redni seji 30. januarja 2009 obravnavala Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2007 z Revizijskim poročilom Računskega sodišča RS.

Poročilo o pogajanjih za podpis Sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije
Vlada je na redni seji 29. januarja 2009 sprejela poročilo o pogajanjih za podpis Sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije.

Seznanitev s poročilom o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2007
Vlada se je na redni seji 29. januarja 2009 seznanila s poročilom o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2007, ki ga je pripravila Komisija Vlade Republike Slovenije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.

Vlada izdala Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije
Vlada je na redni seji 29. januarja 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
Vlada je na redni seji 29. januarja 2009 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih.

Vlada RS sprejela Uredbo o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009
Vlada je na redni seji 29. januarja 2009 sprejela Uredbo o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela.

Odgovor na obrazloženo mnenje Evropske komisije v zvezi s prenosom Direktive 2002/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o spremembah Direktive Sveta 76/207/EGS o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev
Vlada je na redni seji 29. januarja 2009 sprejela odgovor na obrazloženo mnenje Evropske komisije v zvezi s prenosom Direktive 2002/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o spremembah Direktive Sveta 76/207/EGS o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev, kot ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Sklep glede ugotavljanja in uveljavljanja odgovornosti članov nadzornih organov in organov upravljanja gospodarskih družb v večinski lasti države in javnih gospodarskih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija
Vlada je na seji 22. januarja 2009 sprejela sklep glede ugotavljanja in uveljavljanja odgovornosti članov nadzornih organov in organov upravljanja gospodarskih družb v večinski lasti države in javnih gospodarskih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija.

Ni komentarjev: