torek, 30. junij 2009

Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ)

Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23.01.2009

S tem zakonom se za omejitev učinkov svetovne gospodarske krize z namenom ohranitve delovnih mest ureja delno subvencioniranje polnega delovnega časa s sofinanciranjem plač za polni delovni čas.

Več...

Prenos dejavnosti in obračun DMV

Pojasnilo DURS, št. 4212-33/2009, 26. 5. 2009

Davčni zavezanec sprašuje, ali gre v primeru prenosa lastništva rabljenega motornega vozila zaradi prenosa dejavnosti na novega zasebnika, ki je oseba iz prvega dednega reda, za promet z motornim vozilom, ki ni predmet obdavčitve z DMV po četrtem odstavku 4. člena ZDMV-UPB2. Davčni zavezanec meni, da gre po vsebini za podaritev (darilno pogodbo), ki je neodplačni pravni posel in ni predmet DMV na podlagi 4. odstavka 4. člena ZDMV-UPB2.
V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Prenos motornega vozila, za katerega je obvezna registracija, v okviru prenosa dejavnosti s samostojnega podjetnika na osebo iz prvega dednega reda, je predmet obdavčitve z DMV.

Več...

ponedeljek, 29. junij 2009

Vpisovanje podatkov o obrestih v obrazec DDV-O

Pojasnilo DURS, št. 4230-121/2009, 2. 6. 2009

Davčni zavezanec prosi za dodatno obrazložitev v zvezi z izpolnjevanjem polja 15 obrazca DDV-O, saj navodilo za izpolnjevanje obrazca ne vsebuje podrobnih navodil. Davčni zavezanec meni, da so oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV pri finančnih storitvah, oproščene dobave v Sloveniji, kot tudi oproščene dobave v druge države članice EU in se zato vpisujejo v polje 15 obrazca DDV-O.
V zvezi z navedenim odgovarjamo:

V polje 15 obrazca DDV-O se vpisujejo samo oproščene finančne storitve, ki jih opravi davčni zavezanec na ozemlju Slovenije. Finančne storitve, pri katerih je kraj opravljanja storitev zunaj Slovenije, se ne vpisujejo v obrazec DDV-O.

Več...

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-A)

Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29.05.2009

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-A)

sreda, 24. junij 2009

Zaposlovanje tujcev

V zadnjem času je nekaj novosti na področju zaposlovanja tujcev, zato smo zbrali nekaj povezav o omejitvah zaposlovanja tujcev, delovnih dovoljenjih za tujce, postopku zaposlitve ...

Omejitve pri zaposlovanju in delu tujcev od 13. 6. 2009 dalje
V Uradnem listu RS št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009 je objavljena Uredba o omejitvah zaposlovanja in dela tujcev, ki stopi v veljavo naslednji dan po objavi, to je z 13. 6. 2009 (in se torej uporablja za vloge, vložene od vključno 13. 6. 2009 dalje)

Uredba o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12.06.2009

Pravilnik o spremembah Pravilnika o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10.04.2009

Spremembe pri postopku izdaje dovoljenja za zaposlitev
V Uradnem listu RS št. 28/2009 z dne 10.4.2009 je objavljena Sprememba Pravilnika o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev, ki stopi v veljavo naslednji dan po objavi.

Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
Kvota delovnih dovoljenj za leto 2009 se določi v skupni višini 24.000 delovnih dovoljenj. Kvota je namenjena tujcem, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, in tujcem, ki se po zaključku sezonskega dela zaposlijo na podlagi dovoljenja za zaposlitev.

torek, 23. junij 2009

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila

S predlogom zakona o davku na motorna vozila se predvsem urejajo določbe, na podlagi katerih bo mogoče zmanjšati obseg davčnih utaj na tem področju, celoviteje zajema v obdavčitev večji del osebnih motornih vozil (tudi motorna kolesa in kolesa z motorjem), posodablja sistem davka na motorna vozila z upoštevanjem okoljskih meril in ureja določbe za preprečitev dvojne obdavčitve (odprava obdavčitve rabljenih vozil in možnost vračila davka pri iznosu ali izvozu vozila iz Slovenije). Del sprememb pa se nanaša na medsebojno uskladitev določb znotraj zakona in na uskladitev določb z namenom zakona.

Več...

Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15.05.2009

Ta odredba določa obveznosti gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki proizvajajo blago in opravljajo storitve, navedene v 3. členu te odredbe, da ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, pošiljajo obvestila o spremembi cen.

Po tej odredbi so k pošiljanju obvestil o spremembi cen zavezani srednje in velike gospodarske družbe, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja ustanovitev in delovanje gospodarskih družb, in samostojni podjetniki posamezniki, katerih podjetje ustreza merilom za srednje in velike gospodarske družbe.

Več...

ponedeljek, 22. junij 2009

Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15.05.2009

Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti

Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18.05.2009

Ta pravilnik določa minimalne tehnične pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki se nanašajo na prostor, opremo in naprave v prodajalni, zunanjost prodajalne, način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln, način, opremo in naprave na posebej urejenem prostoru v trgovini na debelo.

Več...

petek, 19. junij 2009

Odlog, odpis in obročno plačilo davčnih obveznosti

V trenutni gospodarski situaciji se je pokazalo, da poslovni subjekti, pa tudi posamezniki, čedalje težje izpolnjujejo tudi davčne obveznosti. Iz tega razloga želi Davčna uprava Republike Slovenije opozoriti vse davčne zavezance na njihove pravice v zvezi z možnostjo odloženega plačevanja davčnih obveznosti.

Več...

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila

Besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti

Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18. 05. 2009

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti

Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

Predlog Zakona o delnem povračilu nadomestila plače
Vlada je na seji 14. maja 2009 sprejela predlog Zakona o delnem povračilu nadomestila plače. S predlogom zakona se omogoča začasno čakanje na delo pri delodajalcih, ki se soočajo z zmanjšanim obsegom poslovanja in želijo ohraniti delovna mesta, pri čemer del bremena prevzema tudi država.

Pojasnila glede predloga Zakona o delnem povračilu nadomestila plače

Izvajanje Zakona o delnem povračilu nadomestila plače - brezplačno telefonsko svetovanje
Na voljo sta dva brezplačna telefona na temo izvajanja zakona o delnem povračilu nadomestila plače.

Zakon o delnem povračilu nadomestila plače - pogosta vprašanja
Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore glede izvajanja Zakona o delnem povračilu nadomestila plače, ki ga je Državni zbor RS sprejel 27. 5. 2009 (potrebna je še odločitev Državnega sveta glede morebitnega veta na zakon). Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Predlog besedila Zakona o delnem povračilu nadomestila plače

Posvet Zakon o delnem povračilu nadomestila plače
na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A

četrtek, 18. junij 2009

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-C)

Uradni list RS, št. 35/2009 z dne 08.05.2009

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-C)

Uredba o merilih za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15.05.2009

Ta uredba določa merila za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava, ki jih za opravljanje zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe lahko sklene javni zdravstveni zavod oziroma druga pravna ali fizična oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe, z zdravnikom ali drugim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem, zaposlenim pri njem ali v drugem zdravstvenem zavodu.

Več...

sreda, 17. junij 2009

Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15.05.2009

Ta uredba določa podrobnejšo vsebino poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in način njegove priprave v skladu z Direktivo Sveta z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (85/337/EGS) (UL L št. 175 z dne 5. 7. 1985, str. 40), spremenjeno z Direktivo Sveta 97/11/EGS z dne 3. marca 1997 o spremembi Direktive 85/337/EGS o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 73 z dne 14. 3. 1997, str. 5).

Določbe te uredbe se uporabljajo za vsa poročila o vplivih nameravanega posega na okolje, ki so izdelana za posege, za katere je treba izvesti postopek presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, če za posamezno vrsto posegov v okolje poseben predpis teh vprašanj ne ureja drugače.

Več...

Spremembe pri postopku izdaje dovoljenja za zaposlitev

V Uradnem listu RS št. 28/2009 z dne 10.4.2009 je objavljena Sprememba Pravilnika o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev, ki stopi v veljavo naslednji dan po objavi.

Sprememba se nanaša na postopek izdaje dovoljenja za zaposlitev brez kontrole trga dela in sicer se po tem postopku ne izdajajo več dovoljenja za zaposlitev tujca s poklicem, ki ga na slovenskem trgu dela primanjkuje. Dovoljenje za zaposlitev se lahko izda pod pogojem, da v evidenci zavoda za zaposlovanje ni ustreznih domačih brezposelnih oseb oziroma oseb, ki so glede pravic do zaposlitve izenačene z državljani Republike Slovenije, da je delodajalec prijavil prosto delovno mesto in izpolnjuje tudi druge z zakonom predpisane pogoje (da je delodajalec ustrezno registriran ali vpisan v poslovnem registru, da ni izkoriščena kvota za to obliko zaposlovanja, da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva delodajalec, da delodajalec priloži z njegove strani podpisano pogodbo o zaposlitvi ter da delodajalec in tujec nimata prepovedi novega zaposlovanja ali dela).

Več...

torek, 16. junij 2009

Olajšava za investiranje – motorna vozila - novo pojasnilo 20.5.2009

Pojasnilo DURS, št. 4212-41/2009, 20. 5. 2009

Davčna uprava RS je prejela več vprašanj davčnih zavezancev, ki se nanašajo na uveljavljanje olajšave za investiranje za nakup delovnih strojev (bagrov, viličarjev, kosilnic). Glede na to, da določbi 55.a člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in 66.a člena Zakona o dohodnini v delu, ki se nanašata na motorna vozila nista jasni, je DURS zaprosil Ministrstvo za finance za dodatno pojasnilo. Ministrstvo za finance je v dopisu št. 423-69/2009/4 z dne 12. 5. 2009 podalo splošno pojasnilo v zvezi z uveljavljanjem olajšave za investiranje za nakup motornih vozil, ki ga v nadaljevanju povzemamo.

V skladu s prvim in drugim odstavkom 55.a člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/06, 76/08 in 5/09) in drugim odstavkom 66.a člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) lahko zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove v določeni višini investiranega zneska v opremo in neopredmetena sredstva. Za opremo se med drugim ne štejejo motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni in električni pogon, avtobusov na hibridni in električni pogon in razen tovornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI. V prehodnem obdobju od 2008 do 2010 se lahko za opremo štejejo tudi tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza emisijskim zahtevam EURO V in avtobusi z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO IV.

Več...

Odbitek DDV od nabav blaga in storitev za potrebe osebnega vozila, ki se homologira kot tovorno vozilo

Pojasnilo DURS, št. 4230-17/2009-3, 15. 4. 2009

V zvezi z vprašanjem, ali davčni zavezanec lahko odbije DDV od nakupa osebnega avtomobila, ki je bilo predelano v tovorno vozilo in kot tako vpisano v homologacijo, ter od drugih stroškov, povezanih s tem vozilom, ki so nastali po vpisu tovornega vozila v homologacijo, odgovarjamo:

Davčni zavezanec v skladu z a) točko 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) ne sme odbiti DDV od jaht in čolnov, namenjenih za šport in razvedrilo, zasebnih zrakoplovov, osebnih avtomobilov ter motornih koles, goriv in maziv ter nadomestnih delov ter storitev, tesno povezanih s tem, razen od plovil oziroma od vozil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevozov s taksiji, dajanja v najem in zakup in za nadaljnjo prodajo, vozil, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi ter kombiniranih vozil za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza in osebnih specialnih vozil, prilagojenih izključno za prevoz pokojnikov.

Več...

ponedeljek, 15. junij 2009

Obdavčitev bilaterarnih terminskih poslov

Pojasnilo DURS, št. 42153-11/2009, 2. 4. 2009

Zavezanec nam je predstavil dva primera pogodbenih razmerij, ki po svoji vsebini predstavljajo bilaterarne terminske posle na vrednostne papirje. V enem primeru je izpolnitev posla možna samo s prenosom osnovnega instrumenta (vrednostnega papirja), v drugem primeru pa je izpolnitev posla možna s prenosom osnovnega instrumenta (vrednostnega papirja), bodisi z denarno poravnavo.

V praksi se pojavljajo vse pogostejše transakcije s finančnimi instrumenti, ki so po svoji vsebini enake ali podobne tistim, opisanim v njegovem dopisu, zato v nadaljevanju pojasnjujemo naslednje:

Po Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 in 69/08; v nadaljevanju: ZTFI) se med izvedene finančne instrumente, ki so opredeljeni v točkah 4 do 11 drugega odstavka 7. člena, štejejo tudi terminske pogodbe v zvezi z vrednostnimi papirji kot osnovnimi instrumenti, ki jih je mogoče poravnati bodisi s prenosom osnovnega instrumenta (vrednostnega papirja) bodisi z denarnim plačilom.

Terminska pogodba (standardizirana, nestandardizirana) je pogodba o nakupu oziroma prodaji osnovnega instrumenta na določen dan v prihodnosti po ceni, dogovorjeni ob sklenitvi pogodbe. Gre torej za pogodbo z rokom izpolnitve v prihodnosti. Nestandardizirana terminska pogodba se sklene neposredno med dvema pogodbenima strankama, zato so določbe take pogodbe v celoti predmet dogovora med njima.

Davčna obravnava dohodka, doseženega iz nestandardizirane terminske pogodbe v zvezi z vrednostnimi papirji kot osnovnimi instrumenti, je odvisna od načina poravnave pogodbe ob njeni zapadlosti (izpolnitvi, izvršitvi) in sicer je pri tem potrebno ločevati med:

  • pogodbami, ki se lahko poravnajo le s prenosom vrednostnega papirja (tj. poravnava z izročitvijo) ter

  • pogodbami, ki se lahko poravnajo s prenosom vrednostnega papirja ali z denarnim plačilom (tj. poravnava z izročitvijo ali denarna poravnava).

Več...

Davčna obravnava povračil materialnih stroškov nosilcu izvajanja vzgojno-varstvene družine

Pojasnilo DURS, št. 4210-260/2008, 20. 4. 2009

Prejeli smo vprašanje, ki se nanaša na davčno obravnavo povračil stroškov, ki pripadajo zaposleni vzgojiteljici kot nosilki izvajanja vzgojno-varstvene družine na svojem domu. Vzgojiteljica ostane še naprej redno zaposlena v vrtcu, v tem času ji vrtec kot delodajalec (enako kot ostalim zaposlenim) tudi zagotavlja plačo.

Glede na prejeta pojasnila Ministrstva za finance v dopisu št. 421-307/2008/2 z dne 7. 4. 2009, pojasnjujemo naslednje:

Upoštevaje opredelitve dela na domu po Zakonu o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06-ZZZPB-F, 46/07 Odl. US, 103/07 in 45/08-ZArbit), opredelitev vzgojno-varstvene družine po Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 11/05 – UPB2 in 25/08) ter opredelitev povračila materialnih stroškov ter nadomestila za uporabo prostorov po deseti in enajsti alinei drugega odstavka 7. člena Pravilnika o vzgojno-varstvenih družinah (Uradni list RS, št. 64/96 in 76/08) se povračila materialnih stroškov ter nadomestilo za uporabo prostorov, ki pripadajo zaposleni vzgojiteljici kot nosilki izvajanja vzgojno-varstvene družine na svojem domu, davčno obravnavajo kot nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu po 10. točki prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09).

Več...

petek, 12. junij 2009

Obračun DDV pri testiranju znanja angleškega jezika

Pojasnilo DURS, št. 4230-94/2009-2-04, 23. 4. 2009

Na vprašanje glede zahteve Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) za izvajanje testiranje znanja angleškega jezika imetnikov licenc za pilote in kontrolorje zračnega prometa, ki naj bi ga pripravila izobraževalna ustanova iz Avstralije, s katero je ministrstvo sklenilo sporazum z navedeno cena testa, ki jo bo plačal pilot, odgovarjamo:

Če ministrstvo izpolnjuje pogoje iz 43. člena ZDDV-1, je storitev izvajanja testiranja angleškega jezika za pilote in kontrolorje lahko oproščena plačila DDV v skladu z 8. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1.

Več...

Komisijska pogodba, prenos blaga v drugo članico EU, dobava blaga na daljavo in obračun DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-25/2009, 23. 4. 2009

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, navaja, da želi s podjetjem iz Velike Britanije, ki je identificirano za namene DDV v Veliki Britaniji skleniti komisijsko pogodbo. Izdelki podjetja iz Velike Britanije bi se dobavljali v skladišče vašega podjetja, ki bi poskrbelo za poslovne procese manipulacije, logistike ter prodaje teh izdelkov preko svoje spletne trgovine v različne države članice, med njimi tudi v Slovenijo. Slovensko podjetje ne bi postalo lastnik teh izdelkov, ampak bi samo vršilo prodajo ter v skladu s pogodbo tujemu podjetju izstavljalo račune za stroške provizije pri prodaji. Kupci izdelkov bi plačevali kupnino za izdelke na različne načine (kreditna kartica, plačilo po povzetju oziroma predračunu). Zanima ga:

1. Ali mora slovensko podjetje obračunavati DDV že ob samem prejemu izdelkov, čeprav še niso prodani in so ves čas last tujega podjetja?

Komisionar obračuna DDV, ko izdelek izvzame iz zaloge.

2. Kdo mora obračunati DDV od prodanih izdelkov končnim kupcem v Sloveniji, slovensko ali tuje podjetje?

Od prodanih izdelkov končnim kupcem v Sloveniji obračuna slovenski DDV komisionar.

3. Kakšno evidenco je potrebno voditi za blago v komisijski prodaji?

Slovenski davčni zavezanec mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke za nadzor nad zalogami blaga, ki jih ima v svojem skladišču, še posebej pa podatke, določene v petem odstavku 21. člena pravilnika.

Več...

četrtek, 11. junij 2009

Stopnja DDV za mačjo hrano

Pojasnilo DURS, št. 4230-116/2009-2-04, 23. 4. 2009

Na vprašanje glede stopnje davka na dodano vrednost za mačjo hrano kupljeno v lekarni, kjer so obračunali DDV po stopnji 8,5 %, v veterinarski lekarni pa po 20 %, odgovarjamo:

Za mačjo hrano se DDV obračunava in plačuje po nižji 8,5 % davčni stopnji.

Več...

Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika

Pojasnilo DURS, št. 4212-16/2009, 5. 5. 2009

Zavezanec navaja, da je fizična oseba lastnica nepremičnine (zemljišča), ki ga je pridobila leta 2007. Fizična oseba namerava odpreti podjetje (s.p.), v katerega bo ob začetku opravljanja dejavnosti vložila nepremičnino. Prosi za pojasnilo, ali se vložitev nepremičnine v podjetje s.p. šteje kot obdavčljiva odsvojitev kapitala po določbah 94. člena Zakona o dohodnini. V zvezi z vprašanjem sporočamo naslednje:

Vložitev nepremičnine v podjetje s.p. se šteje za obdavčljivo odsvojitev kapitala po določbi 94. člena Zakona o dohodnini, razen v primeru, če se prenese v podjetje s.p. z namenom opravljanja dejavnosti (podjetnik jo izkaže med osnovnimi sredstvi) in je bila pridobljena oziroma zgrajena pred začetkom opravljanja dejavnosti.

Več...

sreda, 10. junij 2009

Obračun stroškov pri najemu poslovnega prostora

Pojasnilo DURS, št. 4230-57/2009-2-04, 23. 4. 2009

Na vprašanje glede najemne pogodbe za poslovne prostore sklenjene z najemodajalcem, ki deluje v svojem imenu za svoj račun, je dogovor, da se poleg najemnine plačuje ustrezen delež stroškov za električno energijo, vodo, čiščenje prostorov in komunalne storitve. Problem je obračun zgoraj navedenih stroškov, saj najemodajalec od vseh stroškov obračunava DDV po 20 % stopnji. Iz dopisa ni razviden pogodbeni odnos, zato odgovarjamo na splošno:

Kadar najemodajalec najemniku posebej zaračuna najemnino ter posebej dobave blaga in storitve, kot so: električna energija, voda, čiščenje prostorov in komunalne storitve, mora obračunati DDV po stopnji, ki je predpisana za posamezno dobavo blaga ali storitev. V tem primeru ni pravilno, da najemodajalec obračuna DDV po enotni stopnji 20 %. Pravilen obračun DDV je pomemben z vidika uveljavljanja pravice do odbitka DDV pri najemojemalcu, saj ta lahko odbije le DDV, ki je obračunan po pravilni davčni stopnji.

Kadar so stroški električne energije, vode, čiščenja prostorov ali komunalnih storitev vključeni v znesek najemnine, so po 2. točki 44. člena ZDDV-1 obdavčeni kot najemnina, ki je oproščena plačila DDV ali pa v skladu s 45. členom ZDDV-1 (izjava) obdavčena z 20 % DDV.

Več...

Aktualni razpisi

V današnjih novičkah smo zbrali nekaj aktualnih razpisov z različnih področij.

Javni razpis za spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij v občini Nova Gorica

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini.

Javni razpis za dodelitev finančnih pomoči za spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v Občini Sežana za leto 2009

Predmet razpisa je spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva s pomočjo finančnih pomoči zakritje dela stroškov dela.

Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstvih v težjih gospodarskih razmerah.

Javni razpis za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenim

Namen javnega razpisa je sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenim. Na javni razpis se lahko prijavite zaposleni, ki imate največ V. stopnjo izobrazbe in so v rednem delovnem razmerju pri gospodarskih družbah, zadrugah, samostojnih podjetnikih ali v zavodih ter se sami vključujejo oz. so e že vključeni v izobraževanje ali usposabljanje.

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programov Usposabljanja na delovnem mestu za leto 2009/2010

Predmet povabila je zbiranje ponudb za izvedbo programov usposabljanja brezposelnih oseb na delovnem mestu. Ponudbo prijavi delodajalec.

Javni razpis za nepovratne finančne pomoči za nabavo okolju prijaznejših težkih tovornih vozil 2SUB-CTP09

Predmet javnega razpisa je nepovratna finančna pomoč avtoprevoznikom za nakup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil.

torek, 09. junij 2009

Ukinitev sobotnega dela na davčnih uradih

Vlada RS je na seji 7. 5. 2009 sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o upravnem poslovanju, s katero se ukinja sobotno delo na območnih enotah Davčne uprave RS.

S to uredbo se spreminja veljavna ureditev, ki zavezuje območne enote Davčne uprave RS, da poslujejo vsako prvo soboto v mesecu oziroma drugo soboto, če pride prva na državni praznik ali drug z zakonom določen dela prost dan.

Več...

Podatki za obračun plač za maj 2009

Mesečni podatki za obračun plač za maj 2009: 1.5. - 31.5.2009

ponedeljek, 08. junij 2009

Sprememba Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 04.05.2009

V Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 111/06, 94/08) se besedilo prvega odstavka 1. točke (Regres za letni dopust) 5. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Minimalni regres za letni dopust za leto 2009 znaša 665,00 EUR, od tega mora delodajalec izplačati v denarju najmanj 55% tega zneska, preostali del pa v skladu s četrtim odstavkom 1. točke (Regres za letni dopust) 81. člena normativnega dela KP trgovine.«

Več...

Zakon o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1A)

Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30.04.2009

30. aprila 2009 je bil v Uradnem listu objavljen Zakona o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 33/2009), v katerem se spreminja 73. člen Zakona o davku na dodano vrednost (UR. l .RS, št. 117/2006).

Več...

petek, 05. junij 2009

Obdavčljivi dohodek in identifikacija za namene DDV (samostojni novinarji)

Pojasnilo DURS, št. 4230-135/2009, 6. 5. 2009

V zvezi z identifikacijo za namene DDV ter obdavčljivim dohodkom dobivajo različni samostojni novinarji nasprotujoče si informacije s strani davčnih uradov, prav tako novinarji različno razlagajo zakon. V nadaljevanju odgovarjamo na zastavljena vprašanja s predstavitvijo zakonskih določil ter opisom primera:

Pod kakšnimi pogoji postaneš DDV zavezanec in kdaj nisi DDV zavezanec?

Davčni zavezanec za namene DDV je vsaka oseba, ki samostojno opravlja ekonomsko dejavnost. Pri tem so mali davčni zavezanci oproščeni obračunavanja DDV, dokler ne presežejo 25 tisoč eurov obdavčljivega prometa v obdobju zadnjih 12 mesecev. Osebe, ki opravljajo dela in storitve v odvisnem razmerju, niso zavezanci za DDV.

Več...

Fizične osebe: neodvisno opravljanje dejavnosti, zavezanost za DDV, doseganje dohodkov iz dejavnosti

Kdaj fizična oseba opravlja delo na odvisen oz. neodvisen način in kdaj postane zavezanec za ddv?

Obdavčljivi dohodek in identifikacija za namene DDV (samostojni novinarji)

Debata na forumu: Vstop v sistem DDV za fizično osebo

Ali fizična oseba s stvaritvijo avtorskih del opravlja neodvisno dejavnost?

Odvisno in neodvisno opravljanje dejavnosti po ZDDV-1 (slikar)

Odvisno ali trajno neodvisno opravljanje ekonomske dejavnosti?

Davčna obravnava spletnega oglaševanja

Kriteriji za presojo neodvisnega (samostojnega) opravljanja dejavnosti po ZDDV

Kdaj gre za opravljanje dejavnosti?

Trgovanje s premičninami in nepremičninami – opravljanje dejavnosti fizične osebe

Kaj so transakcije z nepremičninami?

Upoštevanje dajanja v najem nepremičnin v obdavčljiv promet iz 94. člena ZDDV-1

četrtek, 04. junij 2009

Zlati komplet - odličen izbor strokovnih e-gradiv

Zlati komplet - odličen izbor strokovnih e-gradiv

Da bi vam omogočili cenovno ugodnejši nakup, vam ponujamo tudi možnost nakupa gradiv v paketu. Če se odločite za nakup paketa, boste avtomatično dobili dostop tudi do vseh gradiv, ki jih bomo v paket dodali v roku enega leta od datuma plačila.

Če ste v letu 2009 že naročili katero od gradiv, lahko samo doplačate razliko med ceno paketa in zneskom, ki ste ga v letošnjem letu že plačali za gradiva, ki so vključena v posamezen paket. Za gradiva, ki niso vključena v pakete, te možnosti ne ponujamo.

Gradiva smo tematsko razporedili v naslednje pakete:

Paket Računovodstvo, Paket Davki, Paket Delovna razmerja, Paket Društva, Paket Pravni kotiček, Paket Zasebniki

Zlati komplet

V Zlati komplet sodijo paketi Računovodstvo, Davki, Delovna razmerja, Društva, Pravni kotiček in Zasebniki.

Pogosta vprašanja

1. Vprašanje: Naše podjetje je naročilo več eseminarjev z različnimi email naslovi. Ali jih lahko združimo, tako da bomo dostopali samo z enim email naslovom, hkrati pa bomo lahko koristili popust pri nakupu paketa.

Odgovor: S tem obrazcem nam lahko sporočite naslove, ki bi jih radi zdržili v eno naročnino. Pošljite ga po pošti na Carpe diem, d.o.o, Planina 3, 4000 Kranj

2. Kupili smo gradivo, ki ni vključeno v nobenega od paketov (npr. Praktični vodnik po nagrajevanju prodajalcev, Sklepi zasebnikov, Priročnik za zasebnike: Obdavčitev zasebnikov v letu 2009 ...). Ali se mi ta znesek šteje v dobroimetje?

Odgovor: Znesek nakupa gradiv, ki niso vključena v nobenega od paketov, se ne šteje v dobroimetje.

3. Ali se v dobroimetje štejejo tudi zneski, ki smo jih za egradiva plačali v prejšnjih letih.

Odgovor: Ne, štejejo se samo zneski, plačani v letu 2009.

4. Ali lahko naročimo tudi več uporabniških paketov za več email naslovov, tako da bo do gradiv lahko dostopalo več zaposlenih.

Odgovor: Seveda. Dodatne dostope lahko naročite na povezavi: http://www.racunovodja.com/trgovina/trg_details.aspx?i=253. Pogoji za naročilo dodatnih dostopov: http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2431

5. Ali res dobimo dostop tudi do gradiv iz paketov Delovna razmerja, Društva, Pravni kotiček in Zasebniki, če se odločimo za Zlati komplet?

Odgovor: Da, do vseh teh gradiv imate dostop 12 mesecev.

6. Če že imam dostop do nekaterih eseminarjev, ali se mi z nakupom paketa, podaljša tudi dostop do teh gradiv?

Odgovor: Da, 12-mesečni dostop dobite do vseh gradiv, ki so vključena v izbrani paket, tudi če ste posamezno gradivo iz tega paketa naročili že pred meseci.

sreda, 03. junij 2009

4. junija poteče rok za plačilo dohodnine za dohodninske zavezance, ki so prejeli informativne izračune z datumom odpreme 31. 3. 2009

Dohodninske zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. 3. 2009 in imajo doplačilo dohodnine, želimo obvestiti, da se rok za plačilo dohodnine izteče 4. 6. 2009. Ta rok je določen v skladu z zakonskimi določili, in se izteče v 65 dneh od datuma odpreme. Sicer pa je omenjeni datum natisnjen na plačilnem nalogu, ki je sestavni del informativnega izračuna dohodnine. Zavezanci, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, rok se je iztekel 5. 5. 2009, jim zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev.

Več ...

ponedeljek, 01. junij 2009

Novi Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin

V Uradnem listu RS, št. 28/09 z dne 10. 4. 2009 je bil objavljen Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin, ki prične veljati 1. junija 2009.

Več...