ponedeljek, 15. junij 2009

Obdavčitev bilaterarnih terminskih poslov

Pojasnilo DURS, št. 42153-11/2009, 2. 4. 2009

Zavezanec nam je predstavil dva primera pogodbenih razmerij, ki po svoji vsebini predstavljajo bilaterarne terminske posle na vrednostne papirje. V enem primeru je izpolnitev posla možna samo s prenosom osnovnega instrumenta (vrednostnega papirja), v drugem primeru pa je izpolnitev posla možna s prenosom osnovnega instrumenta (vrednostnega papirja), bodisi z denarno poravnavo.

V praksi se pojavljajo vse pogostejše transakcije s finančnimi instrumenti, ki so po svoji vsebini enake ali podobne tistim, opisanim v njegovem dopisu, zato v nadaljevanju pojasnjujemo naslednje:

Po Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 in 69/08; v nadaljevanju: ZTFI) se med izvedene finančne instrumente, ki so opredeljeni v točkah 4 do 11 drugega odstavka 7. člena, štejejo tudi terminske pogodbe v zvezi z vrednostnimi papirji kot osnovnimi instrumenti, ki jih je mogoče poravnati bodisi s prenosom osnovnega instrumenta (vrednostnega papirja) bodisi z denarnim plačilom.

Terminska pogodba (standardizirana, nestandardizirana) je pogodba o nakupu oziroma prodaji osnovnega instrumenta na določen dan v prihodnosti po ceni, dogovorjeni ob sklenitvi pogodbe. Gre torej za pogodbo z rokom izpolnitve v prihodnosti. Nestandardizirana terminska pogodba se sklene neposredno med dvema pogodbenima strankama, zato so določbe take pogodbe v celoti predmet dogovora med njima.

Davčna obravnava dohodka, doseženega iz nestandardizirane terminske pogodbe v zvezi z vrednostnimi papirji kot osnovnimi instrumenti, je odvisna od načina poravnave pogodbe ob njeni zapadlosti (izpolnitvi, izvršitvi) in sicer je pri tem potrebno ločevati med:

  • pogodbami, ki se lahko poravnajo le s prenosom vrednostnega papirja (tj. poravnava z izročitvijo) ter

  • pogodbami, ki se lahko poravnajo s prenosom vrednostnega papirja ali z denarnim plačilom (tj. poravnava z izročitvijo ali denarna poravnava).

Več...

Ni komentarjev: