ponedeljek, 30. november 2009

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2C) - prva obravnava - EPA 723-V

V Poročevalcu Državnega zbora št. 148 z dne13. 11. 2009 je objavljen Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2C) - prva obravnava - EPA 723-V.

Zavezanci (pravne osebe, samostojni podjetniki itd.) plačujejo davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 138/2006) na račune, ki so odprti pri Banki Slovenije. Prispevki za samostojnega podjetnika se plačujejo na 3 različne račune, za zaposlene pri njih pa na 4 oziroma 5 različnih računov, za zaposlene pri pravnih osebah pa na 10 računov. V poslovni praksi to pomeni, da mora davčni zavezanec (npr. samostojni podjetnik, ki zaposluje delavce) v okviru izpolnjevanja svojih mesečnih davčnih obveznosti plačati dajatve okvirno na več kot 10 različnih podračunov (podračun za DDV, različni podračuni za akontacijo dohodnine, za davek na izplačane plače, za prispevke zaposlenih itd.). Poleg naštetih so določeni še dodatni podračuni za zamudne obresti. Za vsako takšno posamično dajatev je potrebno izpolniti plačilni nalog ter od tega banki plačati provizijo.

Več...

Dostava podatkov za odmero dohodnine in poročanje o vzrževanih družinskih članih

Izplačevalci dohodkov morajo podatke o vzdrževanih družinskih članih sporočiti Davčni upravi RS do konca leta.

Na spletni strani Davčne uprave je objavljeno obvestilo:

Izplačevalci dohodkov morajo podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2009 posredovati davčnemu organu do 31.12.2009. Rok za posredovanje ostalih podatkov za odmero dohodnine za leto 2009 pa je 1. februar 2010.

Več...

petek, 27. november 2009

Predlog sprememb navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2009

Ajpes je objavil Predlog sprememb navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2009:

  • Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov

  • Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil društev

Več...

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2009

Cene življenjskih potrebščin so bile oktobra 2009 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,1%.

sreda, 25. november 2009

Predloga Zakona o interventnih ukrepih

Vlada je na 52. redni seji, 3. novembra 2009, določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih, ki ga pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po nujnem postopku.

S predlogom zakona se v letu 2010 do polovice omejuje usklajevanje transferjev določenih v Zakonu o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Predlog tega zakona prelaga v kasnejše obdobje tudi uveljavitev določbe Zakona o vrtcih, ki določa, da se iz državnega proračuna zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje plačil staršev za otroka, v višini 50% zakonsko določenega plačila.

Zakon posega tudi na področje usklajevanja pokojnin. Zagotavljanje razlike med izdatki za pokojnine in vplačanimi prispevki predstavlja temeljito preoblikovanje izdatkov za druge javne funkcije, ki jih financira država iz proračuna ali pa dodatno zadolževanje. Ker se želimo izogniti znatnemu povečanju javnofinančnega primanjkljaja je primerneje, da se v tem zakonu določi uskladitev pokojnin v višini, ki upošteva 50 odstotno rast plač in ohranja dodatek za rekreacijo oziroma enkratni letni dodatek na ravni leta 2009.

Več...

Božičnica

Pripravili smo članek, ki obravnava izplačilo plače iz naslova poslovne uspešnosti, izplačilo »božičnice« kot nagrade delavcem ob koncu leta, izplačilo »božičnice« ob koncu leta v obliki poračuna povračila stroškov za prehrano med delom ter davčno priznavanje plač in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo.

Članek je dostopen vsem, ki imajo aktiven dostop do katerega od e-seminarjev.

Avtorica

Kristina Barič, Združenje delodajalcev Slovenije

Kazalo

1 Izplačilo plače iz naslova poslovne uspešnosti

2 Izplačilo »božičnice« kot nagrade delavcem ob koncu leta

3 Izplačilo »božičnice« ob koncu leta v obliki poračuna povračila stroškov za prehrano med delom

4 Davčno priznavanje plač in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo

Oblika gradiva:

Gradivo je pripravljeno v elektronski obliki E-seminarja, dostopno je na spletni strani vsem uporabnikom, ki imajo aktiven dostop do katerega od gradiv.

Gradivo obsega 4 strani.

Vstop v e-seminar

Več e-seminarjev

Vlada imenovala člane Fiskalnega sveta

Vlada je na 52. redni seji, 3. novembra 2009, imenovala člane Fiskalnega sveta. Na podlagi Zakona o javnih financah imenuje Vlada RS Fiskalni svet kot posvetovalno telo za neodvisno oceno javnofinančne politike in izvajanje strukturnih reform. Člane Fiskalnega sveta imenuje vlada na predlog ministra za finance.

Za člane Fiskalnega sveta se lahko imenujejo strokovnjaki s področja javnih financ, univerzitetni profesorji ekonomske smeri in raziskovalci ekonomske smeri. Kot strokovnjak s področja javnih financ ali raziskovalec ekonomske smeri se šteje oseba z najmanj univerzitetno oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ali drugo stopnjo visokošolskega izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in najmanj desetimi leti delovnih izkušenj na področju javnih financ. Za člana Fiskalnega sveta ne more biti imenovana oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. V času trajanja mandata člani Fiskalnega sveta ne smejo biti v delovnem razmerju z neposrednim proračunskim uporabnikom.

Več...

torek, 24. november 2009

Predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009

Vlada je na dopisni seji, 5. novebra 2009, sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009. Cilj zakona je uskladiti zakonske rešitve z doseženimi dogovori s socialnimi partnerji.

S poglabljanjem finančno-gospodarske krize so se pritiski na javne finance povečali. Projekcije javnofinančnih agregatov kažejo, da so problemi v javnih financah ne samo prehodne, ampak tudi strukturne narave. Ohranjanje visokih primanjkljajev bi povečalo problem dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Osnovna usmeritev kratkoročnih ukrepov vlade je, da se prilagoditev slabim gospodarskim razmeram v največji možni meri izvede s pomočjo zmanjšanja javnofinančnih odhodkov.

Več...

Predlog Pravilnika o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2009

Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen Predlog Pravilnika o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2009.

Več...

ponedeljek, 23. november 2009

Spremembe Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc

Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek.

Več...

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb (za zaposlitev najmanj 10 brezposelnih oseb)

Komu je razpis namenjen: delodajalcem, ki so pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in izpolnjujejo še druge pogoje javnega razpisa.

Kaj razpis omogoča delodajalcem: pridobitev subvencije za zaposlitev najmanj 10 brezposelnih oseb iz ciljne skupine razpisa, za najmanj eno leto za polni delovni čas.

Roki: Prvi rok: 12. november 2009 do 12. ure.
Drugi rok: 15. januar 2010 do 12. ure.

Več...

petek, 20. november 2009

Normiranci

Vsi, ki želijo biti tudi v letu 2010 "normiranci", morajo do konca novembra vložiti Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih stroškov.

Zahtevek za normirance za leto 2010

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov)

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Iz Baze znanja

S foruma:

Predlog DDV pravilnika - Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o davku na dodano vrednost

Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o davku na dodano vrednost.

Več...

sreda, 18. november 2009

Ukinitev poslovanja s posebno nakaznico s 1.11.2009

Slovenske banke, ki so podpisnice Dogovora o načinu poslovanja s plačilnimi instrumenti: posebno položnico, posebno nakaznico, direktno obremenitvijo, direktno odobritvijo in trajnim nalogom in Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, ki je sklenila Sporazum o pogojih in pravilih poslovanja z direktno odobritvijo, direktno obremenitvijo, posebno položnico in posebno nakaznico za potrebe neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, obveščamo, da je Dogovor in Sporazum v delu, ki se nanaša na plačilni instrument posebna nakaznica, prenehal veljati s 1. novembrom 2009.

Več...

Poročilo o gibanju plač za avgust 2009

Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za avgust 2009 je znašala 1415,08 EUR in je bila za 0,6% nižja kot za julij 2009.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za avgust 2009 je znašala 918,28 EUR in je bila za 0,4% nižja kot za julij 2009.

Več...

torek, 17. november 2009

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2009

Uradni list RS, št. 84/2009 z dne 27. 10. 2009

Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu septembra 2009 v primerjavi z avgustom 2009 je bil 0,003.

Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca septembra 2009 je bil –0,007.

Več...

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015)

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Ne glede na določbe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št 93/05 in 127/06 – ZJZP) določa ta zakon dodatne ukrepe za spodbujanje razvoja Pomurske regije v letih 2010 do 2015 in način njihovega financiranja.
Ukrepi razvojne podpore so namenjeni ustvarjanju novih delovnih mest in ohranjanju obstoječih, vzpostavljanju razvojne infrastrukture ter odpravljanju posledic gospodarske in finančne krize v Pomurski regiji.

Več...

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B)

Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B)

ponedeljek, 16. november 2009

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2009

DURS je objavil obvestilo:

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (besedilo je objavljeno v Poročevalcu Državnega zbora št. 123/2009), ki je že prestal prvo obravnavo v Državnem zboru, v 141. členu določa, da se ohranja obveznost dajanja podatkov za odmero dohodnine na letnem nivoju še za leto 2009. Izplačevalci dohodka, ki so plačniki davka, bodo morali skladno z navedeno določbo podatke o izplačanih dohodkih za leto 2009 predložiti tudi na letnem nivoju.

Več...

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2009

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja.

petek, 13. november 2009

Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v RS 2009–2013

Vlada se je na 50. seji, 22. oktobra 2009, na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji 2009–2013 (PIFI).

Republika Slovenija je ustanovila Slovenski podjetniški sklad (SPS) z namenom izboljšanja dostopa do finančnih sredstev za razvojne investicije, ki deluje v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo in Zakonom o javnih skladih. ZPOP-1 na državni ravni določa SPS kot institucijo, ki izvaja naloge in programe za oblikovanje in razvoj finančnega okolja.

Ena izmed nalog SPS je na podlagi strateškega dokumenta Republike Slovenije - Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 tudi spodbujanje hitro rastočih in inovativnih malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi in dolžniškimi viri financiranja. Pomanjkanje lastniških in ugodnih dolžniških virov za hitro rastoča podjetja je pokazala tudi GAP analiza vrzeli financiranja rasti in razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetij v RS, ki jo je lani izvedel Evropski investicijski sklad. Zato želi Vlada RS s tem poslovnim načrtom, posredno preko SPS, povečati razpoložljivost sredstev za inovativna MSP s tržno naravnanim projekti. Osrednji namen predloženega Poslovnega načrta programa instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje 2009 – 2013 (v nadaljevanju PIFI) je razvoj obstoječega trga tveganega kapitala v Sloveniji in omogočiti MSP lažji dostop do finančnih virov.

Načrt izvajanja PIFI se bo izvajal po principu holdinškega sklada, kjer bo vlogo holdinškega sklada prevzel SPS.

Več...

Razlaga 53. člena Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet

Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009

Dne 11. 3. 2009 so predstavniki delodajalcev in predstavniki delojemalcev sklenili novo Kolektivno pogodbo za cestni potniški promet (Uradni list RS, št. 35/09). Kolektivna pogodba je bila dejansko le uskladitev z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/07. Stranki sta tako spreminjali le normativni del, ne pa tudi tarifnega dela kolektivne pogodbe.

Izhodišče za spremembo nove Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet je bila stara Kolektivna pogodba za cestni potniški promet, objavljena v Uradnem listu RS, št. 6/07. Slednja je v 53. členu določala, da z začetkom veljavnosti te kolektivne pogodbe preneha veljati Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije s Tarifno prilogo, objavljena v Uradnem listu RS, št. 32/98, ter vsi njeni aneksi, popravki in razlage.

Več...

četrtek, 12. november 2009

Pravilnik o financiranju javnih del

Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009

Ta pravilnik določa merila za oblikovanje kvot sredstev javnega razpisa za financiranje lokalnih in nacionalnih programov javnih del, merila za določanje deležev plač za brezposelne osebe, vključene v lokalne in nacionalne programe javnih del, ki jih sofinancira oziroma v celoti financira Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje , vrsto stroškov, ki jih zavod zagotavlja poleg deleža plač, ter način poročanja zavoda Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve.

Več...

Letni popis za leto 2009

Leto se počasi bliža koncu in v večini podjetij je konec leta čas za popis. Da boste na popis dobro pripravljeni, smo zbrali nekaj informacij, ki bodo pri organizaciji in izvedbi popisa gotovo v pomoč.

Predpisi, ki urejajo letni popis

Članek na temo letnega popisa

Nekaj pravilnikov o kalu:

Povezave do pravilnikov o kalu

sreda, 11. november 2009

Vzpostavljena pravna podlaga za prilagoditev višine cestnine glede na EURO emisijski razred vozila

Vlada je na 50. seji, 22. oktobra 2009, določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ter ga pošilja Državnemu zboru RS v sprejem po skrajšanem postopku.

Zakon o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (ZCestV) predstavlja celovito pravno podlago za pobiranje cestnine. Zakon služi kot osnova za uvedbo novih organizacijskih, funkcijskih in tehničnih metod, ki so potrebne za uvedbo elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku.

Več...

Sklep o spremembi obrestne mere zamudnih obresti za davke, ki jih zavezanec za davek ni plačal v predpisanem roku

Vlada je na 50. seji, 22. oktobra 2009, sprejela Sklep o spremembi obrestne mere zamudnih obresti za davke, ki jih zavezanec za davek ni plačal v predpisanem roku. Dnevna obrestna mera se spremeni s sedanje 0,0274 na 0,0247 odstotka.

Zakon o davčnem postopku v prvem odstavku 96. člena podaja pravno podlago za plačilo zamudnih obresti od davkov, ki jih zavezanec za davek ni plačal v predpisanem roku, in sicer po 0,0274 odstotni dnevni obrestni meri, v drugem odstavku navedenega člena pa je Vladi RS omogočeno, da spremeni višino obrestne mere, če se spremenijo gospodarske razmere v državi. Glede na dejstvo, da je trenutna gospodarska kriza vplivala na znižanje izklicne obrestne mere Evropske centralne banke, je navedeni spremembi potrebno prilagoditi tudi obrestno mero zamudnih obresti, določeno z Zakonom o davčnem postopku.

Več...

torek, 10. november 2009

Obvestilo davčnim zavezancem, ki v Sloveniji nimajo urejenega rezidentskega statusa

Na spletnih straneh Davčne uprave je objavljeno naslednje obvestilo:

Kot izhaja iz obvestila Davčne uprave Republike Slovenije z dne 4. 8. 2009 v zvezi z vgraditvijo kontrole statusa rezidentstva v sistemu eDavki, Davčna uprava Republike Slovenije s 1. januarjem 2010 uvaja kontrolo rezidentskega statusa prejemnika dohodka ob vsaki predložitvi REK obrazca. To pomeni, da oddaja obrazca REK ne bo možna, če podatek o rezidentstvu na obrazcu REK ne bo usklajen s podatkom o rezidentstvu, ki je zaveden v davčnem registru.

Izplačevalci dohodka, ki se štejejo za plačnika davka, bodo lahko od 1. januarja 2010 dalje prejemnike dohodkov, ki so tuje fizične osebe, v obrazcu REK označili za rezidente Slovenije in jim s tem že ob izplačilu dohodkov upoštevali davčne olajšave, ki so predpisane za rezidente Slovenije, le, če bodo ti imeli status rezidenta Slovenije označen v davčnem registru.

Več...

Obvestilo o sprejetju spremembe Zakona o davku na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-300/2009-1, 30. 10. 2009

30. 10. 2009 je bil v Uradnem listu RS, št. 85/09 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1B, s katerim se od 1. 1. 2010 dopolnjuje in spreminja vsebina veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost.

V nadaljevanju pojasnjujemo najpomembnejše spremembe in dopolnitve ZDDV-1B:

Vzpostavitev notranjega trga, globalizacija, deregulacija in tehnološke spremembe so skupaj povzročile ogromne spremembe obsega in vzorca transakcij s storitvami. Za nemoteno delovanje notranjega trga so bili zato v skladu s strategijo Evropske komisije o posodobitvi in poenostavitvi delovanja skupnega sistema DDV spremenjeni predpisi o kraju opravljanja storitev iz Direktive Sveta 2006/112/ES1. S sprejetjem Direktive Sveta 2008/8/ES2 o spremembi glede kraja opravljanja storitev so bila uvedena nova pravila v zvezi s krajem opravljanja storitev, ki jih morajo države članice Evropske unije prenesti v nacionalne zakonodaje.

Predstavljene so tudi novosti, prenesene iz Direktive Sveta 2008/9/ES3 o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici.

Na podlagi določb Direktive Sveta 2008/117/ES4 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost za boj proti davčnim goljufijam, povezanim s transakcijami znotraj Skupnosti, je v zakonu na novo urejeno obdobje poročanja o transakcijah znotraj Skupnosti in rok za predložitev rekapitulacijskih poročil.

Predstavljeni pa so še nekateri dodatni ukrepi za preprečevanje goljufij na področju DDV ter poglavitne rešitve zakona v zvezi z nižjimi stopnjami DDV, povišanjem pavšalnega nadomestila za kmete in povišanjem limita za posebno ureditev obračunavanja DDV po plačani realizaciji.

Vse navedene novosti in spremembe se bodo v Republiki Sloveniji začele uporabljati 1. januarja 2010, razen nekaterih, ki se bodo začele uporabljati 1. januarja 2011, 2013 in 2015.

Več...

ponedeljek, 09. november 2009

Koledar poročanja v novembru 2009

Koledar poročanja v novembru 2009

Vlada Republike Slovenije določila dokončno besedilo predloga Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015

Vlada je na dopisni seji, 14. 10. 2009, določila dokončno besedilo predloga Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015, ki vključuje le nekatere manjše spremembe glede na sprejeto besedilo predloga zakona v četrtek, 8. 10. 2009.

Spremembe se nanašajo na spodbude za zaposlovanje, kjer se zmanjšanje davčne osnove s prvotno določenih 50 odstotkov povečuje na 70 odstotkov in uvaja dodaten ukrep povračila plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost za obdobje dveh let. Prav tako se spreminja davčna olajšava za investiranje, ki se s prvotno določenih 50 odstotkov povečuje na 70 odstotkov.

Več...

petek, 06. november 2009

Dopolnjen Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013

Vlada je na redni seji, 15. oktobra 2009, na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela dopolnjen Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013.

Vlada je na podlagi 4. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo na 81. redni seji, 6.7.2006, sprejela Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013.

Sedanja dopolnitev Programa ukrepov se nanaša na poglavje Spodbujanje malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi in dolžniškimi viri in spremembe vsebine, povezane s tem podpoglavjem.

Več...

Besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Namen predloga zakona je odpraviti nekatere nejasnosti predvsem glede izvajanja direktive o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij (direktiva 2006/24/ES), prilagoditi določbe zaradi lažjega izvajanja prepisov Evropske skupnosti in ustrezneje urediti določena vprašanja, za katera se je pri dosedanji uporabi zakona v praksi pokazalo, da jih je treba drugače urediti, spremeniti oziroma dopolniti, še zlasti glede gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture ter boljše ureditve pravic in varstva uporabnikov, vključno z ureditvijo dodatnih pravic in varstva uporabnikov-invalidov.

Več...

četrtek, 05. november 2009

Davčna uprava bo poostrila nadzor nad izdajanjem računov pri cvetličarjih, vrtnarjih, svečarjih ter vulkanizerjih

DURS obvešča vse davčne zavezance, da bo v okviru projekta siva ekonomija v mesecu oktobru in novembru poostrila nadzor pri cvetličarjih, vrtnarjih, svečarjih ter vulkanizerjih.

Nadzori se bodo izvajali z nenapovedanimi obiski pri zavezancih in sicer z namenom preveritve izdajanja računov za opravljene storitve in blago ter ostalih poslovnih listin in dokumentacije. Nadzirali bodo tudi delo in zaposlovanje na črno. O rezultatih opravljenih nadzorov bodo javnost po zaključku akcije tudi obvestili.

Več...

Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

V Navodilu za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08 in 36/09) se spremeni datum uporabe novih šifer iz Šifranta plačil iz tujine in plačil v tujino. Nove šifre se uporabljajo od 1. 1. 2011 dalje.

Več...

sreda, 04. november 2009

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Ta pravilnik določa vsebino obrazca za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov.

Davčni zavezanec predloži davčnemu organu napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov na obrazcu, ki je skupaj z navodilom za njegovo izpolnjevanje priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.

Več...

Spremembe Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala

V Pravilniku o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06 in 119/08) se Priloga 10 nadomesti z novo Prilogo 10, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.

Več...

torek, 03. november 2009

Povračila stroškov prehrane in prevoza vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo

Pojasnilo DURS, št. 4210-171/2009, 15. 10. 2009

Zavezanec sprašuje, ali se plačila vajencev, dijakov in študentov za obvezno praktično delo uvrščajo med dohodke iz delovnega razmerja ter ali so te osebe upravičene do neobdavčenega povračila stroškov prehrane in prevoza, katerega jim morajo poleg nagrade izplačati podjetja skladno s kolektivno oziroma podjetniško pogodbo.

Pojasnjujemo naslednje:

Po 8. točki prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 780/08, 125/08 in 20/09) se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo plačila vajencem dijakom in študentom za obvezno praktično delo, do višine, ki jo določi vlada. Po drugem odstavku istega člena se pri določanju neobdavčene višine navedenih plačil kot podlago upošteva raven posameznih pravic, ki so določena z zakoni in s kolektivnimi pogodbami na ravni države. Drugi odstavek 44. člena ZDoh-2 tudi določa, da če delodajalec izplačuje navedena plačila, ki so višja od zneskov, ki jih določi vlada, se znesek teh plačil v delu, ki presegajo določene neobdavčene zneske, vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Več...

Vlada obravnavala Poročilo Evropske Komisije o uporabi Uredbe Sveta o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano vrednost

Vlada se je na 48. redni seji, 8. oktobra 2009, seznanila s poročilom Evropske Komisije, ki je bilo namenjeno Svetu in Evropskemu parlamentu o uporabi Uredbe Sveta o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano vrednost. Komisija v poročilu ocenjuje upravno sodelovanje na področju DDV v sedanjem pravnem okviru in se osredotoča na oceno učinkovitosti uvedenih sprememb z Uredbo Sveta. Gre za prvo poročilo, odkar je bila 1. januarja 2004 sprejeta Uredba.

Poročilo Komisije je potrebno obravnavati v povezavi s sporočilom Komisije o usklajeni strategiji za izboljšanje boja proti davčnim goljufijam na področju DDV v Evropski uniji. Komisija ugotavlja, da intenzivnost upravnega sodelovanja med državami članicami za obvladovanje utaje in goljufije v zvezi z DDV znotraj Skupnosti še vedno ni zadovoljiva.

Več...

ponedeljek, 02. november 2009

Vlada sprejela stališče do Predloga uredbe Sveta o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost

Vlada je na 48. redni seji, 8. oktobra 2009, sprejela stališče do Predloga uredbe Sveta o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost. V predlogu je poudarek na okrepitvi upravljanja sistema davka na dodano vrednost Evropske Skupnosti v državah članicah in bolj usklajeni strategiji za učinkovitejši boj proti davčnim goljufijam, kar je v skladu z obveznostjo, ki jo je prevzela tudi Republika Slovenija v okviru Lizbonske strategije. Predlagani ukrepi bodo pripomogli v boju proti davčnim goljufijam, s tem pa se bo izboljšalo delovanje notranjega trga, podjetjem pa omogočilo boljše konkurenčne pogoje.

Cilj predloga prenovitve Uredbe Sveta je z učinkovitejšimi sredstvi podpreti države članice v boju proti čezmejnim goljufijam na področju davka na dodano vrednost (DDV). Splošni namen predloga je izboljšati izmenjavo informacij med državami članicami na način, da se zagotovi učinkovitejši boj proti čezmejnim goljufijam ter boljše zagotavljanje pobiranja davka, kadar se kraj obdavčitve razlikuje od kraja, kjer ima ponudnik storitve ali dobavitelj sedež. Spremembe se nanašajo zlasti na skupno odgovornost držav članic za zaščito DDV prihodkov v vseh državah članicah, direktni dostop do podatkov, kakovost podatkov, posodobitev sistema za preverjanje veljavnosti DDV številk in vzpostavitev sistema Eurofisc.

Več...

Informacija o razdelitvi preostanka kvote dovoljenj za zaposlitev tujcev

Na podlagi 6. člena Uredbe o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev (Uradni list RS 44/2009), ki določa, da se neizkoriščeni del kvote za delovna dovoljenja za zaposlitev od dneva uveljavitve te uredbe (to je od 13.6.2009) razdeli tako, da se:

- 95 % nameni za tujce s prebivališčem na območju držav BiH, Črne gore, Hrvaške, Makedonije in Srbije,
- 5 % pa za tujce s prebivališčem na območju drugih tretjih držav

in glede na dejstvo, da so rešene vloge, vložene na ZRSZ do vključno 12.6.2009, so izpolnjeni pogoji, da se preostanek kvote razdeli v skladu z navedenim 6. členom uredbe.

Več...