torek, 23. februar 2010

Smernice OECD za večnacionalne družbe s pojasnili

Smernice OECD za večnacionalne družbe temeljijo na Deklaraciji OECD o mednarodnih naložbah in večnacionalnih družbah, h kateri je leta 2002 pristopila tudi Republika Slovenija. Smernice so usklajena priporočila, ki jih vlade podpisnice Deklaracije naslavljajo na večnacionalne družbe v tuji lasti, ki delujejo na ozemlju posamezne države, ali na domače družbe, ki vlagajo v tujino in delujejo kot večnacionalne družbe po merilih OECD.

Več...

Obresti iz naslova blagovnih kreditov

Pojasnilo DURS, št. 4230-82/2010-2, 9. 2. 2010

V zvezi z obravnavanjem obresti iz blagovnih kreditov pojasnjujemo:

Blagovni krediti se po DDV zakonodaji obravnavajo kot posojila, dana v denarni obliki, zato tudi obresti, ki jih dobavitelj blaga oziroma storitve zaračuna kupcu zaradi odloženega plačila in, ki se nanašajo na plačila po opravljeni dobavi blaga, predstavljajo transakcijo, ki je oproščena plačila DDV.

Več...

ponedeljek, 22. februar 2010

Prijava v evidenco brezposelnih oseb (ePrijava) in oddaja Zahtevka za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (eDN)

Na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje sta na voljo dve novi spletni storitvi: Prijava v evidenco brezposelnih oseb (ePrijava) in oddaja Zahtevkaza uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (eDN), ki pomenita pomembno posodobitev pri poslovanju z brezposelnimi osebami. Novi elektronski storitvi sta nastali v okviru projekta Enotni informacijski prostor za iskalce zaposlitve, dosegljivi pa sta v okviru sistema eStoritve Zavoda.

Prednosti takega načina so številne, saj se brezposelne osebe, ki so vešče uporabe interneta, izognejo vrstam oz. čakanju na uradu za delo, poleg tega lahko vlogo oddajo 24 ur na dan ne glede na uradne ure in poslovni čas Zavoda, izognejo se ročnemu izpolnjevanju obrazcev ipd. To pomeni, da brezposelni osebi za prijavo ni potrebno obiskati urada za delo, saj z oddajo vloge pridobi po elektronski pošti termin za svetovalni intervju pri svetovalcu zaposlitve in termin za Informativno motivacijski seminar, kjer brezposelne osebe pridobijo poglavitne informacije o iskanju zaposlitve. Pri tem naj poudarimo, da se bodo brezposelne osebe, ki ne uporabljajo interneta, lahko prijavile na Zavodu tako kot do sedaj na prijavno-odjavni službi v prostorih Zavoda po vsej Sloveniji.

Nova spletna aplikacija pomeni pridobitev tudi za svetovalce zaposlitve na Zavodu, saj tak način dela pomeni manj administrativnega dela: podatki iz elektronskih vlog se namreč avtomatično prenašajo v zaledne aplikacije. Poleg tega se bo tako razbremenilo tudi delo uslužbencev Zavoda na prijavnih okencih. To pomeni, da bodo svetovalci zaposlitve lahko v prihodnje še več pozornosti namenili tistim brezposelnim osebam, ki resnično potrebujejo njihovo pomoč oz. bolj poglobljeno obravnavo, saj bo potrebno manj časa za administriranje.

Več...

Državni zbor potrdil povišanje minimalne plače

Poslanci Državnega zbora so 11. februarja 2010 sprejeli Zakon o minimalni plači, ki zvišuje minimalno plačo za 102 evra na 562 evrov neto, kolikor znašajo ugotovljeni minimalni življenjski stroški.

Več...

Obračun DDV od storitev premika avtodvigala v sklopu gradbenih storitev

Pojasnilo DURS, št. 4230-20/2010-2, 5. 2. 2010

Davčni zavezanec prosi za stališče DURS glede DDV obravnave storitev premika avtodvigala v sklopu gradbenih storitev. Navaja, da zaračunava gradbene storitve z avtodvigali (šifra SKD F 43.990). Da lahko to storitev opravi, se mora avtodvigalo pripeljati do gradbišča. Dogajajo se primeri, da je storitev premika zaračunana posebej (po prevoženih kilometrih ali porabljenem času), ker je strošek premika avtodvigala visok. Večje kot je avtodvigalo, dražji je premik, storitev z avtodvigalom pa je opravljena zelo hitro. Zaradi takšne situacije je premik na računu ločena postavka, da je kupec seznanjen s tem, da je skupna storitev toliko dražja, ker je premik pomemben strošek v kalkulaciji cene gradbene storitve. Drugo vprašanje pa se nanaša na situacijo, ki nastopi pri davčnem zavezancu, ko je naročena storitev z avtodvigalom, za katero pa so potrebne še dodatne uteži, ki jih je potrebno pripeljati s posebnim kamionom do gradbišča, da se lahko opravi storitev z avtodvigalom z zadostnimi utežmi. Za ta premik davčni zavezanec najame prevoznika, ki mu zaračuna storitev premika (prevoza). Davčnega zavezanca zanima, ali je pravilno njegovo ravnanje, da za storitve opisanih premikov (prevoza), katere vrednost je včasih vključena v ceno enotno zaračunane storitve, včasih pa izkazana posebej na računu, tudi uporabi ureditev po 76.a členu ZDDV-1 in prevali plačilo DDV po tem členu na prejemnika celotne storitve, ki je naročil storitev z avtodvigalom. Namen davčnega zavezanca je opraviti storitev z avtodvigalom in ne zaračunati prevozne storitve.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

V skladu z načelom enotnosti obdavčitve transakcije je možno, za namene 76.a člena ZDDV-1, storitev prevoza avtodvigala, prevoza uteži za avtodvigalo ter delo z avtodvigalom na gradbišču, obravnavati kot enotno gradbeno storitev, ne glede na to, da davčni zavezanec navedene storitve na računu ločeno izkaže.

Več...

Storitve na področju gradbeništva in 76. a člen ZDDV-1

Pojasnilo DURS, št. 4230-48/2009, 5. 2. 2010

Ali se storitev, opravljena na podlagi pogodbe za gradnjo inženirskega objekta, ki vključuje tudi arhitekturno in gradbeno projektiranje ter gradbeni nadzor, obravnava kot enotna storitev, za katero se v celoti uporabi 76. a člen ZDDV-1.

Storitve, opravljene na podlagi opisane pogodbe, se obravnavajo kot enotna transakcija, za katero se v celoti uporabi obdavčitev iz 76. a člena ZDDV-1, kadar se zaračuna naročniku izgradnje inženirskega objekta.

Pri tem pa opozarjamo, da v primeru, da storitve projektiranja opravi izvajalcu drug davčni zavezanec, kjer je predmet pogodbe le npr. projektiranje, ne gre za uporabo 76. a člena ZDDV-1.

Več...

petek, 19. februar 2010

Besedilo Predloga zakona o minimalni plači

Vlada Republike Slovenije je na 66. redni seji dne 28.01.2010 določila besedilo:

- Predlog zakona o minimalni plači

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da Predlog zakona o minimalni plači obravnavo po nujnem postopku, zaradi preprečitve težko popravljivih posledic za delovanje države. Sprejem zakona po nujnem postopku je potreben zato, da bi zagotovili čimprejšnji sprejem nove višine minimalne plače in s tem preprečili nadaljevanje stiske najslabše plačanih delavcev ter socialne nemire, do katerih bi nezadovoljstvo zaposlenih z veljavno višino minimalne plače lahko privedlo.

Več...

Besedilo Predloga zakona o spremembi Zakona o dohodnini

Vlada Republike Slovenije je na 66. redni seji dne 28.01.2010 določila besedilo:

- Predloga zakona o spremembi Zakona o dohodnini

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da Predlog zakona o spremembi Zakona o dohodnini obravnava po nujnem postopku, zaradi preprečitve težko popravljivih posledic za delovanje države. Navedeno je potrebno, da se preprečijo oziroma zmanjšajo negativni učinki povečane rasti cen življenjskih potrebščin na življenjsko raven materialno najšibkejših davčnih zavezancev. Obravnava po nujnem postopku je potrebna zaradi hkratne obravnave predloga Zakona o minimalni plači, s katerim je vsebina predloga novele Zakona o dohodnini neposredno povezana.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da na podlagi drugega odstavka 153. člena poslovnika Državnega zbora Zakonodajno pravna služba Državnega zbora pripravi uradno prečiščeno besedilo zakona.

Več...

Smrt podjetnika in nadaljevanje opravljanja dejavnosti po pravnem nasledniku

Pojasnilo DURS, št. 4214-30/2007, 21. 12. 2009

Dileme v zvezi z dednopravni posledicami smrti podjetnika so številne, saj zakonodaja tega področja ne ureja celostno. Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in spremembe; v nadaljevanju: ZD) glede dedovanja podjetnikovega premoženja nima posebnih določb, Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3; v nadaljevanju: ZGD-1) pa vsebuje le posamezne določbe v zvezi s smrtjo podjetnika, ki pa ne rešujejo vseh vprašanj, ki se v praksi pojavljajo. Neurejenost posameznih vprašanj povezanih z dednopravnimi posledicami smrti podjetnika povzroča težave tudi pri razlagi in izvajanju davčnih predpisov, ki se nanašajo na omenjeno problematiko.

Glede na to, da naj bi bila novela Zakona o davčnem postopku (novela ZDavP-2B) sprejeta še v letu 2009, začela pa naj bi veljati 1. 1. 2010, je v navodilu, ki je pripravljeno v decembru 2009, že upoštevano besedilo novele ZDavP-2B. Do začetka veljave oziroma uporabe novele ZDavP-2B je potrebno upoštevati sedaj veljavno ureditev, na katero napotujejo opombe.

Več...

Poročanje o izplačanih kadrovskih štipendijah - do 10.3. 2010

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) bo v letu 2010 izvedel raziskovanje o izplačanih štipendijah na obrazcu  »Vprašalnik o izplačanih štipendijah ŠOL-ŠTIP«.  Statistično raziskovanje je predpisano z letnim programom statističnih raziskovanj za leto 2010.

Obvezniki poročanja

Podatke predložijo vse pravne osebe, ki so izplačale kadrovske štipendije za mesec december 2009.

Rok za predložitev

Podatke o štipendijah, izplačanih v decembru 2009 je potrebno posredovati od 10.2. do 10.3. 2010.

Več...

četrtek, 18. februar 2010

Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2010

Vlada je na 66. redni seji, 28. januarja 2010, sprejela Uredbo o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2010, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela in jo posredovala za objavo v Uradnem listu RS. Predhodno je predlog uredbe obravnaval Ekonomsko-socialni svet in ga podprl brez pripomb.

Višina kvote delovnih dovoljenj za leto 2010 je za 12.000 delovnih dovoljenj nižja od kvote za leto 2009 oziroma manjša za 50% delovnih dovoljenj. Konec leta 2009 je bila kvota izkoriščena v višini 10.152 delovnih dovoljenj, ali 42,3%.

Več...

Borzna tečajnica na dan 30.12.2009

Borzna tečajnica na dan 30.12.2009

Prijava s.p. na Zavod za zaposlovanje

Vprašanje:

Pod kakšnimi pogoji se lahko oseba, ki zapre s.p., prijavi na Zavod za zaposlovanje. Kako je v primeru, če je ta oseba prejela subvencijo za samozaposlitev?

Odgovor:

Oseba, ki preneha z dejavnostjo (zapre s.p.) se lahko prijavi na Zavodu RS za zaposlovanje če izpolnjuje pogoje, ki jih v 16. členu določa Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/2006 - uradno prečiščeno besedilo). Enaki pogoji za vpis v evidenco veljajo tudi za osebo, ki je prejela subvencijo za samozaposlitev.

Več...

Obresti od denarnih depozitov – davčni odtegljaj

Pojasnilo DURS, št. 4212-4/2010, 28. 1. 2010

Prejeli smo vprašanje, ki se nanaša na pojasnilo GDU št. 4210-246/2009-01031-03 z dne 6. 1. 2010, glede obdavčitve obresti od denarnih depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji. Iz tega pojasnila izhaja, da se pri fizični osebi, ki se pri sklepanju pogodbe izkazuje kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost, izplačane obresti na denarne depozite obdavčijo kot dohodek iz dejavnosti. Navedeno je tudi, da mora za fizično osebo, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, pri izplačilu obresti na denarne depozite, izračunati in odtegniti banka oziroma hranilnica, ki je ustanovljena v skladu s predpisi v RS.

V zvezi s tem pojasnilom zavezanca zanima, kakšno višino normiranih odhodkov mora upoštevati banka oziroma hranilnica pri izplačilu obresti na denarne depozite fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost in dosegajo dohodke z izdelavo ali prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti.

V nadaljevanju odgovarjamo:

Banka oziroma hranilnica pri izplačilu obresti na denarne depozite fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost in dosegajo dohodke z izdelavo ali prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti, upošteva normirane odhodke v višini 25 % izplačanih obresti.

Več...

torek, 16. februar 2010

Uporaba nižje stopnje DDV za čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev

Pojasnilo DURS, št. 4230-10/2010-1, 4. 2. 2010

Storitve čiščenja oken in čiščenja zasebnih gospodinjstev se obdavčijo z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji DDV od davčne osnove.

S sprejetjem novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 85/09 – ZDDV-1B), ki je stopila v veljavo 1. 1. 2010, je uveljavljena nova ureditev glede uporabe nižje stopnje DDV. Nova ureditev se tako uporablja za delovne intenzivne storitve, kamor med drugim spada tudi čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev.

Na podlagi nove 11 b točke Priloge I k ZDDV-1 in 54.a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09) se med čiščenje oken in čiščenje gospodinjstev iz 11 b točke Priloge I k ZDDV-1 uvršča čiščenje oken in čiščenje stanovanjskih prostorov pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/81.210 in N/81.220.

Več...

ponedeljek, 15. februar 2010

Odgovor na pobudo državnih svetnikov v zvezi z ureditvijo plačevanja socialnih prispevkov delodajalcev

Vlada je na 65. redni seji, 21. januarja 2010, odgovorila na pobudo državnih svetnikov mag. Dušana Semoliča in dr. Janvita Goloba v zvezi z ureditvijo plačevanja socialnih prispevkov delodajalcev.

Mag. Dušan Semolič in dr. Janvita Golob sta Komisiji Državnega sveta za socialno varnost, zdravstvo, delo in invalide predložila v obravnavo in sprejem pobudo v zvezi z ureditvijo plačevanja socialnih prispevkov delodajalcev. Državni svet Republike Slovenije je pobudo obravnaval, jo podprl in predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo prouči.

Pobuda vsebuje predloge, ki se nanašajo na reševanje problematike neplačevanja prispevkov v smeri, da posledic neplačevanja obračunanih, a neplačanih prispevkov ne bi čutil delavec. Predlaga se sprememba zakonodaje tako, da se pri osnovi za izračun pokojnine upoštevajo vsi obračunani prispevki ne glede na to, ali so bili plačani ali ne, da Davčna uprava Republike Slovenije v primeru odobrenega odloga, obročnega plačila in odpisa o tem nemudoma obvesti delavce, zaposlene pri tem delodajalcu, da DURS enkrat letno obvesti vse zaposlene v Republiki Sloveniji o stanju plačila njihovih prispevkov ter javno objavi seznam delodajalcev, ki ne plačujejo prispevkov, ter da se poostri nadzor nad spoštovanjem zakonodaje s področja plačevanja prispevkov in zaostrijo kazenske sankcije glede neplačevanja prispevkov.

Več...

sreda, 10. februar 2010

Navodilo za izpolnjevanje in predložitev poročila o zajamčenih vlogah

Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010

S tem navodilom sta podrobneje predpisana oblika ter način izpolnjevanja in predložitve poročila o zajamčenih vlogah, ki ga banke in hranilnice predložijo Banki Slovenije v rokih iz 18. člena Sklepa o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 4/10)

Več...

Izvajanje ZDDDČPNO

Pojasnilo DURS, št. 4200-1/2010, 26. 1. 2010

Prejeli smo vprašanje, ali je predmet obdavčitve po Zakonu o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize – ZDDDČPNO (Uradni list RS, št. 78/2009) tudi dohodek člana uprave za vodenje poslovnega subjekta A, ki je dejansko izplačan in bremeni tujo družbo B, ki je delna lastnica poslovnega subjekta A?

V zvezi z zastavljeno dilemo nam je Ministrstvo za finance posredovalo odgovor, katerega povzemamo v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 4. člena so z davkom po tem zakonu obdavčeni dohodki, ki jih zavezanec prejme iz naslova vodenja oziroma nadzora poslovnega subjekta. Pri tem ni pomembno, kdo ta dohodek izplača oziroma koga ta dohodek bremeni. Tako so predmet obdavčitve z dodatnim davkom tudi dohodki, ki jih davčnemu zavezancu za vodenje poslov poslovnega subjekta skladno z ZDDDČPNO izplača druga oseba – ne glede na to, ali gre za povezani osebi in ne glede na to, ali gre za zavezanca – rezidenta ali nerezidenta.

Več...

torek, 09. februar 2010

Ukrepi, sprejeti za blažitev posledic finančne in gospodarske krize

Pojasnilo DURS, št. 007-130/2009, 29. 1. 2010

Ministrstvo za finance je s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Direktorata za javno premoženje na Ministrstvu za finance pridobilo spodaj navedene podatke o ukrepih, sprejetih za blažitev posledic finančne in gospodarske krize, na podlagi katerih so pravne osebe od države prejele poroštva oziroma jamstva ali sredstva.

Pravne osebe, ki so prejele poroštva oziroma jamstva ali sredstva, se štejejo za poslovne subjekte po Zakonu o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (Uradni list RS št. 78/09;).

Več...

Letno poročilo in davčni obračun za gospodarske družbe za leto 2009

V današnjih novičkah smo zbrali nekaj povezav, povezanih z letnim poročilom ter davčnim obračunom za gospodarske družbe.

Cenik za javno objavo letnih poročil za leto 2009 - AJPES

Gospodarske družbe - predložitev letnega poročila za leto 2009

AJPES - aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2009

Program za preračun poslovnega izida za leto 2009 (s koeficientom 1,8 %)

Napotki za obračun davka od dohodkov in letno poročilo za leto 2009 za pravne osebe (elektronsko gradivo)

Silvester Pelias - Program za vnos podatkov za obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2009

Excel obrazec DDPO 2009 (informativni pripomoček)

Borzna tečajnica na dan 30. 12. 2009

Tečajna lista z dne 31. 12. 2009

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

Obdavčitev regresa in drugih prejemkov iz delovnega razmerja po ZDDDČPNO

Pojasnilo DURS, št. 4210-23/2010, 29. 1. 2010

Prejeli smo več prošenj za pojasnilo glede podvrženosti drugih dohodkov iz delovnega razmerja dodatnemu davku po Zakonu o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (Uradni list RS št. 78/09). V zvezi s tem vprašanjem smo prejeli odgovor Ministrstva za finance v njihovem dopisu št. 429-256/2009/ z dne 28. 1. 2010, ki ga povzemamo v nadaljevanju.

Regres za letni dopust je ena izmed temeljnih pravic iz delovnega razmerja, ki jo delojemalcem v okviru poglavja »Plačilo za delo« zagotavlja Zakon o delovnih razmerjih. Upoštevaje navedeno in upoštevaje namen ZDDDČPNO ter glede na to, da gre za edino kategorijo dohodka, urejenega v 3. podpoglavju III. poglavja ZDR, ki ni eksplicitno umeščena v eno izmed šestih točk drugega odstavka 4. člena ZDDDČPNO, se regres za letni dopust obravnava enako kot osnovno plačilo za delo – tj. plača. Navedeno po mnenju Ministrstva za finance pomeni, da regres za letni dopust, skupaj z v istem mesecu izplačano plačo, podleže obdavčitvi z dodatnim davkom le v delu, ki presega 12.500 evrov.

Več...

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (regres za prehrano med delom za obdobje januar–junij 2010)

Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij–december 2009, na podlagi katerega se določi regres za prehrano med delom za obdobje januar–junij 2010, je 0,989.

Več...

petek, 05. februar 2010

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembi Zakona o dohodnini

Vlada je na seji 28. januarja 2010 sprejela predlog Zakona o spremembi Zakona o dohodnini. Cilj predloga zakona je znižati dohodnino pri osebah, ki bodo prejemali minimalno plačo po določbah novega Zakona o minimalni plači. Na ta način bo del bremena povišanja minimalne plače prevzela tudi država. Pri tem se izhaja iz načela splošne davčne obveznosti in sposobnosti za plačilo davka.

S predlagano spremembo zakona se bo povečala dodatna splošna olajšava in prvi prag dohodkov, ki je določen kot pogoj za priznavanje dodatne splošne olajšave. Dodatna splošna olajšava bo za leto 2010 povečana s sedanjih 2.094,99 evra na 3.019,83 evra, prvi prag dohodkov pa s sedanjih 8.694,22 evra na 10.200 evra.

Več...

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2009

Uradni list RS, št. 5/2010 z dne 25. 1. 2010

Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu decembra 2009 v primerjavi z novembrom 2009 je bil 0,000.

Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin decembra 2009 v primerjavi z novembrom 2009 je bil –0,005.

Več...

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2009

Uradni list RS, št. 5/2010 z dne 25. 1. 2010

  • Koeficienti rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od posameznih mesecev leta 2009 do decembra 2009 v Republiki Sloveniji

  • Koeficienti rasti cen življenjskih potrebščin od posameznih mesecev leta 2009 do decembra 2009 v Republiki Sloveniji

Več...

Vlada določila besedilo predloga Zakona o minimalni plači

Vlada je na seji 28. januarja 2010 določila besedilo predloga Zakona o minimalni plači in ga bo posredovala Državnemu Zboru RS v obravnavo po nujnem postopku.

Cilj predlaganega zakona je zagotoviti ustreznejšo zakonsko ureditev minimalne plače. Z zakonom se zasleduje načelo, da mora biti tudi delavcem, prejemnikom minimalne plače, zagotovljeno dostojno življenje.

Zakon zato določa vrednost minimalne plače za delo opravljeno od prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi zakona dalje, v višini 734,15 EUR, kar v neto znesku pomeni 562 EUR, kolikor znaša vrednost košarice minimalnih življenjskih potrebščin, ki jo je izračunal Inštitut za ekonomska raziskovanja pri Ekonomski fakulteti.

Več...

četrtek, 04. februar 2010

Prispevki za socialno varnost za zasebnike (samozaposlene, samostojne podjetnike) za januar 2010

Rok za plačilo prispevkov za mesec januar 2010 je do 15.2.2010. V enakem roku je potrebno davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Podatke predložijo zasebniki, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

Zasebnik mora obrazec predložiti najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Več...

Računalniški program za pomoč pri poročanju za Intrastat smo vključili v Zlati komplet

Obveščamo vas, da smo v Zlati komplet dodali računalniški program za pomoč pri poročanju za Intrastat.

Program omogoča:

Pripravo podatkov za poročanje Intrastat, uvoz podatkov iz drugih programov (SAP, Excel ...), ročni vnos podatkov, združevanje enakih podatkov, logične kontrole, prenos podatkov v spletni obrazec preko XML.

Več...

Uveljavljanje in priznavanje odbitka davka, plačanega v tujini ter oprostitve v skladu z novelo ZDavP-2B

Pojasnilo DURS, št. 4217-21/2010-1, 12. 1. 2010

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2B (Uradni list RS, št. 110/2009), ki je začel veljati 30. 12. 2009, določa novosti tudi glede uveljavljanja in priznavanja odbitka davka, plačanega v tujini, ter oprostitve na podlagi mednarodne pogodbe:

  1. v 274. členu je dodan nov drugi odstavek (88. člen ZDavP-2B), na podlagi katerega davčni organ sestavi informativni izračun dohodnine z upoštevanjem oprostitve, če je davčni zavezanec uveljavljal oprostitev v napovedi za odmero akontacije dohodnine in je davčni organ priznal oprostitev v odločbi, izdani na podlagi te napovedi, oziroma je uveljavljal oprostitev v davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Na podlagi navedene dopolnitve, zavezancem rezidentom Slovenije, ne bo potrebno vlagati ugovora zoper informativni izračun dohodnine, če so že med davčnim letom uveljavljali z mednarodno pogodbo določeno oprostitev in jim je bila oprostitev priznana že v medletni odločbi o odmeri akontacije. Hkrati to tudi pomeni, da morajo zavezanci v vseh drugih primerih (enako kot pred uveljavitvijo ZDavP-2B) ugovarjati zoper informativni izračun dohodnine, če želijo, da se jim oprostitev prizna pri izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni (npr. če oprostitve v napovedi za odmero akontacije dohodnine niso uveljavljali, oziroma, če so oprostitev v napovedi za odmero akontacije dohodnine uveljavljali, vendar davčni organ v odločbi, izdani na podlagi te napovedi, oprostitve ni priznal);

  2. 290. člen, na podlagi katerega so lahko zavezanci uveljavljali odbitek davka, plačanega v tujini ali oprostitev le za dohodke iz delovnega razmerja in pokojnino, je črtan (93. člen ZDavP-2B) zaradi novega 284.a člena (91. člen ZDavP-2B);

Več...

Tečajna lista z dne 31.12.2009

Tečajna lista z dne 31.12.2009

sreda, 03. februar 2010

Podatki za obračun plač za januar 2010

Mesečni podatki za obračun plač za januar 2010: 1.1. - 31.1.2010

Dohodnina 2009 - vprašanja in odgovori

Kaj je informativni izračun dohodnine?

Informativni izračun je izračun dohodnine, ki ga bo davčna uprava na dom poslala vsem dohodninskim zavezancem najkasneje do 15. junija 2010. Rok za odpremo informativnih izračunov dohodnine je namreč 31. maj 2010. Za vročenega pa se šteje 15. dan od dneva opreme.

Sestavljen bo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga Davčna uprava RS, to je uradnih evidenc, podatkov izplačevalcev dohodkov in podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki jih Davčni upravi RS do 5. februarja 2010 posredujejo zavezanci za dohodnino.

Kdaj bo davčna uprava začela izdajati informativne izračune?

Prvi informativni izračuni bodo odposlani konec marca 2010, vsi pa bodo odpremljeni najkasneje do 31. maja 2010.

Kaj storim, ko prejmem informativni izračun?

Ko prejmete informativni izračun, preverite:

  • ali so vpisani podatki pravilni in popolni (osebni podatki, podatki o dohodkih, podatki o vzdrževanih družinskih članih itd.) oziroma ali se ujemajo s podatki, s katerimi razpolagate sami,
  • ali so upoštevane vse dohodninske olajšave, za katere izpolnjujete pogoje
  • ali je informativni izračun dohodnine pravilen.

Več...

Usklajevanje osnove za nadomestilo plače od 1.1.2010 dalje

Na podlagi spremenjenega prvega odstavka 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Ur.l. list RS, št. 114/06, 59/07, 63/07, 10/08, 71/08 in 73/08; ZUTPG) se od julija 2008 osnove za nadomestilo plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja usklajujejo dvakrat letno, in sicer:

  • prvič v mesecu juliju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar - junij tekočega leta in
  • drugič v mesecu januarju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju julij - december preteklega leta.

Osnova za nadomestilo plače se v skladu z navedeno določbo ZUTPG usklajuje le v primeru, da ima zavarovanec osnovo za nadomestilo plače najmanj iz predpreteklega koledarskega leta glede na obdobje zadržanosti (drugi odstavek 4. člena ZUTPG).

Več...

Uporaba mehanizma obrnjene davčne obveznosti v sektorju trgovanja z živalskimi stranskimi proizvodi, ki niso namenjeni prehrani ljudi, po 1. januarju

Pojasnilo MF z dne 23. 12. 2009

V zvezi z vprašanjem, ki se nanaša na uporabo ukrepa mehanizma obrnjene davčne obveznosti, kot bo na podlagi novega 76.a člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07, 33/09 in 85/09, v nadaljevanju: ZDDV-1) s 1. januarjem 2010 uveljavljen v določenih sektorjih ekonomske dejavnosti, vas obveščamo o naslednjem:

Omenjeni ukrep, ki se bo v skladu z možnostjo, kot jo državam članicam omogoča Direktiva Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, po novem uporabljal tudi v skladu z ZDDV-1, določa, da bo v primeru določenih transakcij plačnik davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) prejemnik dobav in ne dobavitelj.

Več...

torek, 02. februar 2010

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah

Vlada je na 63. redni seji, 14. januarja 2010, sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah. Predlagani zakon ne posega v načela veljavnega Zakona o trošarinah in v skladu s temi načeli dopolnjuje obstoječe rešitve, cilj zakona pa je z informatizacijo oziroma uvedbo računalniško podprtega sistema za gibanje in nadzor trošarinskih izdelkov na notranjem trgu v celoti uskladiti nacionalno zakonodajo z evropsko ter zagotoviti stabilne proračunske prihodke pri upočasnjeni gospodarski rasti.

Pretežni del predloga zakona je namenjen uskladitvi z rešitvami, ki jih določa Direktiva o splošnem režimu za trošarino zaradi uveljavljanja računalniško podprtega sistema za gibanje in nadzor trošarinskih izdelkov, t. i. EMCS, in ki so predvsem tehnične, tako da daje predlog pravno podlago za vzpostavitev EMCS, ki bo na notranjem trgu, torej v državah članicah, začel delovati 1. aprila 2010.

Predlog zakona določa ključne elemente postopka pri gibanju trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine v skladu z EMCS; določa, kdaj se šteje, da se je gibanje pod režimom odloga plačila trošarine začelo in končalo; določa, da se trošarinski izdelki med državami članicami gibljejo pod režimom odloga plačila trošarine le, če jih spremlja elektronski trošarinski dokument; določa uporabo elektronskega »poročila o prejemu« oziroma »poročila o izvozu« za dokaz, da se je trošarinsko gibanje pravilno končalo, s čimer se nadomešča izvod papirnega dokumenta, priloženega dokumentu, ki ga je treba vrniti pošiljatelju v potrditev prejema pošiljke po veljavni ureditvi; določa, da se lahko, kadar ni elektronskih poročil, predloži drug dokaz o pravilnem koncu gibanja; določa postopke, ki jih je treba uporabiti, kadar ni na voljo računalniško podprtega sistema; določa pogoje za skladiščenje ali gibanje trošarinskih izdelkov med državami članicami po sprostitvi v porabo. Predlog zakona še določa, da v Sloveniji še naprej veljajo nekatere določbe o uporabi papirnega postopka za spremljanje gibanja trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine v skladu z Direktivo 92/12/EGS (od 5. do 13. člena).

Več...

76.a člen ZDDV-1

Debate na forumu

Kontrola rezidentskega statusa zavezancev pri oddaji REK obrazcev

Pri oddaji REK obrazcev je uvedena kritična napaka ob nepravilnem rezidentskem statusu (npr. na REK oznaka rezident, na DURS podatki nerezident). V teh primerih lahko oddate REK obrazec z oznako nerezident in hkrati uredite status rezidentstva na davčnem uradu.

Več...

Variabilni del priznane obrestne mere: januar 2010

Obrestne mere za obresti na posojila med povezanimi osebami na podlagi Pravilnika o priznani obrestni meri

ponedeljek, 01. februar 2010

Spremenjena ureditev posredovanja podatkov v zvezi z izpolnjevanjem davčnih obveznostih zavezanca za davek, za potrebe vodenja postopkov iz ZJN-2

Pojasnilo DURS, št. 007-147/2009, 8. 1. 2010

Naročnik javnega naročila lahko skladno z e. oziroma f. točko tretjega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) določi, da bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil kandidata ali ponudnika (v nadaljevanju: ponudnik), če ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov oziroma prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju: obvezna dajatev), v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima ponudnik sedež, ali določbami države naročnika.

Na podlagi drugega odstavka 41. člena ZJN-2, ponudniku ni treba predložiti nobenega dokazila o podatku, o katerem državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. Namesto dokazila ponudnik poda izjavo o podatkih, ki jih mora vsebovati ponudba, podatke iz uradnih evidenc pa pridobi naročnik. Ne glede na navedeno pa ni ovir, da podatke od davčnega organa pridobi ponudnik oziroma kandidat sam.

V zvezi s podatki, ki jih davčni organ posreduje naročniku javnega naročila ali ponudnikom oziroma kandidatom, za potrebe odločanja o tem, ali je ponudnik oziroma kandidat izpolnjeval davčne obveznosti, novela Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2B (Uradni list RS, št. 110/09) prinaša novo ureditev.

Več...

Razkrivanje podatkov upravičeni osebi o obstoju potrdila o ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Razkrivanje podatkov upravičeni osebi o obstoju potrdila o ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, če se ta podatek potrebuje za izpolnitev davčne obveznosti oziroma za izpolnitev dolžnosti dajanja podatkov po ZDavP-2 ali zakonu o obdavčenju

Pojasnilo DURS, št. 007-148/2009, 8. 1. 2009

Novost, ki jo v zvezi z razkrivanjem podatkov, ki so davčna tajnost prinaša novela Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2B (Uradni list RS, št. 110/09), je razkrivanje podatka, ali je bilo davčnemu zavezancu izdano potrdilo o ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

V skladu s 310. členom ZDavP-2 je davčni zavezanec, ki pridobi potrdilo o tem, da ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, dolžan to potrdilo predložiti izplačevalcu dohodka, kadar je to oseba, ki so ji v skladu z ZDavP-2 naložene obveznosti plačnika davka. Izplačevalec dohodka, ki posluje s samostojnim podjetnikom posameznikom ali posameznikom, ki samostojno opravlja dejavnost, je ob izplačilu dolžan preveriti obstoj potrdila, če davčni zavezanec potrdila ne predloži.

Več...

Razkrivanje podatkov upravičeni osebi o davčni številki fizične osebe

Razkrivanje podatkov upravičeni osebi o davčni številki fizične osebe, če se ta podatek potrebuje za izpolnitev davčne obveznosti oziroma za izpolnitev dolžnosti dajanja podatkov po ZDavP-2 ali zakonu o obdavčenju

Pojasnilo DURS, št. 007-148/2009, 8. 1. 2010

Novost, ki jo v zvezi z razkrivanjem podatkov, ki so davčna tajnost prinaša novela Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2B (Uradni list RS, št. 110/09), je razkrivanje podatka o davčni številki fizične osebe.

Četrti odstavek 19. člena ZDavP-2 določa, da sme davčni organ upravičeni osebi, ki ta podatek potrebuje za izpolnitev davčne obveznosti oziroma za izpolnitev dolžnosti dajanja podatkov po tem zakonu ali zakonu o obdavčenju, na podlagi njenega obrazloženega pisnega zahtevka, razkriti podatek o davčni številki zavezanca za davek. Zahtevek mora vsebovati tudi podatke, ki davčnemu organu omogočajo enolično identifikacijo fizične osebe, in sicer poleg osebnega imena še ali datum rojstva in naslov prebivališča ali enotna matična številka občana.

Podatek o davčni številki fizične osebe, se lahko upravičeni osebi razkrije samo, če so izpolnjeni kumulativno določeni pogoji.

Več...

Vlaganje zahtevka za vračilo DDV

Pooblaščanje: kdo je lahko pooblaščenec za vlaganje zahtevka za vračilo DDV preko elektronskega portala v Sloveniji?

Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji lahko za vlaganje zahtevka za vračilo DDV v drugi državi članici EU pooblasti drugo osebo. Da lahko pooblaščenec zastopa davčnega zavezanca v postopku vračila DDV v drugi državi članici EU mora pred tem v Sloveniji pridobiti davčno številko (velja za osebe s sedežem ali prebivališčem zunaj Slovenije) in kvalificirano digitalno potrdilo, ki omogoča dostop do elektronskega sistema davčne uprave RS – eDavki. Davčni zavezanec, ki pooblašča za zastopanje v postopku vračila DDV v drugi državi članici drugo osebo, mora izpolniti tudi posebno pooblastilo, namenjeno pooblaščanju v sistemu eDavki.

Ali bo lahko pooblaščenec zastopal hkrati več davčnih zavezancev?

Pooblaščenec lahko v postopku zahtevkov za vračilo DDV zastopa več davčnih zavezancev.

Tudi davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji lahko ima hkrati več pooblaščencev, vendar pa lahko le en pooblaščenec vloži zahtevek za vračilo DDV za posamezno obdobje za posamezno državo članico.

Ali je za pooblaščenca predvidena predložitev določenih dokumentov (na primer pooblastila za zastopanje)? Ali bo treba te dokumente predložiti skupaj z zahtevkom za vračilo DDV?

Davčna uprava RS bo preverjala pooblastila v zvezi s pooblaščanjem za zastopanje v postopkih za vračila DDV v Sloveniji. Pooblaščenci lahko pooblastila pošljejo kot priponke k zahtevku za vračilo DDV. Priporočamo, da se pooblastila priložijo k prvemu zahtevku za vračilo DDV v Sloveniji.

Več...