sreda, 22. julij 2009

Ali lahko delno povračilo nadomestila plače koristijo tudi družbeniki gospodarskih družb, enoosebnih družb in samostojni podjetniki?

Vprašanje:

Ali lahko delno povračilo nadomestila plače koristijo tudi družbeniki gospodarskih družb? Ali se lahko delno povračilo plače koristi tudi v primeru, če gre za d.o.o., v katerem so vsi zaposleni tudi solastniki podjetja? Na primer solastnik direktor je zavarovan z šifro 40, drugi zaposleni solastnik pa z šifro 01, oba pa imata sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in si izplačujeta plačo. Ali se lahko vključi zaposlen lastnik v enoosebni družbi? Kako je pri samostojnih podjetnikih?

Mnenje Zavoda za zaposlovanje:

Zakon o delovnem povračilu nadomestila plač (Uradni list RS, št. 42/09; v nadaljnjem besedilu:ZDPNP) v 2. členu določa, da lahko pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plač delavcev na začasnem čakanju na delo in povračilo stroškov usposabljanja uveljavi gospodarska družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, zadruga oziroma fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

Iz navedenega besedila zakona izhaja, da mora delodajalec za uveljavitev pravice izpolniti dva (kumulativno določena) pogoja, in sicer:

  • da opravlja dejavnosti v eni od navedenih pravnoorganizacijskih oblik in
  • da zaposluje delavce v skladu z ZDR

Primeri delodajalcev, na katere se nanaša vprašanje, nedvomno izpolnjujejo pogoj glede pravnoorganizacijske oblike opravljanja dejavnosti. Izpolnjevanje drugega pogoja (ki logično izhaja iz določb ZDPNP, da se pravica delodajalca nanaša na povračilo izplačanega nadomestila plač delavcem na začasnem čakanju) pa je pri vsakem od opisanih primerov odvisno od ugotovitve, ali zaposlujejo delavce po ZDR.

Odgovor na to dajejo določbe zakona, ki ureja delovna razmerja (ZDR) in zakona, ki ureja gospodarske družbe (ZGD).

Več...

torek, 21. julij 2009

Pojasnilo o obračunu plačila za pripravljenost pogodbenim pripadnikom civilne zaščite

Pojasnilo DURS, št. 4250-27/2009, 8. 6. 2009

V zvezi z vprašanji glede obračuna plačila za pripravljenost pogodbenim pripadnikom civilne zaščite (katero vrsto izplačila na obrazcu REK se uporabi, katere prispevke je potrebno obračunati) pojasnjujemo naslednje:

Plačilo za pripravljenost, ki pripada pogodbenim pripadnikom civilne zaščite skladno s 16. členom Uredbe o službi v Civilni zaščiti (Uradni list RS, št. 1/08 in 99/08), je oproščeno plačila dohodnine po 4. točki 24. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09). Znesek tega plačila se ob izplačilu ne izkazuje na obrazcu REK.

Več...

Zakon o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ-A)

Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29.05.2009

Zakon o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ-A)

ponedeljek, 20. julij 2009

Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

Na spletnih straneh Ministrstva za finance je objavljen Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu. Nanaša se na dostavljanje podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane.

Več...

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost

Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost

Več...

petek, 17. julij 2009

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.

Več...

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C)

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 05.06.2009

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C)

četrtek, 16. julij 2009

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS-A)

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 05.06.2009

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS-A)

Prodaja slike in opravljanje dejavnosti po ZDDV-1

Pojasnilo DURS, št. 4230-48/2009, 6. 5. 2009

Računovodski servis navaja, da je fizična oseba v letu 2008 prejela dohodek od prodaje umetniške slike v znesku nad 25.000 evrov. Na vprašanje v zvezi s tem odgovarjamo:

Ali se je fizična oseba dolžna identificirati za namene DDV, čeprav je dohodek dosegla z enkratnim poslom?

Glede na to, da je zavezanec za namene DDV oseba, ki opravlja ekonomsko dejavnost, posameznik zaradi enkratnega posla ne more biti opredeljen kot zavezanec za DDV.

Več...

sreda, 15. julij 2009

Samostojni novinar in identifikacija za namene DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-142/2009-2, 21. 5. 2009

Davčni zavezanec navaja, da je kot novinar s prejemki na podlagi avtorske pogodbe presegel mejo 25.000 eurov. Na vprašanje v zvezi s tem odgovarjamo:

Ali se mora novinar, ki v odvisnem razmerju opravlja delo oziroma storitve, identificirati za namene DDV

Novinar, ki opravlja delo v odvisnem razmerju, se ne šteje za zavezanca za DDV, zato se mu ni treba identificirati za namene DDV, čeprav njegov prejemek v zadnjih dvanajstih mesecih preseže znesek 25.000 eurov. Odvisnost oziroma neodvisnost razmerja za namene izvajanja ZDDV-1 je potrebno presojati glede na vsebino opravljene storitve v vsakem konkretnem primeru posebej na podlagi pogodbenih določil. Davčna uprava ne izdaja potrdil glede dokazovanja odvisnega razmerja med delodajalcem in delojemalcem.

Več...

Zakon o delnem povračilu nadomestila plače (ZDPNP)

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 05.06.2009

S tem zakonom se za omejitev učinkov svetovne gospodarske krize z namenom ohranitve delovnih mest ureja delno povračilo izplačanih nadomestil plač delavkam oziroma delavcem pri delodajalcih, ki delavcem začasno ne morejo zagotavljati dela in izpolnjujejo pogoje iz tega zakona, ter povračilo stroškov njihovega usposabljanja ali izpopolnjevanja, dokvalifikacije oziroma prekvalifikacije v tem obdobju.

Več...

ponedeljek, 13. julij 2009

Obračunavanje DDV in postopek 42

Pojasnilo DURS, št. 4230-267/2006, 20. 6. 2006

Zavezanec v zvezi z izvajanjem 28.a člena Zakona o davku na dodano vrednost sprašuje:

1. Obvestilo davčnemu organu o zastopanih strankah: ali obstaja kaka posebna oblika obvestila; katere podatke mora vsebovati obvestilo; do kdaj mora špediter obvestiti davčni organ o zastopanju; ali mora biti na obvestilu tudi soglasje stranke, za katero bo špediter izpolnjeval obveznosti?

2. Pooblastilo uvoznika špediterju: ali so zahtevani kaki posebni vsebinski elementi na pooblastilih uvoznikov špediterjem in katere podatke mora pooblastilo vsebovati; ali pooblastilo za carinjenje zadostuje?

3. Obrazec za poročanje: kakšna bo oblika obrazca za poročanje; kako se bo vedelo, za katero stranko vlaga špediter kvartalno poročilo; kako je z elektronsko obliko kvartalnih poročil?

Več v zvezi z navedenimi vprašanji in pojasnili

Carinski postopek 42 – dodatna pojasnila

Pojasnilo DURS, št. 4236-362/2006, 27. 9. 2006

Na vprašanja glede izvajanja 28.a člena Zakona o davku na dodano vrednost (carinski postopek 42) je DURS v pojasnilu, št. 4230-267/2006, z dne 20. 6. 2006, že odgovarjala. Glede dodatno zastavljenih vprašanj pojasnjujemo:

1. Katere elemente mora vsebovati pooblastilo za predlaganje kvartalnega poročila, predpisano z 39.b členom Zakona o davku na dodano vrednost?

Z vidika zakonodaje s področja davka na dodano vrednost mora pooblastilo, če ga tuji uvoznik dá osebi, ki ga v okviru carinskega postopka 42 zastopa kot posredni zastopnik, vsebovati besedilo, da zastopnik prevzame obveznost predložitve kvartalnega poročila v skladu z 39.b členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV (Uradni list RS, št. 21/06 – UPB4). Glede oblike pooblastila obrazec ni predpisan.

2. Ali mora špediter, kadar podjetje iz Avstrije uvaža blago po postopku 42, dejanski prejemnik blaga pa je podjetje iz Nemčije, obvezno zahtevati račun, ki ga avstrijsko podjetje izda nemškemu podjetju?

Špediterju takrat, ko podjetje iz Avstrije uvaža blago po postopku 42 in ga takoj po sprostitvi v prosti promet dobavi nemškemu podjetju, ni treba pridobiti računa, ki ga avstrijski uvoznik izda nemškemu podjetju.

Več...

petek, 10. julij 2009

Obračunavanje DDV in postopek 42 – dodatno pojasnilo

Pojasnilo DURS, št. 4236-362/2006, 5. 10. 2006

V zvezi z izvajanjem 28.a člena Zakona o davku na dodano vrednost (carinski postopek 42) je DURS izdala pojasnilo, št. 4230-267/2006, z dne 20. 6. 2006, ki ga s tem pojasnilom dopolnjujemo v delu, ki zadeva primere, kadar tuji uvoznik po sprostitvi blaga v prosti promet opravi oproščeno dobavo blaga drugemu prejemniku v drugo državo članico.

Ker špediter v praksi praviloma ne razpolaga z računom, ki ga tuji uvoznik izda prejemniku blaga iz druge države članice, zgoraj navedeno pojasnilo dopolnjujemo v tem smislu, da špediter pri sestavi kvartalnega poročila zajame podatke o vrednosti blaga z računa, ki je priložen carinski deklaraciji. Na podlagi tretjega odstavka 134. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 17/04, 45/04, 84/04, 122/04, 60/05, 117/05, 1/06 in 10/06) zastopnik pri sestavi kvartalnega poročila podatke o vrednosti dobav blaga znotraj Skupnosti (pod oznakami 23 in 25) zajame z listin uvoznika, iz katerih je razvidna vrednost dobave blage v drugo državo članico in so priložene k carinski deklaraciji.

Več...

Dokazilo o prevozu blaga v namembno državo članico pri carinskem postopku 42

Pojasnilo DURS, št. 4230-105/2009-2, 6. 4. 2009

Davčni zavezanec sprašuje, ali je treba pri carinskem postopku 42 za uveljavljanje oprostitve plačila DDV predložiti dokazilo namembne luke v drugi državi članici, kamor je blago namenjeno, in ali zadostuje za ta namen potrdilo o izhodu iz slovenske luke in s strani carinskih organov potrjena carinska tranzitna listina T2L. Navaja primer, da za uvozno podjetje iz Velike Britanije nastopa kot carinski posrednik in zastopnik v carinskem postopku 42 pri uvozu jadrnic, gliserjev, jaht, ki se v namembno državo ne prevažajo, ampak se opravi »samotransport«. V tem primeru uvoznik ne razpolaga s klasičnimi prevoznimi listinami (CMR ali CIM), zato davčnega zavezanca zanima, s katerimi dokumenti lahko dokazuje, da je namembni kraj tega blaga v drugi državi članici.
V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Za dokazovanje o prevozu blaga v drugo državo članico za namene oprostitve plačila DDV se lahko poleg računa uporabi vsak dokument, iz katerega mora biti jasno razvidno, da se nanaša na prevoz blaga iz računa oziroma carinske deklaracije.

Več...

četrtek, 09. julij 2009

Izplačila nagrad in stroškov sodnih izvedencev in cenilcev preko zastopnika

Pojasnilo MF, št. 007-209/2009, 14. 5. 2009

V zvezi z vašimi vprašanji, ki so povezana z izvajanjem Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih z vidika pristojnosti Sektorja za davčni in carinski sistem menimo naslednje:

Davčni zavezanec mora skladno z 81. členom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07 in 33/09;) zagotoviti, da je izdan račun za dobave blaga ali storitev, ki jih je opravil drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, oziroma za druge dobave blaga in storitev, ki jih je opravil na ozemlju Slovenije. Račun izda davčni zavezanec sam, lahko pa ga izda tudi kupec blaga ali naročnik storitev ali tretja oseba v imenu in za račun davčnega zavezanca.

Več...

Obračun DDV za darila, prejeta ob nakupu ter knjižica kuponov

Pojasnilo DURS, št. 4230-96/2009, 19. 5. 2009

Oglaševalska agencija bo v kratkem v imenu enega od naročnikov pripravila promocijo v vseh večjih prodajalnah v Sloveniji. V sklopu promocije se bo kupcem ob nakupu delilo darilo ter knjižica kuponov, ki bodo komunicirali le opis izdelkov z danim popustom. Naročnik je iz tujine in ga zanima ali morajo na račun tega plačati kakšen davek (sami kuponi ne komunicirajo vrednosti, le odstotek popusta).
V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Od daril manjših vrednosti, ki se dajejo v okviru opravljanja dejavnosti le občasno in se ne dajejo istim osebam ter knjižice kuponov, ki se deli kupcem brezplačno ob nakupu, ni potrebno obračunati DDV.

Več...

četrtek, 02. julij 2009

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sežiganju odpadkov

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 01.06.2009

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sežiganju odpadkov

Obračun in pravica do odbitka DDV od pridobitve dirkalnega vozila

Pojasnilo DURS, št. 4230-44/2009-2, 26. 5. 2009

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV sprašuje ali je treba obračunati DDV od pridobitve dirkalnega vozila (in gokarta) in ali ima v zvezi s to pridobitvijo pravico do odbitka DDV. Navaja, da je dirkalno vozilo namenjeno izključno dirkanju na za to prirejenih dirkališčih ter meni, da dirkalno vozilo zaradi njegovih lastnosti ni mogoče šteti kot komercialno vozilo, temveč kot športni rekvizit.
V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Od pridobitve dirkalnega vozila, ki jo opravi davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, je treba obračunati DDV.

Davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV od pridobitve dirkalnega vozila (in go-carta) iz druge države članice Skupnosti, ki ga uporablja za dirkanje na prirejenih dirkališčih.

Več...

sreda, 01. julij 2009

Stečajni dolžnik in odbitek DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-101/2009, 18. 5. 2009

Ob prodaji premoženja stečajni dolžnik kot zavezanec za DDV obračuna DDV v skladu z določbami ZDDV-1 in PZDDV-1. V obdobju od prodaje premoženja do zaključka stečajnega postopka stečajni dolžnik ne opravi več nobene dobave blaga ali storitev, ki bi bila obdavčena z DDV. Edini prihodek v času trajanja stečajnega postopka po prodaji premoženja predstavljajo obresti iz naslova vezanih sredstev, ki so plačilo za oproščeno finančno storitev. Na vprašanje davčnega zavezanca v zvezi s tem odgovarjamo:

Ali ima družba v stečaju v času trajanja stečajnega postopka možnost odbijati DDV po prejetih računih in zahtevati vračilo presežka DDV iz naslova teh računov, kljub temu, da razen prodaje premoženja, ki se običajno izvrši ob začetku stečajnega postopka, ne opravlja drugih obdavčenih transakcij?

Davčni zavezanec, ki je opravljal obdavčeno ekonomsko dejavnost, ima v času trajanja stečajnega postopka načeloma pravico do odbitka DDV tudi v obdobju po prodaji premoženja, ko več ne opravlja obdavčenih transakcij.

Več...

Zakon o delnem povračilu nadomestila plače - pogosta vprašanja

Zakon o delnem povračilu nadomestila plače (ZDPNP) je objavljen v Uradnem listu RS, št. 42/2009 z dne 05.06.2009

Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore glede izvajanja Zakona o delnem povračilu nadomestila plače, ki ga je Državni zbor RS sprejel 27. 5. 2009 (potrebna je še odločitev Državnega sveta glede morebitnega veta na zakon). Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Več...