sreda, 30. september 2009

Vračilo DDV v drugi državi članici EU po 1. 1. 2010, če davčni zavezanec opravlja oproščeno in obdavčeno dejavnost

Pojasnilo DURS, št. 4230-256/2009-2, 14. 9. 2009

Davčni zavezanec sprašuje, ali bodo s 1. 1. 2010 kakšne spremembe v zvezi z vračilom DDV v drugi državi članici EU glede ne to, če davčni zavezanec v državi članici sedeža opravlja tako obdavčeno kot oproščeno dejavnost.

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Davčni zavezanec bo v zahtevku za vračilo DDV, ki bo predložen v državi članici sedeža po 1. 1. 2010, v državi članici vračila upravičen le do zneska plačanega DDV, ki se nanaša na obdavčeno dejavnost oziroma v znesku plačanega DDV z upoštevanjem odbitnega deleža, ki ga uporablja v državi članici sedeža.

Več...

Stopnja DDV od uporabe bowling steze

Pojasnilo DURS, št. 4230-243/2009, 3. 9. 2009

Zavezanec sprašuje, po kateri davčni stopnji se z DDV obdavči uporaba bowling steze (igra oziroma ura igranja).

V nadaljevanju odgovarjamo:

Uporaba bowling steze (igra oziroma ura igranja bowlinga) se obdavči z DDV po nižji 8,5 % stopnji od davčne osnove kadar je uporabnina zaračunana končnemu potrošniku.

Več...

torek, 29. september 2009

Vlada sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Vlada RS je na 45. seji, 24. septembra 2009, sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Namen novele zakona je predvsem urediti določeno problematiko, ki se je pojavila v zvezi z izvajanjem zakona na posameznih področjih, kot je razvidno iz nadaljevanja, in tudi uskladitev s pravnim redom EU.

V spremembi zakona je sprejetih več rešitev.

Več...

Vlada sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

Vlada RS je na seji 24. septembra 2009 sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. Sprejetje novele zakona o davčnem postopku narekuje potreba po spremembi nekaterih rešitev, in sicer na podlagi spoznanj izvajanja sedanjega sistema, predlogov strokovne javnosti in davčnih zavezancev.

V spremembi zakona je sprejetih več rešitev.

Več...

ponedeljek, 28. september 2009

Koledar poročanja v oktobru 2009

Koledar poročanja v oktobru 2009

Vlada sprejela mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti 282. člena Zakona o pravdnem postopku

Vlada je na seji 3. septembra 2009 sprejela mnenje o zahtevi Okrožnega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti drugega odstavka 282. člena Zakona o pravdnem postopku in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.

Okrožno sodišče v Ljubljani meni, da je drugi odstavek 282. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v nasprotju s 23. členom Ustave Republike Slovenije (pravico do sodnega varstva) in s 14. členom ustave (enakost pred zakonom) oziroma njegovo posebno obliko, izraženo v 22. členu ustave (enako varstvo pravic). Vlagatelj še meni, da je v izpodbijani določbi predpisana sankcija nesorazmerna s ciljem zakonodajalca, to je zagotoviti koncentracijo in hitrost postopka, ter da pomeni kršitev pravice do izjave stranke v postopku.

Več...

petek, 25. september 2009

Vlada o poslanskem vprašanju glede prejemanja denarnih nadomestil bivših poslancev in ministrov

Vlada je na seji 10. septembra 2009 sprejela odgovor vprašanje poslanca Državnega zbora Zmaga Jelinčiča glede prejemanja denarnih nadomestil bivših poslancev in ministrov.

Poslanec DZ Zmago Jelinčič je na Vlado RS naslovil vprašanje glede prejemanja denarnih nadomestil bivših poslancev. Uvodoma Vlada RS pojasnjuje, da pravice poslancev po prenehanju mandata ureja Zakon o poslancih (Uradni list RS, 48/92, 15/94, 19/94, 15/03, 123/04, 90/05, 112/05 -upb2), in sicer zakon določa:

 • v 37. členu , da ima poslanec, ki je bil do izvolitve v delovnem razmerju, pravico, da se v treh mesecih po prenehanju poslanskega mandata vrne na delo, ki ga je opravljal, ali na drugo delo, ki ustreza vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe,

 • v 38. členu pa, da ima poslanec, ki mu je prenehal mandat in iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve, niti ni izpolnil pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, pravico do nadomestila plače v višini plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo, dokler se ne zaposli oziroma dokler ne izpolni pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, vendar najdlje eno leto od prenehanja mandata. Pravica do nadomestila se lahko podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev, vendar najdlje še za eno leto.

Več...

Vlada sprejela odgovor na pobudo v zvezi z vprašanjem neprimerne nastanitve tujih delavcev

Vlada je na seji 3. septembra 2009 sprejela odgovor na pobudo državnega svetnika Antona Peršaka v zvezi z vprašanjem neprimerne nastanitve tujih delavcev.

Državni svetnik Anton Peršak je na Vlado RS naslovil pobudo v zvezi z vprašanjem neprimerne nastanitve tujih delavcev. V pobudi državni svetnik predlaga, da se Vlada RS v celoti čim prej odzove na vse bolj pogost pojav ustanavljanja neke vrste nelegalnih samskih domov za tuje delavce oziroma izigravanje predpisov o graditvi objektov, prostorskem načrtovanju in predpisov, ki urejajo vprašanje začasnega ali stalnega bivališča, nastanitev ljudi v neprimernih objektih.

Primerna nastanitev oziroma vprašanje ustreznega bivanja tujih delavcev je v zadnjih letih predvsem zaradi velikega povečanja zaposlovanja tujih delavcev, kot posledica velikih potreb gospodarstva, postala izrazito izpostavljena problematika. Da morajo imeti delavci migranti dostop do ustreznih pogojev nastanitve, se je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zavedalo že pri oblikovanju usmeritev osnutka Strategije ekonomskih migracij, kot enemu izmed ključnih strateških dokumentov na področju oblikovanja celovite migracijske politike.

Več...

četrtek, 24. september 2009

Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja (št.II)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja. Sofinanciranje predmeta razpisa se izvaja v dveh ločenih sklopih, in sicer:

 • SKLOP A: sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev, ki se bodo s prehodom iz univerz in raziskovalnih organizacij zaposlili v gospodarstvu (podjetjih) za obdobje 24 mesecev od datuma nastopa dela.
 • SKLOP B: sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev, ki se bodo s prehodom iz velikih podjetij zaposlili v mikro, malih in srednje velikih podjetjih za obdobje 24 mesecev od datuma nastopa dela.

Upravičeni prejemniki sredstev razpisa so:

 • SKLOP A: gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06-popr., 26/07 - ZSDZ-B, 33/07 - ZSReg-B, 67/07- ZTFI, (100/2007 in 69/08 popr.), 10/2008, 68/2008) - v nadaljevanju ZGD-1.
 • SKLOP B: mikro, mala in srednje velika podjetja in samostojni podjetniki, registrirani po ZGD-1.

Roki za oddajo vlog so:

 • za prvo odpiranje: 09.06.2009 do 12.00 ure
 • za drugo odpiranje: 28.08.2009 do 12.00 ure
 • za tretje odpiranje: 20.11.2009 do 12.00 ure
 • za četrto odpiranje: 22.02.2010 do 12.00 ure
 • za peto odpiranje: 20.04.2010 do 12.00 ure.

Več...

Vlada izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu

Vlada je na seji 10. septembra 2009 sprejela Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe.

Uredba je podlaga za podelitev koncesij avtobusnim prevoznikom ki opravljajo prevoze v javnem linijskem prometu. Izbor novih koncesionarjev, ki bo potekal na podlagi javnega razpisa, ne daje nikakršne prednosti sedanjim izvajalcem te storitve kakor je to bilo ob prvi podelitvi koncesij. Bistveno merilo je ekonomsko najugodnejša ponudba za opravljanje prevozov. V izvajanje gospodarske javne službe bodo, ob sofinanciranju lokalnih skupnosti, po novem lahko vključeni tudi prevozi osnovnošolskih otrok.

Več...

sreda, 23. september 2009

Sprejeta Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe

Vlada je na dopisni seji 7. septembra 2009 sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o izvajanju zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe. Spremembe uredbe so potrebne zaradi odprave določenih neskladnosti v uredbi, ki izhajajo iz različnega položaja kreditojemalcev in posledično različne vrste dokumentacije, ki jo morajo predložiti kreditojemalci v postopku pridobivanja kreditov.

V postopku priprave dokumentacije in na podlagi pripomb ministrstva za javno upravo je ministrstvo za finance ugotovilo, da je del predpisane dokumentacije, ki jo mora predložiti kreditojemalec, nepotreben, saj se lahko določeno stanje ugotavlja na drugačen način oziroma ga v skladu z zakonom ni potrebno ugotavljati. Poleg tega je v uredbi potrebno spremeniti nekatere določbe, ki se nanašajo na pošiljanje dokumentacije in obračunavanje nadomestila za izdana jamstva, izkazalo se je namreč, da bo obstoječe roke v praksi zelo težko izpolniti.

Več...

Dohodnina 2009

 • Dohodninska lestvica in olajšave za leto 2009
 • Sprememba Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
 • Namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2009

Več...

torek, 22. september 2009

Vlada ministrstva zadolžila, da pregledajo pogodbe o zaposlitvi, sklenjene s poslovodnimi organi v podjetjih, v katerih je država lastnik

Vlada je na seji 10. septembra 2009 sklenila in naložila ministrstvom, da ob sodelovanju predstavnikov Republike Slovenije kot ustanoviteljice ali lastnice v svetih, nadzornih svetih in upravnih odborih javnih zavodov, javnih skladov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij ter javnih podjetij in drugih gospodarskih družb, v katerih je država edini ali večinski lastnik, pregledajo pogodbe o zaposlitvi, sklenjene s poslovodnimi osebami oziroma predsedniki in člani uprav.

Več...

Odgovor na poslansko vprašanje glede višine trošarin na pogonska goriva

Vlada je na redni seji 10. septembra 2009 odgovorila na pisno poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa glede višine trošarin na pogonska goriva. Vprašanje poslanca se nanaša na višino cen in trošarin na pogonska goriva v Sloveniji in zmanjšanje prodaje goriva, zlasti v obmejnih območjih. Vlada v odgovoru navaja informacijo o gibanju cen pogonskih goriv v zadnjem letu in pol in pojasnjuje oblikovanje le-teh in trošarinske politike na tem področju.

Vlada pojasnjuje, da pri oblikovanju primerne trošarinske politike v Sloveniji se lovi ravnotežje med zahtevami evropske zakonodaje, cilji ekonomske politike vlade in trenutno gospodarsko situacijo. Upoštevati pa je potrebno še nekatere druge vidike, nenazadnje tudi težnjo po manjšanju obremenjevanja okolja, ki postaja vse bolj pomembna, tako v svetu kot pri nas. Določena višina trošarine je zato vedno rezultat premisleka o ustreznem uravnoteženju med temi dejavniki.

Več...

ponedeljek, 21. september 2009

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2009

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11.09.2009

Cene življenjskih potrebščin so bile avgusta 2009 v primerjavi s prejšnjim mesecem nespremenjene.

Več...

Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS)

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27.07.2009

Ta zakon ureja:
1. pogoje za ustanovitev, poslovanje, nadzor in prenehanje plačilnih institucij,
2. pogoje za opravljanje plačilnih storitev v Republiki Sloveniji,
3. pravice in obveznosti uporabnikov in ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev in
4. pravila glede oblikovanja in upravljanja plačilnih sistemov.

S tem zakonom se določajo tudi sankcije za kršitev obveznosti zaračunavanja stroškov in obveščanja v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2560/2001 z dne 19. decembra 2001 o čezmejnih plačilih v evrih (UL L št. 344, z dne 28. 12. 2001).

Več...

petek, 18. september 2009

Povprečne mesečne plače, julij 2009

Povprečne mesečne plače - julij 2009 - ZAČASNI PODATKI

Omejena območja kmetovanja niso dvakratno obdavčena

Kmetovalci na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje so v tem mesecu prejeli nove odločbe o višini odmerjenega davka iz kmetijske dejavnosti za lani. Na ministrstvu za finance pojasnjujemo, da je Davčna uprava RS že v sporočilu za javnost z dne 5. 6. 2009, ki je objavljeno na spletni strani DURS, napovedala, da bo vsem zavezancem, ki so prejeli subvencije iz naslova OMD, izdala nove odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva.

To je davčna uprava tudi storila na podlagi novih objavljenih povprečnih zneskov subvencij, z dne 5. 6. 2009 s katerimi so bili iz obdavčitve izvzeti povprečni zneski subvencij za zemljišča, ki se nahajajo v občinah z omejenimi možnostmi za kmetovanje (OMD).

Več...

četrtek, 17. september 2009

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2B)

Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2B).

Več...

Predlog sprememb SRS, Mednarodni računovodski standard za msp

V tokratnih tematskih novičkah izpostavljamo pričakovane novosti na področju računovodskih standardov.

Predlog sprememb SRS

Mednarodni računovodski standard za mala in srednja podjetja

Javna razprava o Mednarodnih standardih revidiranja

sreda, 16. september 2009

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E) - 18.9.2009

Na spletnih straneh Ministrstva za finance je objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E).

Več...

Pravilnik o delovodskih in poslovodskih izpitih

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28.08.2009

Ta pravilnik določa pogoje in postopek opravljanja delovodskega oziroma poslovodskega izpita, imenovanje, sestavo in pristojnosti izpitnih odborov, varstvo pravic kandidatov v izpitnem postopku ter dokumentacijo o izpitih.

Več...

torek, 15. september 2009

Javni razpis »INOVACIJSKI VAVČER«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti industrijskih raziskav v sklopu izvedbe posameznega inovacijskega projekta podjetja, ki zajemajo stroške pogodbenih raziskav in/ali stroške prenosa tehničnega znanja v mikro in mala podjetja v Republiki Sloveniji.

Upravičeni prejemniki sredstev so mikro in mala podjetja. Ostali pogoji za sodelovanje so navedeni v točki I.7 Razpisne dokumentacije.

Odpiranje vlog:

 • 24. avgust 2009
 • 24. september 2009
 • 15. oktober 2009

Višina sofinanciranja za vse kategorije podjetij je enaka in znaša 60 % upravičenih stroškov.

Več...

Spremembe Zakona o blagovnih rezervah

Vlada je na redni seji 3. septembra 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah in ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku.

S predlaganim zakonom se predlaga združitev dveh obstoječih javnih zavodov, in sicer Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve in Zavoda Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.

Več...

ponedeljek, 14. september 2009

Akt o spremembah in dopolnitvah Ustanovitvenega akta SPS

Vlada je na redni seji 3. septembra 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Akt o spremembah in dopolnitvah Ustanovitvenega akta Javnega sklada RS za podjetništvo ter dala soglasje k Splošnim pogojem poslovanja Javnega Sklada RS za podjetništvo.

Akt o spremembah in dopolnitvah Ustanovitvenega akta Javnega sklada RS za podjetništvo ter Splošni pogoji poslovanja so pripravljeni v skladu z novim Zakonom o javnih skladih (ZSJ-1).
Bistvena novost novega ZJS-1 je v načinu sprejemanja splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada, in sicer jih sprejme nadzorni svet, ustanovitelj pa da soglasje.

Več...

Boleznine

Usklajevanje osnove za nadomestilo plače od 1.7.2009 dalje

Osnove za nadomestilo plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja usklajujejo dvakrat letno, in sicer:

 • prvič v mesecu juliju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar - junij tekočega leta in
 • drugič v mesecu januarju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju julij - december preteklega leta.

Osnova za nadomestilo plače se usklajuje le v primeru, da ima zavarovanec osnovo za nadomestilo plače najmanj iz predpreteklega koledarskega leta glede na obdobje zadržanosti.

Količniki valorizacije

Obračun boleznin

Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil

Več o bolezninah

Tematiko nadomestil plače zaradi zadržanosti od dela zaradi bolezni obravnavamo tudi v samostojnem e-seminarju z naslovom Boleznine, kjer poleg splošnih informacij obravnavamo še podlage za izračun, postopek uveljavljanja, in praktične primere obračuna nadomestila.

V e-seminarju Obračunavanje plač in ostalih osebnih prejemkov pa boleznine obravnavamo v dveh poglavjih:

1.5 Nadomestilo plače

4.2.2 Enostaven obračun plače z upoštevanjem nadomestila za bolniško odsotnost

Nekaj tem na forumu

petek, 11. september 2009

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2009

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28.08.2009

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2009

Letno poročilo Javnega sklada RS za podjetništvo za leto 2008

Vlada je na redni seji 3. septembra 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Letno poročilo Javnega sklada RS za podjetništvo za leto 2008.

Sklad je osrednja javna finančna institucija Republike Slovenije, ustanovljena z namenom izboljšanja dostopa do finančnih sredstev za razvojne investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Republiki Sloveniji.

Kot izvajalska institucija Ministrstva za gospodarstvo za finančno podporo podjetniškemu sektorju v Sloveniji vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene investicije v podjetniškem sektorju v Sloveniji, pri tem pa tesno sodeluje z ostalimi domačimi in mednarodnimi finančnimi institucijami, kot so poslovne banke, Evropski investicijski sklad in Evropsko združenje garancijskih shem.

Od leta 2004 Ministrstvo za gospodarstvo usmerja v podjetniški sektor prek Sklada tudi evropska strukturna sredstva za razvojne investicije v podjetniškem sektorju, še posebej iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in CIP programa.

V letu 2008 je začel veljati nov Zakon o javnih skladih, ki je prinesel kar nekaj vsebinskih in organizacijskih novosti, Sklad pa bo svoje poslovanje in interne akte z novimi določili uskladil v roku enega leta od uveljavitve tega zakona.

Več...

sreda, 09. september 2009

Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28.08.2009

Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine kot sledi: – Jubilejna nagrada – 2. točka 81. člena

Delavec je dopolnil 40 let delovne dobe septembra 2007. Ali je upravičen do jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe?

Delavec, ki je dopolnil jubilej 40 let delovne dobe, preden je pravica do jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe stopila v veljavo, do jubilejne nagrade ni upravičen, lahko pa mu jo delodajalec kljub temu izplača.

Več...

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28.08.2009

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

torek, 08. september 2009

Zakon o potnih listinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPLD-1-UPB3)

Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 04.08.2009

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2009 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o potnih listinah, ki obsega:
– Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije – ZPLD-1 (Uradni list RS, št. 65/00 z dne 21. 7. 2000),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije – ZPLD-1A (Uradni list RS, št. 98/05 z dne 7. 11. 2005),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah – ZPLD-1B (Uradni list RS, št. 44/08 z dne 7. 5. 2008) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah – ZPLD-1C (Uradni list RS, št. 41/09 z dne 1. 6. 2009).

Več...

Pravilnik o zaščiti živali med prevozom

Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 04.08.2009

Na podlagi drugega odstavka 39. člena za izvrševanje 16. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi drugega odstavka 90. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Pravilnik o zaščiti živali med prevozom.

Ta pravilnik za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2005, str. 1) podrobneje določa izdajo dovoljenj prevoznikov, ki opravljajo komercialne prevoze živali, preverjanje in odobritev cestnih prevoznih sredstev in plovil za prevoz živali, usposabljanje voznikov oziroma spremnih oseb na vozilu, register prevoznikov, prevoznih sredstev in voznikov ter obveščanje.
Ta pravilnik določa tudi naloge kontaktne točke iz tega pravilnika.

Več...

ponedeljek, 07. september 2009

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina

Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 04.08.2009

Na podlagi 13., 15. in 16. člena Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina.

Več...

Odredba o spremembah Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji

Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 04.08.2009

Na podlagi četrtega odstavka 115. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo in 57/08 – ZLDUVCP) izdaja minister za promet v soglasju z ministrico za notranje zadeve Odredbo o spremembah Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji.

Več...

petek, 04. september 2009

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 07.08.2009

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US in 48/09) izdaja Vlada Republike Slovenije Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev.

Več...

Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-1-UPB6)

Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10.08.2009

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2009 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o tujcih, ki obsega:

– Zakon o tujcih – ZTuj-1 (Uradni list RS, št. 61/99 z dne 30. 7. 1999),
– Zakon o prijavi prebivališča – ZPPreb (Uradni list RS, št. 9/01 z dne 9. 2. 2001),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-1A (Uradni list RS, št. 87/02 z dne 17. 10. 2002),
– Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-1A (Uradni list RS, št. 96/02 z dne 14. 11. 2002),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-1B (Uradni list RS, št. 93/05 z dne 21. 10. 2005),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-1C (Uradni list RS, št. 79/06 z dne 27. 7. 2006),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča – ZPPreb-B (Uradni list RS, št. 111/07 z dne 5. 12. 2007),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-1D (Uradni list RS, št. 44/08 z dne 7. 5. 2008) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-1E (Uradni list RS, št. 41/09 z dne 1. 6. 2009).

Več...

četrtek, 03. september 2009

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih o

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 07.08.2009

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) izdaja Vlada Republike Slovenije Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih.

Več...

Pravilnik o evidenci o kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba, in o ravnanju s podatki, ki so izločeni

Ta pravilnik ureja obliko in način vodenja Evidence o kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba ter ravnanje s podatki, ki so izločeni iz EKrDDP. EKrDDP vodijo davčni uradi.

EKrDDP vsebuje informacije o zbiranju, obdelovanju, dajanju, uporabi, shranjevanju in hranjenju osebnih in drugih podatkov, ki jih Davčna uprava Republike Slovenije upravlja in obdeluje pri preprečevanju in odkrivanju kršitev davčnih in drugih predpisov ter vodenju postopkov o prekršku in preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj.

Več...

sreda, 02. september 2009

Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno, in o postopku ugotavljanja teh

Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10.08.2009

Ta pravilnik določa posebne pogoje, ki jih morajo glede osebja, prostorov, opreme, dokumentacije in vodenja evidenc, poleg splošnih pogojev, določenih s predpisi o trgovini, izpolnjevati pravne ali fizične osebe za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni, in postopek ugotavljanja teh pogojev, postopek za spremembo pogojev, na podlagi katerih je bilo izdano dovoljenje za promet na drobno z zdravili, ter odvzem tega dovoljenja.

Več...

Nova uredba o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo

Vlada je na dopisni seji 12. avgusta 2009 sprejela uredbo o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo.

Sprejeta uredba med drugim uvaja Shemo šolskega sadja, ki je nov ukrep EU v okviru pomoči v sektorju sadja in zelenjave. V praksi bodo šole, ki se bodo vključile v shemo, lahko pridobile finančno pomoč EU in Slovenije za nabavo svežega sadja in zelenjave v šolah, ki ga bodo nato brezplačno razdeljevali otrokom.

Pomoč se bo začela izplačevati v prihodnjem letu za obdobje sheme, ki traja od 1. 8. 2009 do 31. 7. 2010. Slovenija za to obdobje načrtuje do 558.934 EUR proračunskih sredstev. Vrednost pomoči EU za Slovenijo predstavlja 419.200 EUR oz. 75 %, preostalih 25 % oz. 139.733 EUR pa bo zagotovila država. Natančna višina EU sredstev bo določena s strani Evropske komisije na podlagi pripravljene slovenske letne strategije sheme šolskega sadja.

Več...

torek, 01. september 2009

Vračilo trošarine za komercialni namen

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-H), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 41/09, uvaja pravico do vračila dela plačane trošarine za plinsko olje, ki se dokazljivo porabi kot pogonsko gorivo za komercialni namen. Podrobnejši način vračila trošarine je določen v Pravilniku o vračilu trošarine za komercialni namen (Uradni list RS, št. 52/09).

Uporaba goriva v komercialni namen
Šteje se, da je plinsko olje, nabavljeno v Sloveniji, porabljeno kot pogonsko gorivo za komercialni namen:

 • če je porabljeno za prevoz blaga za plačilo ali za lasten račun, z lastnimi ali z najetimi registriranimi motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico, ki so namenjeni izključno cestnemu prevozu blaga in je njihova največja dovoljena masa najmanj 7,5 tone;
 • če je porabljeno za prevoz potnikov (linijski, izredni) z motornimi vozili kategorije M2 ali M3 skladno s Pravilnikom o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/09).

Upravičenci do vračila
Upravičenci so osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost in imajo sedež v državah članicah EU ali državah članicah EFTE.

Višina vračila
Višina vračila je razlika med zneskom povprečne trošarine, ki jo za posamezno obdobje ugotovi minister za finance, in najnižjim dovoljenim zneskom trošarine v skladu z direktivo Sveta 2003/96/ES (302 € za 1000 litrov do 31. 12. 2009 ter 330 € za 1000 litrov od 1.1. 2010), vendar največ 130 € na 1000 litrov (0,13 € na liter).

Več...

EU s 1. 1. 2010 uvaja nov sistem vračil DDV za davčne zavezance

Države članice EU morajo na podlagi Direktive Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 sprejeti zakonodajo, potrebno za uskladitev s to direktivo, ki bo začela učinkovati od 1. januarja 2010. Direktiva je objavljena v Uradnem listu EU L44 (dne 20. februar 2008), str. 23-28.

Spremenjen sistem vračil DDV na podlagi sprejete direktive se uporablja za zahtevke za vračilo DDV predložene po 31. decembru 2009.

Ministrstvo za finance RS je vsebino direktive vključilo v predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, ki je objavljen na spletnih straneh ministrstva.

Več...