torek, 08. september 2009

Pravilnik o zaščiti živali med prevozom

Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 04.08.2009

Na podlagi drugega odstavka 39. člena za izvrševanje 16. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi drugega odstavka 90. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Pravilnik o zaščiti živali med prevozom.

Ta pravilnik za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2005, str. 1) podrobneje določa izdajo dovoljenj prevoznikov, ki opravljajo komercialne prevoze živali, preverjanje in odobritev cestnih prevoznih sredstev in plovil za prevoz živali, usposabljanje voznikov oziroma spremnih oseb na vozilu, register prevoznikov, prevoznih sredstev in voznikov ter obveščanje.
Ta pravilnik določa tudi naloge kontaktne točke iz tega pravilnika.

Več...

Ni komentarjev: