nedelja, 27. julij 2008

Če imate na avtu močno zatemljena stekla

Vlada je na seji 17. julija sprejela odgovor na dopolnilno obrazloženo mnenje Komisije Evropskih skupnosti, ki ga je prejelo Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji zaradi kršitve določb Pogodbe o prostem pretoku blaga (člena 28 in 30 Pogodbe ES) v predloženem besedilu, kot ga je pripravilo Ministrstvo za promet ter pooblastila mag. Radovana Žerjava, ministra za promet, za podpis in posredovanje odgovora Komisiji Evropskih skupnosti prek Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji. Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji je 6. junija prejelo Dopolnilno obrazloženo mnenje Komisije Evropskih skupnosti, ki se nanaša na neizpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije iz členov 28 in 30 Pogodbe ES, ker je določila, da se morajo vozila, pri katerih se poprodajno namesti folija na zadnja stekla, ki povzroča prepustnost svetlobe, nižjo od 30%, opremiti z napravo za zvočni znak pri vzvratni vožnji. Več

sobota, 26. julij 2008

V kratkem bo objavljen seznam upravičencev do donacij za leto 2008

Vlada je na seji 17. julija sprejela sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2008. Skladno z Zakonom o dohodnini lahko davčni zavezanci do 0,5% dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenijo za financiranje splošno-koristnih namenov, reprezentativnih sindikatov ali političnih strank. V Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije, ki podrobneje ureja izvajanje instituta namenitve dela dohodnine za donacije, je določeno, da Vlada RS na predlog ministra za finance, najpozneje do 31. julija določi seznam upravičencev za leto, za katero se odmerja dohodnina. Seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uredba določa, da so upravičenci za leto, za katero se odmerja dohodnina, upravičenci, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka 142. člena ZDoh-2. Več

petek, 25. julij 2008

Novosti pri usklajevanju socialnih transferjev in štipendiranju

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je predstavilo novosti pri usklajevanju socialnih transferjev, pokojninskem dodatku in Zakonu o štipendiranju. Več

četrtek, 24. julij 2008

Koledar obveznosti poročanja in plačevanja v avgustu 2008

Pripravili smo koledar davčnih obveznosti za avgust 2008. Ogledate si ga lahko tukaj.

petek, 18. julij 2008

Računovodski slovarček

Gotovo se kdaj znajdete v dilemi, kako se kakšnemu terminu reče v tujem jeziku. Prav zato smo pripravili mini računovodski slovarček, ki vam bo gotovo v pomoč pri vsakodnevnem delu.

četrtek, 17. julij 2008

E-seminar Obdavčitev dobičkov iz izvedenih finančnih instrumentov

V gradivu Obdavčitev dobičkov iz izvedenih finančnih instrumentov se boste seznanili z novostmi, ki jih uvaja Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI).

Avtor

Gradivo je pripravil Mitja Černe, ki je davčni svetovalec, član Društva davčnih svetovalcev Slovenije in avtor več e-seminarjev na Racunovodja.com.

Kazalo

1 Uvod

2 Kaj zakon sploh obdavčuje?

2.1 Zavezanec za davek

2.2 Davčna osnova

2.3 Definicija izvedenih finančnih instrumentov

3 Obseg davčne obveznosti

4 Davčne stopnje

5 Kaj je iz obdavčitve izvzeto?

6 Oddaja napovedi in pravilo upoštevanja izgub

7 Prehodno obdobje

8 Za konec

Podrobnejši opis

Naročilo

Paket Davki

Zlati komplet

ponedeljek, 14. julij 2008

Pridružite se!

Registrirajte se in postanite član poslovne skupnosti Računovodja.com.

Nekaj dobrih razlogov, da se nam pridružite

Če ste izkušen računovodja, podjetnik ali pa začetnik in vas zanima računovodsko-davčno področje ter potrebujete 24 ur dnevno dostopne ažurne informacije o novostih, hiter nasvet ali poglobljena znanja, potem ste verjetno že redni obiskovalec portala Računovodja.com.

Ali poznate vse možnosti, ki vam lahko olajšajo delo?

Na tekočem z novostmi v stroki

Bodite na tekočem z novostmi na področju davkov, računovodstva in zakonodaje.

V ta namen pripravljamo brezplačne e-novičke in rss kanale. Če iščete tudi dnevne novičke s področja gospodarstva, jih najdete v rubriki poslovne novičke, novosti na borzi pa lahko spremljate v rubriki Borza.

Hiter dostop do znanja

Za vse, ki iščete poglobljena strokovna znanja, smo pripravili bogato knjižnico e-seminarjev. Tako vam ne bo treba čakati na obisk seminarja v živo, znanje pa boste pridobili veliko hitreje in bolj sistematično. Dostop do znanja iz e-seminarjev je samo nekaj klikov stran.

Koristna orodja

Izračun plač, izračun prispevkov za zasebnike, obračun avtorskega honorarja so samo nekatera od orodij, ki vam prihranijo čas.

Klepet s kolegi

Ker ni skupnosti brez druženja, lahko na forumu kadarkoli izmenjate mnenja in izkušnje z ostalimi obiskovalci

Več o članstvu ...

petek, 11. julij 2008

Fizične osebe bodo lahko pridobile podatke o plačanih prispevkih

Fizična oseba lahko podatke o plačanih prispevki dobi na davčnem uradu ali izpostavi, lahko osebno ali pisno. V ta namen ni predpisan poseben obrazec. Več

četrtek, 10. julij 2008

Prijava študentov v obvezno zavarovanje po presežku z zakonom določenega prihodka ni potrebna

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 107/06- uradno prečiščeno besedilo - v nadaljevanju ZZZPB) je omejil študentsko delo, tako da je v tretjem odstavku 6. b člena določil: »Če dijak ali študent preseže posebno osebno olajšavo za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, in je določena v Zakonu o dohodnini, se prekine obračun koncesijske dajatve na podlagi napotnice, delodajalec pa je dolžan dijaka ali študenta pokojninsko in invalidsko zavarovati po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.«. Omenjena določba je bila v državnem zboru sprejeta z namenom omejitve in preprečevanje zlorab študentskega dela. Več

sreda, 09. julij 2008

Pravila za poletne sezonske razprodaje tekstilnega blaga in obutve

Sezonske razprodaje tekstila in obutve se bodo pričele drugi delovni ponedeljek v mesecu juliju, to je 14.7.2008 . Posamezna sezonska razprodaja lahko traja največ tri tedne. Datum začetka in trajanje razprodaje v posamezni prodajalni določi trgovec. Za potrebe uporabe Pravil je prodajalna definirana kot : - prostor, kjer se trguje na drobno - internetna prodajalna in vse oblike prodaje blaga zunaj prodajaln, kot jih ureja Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih,ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Ur.l. RS št. 28/93, 34/93, 57/93). Pravila za poletne sezonske razprodaje tekstilnega blaga in obutve

torek, 08. julij 2008

Uvod v finančno načrtovanje

V Sloveniji smo zaključili prvo stopnjo prestrukturiranja, ki je temeljila na racionalizaciji produkcijskih dejavnikov. Uvedli smo nove tehnologije, racionalizirali delovno silo in distribucijske kanale ter naredili izbor trgov, kamor izvažamo. Iz pretežnega izvoznika v jugovzhodno Evropo smo se spremenili v pretežnega izvoznika v članice EU. V prihodnosti bomo morali z inovacijami vplivati na povečano dodano vrednost na zaposlenega. Ker nimamo velikih rezerv v klasičnih makroekonomskih elementih, je ključni izziv slovenskega gospodarstva vlaganje v napredne tehnologije, nove proizvode in izobraževanje in usposabljanje ne samo mladine, temveč tudi odraslih. Značilnosti financiranja našega podjetništva utemeljujemo z: - nizko donosnostjo vloženih sredstev – merjeno z dobičkom ali denarnim tokom, - neracionalnim gospodarjenjem s financami – slaba likvidnost in plačilna sposobnost, - neurejeno finančno strukturo v izbiri in ceni virov financiranja in - nejasno in nenačrtovano politiko interesov povečevanja bogastva lastnikov, vodstva, zaposlenih, države in drugih udeležencev v poslovanju podjetja. Dezinvestiranje nedenarnih sredstev v slovenskih razmerah še vedno pomeni zbiranje denarja za sprotno porabo in manj za uporabo in iskanje donosnejših naložb ali odplačila dolgov. Prav tako se v slovenskih razmerah preveč problemov urejanja financiranja izvaja z dokapitalizacijo, namesto da bi lastniki izvedli dekapitalizacijo (vračanje kapitala podjetja njegovim lastnikom z izplačilom delnic), če podjetje nima ustreznega programa, ki bi lastniku dajal pričakovani, zahtevani donos. Lastniki – delničarji bi lahko v primeru dekapitalizacije prelili svoja sredstva – denar v druge bolj donosne panoge in glede na novi posel, v katerega bi vložili svoja sredstva, tudi sami prevzeli tveganje naložbe. Več

četrtek, 03. julij 2008

Zdravstveno zavarovanje v tujini

Zavarovane osebe, ki so obvezno zdravstveno zavarovane v Republiki Sloveniji, imajo v času začasnega bivanja v drugih državah pravico do nujnega oz. potrebnega zdravljenja. Postopek uveljavljanja in obseg pravice do zdravstvenih storitev pa je odvisen od tega ali zavarovane osebe uveljavljajo zdravstvene storitve 1.) v državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ter v Švici, za katere velja evropski pravni red, ali 2.) na Hrvaškem, v Makedoniji ter v Bosni in Hercegovini,, s katerimi ima Slovenija sklenjene meddržavne sporazume o socialni varnosti, ali 3.) v ostalih državah. V državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, v Švici, na Hrvaškem in v Makedoniji imajo zavarovane osebe na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki jo brezplačno izdaja Zavod, zagotovljene pravice do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev, in sicer pri zdravnikih ali zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. V Bosni in Hercegovini pa imajo te storitve zagotovljene na podlagi konvencijskega potrdila, ki ga prav tako brezplačno izdaja Zavod.V kolikor zavarovane osebe v navedenih državah uveljavljajo pravico do zdravstvenih storitev pri zasebnih zdravnikih ali privatnih klinikah, ki nimajo pogodbe s tujim nosilcem zavarovanja, bodo morale stroške poravnati same. V primeru, da bodo morale zavarovane osebe v teh državah stroške poravnati same, lahko po vrnitvi v domovino uveljavljajo povračilo teh stroškov na pristojni območni enoti ali izpostavi Zavoda. Za povračilo je potrebno predložiti medicinsko dokumentacijo (tudi recepte za zdravila…) in originalne račune, na podlagi katerih se po postopku, ki je določen z evropskim pravnim redom oziroma z meddržavnim sporazumom, v upravičenem primeru opravi povračilo stroškov v višini, kot to prizna tuj nosilec zavarovanja v kraju, kjer so bile storitve opravljene. V ostalih državah morajo zavarovane osebe zdravstvene storitve plačati same. V primerih zahtevkov zavarovanih oseb za povračilo stroškov zdravstvenih storitev opravljenih v ostalih državah sveta upošteva Zavod prav tako le originalne račune (priložena mora biti tudi medicinska dokumentacija, recepti…), hkrati pa Zavod vsakič preverja tudi nujnost oz. potrebnost posegov in opravljenih storitev. Na tej osnovi Zavod povrne stroške zdravstvenih storitev v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji. Prevoz zavarovane osebe iz tujine v domovino ni pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ne glede na to, v katero državo potujemo, pa za vse velja pravilo, da si moramo pravočasno urediti svoje zdravstveno zavarovanje, in sicer vsaj 4 dni pred odhodom v tujino. Vedno več zavarovanih oseb se tega tudi zaveda, saj je Zavod v letu 2007 izdal skupno 831.249 listin za tujino, od tega 665.905 evropskih kartic zdravstvenega zavarovanja in 165.344 certifikatov. 1. Uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v drugih državah članicah Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ter v Švici Slovenske zavarovane osebe so med začasnim bivanjem v drugih državah članicah EU in EGP ter v Švici na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja upravičene do »zdravstvenih storitev, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja v drugi državi članici” (Uredba (EGS) 1408/71). Zavarovanim osebam zato svetujemo, da si pred odhodom v druge države članice EU in EGP ter v Švico preko samopostrežnih terminalov ali preko interneta na naslovu http://www.zzzs.si elektronsko naročijo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Evropsko kartico je mogoče naročiti tudi na 55 lokacijah območnih enot in izpostav Zavoda po vsej državi. Države članice Evropske unije (EU) so: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo (Velika Britanija in Severna Irska).* Države Evropskega gospodarskega prostora (EGP) so: Islandija, Liechtenstein in Norveška. Zavarovane osebe prejmejo evropsko kartico brezplačno po pošti, in sicer v 3 delovnih dneh po podanem naročilu. Podlaga za pridobitev evropske kartice je urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje in veljavna slovenska kartica zdravstvenega zavarovanja. Evropsko kartico se izda praviloma za obdobje 1 leta. V primeru, da zavarovana oseba zaradi nujnega odhoda v tujino nemudoma potrebuje dokument za uveljavljanje zdravstvenih storitev v drugih državah članicah EU in EGP ter v Švici, lahko na območni enoti ali izpostavi Zavoda zaprosi za certifikat – papirno potrdilo, ki nadomešča evropsko kartico. Več o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja

sreda, 02. julij 2008

Vlada sprejela olajšave za investicije, čebelarje, poklicne športnike in tiste z manj kot 9600 eurov

Vlada Republike Slovenije je 1. julija 2008 sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini. Vlada je tako razbremenila vse dohodke fizičnih oseb, katerih skupni dohodki na letnem nivoju ne presegajo 9.600 eurov, uvedena je olajšava za čebelarje in olajšava za investiranje pri dohodkih iz dejavnosti ter posebna osebna olajšava za samostojne poklicne športnike. Zakon bo zagotovil enakopravno obravnavo čebelarjev ob upoštevanju ločenega praga dohodka za določitev kmečkega gospodinjstva in sicer od uporabe kmetijskih in gozdnih zemljišč v višini nad 200 evrov skupnega katastrskega dohodka in od uporabe čebeljih panjev dohodek od več kot 40 panjev. Poleg tega se poleg oprostitve dohodnine za dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki ne presegajo praga za določitev kmečkega gospodinjstva, uvaja tudi oprostitev dohodnine za dohodek kmečkega gospodinjstva iz naslova čebelarstva do obsega 40 čebeljih panjev. Več Za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost v okviru kmečkega gospodinjstva se ponovno uvaja investicijska olajšava v višini 20 % vlaganj, vendar ne več kot 10.000 eurov v prvih dveh letih po investiranju. Prav tako se uveljavlja olajšava za investiranje v obliki znižanja davčne osnove za vse zavezance. Investicijska olajšava se predlaga v višini 20 % investiranega zneska, vendar je znesek davčne olajšave omejen na največ 20.000 eurov, vendar največ v višini davčne osnove. Olajšava se uveljavlja tako, da se uveljavlja največ v višini 10.000 eurov v letu vlaganja in 10.000 eurov v letu po letu vlaganja. Zavezanec lahko uveljavlja investicijsko olajšavo, če v letu vlaganja zaposluje enega delavca za polni delovni čas za celo leto oziroma če v letu vlaganja, zaposli najmanj enega delavca vsaj tri mesece pred koncem tega leta in je delavec pri njem zaposlen še celo naslednje leto. V primeru, ko zavezanec nima dovolj davčne osnove za koriščenje davčne olajšave, je predlagan prenos neizkoriščenega dela davčne olajšave v naslednjih pet let, pri čemer lahko zavezanec v posameznem davčnem letu davčno osnovo zmanjša za največ 10.000 eurov skupaj z zmanjšanjem za tovrstne investicije v tekočem davčnem letu.

torek, 01. julij 2008

Podatki za obračun plač - junij 2008

Pripravili smo podatke za obračun plač za junij 2008.

Na enem mestu so zbrani podatki, ki jih potrebujete za obračun plač v maju: število delovnih dni, podatki o minimalni in zajamčeni plači, regres za prehrano med delom ...