četrtek, 03. julij 2008

Zdravstveno zavarovanje v tujini

Zavarovane osebe, ki so obvezno zdravstveno zavarovane v Republiki Sloveniji, imajo v času začasnega bivanja v drugih državah pravico do nujnega oz. potrebnega zdravljenja. Postopek uveljavljanja in obseg pravice do zdravstvenih storitev pa je odvisen od tega ali zavarovane osebe uveljavljajo zdravstvene storitve 1.) v državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ter v Švici, za katere velja evropski pravni red, ali 2.) na Hrvaškem, v Makedoniji ter v Bosni in Hercegovini,, s katerimi ima Slovenija sklenjene meddržavne sporazume o socialni varnosti, ali 3.) v ostalih državah. V državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, v Švici, na Hrvaškem in v Makedoniji imajo zavarovane osebe na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki jo brezplačno izdaja Zavod, zagotovljene pravice do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev, in sicer pri zdravnikih ali zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. V Bosni in Hercegovini pa imajo te storitve zagotovljene na podlagi konvencijskega potrdila, ki ga prav tako brezplačno izdaja Zavod.V kolikor zavarovane osebe v navedenih državah uveljavljajo pravico do zdravstvenih storitev pri zasebnih zdravnikih ali privatnih klinikah, ki nimajo pogodbe s tujim nosilcem zavarovanja, bodo morale stroške poravnati same. V primeru, da bodo morale zavarovane osebe v teh državah stroške poravnati same, lahko po vrnitvi v domovino uveljavljajo povračilo teh stroškov na pristojni območni enoti ali izpostavi Zavoda. Za povračilo je potrebno predložiti medicinsko dokumentacijo (tudi recepte za zdravila…) in originalne račune, na podlagi katerih se po postopku, ki je določen z evropskim pravnim redom oziroma z meddržavnim sporazumom, v upravičenem primeru opravi povračilo stroškov v višini, kot to prizna tuj nosilec zavarovanja v kraju, kjer so bile storitve opravljene. V ostalih državah morajo zavarovane osebe zdravstvene storitve plačati same. V primerih zahtevkov zavarovanih oseb za povračilo stroškov zdravstvenih storitev opravljenih v ostalih državah sveta upošteva Zavod prav tako le originalne račune (priložena mora biti tudi medicinska dokumentacija, recepti…), hkrati pa Zavod vsakič preverja tudi nujnost oz. potrebnost posegov in opravljenih storitev. Na tej osnovi Zavod povrne stroške zdravstvenih storitev v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji. Prevoz zavarovane osebe iz tujine v domovino ni pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ne glede na to, v katero državo potujemo, pa za vse velja pravilo, da si moramo pravočasno urediti svoje zdravstveno zavarovanje, in sicer vsaj 4 dni pred odhodom v tujino. Vedno več zavarovanih oseb se tega tudi zaveda, saj je Zavod v letu 2007 izdal skupno 831.249 listin za tujino, od tega 665.905 evropskih kartic zdravstvenega zavarovanja in 165.344 certifikatov. 1. Uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v drugih državah članicah Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ter v Švici Slovenske zavarovane osebe so med začasnim bivanjem v drugih državah članicah EU in EGP ter v Švici na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja upravičene do »zdravstvenih storitev, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja v drugi državi članici” (Uredba (EGS) 1408/71). Zavarovanim osebam zato svetujemo, da si pred odhodom v druge države članice EU in EGP ter v Švico preko samopostrežnih terminalov ali preko interneta na naslovu http://www.zzzs.si elektronsko naročijo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Evropsko kartico je mogoče naročiti tudi na 55 lokacijah območnih enot in izpostav Zavoda po vsej državi. Države članice Evropske unije (EU) so: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo (Velika Britanija in Severna Irska).* Države Evropskega gospodarskega prostora (EGP) so: Islandija, Liechtenstein in Norveška. Zavarovane osebe prejmejo evropsko kartico brezplačno po pošti, in sicer v 3 delovnih dneh po podanem naročilu. Podlaga za pridobitev evropske kartice je urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje in veljavna slovenska kartica zdravstvenega zavarovanja. Evropsko kartico se izda praviloma za obdobje 1 leta. V primeru, da zavarovana oseba zaradi nujnega odhoda v tujino nemudoma potrebuje dokument za uveljavljanje zdravstvenih storitev v drugih državah članicah EU in EGP ter v Švici, lahko na območni enoti ali izpostavi Zavoda zaprosi za certifikat – papirno potrdilo, ki nadomešča evropsko kartico. Več o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja

Ni komentarjev: