torek, 08. julij 2008

Uvod v finančno načrtovanje

V Sloveniji smo zaključili prvo stopnjo prestrukturiranja, ki je temeljila na racionalizaciji produkcijskih dejavnikov. Uvedli smo nove tehnologije, racionalizirali delovno silo in distribucijske kanale ter naredili izbor trgov, kamor izvažamo. Iz pretežnega izvoznika v jugovzhodno Evropo smo se spremenili v pretežnega izvoznika v članice EU. V prihodnosti bomo morali z inovacijami vplivati na povečano dodano vrednost na zaposlenega. Ker nimamo velikih rezerv v klasičnih makroekonomskih elementih, je ključni izziv slovenskega gospodarstva vlaganje v napredne tehnologije, nove proizvode in izobraževanje in usposabljanje ne samo mladine, temveč tudi odraslih. Značilnosti financiranja našega podjetništva utemeljujemo z: - nizko donosnostjo vloženih sredstev – merjeno z dobičkom ali denarnim tokom, - neracionalnim gospodarjenjem s financami – slaba likvidnost in plačilna sposobnost, - neurejeno finančno strukturo v izbiri in ceni virov financiranja in - nejasno in nenačrtovano politiko interesov povečevanja bogastva lastnikov, vodstva, zaposlenih, države in drugih udeležencev v poslovanju podjetja. Dezinvestiranje nedenarnih sredstev v slovenskih razmerah še vedno pomeni zbiranje denarja za sprotno porabo in manj za uporabo in iskanje donosnejših naložb ali odplačila dolgov. Prav tako se v slovenskih razmerah preveč problemov urejanja financiranja izvaja z dokapitalizacijo, namesto da bi lastniki izvedli dekapitalizacijo (vračanje kapitala podjetja njegovim lastnikom z izplačilom delnic), če podjetje nima ustreznega programa, ki bi lastniku dajal pričakovani, zahtevani donos. Lastniki – delničarji bi lahko v primeru dekapitalizacije prelili svoja sredstva – denar v druge bolj donosne panoge in glede na novi posel, v katerega bi vložili svoja sredstva, tudi sami prevzeli tveganje naložbe. Več

Ni komentarjev: