sreda, 17. junij 2009

Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15.05.2009

Ta uredba določa podrobnejšo vsebino poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in način njegove priprave v skladu z Direktivo Sveta z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (85/337/EGS) (UL L št. 175 z dne 5. 7. 1985, str. 40), spremenjeno z Direktivo Sveta 97/11/EGS z dne 3. marca 1997 o spremembi Direktive 85/337/EGS o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 73 z dne 14. 3. 1997, str. 5).

Določbe te uredbe se uporabljajo za vsa poročila o vplivih nameravanega posega na okolje, ki so izdelana za posege, za katere je treba izvesti postopek presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, če za posamezno vrsto posegov v okolje poseben predpis teh vprašanj ne ureja drugače.

Več...

Ni komentarjev: