petek, 27. marec 2009

Davčna obravnava spletnega oglaševanja

Pojasnilo DURS, št. 4200-69/2008, 2. 7. 2008

Zavezanec prosi za pojasnilo v zvezi z obdavčitvijo prihodkov iz naslova spletnega oglaševanja. Za posamezne primere navaja vprašanja, ki jih na kratko povzemamo in nanje odgovarjamo:

Primer št. 1:
Fizična oseba je lastnik in upravljavec spletne strani, na kateri prikazuje oglase ene izmed oglaševalskih mrež (v nadaljevanju založnik). Oglaševalska mreža je podjetje, ki združuje spletne strani različnih založnikov, ki želijo na svojih spletnih straneh prikazovati spletne oglase, pri tem pa se ne želijo ukvarjati s trženjem oglasnega prostora in kontakti z oglaševalci. Oglaševalska mreža pridobi oglaševalce, s katerimi sklene pogodbo za prikazovanje njihovih oglasov na spletnih straneh, vključenih v oglaševalsko mrežo. Založnik je na podlagi prikazanih oglasov upravičen do dela prihodkov, ki jih ustvari oglaševalska mreža s prodajo oglasnega prostora na založnikovi spletni strani. Pravno gledano bi vključitev v oglaševalsko mrežo lahko predstavljala sklenitev najemne pogodbe, na podlagi katere založnik odda posamezna oglasna mesta v zakup oglaševalski mreži. Oglaševalska mreža ima pravico z zakupljenimi oglasnimi mesti samostojno razpolagati in jih tudi oddati v podzakup. Dejansko je oddaja oglasnega prostora v podzakup namen vključitve, saj založnik prejme »najemnino« v določenem % od cene, ki jo oglaševalec (podzakupnik) plača oglaševalski mreži (zakupniku).

a) Kakšna je davčna obravnava izplačila založniku na podlagi tovrstnega sodelovanja, če založnik ni registriran za opravljanje nobene dejavnosti, niti ne posluje kot samostojni podjetnik ali preko pravne osebe?

b) Kaj morajo prejemniki tovrstnih izplačil narediti, da bo takšno plačilo mogoče legalno oz. da bodo vse formalnosti davčnega postopka izpolnjene? Je potrebna registracija dejavnosti, vodenje poslovnih knjig ali kakšna druga obveznost?

c) Kdaj je obseg storitev, opravljenih s strani založnika takšen, da bi se morala fizična oseba registrirati za opravljanje dejavnosti?

Več...

Primer št. 2:
Založnik iz prejšnjega primera s prikazovanjem oglasov na svojih spletnih straneh zasluži določen znesek, ki pa ga želi porabiti za oglaševanje lastnih spletnih strani in sicer na drugih spletnih straneh v okviru iste oglaševalske mreže. Izplačevalec prihodka iz naslova oglaševanja in prejemnik plačila za oglaševanje bi bila v tem primeru ista oseba – oglaševalska mreža. Ali je mogoče opraviti medsebojni pobot med obema stranema tega poslovnega odnosa (oglaševalsko mrežo na eni strani in fizično, ki je hkrati ponudnik (založnik) in najemnik (oglaševalec) oglaševalskega prostora na drugi strani), ne da bi obe strani izdali račun za opravljeno storitev oziroma za pridobljen dohodek, če se znesek v celoti pobota?

Več...

Primer št. 3:
Dva založnika spletnih strani (posamezni založnik ima lahko status fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, poslovnega subjekta, identificiranega za namen DDV ali poslovnega subjekta, ki za namen DDV ni identificiran) se dogovorita o medsebojnem sodelovanju in sicer o izmenjavi oglasnega prostora. Vsak založnik bo prikazal določeno število oglasov za spletne strani drugega založnika. Ali je mogoče opraviti medsebojni pobot med obema stranema tega poslovnega odnosa, ne da bi obe strani izdali račun za opravljeno storitev, če se znesek v celoti pobota?

Več...

Primer št. 4:
Podjetje s sedežem v ZDA je lastnik oglaševalske mreže, v katero so vključeni tudi založniki spletnih strani (fizične osebe, ki niso registrirane za opravljanje dejavnosti) s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Založnik je na podlagi dogovora o delitvi prihodkov upravičen do plačila za opravljene storitve prikazovanja spletnih oglasov, ki mu jih posreduje oglaševalska mreža. Po oddaji zahteve za izplačilo zaslužka, ameriško podjetje pošlje založniku ček. Ali obstajajo in kakšne so morebitne davčne obveznosti tuje oglaševalske mreže in/ali slovenskega založnika (fizične osebe) v zvezi s prihodki iz naslova prikazovanja spletnih oglasov?

Več...

Ni komentarjev: