torek, 10. marec 2009

Novičke - 23. februar 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 23. februarjem 2009 smo na portalu objavili naslednje novičke:

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13.02.2009

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13.02.2009

Vlada sprejela Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini
Vlada je na seji 19. februarja 2009 sprejela Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini. Namen predloga zakona je omogočiti uveljavljanje investicijske olajšave za leta 2008, 2009 in 2010 tudi za investicije v avtobuse in tovorna vozila, ki se po osnovni določbi 66.a člena Zakona o dohodnini, ne štejejo za opremo za investicije, za katere se lahko uveljavlja olajšava.

Vlada sprejela amandmaje k predlogu zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost
Vlada je na seji 12. februarja 2009 sprejela amandmaje k predlogu zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost. Vlada na podlagi analize vračil DDV in analize vpliva na likvidnost proračuna in enotni zakladniški račun (EZR) predlaga dva amandmaja.

Povprečne mesečne plače, december 2008

Nova verzija programa Silvester Pelias (DDPO)
Obvestilo o objavi nove različice programa Silvester Pelias.

Vlada o metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Vlada o napredovanju uradnikov v nazive
Vlada je na seji 19. februarja 2009 sprejela Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.

Vlada o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
Vlada je na seji 19. februarja 2009 sprejela Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini.

Vlada sprejela Uredbo o določitvi zneska trošarine za pivo, vmesne pijače in etilni alkohol
Vlada je na seji 19. februarja 2009 sprejela Uredbo o določitvi zneska trošarine za pivo, vmesne pijače in etilni alkohol. 66. člen Zakona o trošarinah daje vladi pooblastilo, da z zakonom določene zneske trošarine za alkohol in alkoholne pijače lahko, v skladu z ekonomsko politiko, poveča do 50%.

DURS bistveno povečal svojo učinkovitost
Vlada je na seji 19. februarja 2009 obravnavala Informacijo o problemih pri pobiranju davkov in prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Davčna uprava je v zadnjih treh letih na področju izvršbe bistveno povečala svojo učinkovitost. Skupaj je v devetih letih izterjala 2,606 milijarde EUR oz. 8,69 milijonov EUR na zaposlenega v izterjavi. Primerjava izterjanega davčnega dolga med letom 2007 in 2008 pokaže, da se je izterjava povečala kar za 22,6 odstotkov.

Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (RZ2007)
Uradni list RS, št. 13/2009 z dne 17.02.2009

Delno subvencioniranje polnega delovnega časa
Zbrali smo nekaj povezav na temo uveljavljanja pravice do delnega subvencioniranja polnega delovnega časa.

Kapitalski dobički, IFI, obresti od depozitov - do 2.3.2009

  • Vrednostni papirji - Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
  • Izvedeni finančni instrumenti
  • Obresti od denarnih depozitov

Napake v programu Silvester Pelias 3.0.0.32
Na spletni strani Edavkov je napisano naslednje obvestilo:
Pomembno obvestilo za tiste zavezance, ki ste si namestili program Silvester Pelias verzija 3.0.0.32.

Šifrant davčnih uradov za obrazca OPSVZ in OPSVL

Davek na tonažo
Pojasnilo DURS, št. 4200-21/2009-1, 13. 2. 2009

Računi, ki jih izdajajo zobozdravniki
Pojasnilo DURS, št. 4230-49/2009, 11. 2. 2009

Najnižje osnovne plače v dejavnosti trgovine Slovenije od 1. 1. 2009
Uradni list RS, št. 10/2009 z dne 09.02.2009

Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor
Uradni list RS, št. 10/2009 z dne 09.02.2009

Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
Uradni list RS, št. 10/2009 z dne 09.02.2009

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja
Uradni list RS, št. 10/2009 z dne 09.02.2009

Pravilnik o določitvi cen orožnih listin
Uradni list RS, št. 10/2009 z dne 09.02.2009

Preizkusite svoje znanje davka od dohodkov pravnih oseb
Pripravili smo vam vprašalnik za preiskus znanja o davku od dohodkov pravnih oseb. Na portalu najdete tri vprašanja, v celoti pa so dostopna vsem naročnikom Sestavljenke Davek od dohodkov pravnih oseb ter kompleta Davčnih sestavljenk - čistopisov davčnih zakonov.

Pravilnik o vsebini programov dela, spremembah programov dela in poročilih organizacij proizvajalcev vina
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 06.02.2009

Vlada določila način in postopek sodelovanja strokovne javnosti pri imenovanju v organe javnih zavodov
Vlada je na seji 12. februarja 2009 določila način in postopek sodelovanja strokovne javnosti pri imenovanju v organe javnih zavodov.

Določitev cene za enoto obremenitve tal za leto 2009
Vlada je na seji 12. februarja 2009 sprejela sklep o določitvi cene za enoto obremenitve tal za leto 2009, ki se objavi v Uradnem listu RS. Cena za enoto obremenitve tal za leto 2009 je 0,0022 evrov. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Cena za enoto obremenitve tal za leto 2009 je enak ceni za enoto obremenitve tal za leto 2008.

Določitev zneska okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za leto 2009
Vlada je na seji 12. februarja 2009 sprejela sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za leto 2009, ki se objavi v Uradnem listu RS.

Določitev zneskov za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2009
Vlada je na seji 12. februarja 2009 sprejela sklep o določitvi zneskov nadomestila in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2009, ki se objavi v Uradnem listu RS. Znesek nadomestila za okoljsko dajatev za onesnaževanja okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2009 je 33,38 eurov, znesek za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2009 pa je 0,0083 evrov. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2009
Vlada je na seji 12. februarja 2009 sprejela sklep o določitvi zneskov za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2009, ki se objavi v Uradnem listu RS. Znesek nadomestila za okoljsko dajatev za onesnaževanja okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2009 je 33,36 evrov. Znesek za enoto obremenitve za okoljsko dajatev zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2009 pa je 0,0017 evrov. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Znesek za nadomestilo in predlog cene za enoto obremenitve za leto 2009 je enak znesku za nadomestilo in ceni za enoto obremenitve za leto 2008.

Določitev zneskov za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2009
Vlada je na seji 12. februarja 2009 sprejela sklep o določitvi zneskov za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2009, ki se objavi Uradnem listu RS. Znesek za nadomestilo in predlog cene za enoto obremenitve za leto 2009 je enak znesku za nadomestilo in ceni za enoto obremenitve za leto 2008. Znesek nadomestila za okoljsko dajatev za onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2009 je 33,38 evrov, znesek za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaženja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2009 je 0,1460 evrov. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Določitev zneska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2009
Vlada je na seji 12. februarja 2009 sprejela sklep o določitvi zneska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2009, ki se objavi v Uradnem listu RS. Znesek okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2009 je 0,0063 evrov za 1 kilogram vozila. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Vlada o modificiranem predlogu Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010
Vlada se je na seji 12. februarja 2009 seznanila z Informacijo o modificiranem predlogu Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010. Vlada je pooblastila ministrico za javno upravo Irmo Pavlinič Krebs in ministra za finance dr. Franca Križaniča, da se kot pooblaščena vladna pogajalca pogajata z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in da z njimi skleneta in podpišeta Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010.

Vlada sprejela Predlog zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev
Vlada je na seji 12. februarja 2009 sprejela Predlog zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev in se odločila, da državnemu zboru predlaga, da predlog zakona obravnava na izredni seji in ga sprejme po nujnem postopku.

Odgovor na vprašanje poslanca glede visokih mesečnih dohodkov direktorjev v družbah, ki so v večinski lasti države
Vlada je na redni seji 5. februarja 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Srečka Prijatelja glede visokih mesečnih dohodkov direktorjev v družbah, ki so v večinski lasti države in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.

Odgovor na pisno poslansko vprašanje glede aktivnosti vlade na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno
Poslanec Vili Rezman je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje glede njenih aktivnosti na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno oziroma glede učinkov teh aktivnosti. Poslanec tako vlado sprašuje, do kakšnih zaključkov in ugotovitev je prišla na osnovi poročil Komisije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno iz let 2005 in 2006, kakšne aktivnosti je na osnovi teh ugotovitev izvedla in kakšne ukrepe namerava izpeljati v prihodnje.

Nov kontni načrt
V paket Računovodstvo smo dodali kratek sestavek na temo novega kontnega načrta.

Ni komentarjev: