četrtek, 03. december 2009

Vlada obravnavala Poročilo o stanju notranjega nadzora javnih financ za leto 2008

Vlada se je na 55. redni seji, 19. novembra 2009, seznanila s Poročilom o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2008. Osrednji del Poročila o notranjem nadzoru javnih financ v RS za leto 2008 temelji na analizi Izjav proračunskih uporabnikov o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki so obvezni sestavni del zaključnega računa in poročil notranjerevizijskih služb. Poročilo ugotavlja, da je bil na področju notranjega nadzora javnih financ v primerjavi z letom 2007 dosežen napredek, izpostavlja pa dejstvo, da sistematično upravljanje s tveganji še ni razumljeno in sprejeto kot neločljivi del vodenja in da notranja revizija še ni zagotovljena vsem proračunskim uporabnikom. Poročilo daje tudi informacije o ostalem delovanju Urada RS za nadzor proračuna v letu 2008.

Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnem sistemu zasnovano poslovodenje in kontrole ter notranje revidiranje, ki ga zagotavljajo neposredni in posredni proračunski uporabniki z namenom, da obvladujejo poslovanje in zagotavljajo doseganje ciljev v skladu z načeli zakonitosti, smotrnosti in preglednosti. Za vzpostavitev in razvoj ustreznega in uspešnega sistema notranjih kontrol in notranjega revidiranja so odgovorni predstojniki oziroma poslovodni organi proračunskih uporabnikov. Neločljiv sestavni del odgovornega vodenja proračunskega uporabnika predstavlja sistematično upravljanje s tveganji, ki omogoča hitrejše odzivanje na spremembe, boljšo izrabo priložnosti, zanesljivejše doseganje ciljev, optimalno razporeditev proračunskih sredstev in smotrno uporabo razpoložljivih sredstev in kadrov.

Več...

Ni komentarjev: