četrtek, 12. februar 2009

Novičke - januar 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V januarju smo na portalu objavili naslednje novičke:

Poročanje o računih v tujini in kontokorentih

Akontiranje davka po davčnem obračunu v letu 2009

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z uveljavljanjem olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost

Sprejete novosti Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Povprečne mesečne plače, november 2008

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost

Spletni izračuni za leto 2009

Rok za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost je 31.1.2009

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je 31. 1. 2009

Predlog Tarife nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu ZGD-1

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu

Vlada obravnavala Pobudo za sprejem Upravnega dogovora o razporeditvi nacionalnih stroškov zbiranja

Vlada sprejela stališče do predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z davčnimi utajami, povezanimi z uvozom in drugimi čezmejnimi transakcijami

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2008

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Uveljavitev novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K)

Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008

Javni pozivi k vložitvi napovedi, ki jih je treba vložiti do 2. marca 2009

Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2008

Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite

Vlada sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Vlada sprejela Mnenje k predlogu zakona o spremembi zakona o davku na dodano vrednost

Vlada sprejela Mnenje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini

Mnenje Vlade RS o začetku postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 71. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Up-1801/08 in U-I-237/08) v zvezi z ustavno pritožbo

Odgovor na vprašanje glede priprave predloga zakona o prostovoljstvu

Vlada sprejela Stališče do predloga Direktive Sveta o spremembi Direktive 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

Poročilo o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2003–2007

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu

Avtentična razlaga Zakona o izvršbi in zavarovanju

Vlada sprejela Deseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji (za leta 2005, 2006 in 2007)

Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole

Uredba o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode

Obrazec za obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače

Dostava podatkov za dobiček iz kapitala v zvezi s transakcijami z investicijskimi kuponi (VIRINVK.DAT)

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada

Olajšava za investiranje - Zakon o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2C)

Predlog DDPO obrazca in novega DOHDEJ za leto 2008

Excel obrazec Davčni obračun za zasebnike 2008 (informativni pripomoček)

Pogosta vprašanja o prenovljeni računovodski tarifi

Ciljni davčno inšpekcijski nadzori pri zobozdravnikih

Dobiček iz kapitala od prodaje nepremičnine, ki leži v Sloveniji

S sofinanciranjem se je samozaposlilo več kot 700 brezposelnih oseb

Predvidene novosti v eVEM -- vse na enem mestu za podjetnike

Odprava administrativnih ovir v letu 2009

Poročanje o izplačanih štipendijah

Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije

Pokojnine in dohodnina v letu 2009

Brezplačen telefon za vprašanja glede delnega subvencioniranja polnega delovnega časa

Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja

Pravica do dodatnega zdravstvenega zavarovanja za upravičence do denarne socialne pomoči

Delovna knjižica kot obvezen dokument za prijavo na Zavodu za zaposlovanje

Obvestilo o spremembi plač za udeležence javnih del

Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa

V uporabi je nov sistem kategorizacije nastanitvenih obratov

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - 1C

Osnutek Zakona o prostem opravljanju storitev

Ni komentarjev: