sreda, 19. november 2008

Novičke - 11. november 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 11. novembrom smo na portal dodali naslednje vsebine:

Predavanja za dajalce podatkov in izvajalce računalniških storitev, ki posredujejo podatke na obrazcih M-4

Spremenjeni Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je predpisal izključno elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4. Podatki se za leto 2008 posredujejo preko spletne aplikacije in morajo biti s strani dajalca podatkov podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Rok za posredovanje podatkov za leto 2008 je 30. april 2009.

Posredovanje podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2008

Na podlagi prvega odstavka 337. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 24/08-ZDDKIS) so izplačevalci dolžni v okviru podatkov, potrebnih za pobiranje dohodnine, posredovati tudi podatke o vzdrževanih družinskih članih.

Število delovnih dni za leto 2009 (40-urni delovni teden)

Kontni okvir za gospodarske družbe 2008

Starodobna vozila in DMV

Pojasnilo MF, št. 423-178/2008/4, 13. 10. 2008

Ustanovitev hčerinske pravne osebe

Pojasnilo DURS, 28. 10. 2008

Izdaja dovoljenja za začasno prebivanje v Sloveniji državljanu tretje države, ki ima v drugi državi članici Evropske unije status rezidenta za daljši čas in njegovim družinskim članom

Država članica EU podeli tujcu, državljanu tretje države status rezidenta za daljši čas, če državljan tretje države pet let zakonito in neprekinjeno prebiva na ozemlju države članice.

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Vlada sprejela predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o dohodnini

Vlada sprejela stališče do predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/19/ES o sistemih zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu

Davčna uprava začela z izdajo 1.251.303 obvestil o knjigovodskem stanju terjatev in obveznosti

Poročilo o gibanju plač za avgust 2008

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2008

Spremembe na PODO obrazcih in nove kritične napake

Naftni derivati cenejši

Čas pridobitve investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada, ki jih je zavezanec pridobil z zamenjavo investicijskih kuponov obstoječih vzajemnih skladov, ki so bili pridobljeni v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij

Pojasnilo strokovnega odbora za pojasnjevanje o SOP-27

Pojasnilo strokovnega odbora za pojasnjevanje o SOP-25

Obvezna oddaja analitičnih podatkov na PODO obrazcih

Izjava o varnosti z oceno tveganj - ugotovitve, stališča in izkušnje Inšpektorata za delo

Šolska prehrana in oprostitev DDV

Prodaja stanovanj neposrednemu investitorju in uporaba nižje stopnje DDV

Začasna pridobitev orodja iz druge države članice

Kasaskonto in popravek DDV

Asignacija vračila DDV

Predpisi, ki urejajo letni popis

Identifikacija za namene DDV davčnega zavezanca s sedežem v drugi državi članici in vračilo DDV

Varstvo pri delu - ugotovitve Inšpektorata za delo

Izjava o varnosti z oceno tveganj - ugotovitve, stališča in izkušnje Inšpektorata za delo

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn (od 1.10.2008 dalje)

Aneks št. 2 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva /KP Cg/

Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest

Pravilnik o spremembah Pravilnika o prirejanju iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v trgovinski dejavnosti od 1.11.2008 dalje

Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

Ni komentarjev: