torek, 05. januar 2010

Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

V Navodilu o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/08 in 8/09) se 1. točka spremeni tako, da se glasi:

To navodilo določa sestavne dele letnih poročil, roke, način predložitve in sprejemanje letnih poročil ter druge podatke, ki jih morajo gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) za javno objavo in za državno statistiko v skladu s prvim in drugim odstavkom 58. člena ter s prvim in drugim odstavkom 59. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1), s četrtim odstavkom 41.a člena Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 62/07-uradno prečiščeno besedilo in 87/09), s 35. členom Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo obveznost pošiljanja podatkov v zvezi z letnimi poročili ter z letnimi programi statističnih raziskovanj.«.

Več...

Ni komentarjev: