ponedeljek, 19. januar 2009

Novičke - 12. januar 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V drugem tednu novega leta smo na portalu objavili naslednje novičke:

Novosti pri poročanju Banki Slovenije po 1.1.2009

Obvestilo delavcem in delodajalcem glede delovnih knjižic po 1.1.2009

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008 - do 15.1.2009

Anketa LP-ZAP (napovedi delodajalcev o zaposlenosti in načrtu zaposlovanja) - do 15.1.2009

Oddaja podatkov za odmero dohodnine za leto 2008 - do 31.1.2009

Olajšave za investiranje v kmetijsko in gozdarsko dejavnost - do 31.1.2009

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008

Testni spletni izračun dohodnine za leto 2008

Program za pripravo podatkov za odmero dohodnine za leto 2008 (wdohod2008)

Dobava blaga znotraj Skupnosti in dokazila o prevozu blaga

Zamenjava blaga v garancijskem roku in vrnitev blaga dobavitelju v drugo državo članico Skupnosti z zahtevkom za povračilo stroškov

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe

Izvajanja tretjega odstavka 17. člena sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost

Konvencija med RS in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o izogibanju dvojnega obdavčevanja

Zneski dnevnic za tujino od 25. 3. 2007, 2008, 2009

Obrazci OPSVZ in OPSVL

Skupno navodilo Davčne uprave RS in Ministrstva za šolstvo in šport za posredovanje podatkov občinam, za potrebe odločanja o znižanem plačilu vrtca

Navodilo za izpolnjevanje obrazca napovedi za odmero dohodnine za leto 2008

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v kemijski proizvodnji

Poročilo o gibanju plač za oktober 2008

Splošni akt o tajnosti, zaupnosti in varnosti elektronskih komunikacij ter hrambi in zavarovanju hranjenih podatkov

Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2008

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju ter delnih izpisov v računalniški obliki

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov

Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje

Pravilnik o obrazcu vloge za ugotovitev izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2009

Pavšalni prispevki - sobodajalci: Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

Seznam krovnih skladov in podskladov

Vlada sprejela sklep o uvrstitvi državnih sekretarjev v 60. plačni razred

Vlada sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Mnenje k pobudi Sindikata državnih organov Slovenije za oceno ustavnosti 1. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih

Sklep v zvezi s celostno podobo organov državne uprave

Vlada sprejela Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2009

Analiza zaposlovanja v organih državne uprave in v določenih osebah javnega prava v obdobju 2005 do 2008 in obseg sredstev za stroške dela v obdobju 2005 do 2008

Poročilo o realizaciji nalog stalne medresorske delovne skupine za področje priprave boljših predpisov in odpravo administrativnih ovir za leto 2008

Informacija o dosedanji realizaciji Programa ukrepov za odpravo administrativnih ovir za leto 2008 in 2009

Uredba o spremembi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Vlada sprejela več sklepov za blažitev finančne krize

Vlada podprla predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2008

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2009

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2009

Ni komentarjev: