sreda, 07. januar 2009

Novičke - 7. januar 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V prvem tednu novega leta smo na portalu objavili naslednje novičke:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2A)

Višje investicijske olajšave za samostojne podjetnike

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Spremembe in dopolnitve Kontnega okvira za gospodarske družbe

Kontni načrti in okviri 2008

Spremembe Slovenskih računovodskih standardov 2006

Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi

Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2008

Izvajanje tretjega odstavka 97. člena ZDoh-2

Premije PDPZ in priznavanje olajšav

Vprašanje v zvezi s priznavanjem potnih stroškov, izplačanih zaposlenim kot članom nadzornih svetov v hčerinski družbi

Vlada sprejela Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam

V letu 2009 višje sofinanciranje kmetijskih zavarovanj

Vlada sprejela predlog Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa

Vlada sprejela predlog stališča Republike Slovenije k Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potrošnikov

Vlada sprejela stališče do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktiv 92/79/EGS, 92/80/EGS in 95/59/ES o strukturi in stopnji trošarine, ki velja za predelani tobak

Vlada sprejela stališče do Predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah

Vlada sprejela Uredbo o merilih in pogojih za dajanje posojil po 81. a členu Zakona o javnih financah

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga)

Ukrepi države za blažitev posledic finančne krize

Občutnejša upočasnitev gospodarske rasti in inflacije v prihodnjem letu

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v nekovinski proizvodnji

Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do države oziroma občine

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Uredba o načinu nakazovanja dohodnine občinam

Uredba o spremembi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Zakon o dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2A)

Obvestilo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja četrtega in petega odstavka 143. člena Zakona o pravdnem postopku

Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti strojev z zahtevami Pravilnika o varnosti strojev

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa materiala in izdelkov (kalo, razsip, razbitje, okvara) v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga pri gospodarskih subjektih – proizvodnih podjetjih elektroindustrije

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) pri opravljanju dejavnosti trgovine na debelo in trgovine na drobno

Pravilnik o spremembi Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju

Uredba o merilih in pogojih za odobritev posojil po 81.a členu Zakona o javnih financah

Pravilnik o obrazcu zdravniškega potrdila o upravičeni odsotnosti z naroka glavne obravnave ali drugega procesnega dejanja pred sodiščem

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga

Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč

Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev

MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD MRS 11 - Pogodbe o gradbenih delih

Ni komentarjev: