četrtek, 21. avgust 2008

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo šest novih javnih razpisov v okviru Programa razvoja podeželja

Javni razpis za ukrep 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007-2013 - prvi javni razpis v letu 2008 Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« iz PRP 2007-2013, za sofinanciranje naložb v predelavo in trženje živilskih proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu, 25.03.1957 in katerih surovina so kmetijski proizvodi (v nadaljevanju: živilski proizvodi). Seznam živilskih proizvodov je objavljen na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP Vlagatelji 1. Vlagatelji so podjetja, ki imajo ob oddaji vloge dejavnost registrirano kot: - gospodarska družba, - zadruga, - samostojni podjetnik posameznik, - kmetija z dopolnilno dejavnostjo. 2. Za namene predelave in trženja živilskih proizvodov so vlagatelji podjetja, ki ob oddaji vloge dosegajo velikost in obseg letnega prihodka podjetja, in sicer: - za mikro, mala in srednja podjetja, - za velika podjetja, ki zaposlujejo do 750 zaposlenih ali imajo letni prihodek podjetja nižji od 200.000.000 eurov. 3. Vlagatelji morajo imeti prebivališče ali sedež podjetja v Republiki Sloveniji, naložba pa izvedena na območju Republike Slovenije. Več

Ni komentarjev: