četrtek, 06. maj 2010

Izhodišča za pripravo novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (16. 2. 2010)

Razlogi za pripravo novega zakona

Veljavni Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07 in 76/08; v nadaljnjem: ZZVZZ) je v mnogih svojih opredelitvah zastarel, saj je bil sprejet leta 1992 in od takrat le dopolnjevan s spremembami ureditve na področju prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pri oprostitvah doplačil za nekatere kategorije zavarovancev in z nekaterimi drugimi dopolnitvami. Čeprav je bilo teh več, je osnovna vsebina in koncept zakona ostal nespremenjen že dobrih 18 let.

Nekatere spremembe na mejnih področjih socialne varnosti, novosti, ki se v sistemu zdravstvenega varstva in zavarovanja že uveljavljajo v Evropi ter izkušnje z izvajanjem zakona, predvsem pa že prisotne in pričakovane spremembe v demografski in sociodemografski sliki prebivalstva, v hitrem razvoju in napredku medicinske tehnologije in v družbenem razvoju, nakazujejo na potrebo po sprejemu novega ZZVZZ. Slednje namreč vse bolj povečuje razkorak med dejanskimi potrebami po zdravstvenih storitvah in možnostmi njihovega zagotavljanja ter finančnega kritja. Določene resne spremembe so potrebne tudi na področju obveznega, še posebej pa prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

Na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja je vsekakor potreben nov in sodobnejši pristop, ki bo ob povečanih potrebah prebivalstva zagotovil vsebinsko in finančno vzdržnost v okviru materialnih možnosti naše države. Prav slednje je temeljna usmeritev, na kateri mora temeljiti reforma sistema zdravstvenega varstva.

Več...

Ni komentarjev: