sreda, 07. oktober 2009

Najpogostejše davčne napake

Podjetnik mora poznati omejitve, ki jih določajo davčni predpisi, predvsem pa mora poznati pasti in nevarnosti, ki jih pri svojem poslovanju nenehno srečuje. V današnjih tematskih novičkah smo zbrali nekaj povzetkov in povezav na letošnje sodbe upravnega sodišča. vabimo vas tudi k ogledu predstavitve novega e-seminarja Najpogostejše davčne napake.

Prodaja osebnih vozil zaposlenim

Razlika v ceni vozil ni enaka vrednosti bremen, ki so jih nosili kupci vozil po sklenjeni prodajni pogodbi. Zato so bili s prodajo vozil po ceni, nižji od nabavne, zaposlenim dejansko izplačani drugi prejemki iz delovnega razmerja.

Transferne cene

Pri uporabi neodvisnega tržnega načela se ocenjuje, ali je transferna cena, ki sta jo sprejeli povezani podjetji, skladna s ceno, ki so jo sprejele nepovezane stranke v primerljivem poslu, sklenjenem po neodvisnem tržnem načelu. To pa pomeni, da je potrebno za ugotavljanje skladnosti transfernih cen z neodvisnim tržnim načelom zbrati ustrezne informacije o podobnih transakcijah med nepovezanimi osebami, jih oceniti ter jih primerjati s transakcijami med povezanimi osebami.

Opravljanje začasnih in občasnih del prekvalificirano v nadurno delo

Nadurno delo v smislu določb 49. člena ZDR je delo, enako tistemu, ki ga delavec opravlja v rednem delovnem razmerju, opravlja pa ga izven rednega delovnega časa in v času, ki redni delovni čas presega. V obravnavani zadevi ni spora o tem, da delo, ki so ga po sklenjenih pogodbah opravili delavci, ustreza opisani zakonski opredelitvi nadurnega dela. Vprašanje, ali se tovrstno delo opravlja skladno z zakonom, za opredelitev narave dela kot nadurnega, ni bistveno. Iz navedenih razlogov je davčni organ izplačila za (nadurno) delo, ki so ga pri tožniku zaposleni delavci opravili na podlagi sklenjenih pogodb o občasnem delu, utemeljeno obravnaval v skladu s pravno naravo prejemkov - kot izplačila za opravljeno nadurno delo.

Davčna olajšava - opredmeteno osnovno sredstvo

Za olajšavo, ki jo uveljavlja tožeča stranka, je bistveno, da gre za investiranje v opredmeteno osnovno sredstvo. Za opredelitev sredstva kot opredmeteno osnovno pa ni dovolj, da se uporablja, oziroma da je knjiženo v poslovnih knjigah zavezanca kot osnovno sredstvo (v razred 0), temveč mora biti v skladu s SRS 1.1. v lasti (ali finančnem najemu) podjetja.

Investicijska davčna olajšava

Po presoji sodišča je treba pri odločanju o priznanju uveljavljane davčne olajšave po 1. odstavku 39. členu ZDDPO v višini 40 % investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva (pri čemer je izpostaviti, da je davčne olajšave treba tolmačiti ozko) v vsakem posameznem primeru presoditi konkretno pogodbo in vse druge okoliščine v zvezi s konkretnim pravnim poslom. Kot sta pojasnila že davčna organa obeh stopenj, mora biti pogodba sklenjena do take mere, da lahko predstavlja podlago za pridobitev lastninske pravice in podlago za knjiženje.

Davčno nepriznani odhodki - pogodba o poslovodenju - obravnava poslovnih dogodkov skladno z njihovo ekonomsko vsebino - izigravanje davčnih predpisov

Glede na dogovorjeni predmet pogodbe, ki je v storitvi poslovodenja po fizični osebi – zastopniku izvajalca, se sodišče pridružuje stališču tožene stranke, da je bila pogodba v opisani obliki pravno formalno sklenjena v nasprotju s svojo ekonomsko vsebino in z namenom doseganja ugodnejše davčne obravnave, torej z namenom izigravanja (kogentnih) davčnih predpisov. Gre za zlorabo pravic oziroma njihovo uporabo za namen, ki je nedopusten.

E-seminar Najpogostejše davčne napake

Dober in uspešen podjetnik mora poznati tudi relativno zapletena in zahtevna davčna pravila. E-seminar Najpogostejše davčne napake je namenjen temu, da bi podjetniki kar najhitreje opazili najpogostejše davčne nevarnosti ter jih učinkovito odpravili.

Ni komentarjev: