četrtek, 29. oktober 2009

Spremembe Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo

Vlada je na 48. seji, 8. oktobra 2009, izdala Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

Za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje, ki se ne šteje za onesnaževanje večjega obsega, je na podlagi Zakona o varstvu okolja treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Vlada v predpisih, s katerimi določa mejne vrednosti emisij in pravila ravnanja, določi tudi rok, do katerega mora upravljavec obstoječe naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Za obstoječe naprave, iz katerih se odvaja industrijska odpadna voda, obstoječe male komunalne čistilne naprave, komunalne čistilne naprave in skupne čistilne naprave sta v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo določena dva roka. Prvi je določen za vložitev vloge, ki se je že iztekel, drugi pa za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki se izteče 10.10.2009.

Več...

Ni komentarjev: