četrtek, 22. oktober 2009

Predlog Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015

Vlada RS je na seji 8. oktobra 2009 določila besedilo predloga Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. Posredovala ga bo Državnemu zboru RS v obravnavo in predlagala, da ga obravnava po nujnem postopku, saj je njegov sprejem nujen zaradi pravočasne zagotovitve ustrezne razvojne podpore za prestrukturiranje Pomurske regije. Cilj zakona je s programskim pristopom in zagotovitvijo finančnih sredstev v regiji ustvariti pogoje za razvojno dohitevanje drugih slovenskih regij in ublažiti posledice finančne in gospodarske krize.

Med vsemi slovenskimi statističnimi regijami Pomurje že desetletja najbolj zaostaja v razvoju. Stanje se zaradi posledic finančne in gospodarske krize, ki je regijo še posebej močno prizadelo, slabša, zato je Vlada RS sprejela in določila besedilo predloga zakona za razvojno podporo Pomurski regiji, ki določa naslednje ukrepe:

1. izvedba Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 – 2015 v skupni višini 30 milijonov evrov,

2. davčna olajšava za zaposlovanje,

3. davčna olajšava za investiranje,

4. prednostna obravnava programov in projektov iz Pomurske regije pri kandidiranju za sredstva iz nacionalnih programov, programov evropske kohezijske politike in politike razvoja podeželja:

• vzpostavitev medpodjetniškega izobraževalnega centra v okvirni višini 2 milijona evrov,

• vzpostavitev regijskega gospodarskega središča v Pomurski regiji v okvirni višini 30 milijonov evrov,

• vlaganja v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter živilsko-predelovalne industrije in v diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti v okvirni višini 40 milijonov evrov,

• vlaganja v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo v okvirni višini 90 milijonov evrov in

5. vzpostavitev vladne projektne pisarne v Pomurski regiji.

Več...

Ni komentarjev: