ponedeljek, 19. oktober 2009

Informacije o denarnih socialnih pomočeh in ugodnostih ter subvencijah, do katerih so upravičeni prejemniki denarne socialne pomoči ter druge koristne

DENARNA SOCIALNA POMOČ

Po Zakonu o socialnem varstvu se z denarno socialno pomočjo upravičencem zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Šteje se, da je preživetje omogočeno, če so upravičencu zagotovljeni dohodki, ki so po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost v višini minimalnega dohodka.
Denarna socialna pomoč se izplačuje v dveh oblikah, in sicer, v obliki tako imenovane »redne« denarna socialna pomoči in izredne denarne socialne pomoči.
Od 1. julija 2009 osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 226,80 evrov.
Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki nimajo dohodkov ali pa so ti pod zgornjo višino. Če dohodkov sploh nimajo, prejmejo navedeni znesek v celoti, sicer pa v višini razlike med lastnimi dohodki in navedenimi zneski. Poleg tega cenzusa je pri presoji upravičenosti pomembno zlasti, ali ima posameznik oziroma družina premoženje, s katerim bi se lahko preživljala, ali je uveljavljala vse druge pravice (socialna pomoč je namreč zadnja v sistemu vseh pravic, ko so že bile izčrpane vse druge možnosti za preživetje) in ali je oseba sama aktivna pri reševanju svojega problema. Slednje je pomembno zlasti za vse, ki lahko delajo in morajo biti zato prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, se vključevati v ponujene programe aktivne politike zaposlovanja ter biti tudi sami aktivni pri iskanju zaposlitve.

UGODNOSTI IN SUBVENCIJE, DO KATERIH SO UPRAVIČENI PREJEMNIKI »REDNE« DENARNE SOCIALNE POMOČI

  • Naročnina za RTV - oprostitev plačila naročnine
  • Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje
  • Predšolska vzgoja - brezplačen vrtec
  • Učbeniki v osnovni šoli
  • Subvencionirana prehrana v osnovni šoli
  • Učbeniki v srednji šoli
  • Subvencioniran prevoz v srednji šoli

Več...

Ni komentarjev: