četrtek, 02. april 2009

Novičke - 16. marec 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 16. marcem 2009 smo na portalu objavili naslednje novičke:

Cenik za javno objavo letnih poročil za leto 2008 (AJPES)
Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo (na spletnem portalu AJPES) plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Seznam odpravljenih napak in dopolnitev na obrazcu DDPO
Znane napake in novosti glede obrazca DOD-DDPO (objavljeno dne 16.3.2009)

Opravljanje dela preko študentskih napotnic – plačevanje prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po noveli ZZVZZ-K
Pojasnilo DURS, št. 42150-13/2009, 6. 3. 2009

Sofinanciranje usposabljanja za večjo zaposljivost 2009 - 2010
Zavod RS za zaposlovanje je v petek, 20. februarja 2009, v Uradnem listu RS, številka 14/2009, objavil Javni razpis za sofinanciranje usposabljanja za večjo zaposljivost 2009–2010.

Datum pridobitve nepremičnine pri finančnem lizingu po ZDoh-2
Pojasnilo DURS, št. 4210-236/2008, 14. 10. 2008

Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah
Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 06.03.2009

Oddajanje skupnega premoženja v najem
Pojasnilo DURS, št. 42140-4/2009, 4. 3. 2009

Obdavčitev denarne nagrade iz tujine
Pojasnilo DURS, št. 4230-67/2009, 2. 3. 2009

Obravnava obresti v okviru dohodka iz dejavnosti
Pojasnilo MF, št. 421-254/2008/2, 19. 12. 2008

Potrdilo za uveljavljanje izjem od davčnega odtegljaja od dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti v Avstriji, Belgiji in Luksemburgu
Pojasnilo DURS, št. 4217-50/2009, 9. 3. 2009

Ceni bencina in dizelskega goriva nespremenjeni, kurilno olje cenejše
Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 94/08), se dne 10. marca 2009 spremenijo maloprodajne cene z dajatvami za naftne derivate in sicer se ceni motornega bencina NMB 98 in kurilnega olja ekstra lahkega KOEL znižata, ceni motornega bencina NMB 95 in dizelskega goriva pa ostaneta nespremenjeni.

Statusno preoblikovanje odvetnika v odvetniško družbo (d.o.o.)
Pojasnilo DURS, št. 4212-54/2008, 17. 11. 2008

Pravilnik o točkah VEM
Ta pravilnik določa kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati točke VEM – vse na enem mestu (v nadaljnjem besedilu: točka VEM) za pridobitev dovoljenja za opravljanje postopkov VEM.

Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije
Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 06.03.2009

Davčna obravnava obresti, doseženih pri predčasni prekinitvi pogodbe po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi
Pojasnilo DURS, št. 42150-2/2009, 5. 3. 2009

Davčna obravnava premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence
Pojasnilo DURS, št. 007-20/2009, 2. 3. 2009

Vlada sprejela mnenje k pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 140. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Vlada je sprejela mnenje k pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 140. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in ga poslala državnemu zboru in Ustavnemu sodišču.

Vlada prejela pobudo za sklenitev Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo
Vlada je na seji 5. marca 2009 sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo. Sklenitev sporazuma bi pomenila zbliževanje dveh držav in prispevek k izboljšanju medsebojnih odnosov.

Vlada sprejela predlog Zakona o ratifikaciji Konvencije med Slovenijo in Albanijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj
Vlada je na seji 5. marca 2009 sprejela predlog Zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja.

Vlada sprejela dopolnjen Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
Vlada je na redni seji 5. marca 2009 seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela dopolnjen Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013.

Vlada sprejela Sklep v zvezi z dokončanjem sistema množičnega vrednotenja nepremičnin
Vlada je na redni seji 5. marca 2009 sprejela Sklep v zvezi z dokončanjem sistema množičnega vrednotenja nepremičnin. Vlada podpira dokončanje sistema množičnega vrednotenja nepremičnin in bo sodelovala pri iskanju najustreznejše rešitve za financiranje nalog, vendar želi, da se pri tem poiščejo najracionalnejše rešitve, ki bodo še zagotavljale ustrezno kakovost rezultatov.

Vlada sprejela Sklep o določitvi količine električne energije proizvedene s sosežigom biomase
Vlada je na redni seji 5. marca 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Sklep o določitvi količine električne energije, proizvedene s sosežigom biomase ter o višini premije v letu 2009. Sklep bo objavljen v Uradnem listu RS.

Mnenje vlade k Zakonu o izvršbi in zavarovanju
Vlada je na redni seji 5. marca 2009 sprejela mnenje o predlogu Zakona o dopolnitvi Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki ga je državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Jakobom Presečnikom, in amandma vlade k predlogu zakona.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
Vlada je na redni seji 5. marca 2009 sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane
Vlada je na seji 5. marca 2009 sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane. Predlog sprememb in dopolnitev zakona je koalicijsko in medresorsko usklajen, prav tako pa je usklajen tudi s Študentsko organizacijo Slovenije in Svetom Vlade RS za študentska vprašanja.

Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah
Vlada je na redni seji 5. marca 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah in ga poslala v obravnavo državnemu zboru.

Ni komentarjev: